Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Крок 1 / 2006-2007 база / укр / Kr1 Stomat_2006-2007_WORD_profile_5_0

.rtf
Скачиваний:
28
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
367.08 Кб
Скачать

A *Нуклеїнових кислот

B Триацилгліцеролів

C Жирних кислот

D Гліцерофосфоліпідів

E Глікозаміногліканів

/..

62

У молодої людини спостерігається затримка статевого розвитку, зменшена

секреція фолітропіну та лютропіну. З порушенням обміну якого гормону це

пов’язано?

A *Мелатонін

B Пролактин

C Соматотропін

D Кортикотропін

E Меланотропін

/..

63

Визначено порушення в організмі людини обміну мелатоніну. Це може бути

пов’язано з нестачею амінокислоти, з якої мелатонін синтезується. Яка це

амінокислота?

A *Серотонін

B Тіоєтаполамін

C Гістамін

D ДОФА-амін

E Етаноламін

/..

64

Спостерігається бистра м’язова втома людини, визначені порушення в

депонуванні кисню в клітинах м’язів. З обміном якого білку це може бути

пов’язано?

A *Міоглобін

B Міозин

C Актин

D Тропоміозин

E Тропонін

/..

65

Під дією сонячного опромінення в ДНК шкірі людини найчастіше утворюються

A * Тимінові димери

B Делеції

C Заміни нуклеотидів

D Хромосомні мутації

E Одноланцюгові ДНК

/..

66

Фракціонуванняі білків засобом електрофорезу використовують при біохімічній

діагностиці

A * Мієломної хвороби

B Цукрового діабету

C . Гострого панкреатиту

D Стероїдного діабету

E Нецукрового діабету

/..

67

При клінічному та біохімічному обстеженні пацієнта виявлено

серпоподібноклітинну анемію.Визначення якого компоненту крові було

вирішальним при встановленні діагнозу?

A * Гемоглобіну S

B Гемоглобіну С

C Гемоглобіну A1

D Гемоглобіну

E Метгемогобіну

/..

68

Відомо, що вітамін D3 в організмі зазнає ряд біохімічних перетворень з

утворенням найбільш біологічно активного похідного- кальцитріолу. Який гормон

необхідний для активування ферментних реакцій окислювального гідоксилювання

в нирках?

A *Паратгормон

B Кальцитонін

C Кортизол

D Альдостерон

E Тироксин

/..

69

Плазмові фактори згортання крові зазнають посттрансляційної модифікації з

участю вітаміну К. Як кофактор, він потрібен у ферментній системі

гама-карбоксилювання білкових факторів коагуляції крові завдяки збільшенню

спорідненості їх молекул з іонами кальцію. Яка амінокислота карбоксилюється в

білках?

A *Глутамінова

B Валін

C Серин

D Фенілаланін

E Аргінін

/..

70

Хворому 50 років з харчовим отруєнням призначили крапельницю з 10 \%

розчином глюкози. Вона не тільки забезпечує енергетичні потреби організму, але

й детоксикаційну функцію за рахунок утворення метаболіту, який бере участь в

реакції кон?югації:

A *Глюкуронування

B Сульфування

C Метилювання

D Глікозилювання

E Гідроксилювання

/..

71

У катаболізмі гемоглобіну та обміні жовчних пігментів бере участь

ретикулоендотеліальна система, в тому числі купферівські клітини печінки.

Детоксикація білірубіну відбувається в мембранах ендоплазматичного

ретикулума гепатоцитів. Основна частина білірубіну секретується нормальними

гепатоцитами в жовч у формі:

A *Диглюкуроніда

B Вільного

C Моноглюкуроніда

D Непрямого

E Некон?югованого

/..

72

Фармакологічні ефекти антидепресантів пов?язані з блокуванням ( інгібуванням)

ними ферменту, який каталізує розпад таких біогенних амінів, як норадреналін,

серотонін та ін. в мітохондріях нейронів головного мозку. Який фермент бере

участь у цьому процесі?

A *Моноамінооксидаза

B Трансаміназа

C Декарбоксилаза

D Пептидаза

E Ліаза

/..

73

У біотехнологічних методах генної інженерії для отримання нових речовин

використовують плазміди. В яких біохімічних процесах їх використовують?

A *Перенесенні генетичної інформації

B Біосинтезу білка

C Біосинтезу ензимів

D Біосинтезу гормонів

E Біосинтезу ліпідів

/..

74

Для лікування інфекційних бактеріальних захворювань використовують

антибіотики. Який етап синтезу білків мікробної клітини перериває пуроміцин?

A *Елонгацію

B *Ініціацію

C Термінацію

D Модифікацію

E Асоціацію

/..

75

Печінці належить визначальна роль у регуляції метаболізму жирів іншими

тканинами, причому її клітини не секретують у кров вільних жирних кислот, а

тільки продукти їх метаболізму- кетонові тіла, з яких переважає :

A *Ацетоацетат

B Ацетон

C Оксалоацетат

D Піруват

E Альфа-кетоглутарат

/..

76

У стоматологічній практиці застосовують карболову кислоту (фенол) як

протимікробний засіб. Ендогенно фенол утворюється в кишківнику при гнитті

білків з амінокислоти:

A *Тирозин

B Валін

C Гістидин

D Метіонін

E Лізин

/..

77

Онкологічному хворому призначили препарат метотрексат, до якого з часом

клітини–мішені пухлини втратили чутливість. Ампліфікація гена якого ферменту

при цьому спостерігається?

A *Дегідрофолатредуктази

B Тимінази

C Дезамінази

D Фолатоксидази

E Фолатдекарбоксилази

/..

78

Нітрозаміни належать до дезамінуючих мутагенів. З якої азотистої основи в

результаті їх дії утворюється урацил?

A *Цитозину

B Аденіну

C Гуаніну

D Тиміну

E Метилурацилу

/..

79

Відомо, що у процесі мінералізації кістки і зуба беруть участь фосфопротеїни.

Фосфатна кислота в них переважно зв?язана з:

A *Серином

B Лізином

C Глутаміном

D Цистеїном

E Проліном

/..

80

Відомо, що частина диоксиду вуглецю (СО2 ) використовується в організмі в

біосинтезі жирних кислот, сечовини, глюконеогенезі тощо. Який вітамін утворює

СО2- транспортуючу форму для цих реакцій?

A * Біотин

B Тимін

C Рибовлавін

D Нікотинамід

E Ретинол

/..

81

В матриксі пульпи зуба швидко обмінюються протеоглікани. Вуглеводну частину

їх розщеплюють глікозидази лізосом. Які ферменти розщеплюють білкову

частину до амінокислот?

A * Катепсини

B Оксидо-редуктази

C Трансферази

D Декарбоксилази

E Дезамінази

/..

82

Провідну роль в процесі кальцифікації тканин зуба відіграє білок остеокальцин,

який має високу здатність зв”язувати іони кальцію завдяки наявності в

поліпептидному ланцюзі залишків модифікованої амінокислоти:

A ?-Карбоксиглутамінової.

B ?-Аланіну.

C ?-Аміномасляної.

D ?-Карбоксиаспарагінової.

E ?-Амінопропіонової.

/..

83

Підвищена ламкість судин, руйнування емалі і дентину зубів при скорбуті [цинга]

зумовлені порушенням процесу дозрівання колагену. Який етап у модифікації

проколагену порушується?

A Гідроксилювання проліну.

B Видалення із проколагену С-кінцевого пептиду.

C Утворення поліпептидних ланцюгів.

D Глікозилювання гідроксилізинових залишків.

E Відщеплення N-кінцевого пептиду.

/..

84

Надзвичайна міцність білка колагену обумовлюється великою кількістю

ковалентних зв”язків незвичного типу між двома залишками амінокислот сусідніх

ланцюгів. Такими амінокислотами є:

A Лізин.

B Аргінін.

C Пролін.

D Гідроксипролін.

E Гістидин.

/..

85

До основних способів підвищення резистентності емалі відноситься фторування.

Механізм протикарієсної дії фтору пов”язаний з:

A Синтезом фторапатиту.

B Демінералізацією зуба.

C Синтезом гідроксиапатиту.

D Мінералізацією зуба.

E Синтезом хлорапатиту.

/..

86

Органічний матрикс емалі утворюють клітини:

A Амелобласти.

B Одонтобласти.

C Фібробласти.

D Адипоцити.

E Гепатоцити.

/..

87

У дитини 11 місяців відмічається затримка прорізування зубів, неправильне їх

положення, а також сухість слизових оболонок ротової порожнини, поява тріщин

в кутах роту з наступним нагноєнням. З нестачею якого вітаміну це може бути

пов”язано?

A А.

B Д.

C Е.

D К.

E С.

/..

88

Недостатність вітаміну Д у дітей викликає порушення кальцієво-фосфатного

обміну, остеомоляцію та розвиток рахіту. Кальцитріол регулює всмоктування

іонів Са2+ в кишечнику через індукцію синтезу:

A Са2+-зв”язуючого білка в ентероцитах.

B Са2+-кальмодуліну в ентероцитах.

C Са2+-залежної АТФ-ази в міоцитах.

D Глікопротеїнів в одонтобластах.

E Протеогліканів в ентероцитах.

/..

89

Відомо, що в слині курців міститься значно більше роданідів, ніж у некурців. З

надходженням якої сполуки [кислоти] з табачним димом це пов”язано?

A Синільної [цианідної].

B Оцтової.

C Нікотинової.

D Нітратної.

E Лимонної.

/..

90

Яка кислота – проміжний продукт циклу трикарбонових кислот – приймає участь

у зв”язуванні іонів кальцію?

A Лимонна [цитрат].

B Оцтова [ацетат].

C Яблучна [малат].

D Янтарна [сукцинат].

E ?-Кетоглутарова [?-кетоглутарат].

/..

91

У формуванні перицелюлярного матриксу важливу роль відіграє „липкий” білок,

який забезпечує взаємодію окремих компонентів матриксу. Назвіть цей білок.

A Фібронектин.

B Остеокальцин.

C Альбумін.

D ?-Глобулін.

E Гаптоглобін.

/..

92

Перетворення проліну на гідроксипролін та лізину на гідроксилізин в молекулі

колагену каталізують ферменти:

A Гідроксилази [монооксигенази].

B Гідролази.

C Оксидази [диоксигенази].

D Дегідрогенази.

E Дегідратази.

/..

93

Органічний матрикс дентину утворюють клітини:

A Одонтобласти.

B Адипоцити.

C Амелобласти.

D Остеобласти.

E Гепатоцити.

/..

94

Який фермент має демінералізуючу дію – посилює розщеплення мінеральних

компонентів тканин зуба?

A Кисла фосфатаза.

B Лужна фосфатаза.

C Глюкозо-6-фосфатаза.

D Глікогенфосфорилаза.

E Фосфотрансфераза.

/..

95

Хворому після лікування антибіотиками призначено комплексну вітамінотерапію.

Гіповітамінозний стан обумовлений:

A Зменшенням синтезу вітамінів мікрофлорою кишечника.

B Посиленням розпаду вітамінів в кишечнику.

C Посиленням синтезу вітамінів мікрофлорою кишечника.

D Зменшенням всмоктування вітамінів в кишечнику.

E Посиленням процесів всмоктування вітамінів в кишечнику.

/..

96

У хворого на цукровий діабет виявлена значна кількість каріозних зубів. Можлива

причина такого стану зубів при цій патології – зміна рН слини в результаті

збільшення в ній:

A * Кетонових тіл

B Молочної кислоти

C Глюкози

D Пірувату

E Муцину

/..

97

Пацієнт звернувся до стоматолога з приводу наявності кількох каріозних зубів. З

поміж інших профілактичних заходів лікар рекомендував у подальшому

утримуватись від вживання продуктів, що містять багато органічних кислот

(щавелеву, молочну, оцтову). Чим це можна пояснити?

A * Високою розчинністю апатитів у кислому середовищі

B Погіршення травлення крохмалю

C Малою розчинністю апатитів у кислому середовищі

D Інгібування перетворення проколагену в колаген

E Зв”язування іонів натрію

/..

98

До стоматолога звернувся чоловік 32 років, у якого виявлений множинний карієс.

З”ясувалося, що він вживає багато солодощів, які є одним із факторів ризику

карієсу. Введення в кондитерські вироби лактату Са значно зменшує цей ризик.

Чим це можна пояснити?

A * Са сприяє стабільності гідроксиапатиту

B Лактат Са сприяє утворенню карбонатного апатиту

C Лактат Са покращує вуглеводний обмін в тканинах зуба

D Даний препарат нормалізує рН слини

E Препарат покращує смак цукерок

/..

99

У робітника хімічного підприємства, технологічний процес якого пов”язаний з

використанням стронцію, почали кришитися зуби. Чим це можна пояснити, адже

Са і Sr мають подібні хімічні властивості?

A * Стронцій підвищує руйнування гідроксиапатиту під дією органічних кислот

B Стронцієвий апатит не стійкий при нормальному рН слини

C Стронцій гальмує всмоктування Са в кишечнику

D Стронцій сприяє нагромадженню фтору в слині

E Зміни з боку зубів не залежать від стронцію

/..

100

У пацієнта з хронічним захворюванням нирок виявили явища остеопорозу,

ламкість зубів. З чим можуть бути пов”язаня ці явища?

A * Порушенням утворення кальцитріолу

B Нестачею вітаміну Д в їжі

C Недостатнім синтезом вітаміну Д в організмі

D Гіперпродукція паратгормону

E Активацією лужної фосфатази

/..

101

У пацієнта на весні з”явилися патехіальні крововиливи, розхитування зубів, він

відмічає високу чутливість до простудних хвороб Лікар припустив гіповітаміноз

С. Чим пояснюються зміни з боку зубів?

A * Порушенням структури колагену перодонтальних зв”язок

B Зміна структури глікозаміногліканів

C Підвищенням проникності мембран навколозубних тканин

D Механічним ушкодженням зубів

E Порушенням окисно-відновних процесів у навколозубних тканинах

/..

102

При профогляді робітника хімічного підприємства по виробництву кислот виявили

множинний карієс зубів. Який провідний механізм розвитку цього захворювання в

даній ситуації?

A * Витіснення Са2+ з гідроксиапатиту іонами Н+

B Пригнічення імунних властивостей слини

C Гіпосалівація (зменшення секреції слини)

D Неповноцінне харчування

E Спадкова схильність

/..

103

У ротовій рідині пацієнта виявлено підвищення вмісту амінокислот, активності

фосфатаз, катепсинів, гіалуронідази. Вміст лізоциму зменшений. Для якого

захворювання найімовірніші такі зміни?

A * Пародонтит

B Карієс

C Гіповітаміноз А

D Гіповітаміноз В2

E Сіалоденіт

/..

104

До стоматолога звернувся чоловік 35 років зі скаргами на зменшення щільності

зубної тканини, підвищену крихкість зубів при вживанні твердої їжі. Лабораторно

визначили в емалі при зішкрібуванні співвідношення Са/Р. Яке значення цього

показника свідчить про посилення демінералізації?

A * 0,9

B 1,67

C 1,85

D 2,5

E 1,5

/..

105

Хворий скаржиться на підвищене слиновиділення протягом триваплого часу,

погіршення апетиту, відчуття тяжкості в шлунку, неприємну відрижку. Лікар

встановив, що гіперсалівація (сіалорея) є наслідком пародонтиту, і заковтування

великої кількості слини призводить до вказаних явищ внаслідок:

A * Нейтралізації НСІ слиною

B Розрідження шлункового соку

C Пригнічення секреції НСІ

D Пригнічення секреції пепсиногену

E Пригнічення активності амілази слини в шлунку

/..

106

Чоловік 26 років брав участь у ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, захворів на

пародонтит. Який найвагоміший фактор спричинив розвиток цієї патології?

A * Дефіцит заліза

B Емоційне перенапруження

C Неповноцінне харчування

D Підвищення навантаження на зубощелепний апарат

E Інфікування порожнини рота

/..

107

У периферійній зоні пульпи загальмовані метаболічні процеси в клітинах. Яка

тканина зуба в першу чергу опиняється під загрозою регенерації,

ремінералізації?

A * Дентин

B Емаль

C Цемент

D Периодонтальні зв”язки

E Пульпа

/..

108

Порожнина зуба заповнена сильно васкуляризованою та іннервованою

сполучною тканиною – пульпою, що виконує наступні функції, крім:

A * Антигенної

B Участі в утворенні дентину

C Трофіки дентину

D Трофіки коронки, кореня

E Сенсорної (передача нервових імпульсів в ЦНС)

/..

109

Процес мінералізації тканин зуба має пряму залежність від вмісту Са в плазмі

крові, ротовій рідині, в яких знаходиться у вигляді наступних форм, за винятком:

A * У зв”язаній з гама-глобулінами

B В іонізованій формі

C У вигляді цитрату Са

D У зв”язаній з альбумінами

E У вигляді хлориду кальцію

/..

110

Який мінеральний елемент має найбільш виражену карієсогенну дію?

A * Стронцій

B Магній

C Фтор

D Кальцій

E Фосфор

/..

111

Антиоксидантний захист слизових оболонок ротової порожнини забезпечується

за допомогою ферментів. Який фермент забезпечує цю функцію?

A * Супероксиддисмутаза

B Гексокіназа

C Цитохромоксидаза

D Гліцеролкіназа

E Глюкозо-6-фосфатаза

/..

112

Флюороз – хронічне захворювання кісткової системи, зубів, яке проявляється

ерозіями та плямами на емалі зубів. Який механізм розвитку флюорозу?

A * Надлишок фтору, утворення фториду кальцію

B Утворення стронцієвого апатиту

C Дефіцит гідроксиапатиту

D Утворення фосфату кальцію

E Утворення хлорапатиту

/..

113

З надлишком якого біогенного елементу в їжі та воді пов(язане захворювання

зубів та кісток – флюороз?

A *Фтор

B Натрій

C Кальцій

D Калій

E Фосфор

/..

114

Підвищений вміст фтору у питній воді та їжі (понад 1,5 мг/л) приводить до

розвитку:

A * Флюорозу

B Гіперплазії емалі

C Гіпоплазії емалі

D Карієсу

E Пародонтиту

/..

115

Фторування – це один з засобів профілактики карієсу. Механізм протикарієсної

дії фтору пов(язаний з:

A * Синтезом фторапатиту

B Синтезом хлор апатиту

C Мінералізацією зуба

D Синтезом гідроксиапатиту

E Демінералізацією зуба

/..

116

Серед антиатеросклеротичних препаратів, що застосовуються з метою

профілактики та лікування атеросклерозу, є левостатин. Він діє шляхом:

A *Гальмування біосинтезу холестерину

B Пригнічене всмоктування холестерину в кишковику

C Активації метаболізму холестерину

D Стимулювання екскреції холестерину з організму

E Усіма наведеними шляхами

/..

117

У хворих на еритропоетичну порфірію (хвороба Гюнтера) зуби флюоресцують в

ультрафіолеті яскраво червоним кольором, шкіра чутлива до світла, сеча

забарвлена в червоний колір. З недостатністю якого ферменту пов(язана ця

хвороба?

A * Уропорфіриноген- ІІІ-косинтази

B Уропорфіриноген-І-синтази

C (-Амінолевулінатсинтази

D Уропорфіриноген-декарбоксилази

E Ферро-хелатази

/..

118

При скорбуті, який виникає внаслідок недостатності вітаміну С, спостерігається

розхитування та випадіння зубів через зниження біохімічної якості навколозубних

тканин, зокрема періодонтальної зв(язки, представленої колагеновими

волокнами. Нестача вітаміну С гальмує синтез колагену на стадії:

A *Гідроксилювання пролінових та лізинових залишків

B Трансляції

C Глікозилювання оксилізину

D Трансмембранного перенесення про колагену в міжклітинний простір

E Позаклітинної модифікації колагену

/..

119

Триацилгліцероли, які накопичені в клітинах жирової тканини, не підлягають дії

ліпопротеїнліпази, яка локалізована у клітинах кровоносних капілярів, однак вони

гідролізуються під дією:

A *Внутрішньоклітинних ліпаз

B Фосфодіестераз