Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MV_KR_zao_OiMEA_Kizilov.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
483.33 Кб
Скачать

Методичні вказівки

до самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни

«Організація і методика економічного аналізу»

(для студентів 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 «Облік і аудит» )

Укладач КИЗИЛОВ Геннадій Іванович

Відповідальний за випуск Т. В. Момот

За авторською редакцією

Комп’ютерне верстання

План 2012 , поз. 377М

Підп. до друку 22.04.2013

Формат 60х84/16

Друк на ризографі.

Ум. друк. арк. 1,5

Тираж 50 пр.

Зам. №

Видавець і виготовлювач:

Харківський національний університет

міського господарства ім. О. М. Бекетова,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК № 4064 від 12.05.2011 р.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]