Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КР Фінансовий облік Гордієнко 2011.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
642.56 Кб
Скачать

Завдання

на курсову роботу з дисципліни «Фінансовий облік»

Студент_________________Номер залікової книжки____________

Курс_______,Група________ Варіант курсової роботи___________

Строк виконання___________

Керівник курсової роботи ___________________

Дата і підпіс студента про отримання завдання __________________

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання самостійної та курсової роботи

з дисципліни “Фінансовий облік” (для студентів 4 курсу денної і заочної форми навчання напряму 6.030509 “Облік і аудит”).

Укладачі: Гордієнко Наталія Іванівна

Редактор

План , поз.

Підп. до друку Формат 60х81 1/16

Папір офісний Друк на ризографі

Умов.-друк. арк. Обл.-вид.арк.

Тираж прим. Замовл. № ________ Ціна договірна

61002, Харків, хнамг, вул.Революції,12

Сектор оперативної поліграфії ЮЦ ХНАМГ

61002, Вул.Революції,12

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.