Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Зинчина Курс лекцій з соціології.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
420.15 Кб
Скачать

Література

 1. Андрущенко В. П., Горлач М.І. Соціологія. Навчальний посібник. – К., 1998.

 2. Асп Э. К. Введение в социологию. – Спб., 1998.

 3. Волков Ю. Г., Мостовая И. В. Социология: Учебник. – М., 1998.

 4. Гіденс Е. Соціологія. – Київ, 1999. – 726 с.

 5. Городяненко В. Г. Соціологія. Підручник. – Київ, Видавничий центр «Академія», 2003.

 6. Громов И. А., Мацкевич А. Ю., Семенов В. А. Западная теоретическая социология. – СПб: Ольга, 1996.

 7. Захарченко М., Погорілий О. Історія соціології. – К., 1993.

 8. Здравомыслов А. Г. Социология конфликта. Учеб. пособ. – М.: Аспект Пресс, 1995.

 9. Ионин Л. Г. Социология культуры: Учеб. пособие. – М., 1998.

 10. Капитонов Э. А. Социология XX века: история и технологии: Учеб. пособие. – Ростов н/Д., 1996.

 11. Кравченко А. И. Введение в социологию: Учеб. пособие. – М., 1995.

 12. Левада Ю. А. Статьи по социологии. – М., 1993.

 13. Макеєв С. О. Соціологія. Навч. посіб. К., 2095

 14. Мангейм Д. Б., Рич Р. К. Политология. Методы исследования. – М., 1997.

 15. Мацковский М. С. Социология семьи: проблемы теории, методологии и методики. – М., 1989.

 16. Мендра А. Основы социологии: Учеб. пособие. – М., 1999.

 17. Монсон П. Лодка на аллеях парка: Введение в социологию. – М., 1995.

 18. Основы прикладной социологии: Учеб. для вузов. В 2 т. / Под ред. Ф. Э. Шереги, М. К. Горшкова. – М., 1995.

 19. Панина Н. В. Технология социологического исследования: Учеб. пособие. –Киев, 1998.

 20. Піча В. М. Соціологія: Загальний курс: Посібник. – Київ. 1999.

 21. Попова И. М. Социология: введение в специальность: Учебник. –Киев, 1998.

 22. Радаев А. А., Шкаратян О. И. Социальная стратификация: Учеб. пособие. – М., 1996.

 23. Радугин А. А., Радугин К. А. Социология: Курс лекций. – М., 1995.

 24. Руденко Р. И. Практикум по социологии: Учеб. пособие. – М., 1999. – 447 с.

 25. Смелзер Н. Социология: Учеб. пособие. – М., 1994.

 26. Современная американская социология / Под ред. В. И. Добренькова. – М., 1994. – 295 с.

 27. Социологический справочник. –К., 1990.

 28. Социология: основы общей теории: Учеб. пособие / Под ред. Г. В. Осипова. – М., 1996. – 461 с.

 29. Соціологія: Курс лекцій. Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти. За редакцією В. М. Пічі. Друге видання. – Львів: Новий світ-2000, 2002.

 30. Соціологія: Навч. посібник / За ред. С. О. Макєєва. – Київ, 1999.

 31. Соціологія: Посібник / За ред. В. Г. Городяненка. – Київ, 1999.

 32. Тощенко Ж. Т. Социология: Общий курс: Учеб. пособие. – М., 1994.

 33. Фролов С. С. Основы социологии: Учеб. пособие. – М., 1997.

 34. Черниш Н. Й. Соціологія: Курс лекцій. – Львів, 1996.

 35. Ядов В. А. Стратегия социологического исследования: Описание, объяснение, понимание социальной реальности: Учебник. – М., 1998. с.

 36. Якуба Е. А. Социология. – Харьков, 1996.

Навчальне видання

ЗІНЧИНА Олександра Борисівна

Курс лекцій з соціології (для студентів 2-3-го курсів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 Менеджмент, 6.020107 Туризм, 6.140101 Готельно-ресторанна справа, 6.060102 Архітектура, 6.060101 Будівництво, 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій, 6.070101 Транспортні технології (за видами транспорту), 6.050702 Електромеханіка, 6.050701 Електротехніка та електротехнології).

Редактор З. І. Зайцева

Комп’ютерне верстання І. В. Волосожарова

План 2010, поз. 107

Підп. до друку Формат 60х84 1/16

Друк на різографі Ум. друк. арк. 5,5

Зам. № Тираж 50 пр.

Видавець і виготовлювач:

Харківська національна академія міського господарства,

вул. Революції, 12, Харків, 61002

Електронна адреса: rectorat@ksame.kharkov.ua

Свідоцтво суб’єкта видавничої справи:

ДК № ДК №731 від 19.12.2001