Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Контрольные_БЖД.doc
Скачиваний:
21
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
136.19 Кб
Скачать

Список літератури

1. Желібо Є.П., Заверуха Н.М., Зацарний В.В. Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник – К.: Каравела, 2002. -327с.

2. Лушкін В.А.,Торкатюк В.І., Коржик Б.М., Ачкасов А.Є., Ніколаєнко Л.Ф. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник – Житомир, 2001. -671с.

3. Скобло Ю.С., Соколовська Т.Б., Мазоренко Д.І., Тіщенко Л.М., Троянов М.М. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник –К.: Кондор, 2003. -421с.

4. Джигирей В.С., Жидецький В.І. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник – Львів:Афіша, 2000. -255с.

5. Пістун І.П. Безпека життєдіяльності: Навч. посібник – Суми, 1999. -301с.

Навчальне видання

Методичні вказівки і контрольні завдання з курсу «Безпека життєдіяльності» (для студентів заочної форми навчання усіх спеціальностей).

Укладачі: Віктор Дмитрович Губенко,

Олександр Володимирович Овчаров

Редактор: М. З. Аляб`єв

План 2005, поз. 202

Підп. до друку 11.01.2005 Формат 60х84 1/16 Папір офісний

Друк на ризографі. Умовн.-друк. арк. 1,0 Обл.-вид. арк. 1,3

Замовл. № Тираж 300 прим. Ціна договірна

61002, Харків, хнамг, вул. Революції, 12

Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ

61002, Харків, вул. Революції,12

16