Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КР Фінансовий облік Гордієнко 2011.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
642.56 Кб
Скачать

3.3. Вимоги до оформлення курсової роботи

Роботи оформляють на аркушах формату А4 (210 х 297 мм). Роботи виконують машинописним або машинним (за допомогою комп'ютерної техніки) способом на одному боці аркуша білого паперу.

За машинного способу роботи виконують згідно з вимогами Державного стандарту і стандарту на виконання документів з використанням друкувальних і графічних пристроїв виведення ЕОМ. За машинописного способу виконання роботи друкують через півтора інтервали; за машинного - з розрахунку не більше 40 рядків на сторінці за умови рівномірного її заповнення та висоти літер і цифр не менш ніж 1,8 мм.

Текст роботи слід друкувати, додержуючись таких розмірів берегів: верхній –20 , лівий – 30 , нижній - 25 , правий - 15 мм.

Окремі слова, формули, знаки, які вписують у надрукований текст, мають бути чорного кольору; щільність вписаного тексту має максимально наближатись до щільності основного зображення.

Помилки, описки та графічні неточності допускається виправляти підчищенням або зафарбовуванням білою фарбою і нанесенням на тому ж місці або між рядками виправленого зображення машинописним способом або від руки. Виправлене має бути чорного кольору.

Скорочення слів і словосполучень у роботі допускається відповідно до чинних стандартів з бібліотечної та видавничої справи.

Структурні елементи «ЗМІСТ», «ВСТУП», «ВИСНОВКИ», «ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ» не нумерують.

Розділи і підрозділи повинні мати заголовки. Пункти і підпункти можуть мати заголовки. Заголовки підрозділів, пунктів і підпунктів звіту слід починати з абзацного відступу і друкувати маленькими літерами, крім першої великої, не підкреслюючи, без крапки в кінці.

Список рекомендованої літератури

 1. Бутинець Ф.Ф., Малюга Н.М. Бухгалтерський облік: облікова політика і план рахунків, стандарти і кореспонденція рахунків, звітність. Навч. посібник /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — 3-є вид., перероб. і доп. — Житомир: ЖІТІ, ПП «Рута», 2001. — 512 с.

 2. Бухгалтерський облік та фінансова звітність в Україні: Навч.-практ. посібник /За ред. С.Ф. Голова. — Дніпропетровськ: ТОВ «Баланс-Клуб», 2006. — 768 с.

 3. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник /За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. — 3-є вид., перероб. і доп. — Житомир: ЖІТІ, 2001. — 672 с.

 4. Бухгалтерський фінансовий та внутрішньогосподарський облік в галузях системи переробної промисловості АПК (на основі національних стандартів) /За ред. проф., д-ра екон. наук В.В. Сопка і О.В. Бойка. — К.: Фенікс, 2001. — 468 с.

 5. Велш Глен А., Шорт Деніел Г. Основи фінансового обліку /Пер. з англ. О. Мініна, О. Ткача. — К.: Основи, 1997. — 943 с.

 6. Голов С.Ф., Єфіменко В.І. Фінансовий та управлінський облік. — К.: ТОВ «Автоінтерсервіс», 1996. — 544 с.

 7. Голов С.Ф., Костюченко В.М. Бухгалтерський облік за міжнародними стандартами: приклади та коментарі: Практ. посібник. — К.: Лібра, 2001. — 840 с.

 8. Гордієнко Н.І. Фінансовий облік. Навч. посібник.- Харків: ХНАМГ,2005.- 289с.

 9. Горицкая Н.Г. Бухгалтерский учет и финансовая отчетность в Украине с 2000 года. — К.: Бухгалтерия, 2000. — 256 с.

 10. Горицкая Н.Г. Новый бухгалтерский учет. — К.: Техніка, 2000. — 256с.

 11. Грабова Н.Н., Добровский В.Н. Бухгалтерский учет в производственных и торгових предприятиях, 2000: Уч. пособие /Под ред. Н.В. Кужельного. — К.: А.С.К., 2000. — 624 с.

 12. Завгородний В.П. Бухгалтерский учет в Украине (с использ. нац. стандартов): Уч. пособие для студентов вузов. — 5-е изд., доп. и перераб. — К.: А.С.К., 2001. — 848 с.

 1. Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні», затверджений ВР України 16.07.1999 р. № 996-ХІУ-ВР.

 2. Кужельний М.В., Лінник В.Г. Теорія бухгалтерського обліку: Підручник. — К.: КНЕУ, 2001. — 334 с, іл.

 1. Нидлз Б., Андерсон X., Колдузлл Д. Принципы бухгалтерского учета:/ Пер. с англ./ Под ред. Я.В. Соколова. — М.: Финансы и статистика, 1993. — 492 с.

 2. Сопко В.В. Бухгалтерський облік: Навч. посібник. — 3-є вид., перероб. і доп. — К.: КНЕУ, 2000. — 578 с.

 3. Ткаченко Н.М. Бухгалтерський фінансовий облік на підприємствах України: Підручник. — К.: А.С.К., 2001. — 784 с.

 4. Чедвик Л. Основы финансового учета /Пер. с англ./ Под ред. В.А. Микрюкова. — М,: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1997. — 252 с.

 5. Энтони Р., Рис Дж. Учет: ситуации и примеры: /Пер. с англ./ Под ред. и с предисл. А.М. Петрачкова. — М.: Финансы и статистика, 1993. —560 с.

Додаток 1.

ХАРКІВСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ МІСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Кафедра обліку і аудиту

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.