Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Program tyrresyrsu ukraine MGKTS 2012.doc
Скачиваний:
6
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
199.17 Кб
Скачать

2.3. Інформаційно-методичне забезпечення

Таблиця 2.8 - Інформаційно-методичне забезпечення

Бібліографічні описи, Інтернет адреси

ЗМ, де застосовується

  1. Рекомендована основна навчальна література

(підручники, навчальні посібники, інші видання)

1. Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія районування: Монографія. – К.: Видавничо-поліграфічний центр “Київський університет”, 2001. – 395 с.

ЗМ 1.1,

ЗМ 1.2,

ЗМ 1.3

2. Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.

ЗМ 1.2

3. Курортні ресурси України. – Київ: ЗАТ “Укрпрофоздоровниця”, “ТАМЕД”, 1999. – 344 с.

ЗМ 1.2,

ЗМ 1.3

4. Масляк П.О. Рекреаційна географія : навч. посіб. / П.О. Масляк. – К. : Знання, 2008. – 343 с.

ЗМ 1.1,

ЗМ 1.2,

ЗМ 1.3

5. Стафійчук В.І. Рекреалогія : навч. посіб. – 2-е вид. / В.І. Стафійчук – К. : Альтерпрес, 2008.- 264 с.

ЗМ 1.2,

ЗМ 1.3

6. Рутинський М.Й. Географія туризму України. Навчально-методичний посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 160 с.

ЗМ 1.1,

ЗМ 1.2,

ЗМ 1.3

  1. Додаткові джерела

(довідники, нормативні видання, сайти Інтернет тощо)

1.Атлас «Знайомтесь Україна» / Н.О. Крижова, Л.М. Веклич – К : ДНВП «Картографія», 2009. – 144 с.

ЗМ 1.1,

ЗМ 1.2,

ЗМ 1.3

2 Географічна енциклопедія України в 3-х томах. Київ “Українська радянська енциклопедія” ім. М.П. Бажана, 1989

ЗМ 1.2,

ЗМ 1.3

3 Івченко А.С. Вся Україна. - К. : ДНВП «Картографія», 2006. – 656 с.

ЗМ 1.1,

ЗМ 1.2,

ЗМ 1.3

4.Україна. Туристична карта. Масштаб 1 : 1 250 000. Державне науково-виробниче підприємство “Картографія”, 2002 р.

ЗМ 1.1,

ЗМ 1.2,

ЗМ 1.3

5.http://www. tourism.gov.ua – Офіційний сайт Міністерства культури і туризму України

ЗМ 1.1,

ЗМ 1.2,

ЗМ 1.3

  1. Методичне забезпечення

(реєстр методичних вказівок, інструкцій до лабораторних робіт, планів семінарських занять, комп’ютерних програм, відео-аудіо-матеріалів, плакатів тощо)

1. Методичні рекомендації до виконання курсового проекту з дисципліни «Туристські ресурси України» (для студентів напряму підготовки 0504 «Туризм») Уклад. Поколодна М.М. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 29 с.

ЗМ 1.1,

ЗМ 1.2,

ЗМ 1.3

Програма навчальної дисципліни і Робоча програма навчальної дисципліни „Туристські ресурси України” (для студентів 4 курсу напряму підготовки 0504 - „Туризм”).

Укладач:

Марія Миколаївна Поколодна

Редактор:

М.З. Аляб’єв

План 2010 (поз. додатковий)

Підп. до друку

Формат 60х84/1/16

Бумага офісна

Друк на ризографі

Умовн.-друк. арк. 0,48

Обл.- вид.арк. 0,5

Тираж 30 прим.

Замовл. №

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]