Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
1.Уч прог. МякСС 2008-09.doc
Скачиваний:
8
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
75.78 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Стандарт вищої освіти хнамг пнд

Затверджую ректор Академії

……………… (Шутенко Л.М.)

„ ... „ 2008 р.

П р о г р а м а н а в ч а л ь н о і д и с ц и п л і н и

Видання офіційне

Місто як соціальна система

Освітньо-кваліфікаційний рівень(ні) підготовки бакалавр

Галузь знань 0305 «Економіка та підприємництво»

напряму підготовки

6.030504„Економіка підприємства”,

6.030509 „Облік і аудит”,

Статус дисципліни вибіркова

Загальна кількість кредитів/годин 3.0/108

Форма підсумкового контролю ПМК

Стандарт чинний з дати затвердження.

Цей стандарт не може бути повністю чи частково відтворено, тиражовано та розповсюджено без дозволу Харківської національної академії міського господарства

© Харківська національна академія міського господарства (ХНАМГ)

Харків - ХНАМГ – 2008

Програма розроблена на основі:

СВО ХНАГХ ОКХ (варіативна компонента) бакалавра напряму підготовки «Економіка підприємства» 2007 р.

ГСВО ОПП бакалавра напряму підготовки «Економіка підприємства» 2007 р.

СВО ХНАМГ Навчальний план підготовки бакалавра напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства», 6.030509 - «Облік і аудит»,

30.08.2007 р.

Розробник програми: доц. Радіонова Л.О.

Програма ухвалена:

кафедрою філософії та політології.

Протокол № 1 від 29 серпня 2008 р. Зав. кафедри (проф. Будко В. В.)

Вченою радою факультету електропостачання і освітлення міст.

Протокол № від « » 2008 р. Декан (доц. Поліщук В.М.) Програма погоджена випусковими кафедрами:

Назва кафедри

Прізвище зав. Кафедрою

Підпис

Дата

Економіка будівництва

Проф. Торкатюк В.І.

Міська і регіональна економіка

Проф.Бубенко П.Т.

Облік і аудит

Проф.. Момот Т. В.

Економіки і управління в будівництві та міському господарстві

Проф. Ачкасов А.Є

Мета, предмет та місце дисципліни(за опп)

1.1Формування системи знання про місто як цілісний організм, що дозволить зняти проблеми традиційної підготовки спеціалістів в академії міського господарства, коли охоплюються дві містообразуючі підсистеми: технічна (всі штучні, матеріальні елементи, що створюють іфраструктуру міста) і екологічна підсистема ( природне середовище, що включена в систему міста). Вивчення третьої містообразуючої підсистеми – демографічної, тобто людей з їх потребами, відносинами і здібностями, діяльністю і інститутами, тобто всьго того, що ми називаємо міським соціумом не розглядається. Аналіз міста з філософсько-соціологічних позицій, як складного соціокультурного організму; місто як носій сенсу, тенденцій і сутнісних особливостей організації життєдіяльності суспільства; місто в світі, що зміснюється; місто як акумулятор людської думки, емоцій почуттів, дій людини.

1.2. Предмет дисципліни: місто як соціальна система, підсистеми міста, міський соціум. Місто в єпоху постмодернізму.

1.3. Місце дисципліни в структурно-логічній схемі підготовки фахівця

Перелік дисциплін, на які безпосередньо спирається вивчення даної дисципліни

Перелік дисциплін, вивчення яких безпосередньо спирається на дану дисципліну

Історія України

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]