Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
MV_KR_zao_OiMEA_Kizilov.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
483.33 Кб
Скачать

Тести для самоконтролю

Змістовний модуль 1 "Організація та інформаційне забезпечення економічного аналізу. Фінансовий аналіз 1"

 1. Що є завданням економічного аналізу?

 1. Планування економічних результатів діяльності підприємства.

 2. Оцінка результативності використовування всіх видів ресурсів підприємством.

 3. Розробка моделей описуючих економічні процеси.

 4. Дослідження взаємозв'язків між економічними показниками

 1. До якого виду аналізу відноситься аналіз порівняння виконання норм виробітку на підприємствах галузей?

 1. Внутрішньогосподарського.

 2. Галузевого.

 3. Зовнішнього.

 4. Економіко-статистичного

 1. Динаміку об'єкта Економічного аналізу характеризує:

 1. Індекс виконання плану.

 2. Індекс економічного зростання.

 3. Коефіцієнт прибутковості.

 4. Коефіцієнт оборотності коштів.

 1. ... - це метод дослідження, який включає в себе вивчення предмета за допомогою мисленого або практичного розчленування його на складові елементи (частини об'єкта, його ознаки, властивості, відношення)..

а) аналіз; б) синтез;

в) індукція; г) дедукція.

 1. .... аналізу господарської діяльності – господарські (економічні) процеси і їхні результати, які складаються під впливом об'єктивних і суб'єктивних факторів і відображаються в системі економічної інформації.

а) об'єктами; б) суб'єктами;

в) предметом; г) методом.

 1. Визначення причинних зв'язків і залежностей показників - це ... етап аналітичної роботи.

а) підготовчий; б) основний; в) завершальний.

 1. Суть способу... полягає у послідовній заміні планової величини кожного із взаємодіючих факторів фактичною і в порівнянні результатів, які одержують послідовно при кожній такій заміні:

а) ланцюгових підстановок; б) різниць; в) відсоткових різниць.

 1. Об'єкт економічного аналізу це:

 1. Господарське законодавство

 2. Результати господарювання як наслідок процесів (явищ).

 3. Економічна служба підприємства.

 4. Міжгосподарські зв'язки підприємства

 1. Які аналітичні завдання вирішуються при порівнянні фактичних показників діяльності підприємства з їх плановими значеннями:

 1. контроль за витратами та формуванням собівартості продукції;

 2. оцінка виконання плану на підприємстві;

 3. ранжирування підприємств за результатами їх діяльності;

 4. встановлення тенденцій розвитку економічних явищ та процесів на підприємстві.

 1. Спосіб дослідження від загального до часткового, від результатів до причин - це ...

а) дедукція; б) індукція;

в) синтез; г) аналіз.

 1. .... показники показують співвідношення абсолютних показників і виражаються у відсотках, коефіцієнтах, індексах.

а) відносні; б) факторні;

в) вартісні; г) загальні.

 1. До логічних прийомів економічного аналізу відносять...

а) метод „мозкового штурму", аналогій, інверсії;

б) метод порівняння, елімінування;

в) метод кореляційно-регресійного, дисперсійного аналізу;

г/ експертний метод.

 1. У середній величині відображається ...

а) кількісне співвідношення між двома ознаками, явищами;

б) загальні, характерні, типові ознаки досліджуваних явищ за відповідною ознакою;

в) структура сукупності за будь-якою однією ознакою.

 1. Відповідно до принципу …….-– результати економічного аналізу не можуть розглядатися як абсолютно об'єктивні, слугувати єдиним і вирішальним критерієм при прийнятті управлінських рішень.

а) дієвості;

б) зрозумілості та адекватності;

в) обережності й критичності.

г) науковості.

 1. Економічний аналіз за періодом дослідження поділяють на:...

а) внутрішньогосподарський і міжгосподарський;

б) попередній (перспективний) і наступний (ретроспективний);

в) комплексний і тематичний.

 1. Завершальний етап аналізу - це ...

а) розробка програми аналітичних досліджень, вибір об'єкта аналізу, розробка таблиць, збір інформації;

б) аналітичне опрацювання аналітичної інформації, виявлення невикористаних резервів;

в) узагальнення результатів аналізу та їх оформлення, розробка заходів щодо усунення недоліків та пропозицій щодо вироблення оптимальних управлінських рішень.

 1. ... – це науковий метод пізнання, у процесі якого невідоме (досліджуване явище, предмети зіставляють з уже відомими, уже досліджуваними раніше для виявлення загальних ознак або відмінностей між ними:

а)групування; б) деталізація; в) порівняння;

 1. ... аналіз дозволяє виявити зв'язок між окремими явищами або показниками та виміряти його щільність:

а) дисперсійний; б) кореляційний; в) регресійний.

 1. Принцип ..… економічного аналізу означає, що витрати на його проведення повинні бути найменшими (мати багаторазовий аспект) при оптимальній глибині аналізу та його комплексності.

а) ефективності ; б) дієвості; в) обережності; г) критичності.

Змістовний модуль 2 "Фінансовий аналіз 2"

 1. Яка форма фінансової звітності містить інформацію стосовно оборотних активів підприємства?

 1. Звіт про власний капітал;

 2. Звіт про рух грошових коштів;

 3. Звіт про фінансові результати

 4. Баланс

 1. Ознаками "нормального" балансу є

 1. зменшення (в абсолютному вираженні) валюти балансу.

 2. темпи приросту оборотних активів нижчі, ніж темпи приросту необоротних активів;

 3. власний капітал підприємства перевищує залучений і темпи його зростання вищі, ніж темпи зростання залученого капіталу;

 4. темпи приросту дебіторської перевищують темпи приросту кредиторської заборгованості.

 1. Грошові кошти і поточні фінансові інвестиції це:

 1. короткострокові пасиви;

 2. високоліквідні активи;

 3. найбільш термінові пасиви

 4. швидко ліквідні активи

 1. Збільшення питомої ваги дебіторської заборгованості у структурі балансу оцінюється як:

а) негативно;

б) позитивно;

в) інше.

 1. Залишкова частка в активах підприємства після вирахування всіх його зобов'язань; це внутрішня заборгованість (зобов'язання) суб'єкта господарювання перед його власниками, це:

а) зобов'язання;

б) власний капітал;

в) статутний капітал.

г) актив.

 1. Можливість підприємства своєчасно задовольнити платіжні зобов'язання це:

 1. платоспроможність.

 2. фінансова стійкість;

 3. ліквідність;

 4. маневреність

 1. Запаси це:

 1. короткострокові пасиви;

 2. високоліквідні активи;

 3. важко ліквідні активи;

 4. повільно ліквідні активи

 1. До якої групи показників належить коефіцієнт абсолютної ліквідності?

 1. коефіцієнти фінансової стійкості;

 2. коефіцієнти платоспроможності;

 3. коефіцієнти рентабельності;

 4. коефіцієнти оборотності.

 1. Які активи є найбільш ліквідними?

 1. кошти в розрахунках;

 2. грошові кошти;

 3. матеріальні ресурси;

 4. основні засоби.

 1. Збільшення сировини і матеріалів на складах понад рівень поточних запасів свідчить:

 1. про зростання обсягів виробництва.

 2. про зростання матеріалоємності продукції.

 3. про необґрунтовані витрати на придбання сировини і матеріалів.

 4. про раціональну політику підприємства

 1. Які показники можна обчислити, користуючись виключно інформацією, що міститься у балансі підприємства?

 1. показники ліквідності;

 2. показники рентабельності;

 3. показники інтенсивності використання засобів;

 4. показники забезпеченості підприємства ресурсами.

 1. Оборотність активів характеризує показник:

 1. засобів, що цілком переносять свою вартість на виготовлену продукцію протягом одного обороту капіталу.

 2. час і швидкість оборотності коштів.

 3. питома вага оборотних коштів у загальній сумі активів підприємства.

 4. відношення вартості необоротних активів до валюти балансу

 1. Який вид засобів належить до активної частини основних засобів?

 1. споруди.

 2. будівлі.

 3. устаткування.

 4. сировина і матеріали.

 1. Який коефіцієнт автономії заслуговує на найвищу оцінку?

 1. 71%;

 2. 28%;

 3. 41%;

 4. 174%

 1. Інтенсивність використання матеріальних ресурсів – це:

 1. темп зростання.

 2. темп приросту.

 3. коефіцієнт рентабельності.

 4. коефіцієнт оборотності.

 1. Який показник обчислюється як відношення суми нарахованого зносу до первісної вартості основних засобів?

 1. коефіцієнт реальної вартості основних засобів.

 2. коефіцієнт придатності основних засобів.

 3. коефіцієнт оновлення основних засобів.

 4. коефіцієнт зносу основних засобів

 1. Резервом підвищення рівня фондовіддачі є:

 1. зменшення середньорічної вартості основних фондів

 2. збільшення часу роботи обладнання.

 3. зменшення числа обслуговуючого персоналу.

 4. комплектація підприємства енергоекономічним обладнанням

 1. Коефіцієнт зносу основних фондів розраховується як:

 1. відношення залишкової вартості основних фондів до початкової вартості

 2. відношення суми зносу до залишкової вартості основних фондів

 3. відношення суми зносу до обсягу виробництва

 4. відношення суми зносу до початкової вартості основних фондів

 1. Нематеріальні активи відносяться до:

 1. товарів.

 2. основного капіталу.

 3. запасів.

 4. обчислювальна техніка

Змістовний модуль 3 "Аналіз фінансових результатів і рентабельності"

 1. Чистий прибуток підприємства визначається як:

 1. Сума прибутку від звичайної діяльності і прибутку від надзвичайної діяльності.

 2. Різниця між прибутком від звичайної діяльності і результатами від надзвичайної діяльності.

 3. Різниця між прибутком до оподатковування і сумою податку на прибуток.

 4. Виручка від реалізації за мінусом ПДВ, акцизного збору і витрат операційної діяльності

 1. Підприємство реалізувало запаси сировини за ціною нижчою від їх собівартості. Наслідком цього буде:

 1. Зменшення валового прибутку.

 2. Зменшення прибутку від операційної діяльності.

 3. Зменшення собівартості реалізації.

 4. Зменшення доходу від операційної діяльності.

 1. У звітному періоді збільшились витрати на збут. Це вплине на:

 1. Збільшення валового прибутку.

 2. Збільшення адміністративних витрат.

 3. Зменшення валового прибутку.

 4. Зменшення прибутку від операційної діяльності.

 1. Фактори, що впливають на зміну валового прибутку (збитку):

 1. обсяг реалізованої продукції;

 2. податок на прибуток;

 3. адміністративні витрати;

 4. витрати на збут

 1. Який зв'язок між фінансовими результатами від звичайної діяльності та чистим прибутком?

 1. прямий;

 2. логарифмічний

 3. зворотний;

 4. взаємозв’язку немає

 1. Відношення прибутку підприємства до його активів це:

 1. Рентабельність оборотного капіталу.

 2. Загальна рентабельність.

 3. Оборотність активів.

 4. Рентабельність активів.

 1. У звітному періоді відбулося списання безнадійної дебіторської заборгованості. Це вплине на:

 1. Збільшення валового прибутку.

 2. Збільшення адміністративних витрат.

 3. Зменшення прибутку від операційної діяльності.

 4. Зменшення валового прибутку.

 1. Основними показниками, що характеризують фінансові результати діяльності підприємства є:

 1. Величина основних і оборотних засобів підприємства.

 2. Прибуток і рентабельність.

 3. Коефіцієнти ресурсовіддачі.

 4. Величина дивідендів акціонерів

 1. Відношення прибутку підприємства до його активів це:

 1. Рентабельність оборотного капіталу.

 2. Загальна рентабельність.

 3. Оборотність активів.

 4. Рентабельність активів.

 1. У звітному періоді збільшились доходи від реалізації виробничих запасів. Це вплине на:

 1. Збільшення валового прибутку.

 2. Збільшення адміністративних витрат.

 3. Зменшення валового прибутку.

 4. Збільшення прибутку від операційної діяльності.

 1. У звітному періоді збільшились витрати від знецінення запасів. Це вплине на:

 1. Збільшення валового прибутку.

 2. Збільшення адміністративних витрат.

 3. Зменшення валового прибутку.

 4. Зменшення прибутку від операційної діяльності.

 1. Відношення валового прибутку до собівартості реалізованих товарів (робіт, послуг) це :

 1. Рентабельність звичайної діяльності.

 2. Рентабельність підприємства.

 3. Рентабельність продукції.

 4. Рентабельність власного капіталу.

Змістовний модуль 4 "Аналіз доходів і витрат підприємства. Особливості економічного аналізу окремих видів діяльності"

 1. Під номенклатурою розуміють:

 1. перелік найменування продукції з вказівкою обсягу випуску по кожному з них.

 2. тільки перелік найменувань виробів і їхніх кодів, установлених для відповідних видів продукції.

 3. групи різнорідних за якісними характеристиками виробів

 4. перелік найменувань виробів, однорідних за якісними характеристиками

 1. Коефіцієнт ритмічності випуску продукції визначається відношенням:

 1. суми фактичного обсягу продажів за досліджувані періоди до суми планових обсягів реалізації.

 2. суми фактичного обсягу продажів не вище плану за досліджувані періоди часу до суми планових обсягів реалізації.

 3. суми фактичного обсягу продажів за досліджуваний період до суми витрат.

 4. суми фактичного випуску продукції до максимально можливого згідно установленим потужностям підприємства

 1. До групи виробничих факторів, що впливають на обсяг реалізованої продукції не відноситься:

 1. Рівень виконання плану виробництва товарної продукції.

 2. Асортиментно-структурні зрушення у випуску продукції.

 3. Ритмічність випуску продукції.

 4. Величина портфеля замовлень.

 1. Ефективне використання матеріальних ресурсів сприяє:

 1. Зменшенню собівартості продукції

 2. Збільшенню матеріальних витрат.

 3. Виконанню договорів продажу.

 4. Збільшенню матеріалоємності продукції

 1. Побічні показники якості продукції:

 1. питома вага продукції вищої категорії якості,

 2. питома вага атестованої та не атестованої продукції у загальному її випуску;

 3. корисність, надійність; естетичність;

 4. збитки від браку, питома вага зарекламованої продукції, штрафи за неякісну продукцію.

 1. Що є грошовим вимірником уведених в експлуатацію об'єктів капітального будівництва?

 1. Черга (етап) введення в дію.

 2. Кошторисна вартість об'єктів.

 3. Потужність об'єктів.

 4. Сума експлуатаційних витрат.

 1. Як відношення обсягу продукції, зарахованого у виконання прогнозу (плану), до планового випуску продукції визначається:

 1. коефіцієнт варіації;

 2. коефіцієнт ритмічності;

 3. коефіцієнт аритмічності;

 4. середньо квартальний темп росту випуску продукції.

 1. Який з наведених показників неможливо деталізувати за структурними підрозділами підприємства:

 1. фонд заробітної плати;

 2. втрати від браку продукції;

 3. собівартість товарної продукції підприємства;

 4. витрати на експлуатацію та утримання устаткування.

 1. Які показники відносяться до показників ритмічності будівельного виробництва?

 1. Рівень концентрації будівництва.

 2. Величина заділу.

 3. Термін будівництва.

 4. Коефіцієнт варіації.

 1. По ступеню залежності від зміни обсягу реалізації продукції витрати поділяються на:

 1. Перемінні і постійні.

 2. Прямі і непрямі.

 3. Основні і накладні.

 4. Операційні і фінансові

 1. Для зменшення собівартості товарної продукції потрібно:

 1. Збільшити обсяг реалізації;

 2. Зменшити відносний рівень прямих матеріальних витрат;

 3. Збільшити відносний рівень прямих витрат на оплату праці;

 4. Зменшити адміністративні витрати.

 1. Збільшення питомої ваги вартості сировини в собівартості продукції залежить від:

 1. Зростання цін на сировину.

 2. Зростання обсягу випуску продукції.

 3. Збільшення залишків сировини на складах.

 4. Оновлення асортименту продукції

 1. Відповідно до П(С)БО витрати групуються за:

 1. Прямими матеріальними витратами.

 2. Процентним відношенням.

 3. Економічними елементами.

 4. Витратами пов’язаними з операційною діяльністю.

 1. Які витрати підприємства залежать від обсягу виробництва продукції?

 1. адміністративні витрати;

 2. витрати на рекламу;

 3. собівартість реалізованих запасів;

 4. витрати на матеріальні ресурси

 1. Який шлях використання резервів є екстенсивним?:

 1. ) підвищення продуктивності праці;

 2. прискорення оборотності активів;

 3. запобігання нераціональним витратам;

 4. впровадження сучасних технологій

 1. Які витрати включають до собівартості реалізованої продукції?

 1. адміністративні витрати;

 2. витрати на збут;

 3. амортизаційні витрати;

 4. фінансові витрати

 1. Собівартість одиниці продукції визначається як:

 1. Відношення обсягу випуску продукції до загальної суми витрат на її виробництво.

 2. Добуток об'єму випуску продукції на загальну суму витрат на її виробництво.

 3. Відношення суми витрат на виробництво продукції до кількості випущеної продукції.

 4. Матеріальними і трудовими витратами на виробництво одиниці продукції

 1. Який показник обчислюється як відношення чисельності звільнених працівників до середньо облікової чисельності?

 1. Коефіцієнт плинності кадрів.

 2. Коефіцієнт загального обороту кадрів.

 3. Коефіцієнт обороту кадрів з вибуття.

 4. Коефіцієнт обороту кадрів з прийняття.

 1. Який з наведених показників характеризує ефективність використання персоналу?

 1. Зменшення цілодобових простоїв.

 2. Зменшення числа управлінського персоналу.

 3. Прибутковість персоналу.

 4. Скорочення чисельності персоналу

 1. Яка категорія працівників враховується при обчисленні показників плинності кадрів?

 1. Прийняті за період.

 2. Звільнені за період.

 3. Звільнені за власним бажанням і за порушення дисципліни.

 4. Різниця між прийнятими і звільненими за період.

 1. У звітному періоді збільшилась чисельність робітників, проте зменшилась продуктивність їх праці. Для визначення кількісної міри впливу цих змін на обсяги виробництва треба застосувати

 1. Балансовий метод.

 2. Балансово-інтегральний метод

 3. Метод аналітичних групувань

 4. Логарифмічний метод.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]