Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
печатн.МЕТОД_до_ПЗ_з_ОРГ_ТУРИЗМУ.doc
Скачиваний:
13
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
504.83 Кб
Скачать

Навчальне видання

Методичні вказівки до проведення практичних занять, виконання контрольних робіт і самостійної роботи студентів з навчальної дисципліни «Організація туризму» (для студентів 1 - 2 курсів денної форми навчання за спеціалізацією “Менеджмент готельного, курортного і туристичного сервісу” напрямку підготовки 030601 – “Менеджмент”).

Укладачі: Сергій Олександрович Погасій,

Валерій Володимирович Абрамов,

Ірина Леонідівна Полчанінова.

Редактор: З.М. Москаленко

План 2008 (додатково)

Підп. до друку 7.04.2008

Формат 60х84 1/16

Папір офісний.

Друк на ризографі.

Ум.-друк арк. 1,2

Обл.-вид. арк. 1,7

Замовл. №

Тираж 150 прим.

61002, Харків, ХНАМГ, вул. Революції, 12.

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції, 12.

23

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.