Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
41
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
13.79 Mб
Скачать

1

Товщина емалi зуба

2

Найменш слабко мiнералiзована поверхня зуба

3

Дозрiвання емалi вiдбувається

4

Відсоток неорганічних речовин в емалi складає

5

Відсоток неорганічних речовин в дентині складає

6

Дентин, що утворився при патологiї

7

Чи є рiзниця мiж первинним i вторинним дентином?

8

Живлення зуба здiйснюється з

9

Показники електроодонтометрiї в здорових зубах

10

Оптимальна норма вмiсту фтору в питнiй водi

11

Карiєсрезистентнi зони на поверхнi бiчних зубiв

12

Карiєсогеннi штами мiкроорганiзмiв порожнини рота

13

Карiєсрезистентнiсть емалi визначається за допомогою даних

14

Карiєсрезистентнiсть емалi визначається за допомогою даних

15

Для поверхневого карiєсу характерний

16

При середньому карiєсi порожнина

17

Поверхневий карiєс диференцiюють з

18

Диференцiальну дiагностику мiж поверхневим i середнiм карiєсом проводять

19

Про ступiнь активностi карiєсу можна судити на пiдставi даних

20

Метод, що дозволяє провести диференцiальну дiагностику мiж початковим карiєсом у стадiї бiлої плями i плямистою формою гiпоплазiї

21

Ремiнералiзуюча терапiя ефективна при початковому карiєсi у стадії

22

Найбiльш оптимальний матерiал для пломбування карiозних порожнин в межах емалi

23

Ураження бiчних поверхонь рiзцiв i iклiв вiдносять за класифiкацiєю Блека до класу

24

Ураження карiєсом слiпої ямки бокових рiзцiв вiдносять до класу за Блеком

25

Порожнини, розташованi на апроксимальних поверхнях премолярiв i молярiв, вiдносять до класу за Блеком

26

Порожнини, розташованi на контактних поверхнях рiзцiв i iклiв з порушенням кута i рiжучого краю, вiдносять до класу за Блеком

27

Порожнини, розташованi на вестибулярнiй поверхнi молярiв, вiдносять до класу за Блеком

28

Порожнини, розташованi в пришийковiй областi всiх груп зубiв, вiдносять до класу за Блеком

29

Порожнини, розташованi в областi фiсур премолярiв i молярiв, вiдносять до класу за Блеком

30

Данi ЕОМ при середньому карiєсi = 60 мкА?

31

При проведеннi електроодонтометрiї зуба з карiозною порожниною активний електрод прикладають до

32

Основний принцип формування карiозних порожнин

33

Основний принцип препарування карiозних порожнин

34

Герметики використовують для

35

Правила накладання iзолюючої прокладки при карiєсi. Прокладка повинна

36

Полiкарбоксилатний цемент використовують для

37

Недолiки силiкатних цементiв

38

Основнi недолiки силiко-фосфатних цементiв

39

При карiєсi оптимальний матерiал для пломбування порожнин I класу за Блеком на молярах

40

Позитивнi якостi амальгами

41

Високий ступiнь адгезiї композитних пломбувальних матерiалiв з бондингом для емалi досягається за рахунок

42

В верхнiх центральних рiзцях карiознi порожнини четвертого класу за Блеком. Коронки зубiв зруйнованi на 2/3, зуби депульпованi. Найбiльш оптимальний спосiб вiдновлення коронок зубiв – пломбування

43

В третьому i шостому зубах пришийковi порожнини. Якi пломбувальнi матерiали оптимальнi в першому i другому випадках вiдповiдно?

44

У пацiєнта 65 рокiв, що перенiс 2 мiсяцi тому iнфаркт мiокарда, виражена алергiчна реакцiя на новокаїн i його похiднi. Оптимальнi методи знеболювання твердих тканин при препаровцi карiозних порожнин у полiклiнiчних умовах

45

Хворому з множинним карiєсом призначають

46

Хворому з множинним карiєсом призначають

47

Ускладнення, що виникають при карiєсi в результатi неповної некротомiї дентину

48

Помилки, що виникають при пломбуваннi карiозних порожнин 2 класу за Блеком

49

Помилки, можливi при пломбуваннi карiозних порожнин 2 класу за Блеком

50

Помилки, можливi при пломбуваннi карiозних порожнин

51

Причини потемнiння пломби пiсля пломбування зуба композитним матерiалом

52

Загибель пульпи при неправильному пломбуваннi карiозної порожнини силiкатними цементами вiдбувається в результатi дiї на неї

53

Специфiчнi клiтини, властивi тiльки пульпi зуба

54

Сигнали болю з пульпи приймають нервовi волокна

55

Найбiльш iнформативним чинником при зборi анамнезу у хворого з передбачуваним пульпiтом є

56

При дiагностицi гострого пульпiту проводять

57

Методи дослiдження, що дозволяють вiддиференцiювати гострi форми пульпiту вiд хронiчних

58

Методи дослiдження, що дозволяють диференцiювати гострi форми пульпiту вiд хронiчних

59

Електрозбудження пульпи при пульпiтi

60

До яких значень за даними електроодонтометрiї знижене електрозбудження пульпи зуба при гострому дифузному пульпiтi?

61

Найбiльш характерний клiнiчний симптом гiперемiї пульпи

62

Характернi скарги хворого при гострому обмеженному пульпiтi

63

При гострому обмеженому пульпiтi хворий

64

При гострому обмеженому пульпiтi хворий скаржиться на

65

Гострий дифузний пульпiт диференцiюють з

66

При диференцiальнiй дiагностицi гострих i загострених пульпiтiв враховують

67

Для хронiчного гангренозного пульпiту характернi

68

Характернi клiнiчнi ознаки хронiчного гiпертрофiчного пульпiту

69

Полiп пульпи може виникнути при

70

При конкрементозному пульпiтi показана

71

Показання до вiтальної екстирпацiї пульпи

72

Метод лiкування гострого гнiйного пульпiту

73

Метод лiкування гострого обмеженого пульпiту у хворого, що страждає цукровим дiабетом i гiпертонiчною хворобою з тяжким перебiгом

74

Найбiльш рацiональний метод лiкування гострого дифузного пульпiту при нетиповiй анатомiчнiй формi щiчних каналiв зуба

75

Вибiр резорцин-формалiнової пасти для лiкування пульпiту проводять з урахуванням

76

При пульпiтi для дезінфiкування тяжкопрохiдних каналiв молярiв, якi лiкували девiтальним методом, використовують

77

Методи потенцiювання дiї анестетика при лiкуваннi пульпiту

78

При вiдломi пульпекстрактора в кореневому каналi при лiкуваннi пульпiту необхiдно

79

При перфорацiї дна порожнини зуба при лiкуваннi пульпiту необхiдно

80

Пiсля вiтальної ампутацiї пульпи зуба при лiкуваннi гострого обмеженого пульпiту з"явилися болi вiд гарячого, необхiдно

81

Спонтанний бiль, що перiодично виникає в запломбованому з приводу пульпiту зубi, може бути зумовлений в першу чергу

82

При болю в зубi, що з"явився в результатi надлишкового виведення резорцин-формалiнової пасти за верхiвку кореня при лiкуваннi пульпiту, належить

83

Нестерпний, пульсуючий бiль, що майже не припиняється i стихає вiд холодного. У зубi - карiозна порожнина, частково заповнена цементною пломбою, перкусiя болiсна незначно. Рентг.: Змiн в перiодонтi немає, показники ЕОМ=50 мкА. Дiагноз

84

Причиною верхiвкового перiодонтиту може бути

85

Гострий перiодонтит виник пiсля лiкування гострого дифузного пульпiту методом вiтальної екстирпацiї. Можлива причина на етапах лiкування

86

Дiагноз гранулематозн. перiодонт. в зубi з iнтактною коронкою пiдтвердж. рентгенолог. Болi при накуш. з"явилися в цьому зубi незабаром пiсля виготовл. на його антагонiст штучної комбiнов. коронки з золота i пластмаси. Можливi причини

87

При гострому верхiвковому перiодонтитi можливi скарги на

88

Характернi ознаки гострого серозного перiодонтиту

89

Гострий верхiвковий перiодонтит необхiдно диференцiювати з

90

При гострому перiодонтитi на рентгенограмi визначається

91

При хронiчному гранулюючому перiодонтитi хворi можуть скаржитися на

92

При хронiчному гранулюючому перiодонтитi в областi хворого зуба виявляють

93

При дiагностицi хронiчного гранульоматозного перiодонтиту найбiльш iнформативний метод дослiдження

94

Характернi рентгенологiчнi ознаки радикулярних кiст

95

При загостреннi хронiчного гранулюючого перiодонтиту на рентгенограмi виявляють

96

При лiкуваннi верхiвкового перiодонтиту найбiльш важливим з приведених факторiв є

97

При хронiчному перiодонтитi розпад пульпи з кореневого каналу видаляють

98

Правильне розкриття порожнини зуба при лiкуваннi хронiчного перiодонтиту необхiдне для

99

Серед матерiалiв для заповнення кореневих каналiв найбiльш виражену подразливу дiю на перiодонт має

100

Оптимальним матерiалом серед названих для пломбування кореневих каналiв 1, 2, 3 верхнiх зубiв є

101

Для запобiгання загострень, що виникають пiсля пломбування кореневих каналiв при перiодонтитi слiд

102

При болю, що виникає в результатi виведення резорцин-формалiнової пасти за верхiвку кореня зуба, необхiдно

103

Результати лiкування хронiчного гранулюючого перiодонтиту оцiнюють через

104

Помилка, можлива при лiкуваннi перiодонтиту

105

Характерна помилка при лiкуваннi перiодонтиту

106

Незначн. бiль при накуш. на зуб, в якому пришийк. розташ. пломба. В областi проекц. кореня - цiаноз ясни, вираж. симптом вазопарезу, на рентг.- резорбцiя кiстки неправ. форми бiля верхiвок коренiв, канали запломбовані наполовину.Дiагноз

107

Стандартизацiя ендодонтичного iнструментарiю, прийнята ISO, передбачає

108

Технiка степ-бек /крок назад/ при препаруваннi кореневого каналу передбачає

109

Технiка кроун-даун /вiд коронки вниз/ при препаруваннi кореневого каналу передбачає

110

При пломбуваннi кореневого каналу методом обтурацiї холодними гутаперчовими штифтами застосовують

111

Для свiтлової полiмеризацiї композитних пломбувальних матерiалiв використовують

112

Оптимальна довжина хвилi свiтла в нанометрах, завдяки якiй вiдбувається полiмеризацiя композитних матерiалiв

113

При свiтловiй полiмеризацiї композитного матерiалу вiдстань вiд кiнця свiтловоду до матерiалу не повинна перевищувати /в мiлiметрах/

114

При пломбуваннi композитними полiмерними матерiалами iзолюючу прокладку обов"язково накладають, якщо кореневi канали зуба запломбованi

115

Препаруючи карiозну порожнину, яку пломбують композитними пломбувальними матерiалами, емаль зуба

116

Пiсляоперацiйна чутливiсть зуба при використаннi для пломб композитних фотополiмерних матерiалiв можлива

117

При наявностi пiсляоперацiйної чутливостi пiсля пломбування пришийкової порожнини зуба композитними матерiалами зуб

118

Захворювання зубiв некарiозного походження, що виникають до прорiзування зуба

119

Захворювання зубiв некарiозного походження, що виникають до прорiзування зуба

120

Захворювання зубiв некарiозного походження, що виникають пiсля прорiзування зубiв

121

Системна гiпоплазiя i флюороз

122

При синдромi Стейнтона-Капдепона зуби прорiзуються

123

При яких мiнiмальних концентрацiях фтору в питнiй водi може виникнути флюороз?

124

Чи здатнi викликати флюороз фтористi препарати при екзогенному впливi на зуби?

125

Лiкування флюорозу проводять

126

На вестибулярнiй поверхнi фронтальних зубiв є щiльнi, гладкi, округлої форми дефекти твердих тканин, що супроводжуються пiдвищеною чутливiстю до температурних i хiмiчних подразникiв. Дiагноз

127

Найбiльш часто уражається ерозiєю емаль зубiв

128

При висушуваннi зуба емаль стає матовою у випадку поразки твердих тканин

129

Причиннi фактори клиновидного дефекту зуба

130

Причина пiдвищеного стирання зубiв

131

Чинники системної гiпоплазiї тимчасових зубiв

132

Чинники мiсцевої гiпоплазiї

133

Профiлактика мiсцевої гiпоплазiї постiйних зубiв

134

При диференцiальнiй дiагностицi некарiозних уражень з карiєсом зубiв використовують метод вiтального забарвлення твердих тканин зуба метиленовим синiм. Забарвлення спостерiгається при

135

Скарги пацiєнтiв при хiмiчному некрозi твердих тканин зуба

136

Головна роль в розвитку некарiозних уражень, що виникають пiсля прорiзування зубiв, вiдводитьс

137

Патологiчне стирання зубiв найчастiше зустрiчається при

138

Вірне використання инструментів в кореневому каналі

139

Встановіть діагноз на основі рентгенограми

140

На рентгенограмі зуб в двох різних горизонтальних проекціях. Встановіть діагноз

141

Встановіть діагноз на основі рентгенограми

142

Варіанти лікування внутрішньої перфоруючої резорбції

143

Пародонт - комплекс тканин, якi включають

144

Глибина ясенної борозни в нормі

145

При iнтактному пародонтi ясенна борозна заповнена

146

Дистрофiчне ураження тканин пародонту – це

147

Запальне ураження ясен, перебiг якого не супроводжується порушенням цiлісностi зубо-ясенного з"єднання

148

Стан жувальної i рiжучої поверхнi зубiв при локалiзованому пародонтитi

149

Для диференцiальної дiагностики катарального гiнгiвiту з пародонтитом проводять

150

При дiагностицi виразково-некротичного гiнгiвiту проводять

151

Найбiльш ймовiрна причина гiпертрофiчного гiнгiвiту

152

При лiкуваннi гiпертрофiчного гiнгiвiту у вагiтних не слiд проводити

153

Для лiкування гранулюючої форми гiпертрофiчного гiнгiвiту призначають

154

Пародонтит – це

155

Визначальна ознака генералiзованого пародонтиту

156

Вторинна травматична оклюзiя виникає

157

Обов'язковi методи обстеження для дiагностики пародонтиту

158

При обстеженнi хворого пародонтитом проводять

159

Стан судин пародонта визначається методом

160

Значна рухливiсть зубiв спостерiгається при

161

Характерна рентгенологiчна картина хронiчного пародонтиту II ступеня

162

Виражена гiперемiя, кровоточивiсть, бiль в яснах характернi для

163

Рентгенологiчний симптом, що свiдчить про загострення процесу в пародонтi при генералiзованому пародонтитi

164

При пародонтитi проводять ендодонтичне лікування зубiв при

165

При пародонтитi в перiод ремiсiї проводять

166

Для самостійної профілактики утворення зубного нальоту хворому на генералізований пародонтит в стадії загостреного перебігу призначають

:

167

Показання до кюретажу пародонтальних карманів

168

Кюретаж пародонтальних карманів можна проводити одночасно в дiлянцi

169

Видалення над'ясенного зубного каменю у хворих на пародонтит проводять

170

Критерiї ефективностi проведення пародонтологічного лікування через 5-10 днiв

171

При пародонтозi хворий скаржиться на

172

Характернi клiнiчнi ознаки пародонтозу

173

Глибина пародонтальних карманів при пародонтозi

174

Обов'язкове дослiдження при встановленнi дiагнозу пародонтозу

175

Лiкарськi засоби, якi використовують для патогенетичного лiкування пародонтозу

176

Ефективного зменшення рухливостi зубiв при пародонтитi досягають при проведеннi

177

Для довготривалого тимчасового шинування зубiв при пародонтитi застосовують

178

Помилка, яка найчастiше зустрiчається при проведеннi ортопедичного лiкування пародонтозу

179

Скарги на рiзку болючiсть, кровоточивiсть ясен, запах з рота. Ясна в областi нижнiх i верхнiх зубiв гiперемiйованi, набряклi, легко кровоточать, на зубах налiт. Пародонтальних карманів немає. Дiагноз

180

Скарги на свербіж в яснах, бiль у зубах вiд хiмiчних i термiчних подразникiв. Об'єктивно: ясна блiдi, мiжзубнi сосочки атрофiчнi, шийки зубiв оголенi, карiозних порожнин, ясенних кишень немає. Дiагноз?

181

У хлопчика 12 рокiв ясна синюшнi, пародонтальнi кармани заповненi грануляцiями. На рентг. - фокальна деструкцiя кiстк. тканини щелеп iз перифокальним склерозом, морфолог.: скупчення еозинофiльних гранулоцитiв i ретикулоцитiв. Дiагноз

182

Змiни епiтелiю слизової оболонки порожнини рота, що характеризують порушення зроговiння

:

183

До ексудативних змiн в епiтелiї слизової оболонки порожнини рота належать

:

184

До ексудативних змiн в епiтелiї слизової оболонки порожнини рота належать

:

185

Гiпертрофiчні змiни епiтелiя слизової оболонки порожнини рота

:

186

До первинних елементiв належать:

187

До первинних елементiв належать:

188

Вторинними елементами вважають:

189

Вторинними елементами вважають

:

190

Виникненню лейкоплакiї слизової оболонки порожнини рота сприяють

:

191

Iнфекцiйне захворювання, при якому лейкоплакiя з"являється як симптом або синдром:

192

Iнфекцiйне захворювання, при якому лейкоплакiя з"являється як симптом або синдром його:

193

Кератоз та гiпертрофiю протокiв малих слинних залоз на слизовiй оболонцi пiднебiння виявляють при формi лейкоплакi

ї

194

Наявнiсть щiльних брудно-сiрих плiвок на слизовiй оболонцi зiва, мигдаликiв, яснах, язицi. Характерний солодкуватий запах, збiльшення i болючiсть пiдщелепних лiмфовузлiв бувають при:

195

Поява некротичної ангiни одночасно з висипкою на шкiрi, "малиновий" язик, трiщини на губах дають пiдставу поставити дiагноз:

196

Захворювання алергiчної природи, що має гострий циклiчний перебiг, схильне до рецидивiв, проявляється полiморфiзмом висипань на СОПР та шкiрi:

197

Одним iз симптомiв дифузного нейродермiту є хейлiт

:

198

Якi ознаки дозволяють вiдрiзнити пухирчатку вiд пемфiгоїда?

199

Оптимальна комбiнацiя лiкувальних заходiв при плоскiй формi лейкоплакiї

200

Клiнiчнi прояви гострої механiчної травми

201

При гострiй травмi передусiм потрiбно

202

При декубiтальнiй виразцi в типових випадках виявляються

203

До виникнення коагуляцiйного некрозу слизової оболонки /який проявляється наявнiстю щiльної плiвки бурого, жовтого або сiро-бiлуватого кольору при вираженому запаленнi/ призводить опiк:

204

До виникнення колiквацiйного некрозу слизової оболонки /глибокий некроз всiх шарiв слизової оболонки, пiсля вiдторгнення некротизованих тканин оголюються болючi виразки/ призводить опiк:

205

При опiках, спричинених кислотами, використовують:

206

При опiках, спричинених кислотами, використовують

:

207

Характер регiонарних лiмфатичних вузлiв при декубiтальнiй виразцi

208

Характер регiонарних лiмфовузлiв при раковiй виразцi

209

Для диференцiальної дiагностики ракової виразки з декубiтальною проводять дослiдження

210

Препарати, які прискорюють епітелізацію, застосовують для лiкування таких травматичних пошкоджень слизової оболонки рота

211

При опiках, спричинених лугами, використовують

:

212

При лейкоплакiї уражується

213

Етiологiчнi чинники лейкоплакiї

214

Дуже рiдко лейкоплакiя спостерiгається у:

215

Улюбленi осередки локалiзацiї лейкоплакiї

216

Гiстологiчно при лейкоплакiї визначаються

217

Елемент ураження при простiй формi лейкоплакiї

218

Елементи ураження при верукознiй формi лейкоплакiї

219

Причини, що сприяють переходу простої форми лейкоплакiї в верукозну або ерозивну

220

Характернi для простої форми лейкоплакiї скарги

221

При верукознiй лейкоплакiї виявляють на слизовiй оболонцi рота

222

Ерозивну форму лейкоплакiї диференцiюють з

223

Найменш небезпечна для злоякiсного переродження форма лейкоплакiї

224

До якої форми передраку належить лейкоплакiя

225

Лiкувальнi заходи при простiй лейкоплакiї

226

Лiкувальнi заходи при верукознiй лейкоплакiї

227

Лiкувальнi заходи при ерозивнiй формi лейкоплакiї

228

При санацiї порожнини рота хворим на лейкоплакiю категорично протипоказано

229

Первинний елемент при вiрусному ураженнi слизової оболонки порожнини рота

230

При герпетичному стоматитi пухирцi на слизовiй оболонцi локалiзуються в

231

Пiд час дослiдження матерiалу з ерозiй або пухирцiв при герпесi виявляють клiтини

232

При герпетичних ураженнях виявляють

233

Для дiагностики герпетичного стоматиту використовують

234

Пiдщелепний лiмфаденiт передує виникненню вiрусної iнфекцiї в ротi:

235

Гострий герпетичний стоматит проявляється

236

Пiсля гострого герпетичного стоматиту залишається стiйкий iмунiтет:

237

Гострий герпетичний стоматит диференцiюють з

238

Оперiзуючий лишай диференцiюють за характером болю з

239

Ящур проявляється

240

Хронiчний рецидивуючий герпетичний стоматит проявляється

241

Обтяжена спадковість вiдносно герпесвiрусної iнфекцiї, частi гострi "простуднi" захворювання, хронiчнi недуги дихальної системи, ураження очей вiрусним кон'юнктивiтом чи блефаритом, наявність подразнення слизової оболонки -- чинники ризику щодо виникнення:

242

Ефективну дiю щодо профiлактики рецидиву герпетичного стоматиту виявляє

243

Латентна герпетична iнфекцiя може активiзуватися в разi

244

Призначення всередину противiрусних препаратiв показане при

245

Для обробки ерозiй в першi днi захворювання на гострий герпетичний стоматит застосовують мазь

246

Ацикловiр, бонафтон, iнтерферон – препарати

247

Якi види мiкроорганiзмiв домiнуюь при виразково-некротичному гiнгiво-стоматитi Венсана

248

Характерний морфологiчний елемент при виразково-некротичному гiнгiво-стоматитi Венсана

249

Ознака, яка не є характерною для виразково-некротичного гiнгiво-стоматиту Венсана

250

Виразково-некротичний гiнгiво-стоматит диференцiюють з

251

Для симптоматичного виразкового гiнгiвiту /при лейкозi, агранулоцитозi/ не є характерним

252

Санацiю порожнини рота у хворих на виразково-некротичний гiнгiво-стоматит Венсана проводять

253

Методи фiзiотерапевтичного лiкування виразково-некротичного гiнгiво-стоматиту

254

Виникнення пухирiв з геморагiчним вмiстом безпосередньо пiсля травми слизової оболонки рота у хворих iз серцево-судинною патологiєю, вiдсутнiсть ознак запалення навколо пухирiв i їх швидка епiтелiзацiя характернi для

255

Поява пухирiв на мiсцi травми, швидка епiтелiзацiя ерозiй, що утворилися пiсля руйнування пухиря, характернi для

256

Червоний плоский лишай зустрiчається переважно у

257

Основний морфологiчний елемент при червоному плоскому лишаї

258

Червоний плоский лишай локалiзується в порожнинi рота переважно на слизовiй оболонцi

259

Характернi скарги при типовiй формi червоного плоского лишаю

260

Характернi скарги при ерозивно-виразковiй формi червоного плоского лишаю

261

Наявнiсть бiлувато-рожевих або бiлувато-сiрих папул, що трохи пiдвищуються над рiвнем слизової оболонки порожнини рота, схильнi до зливання у виглядi мережива i локалiзуються в заднiх вiддiлах щiк, язика - характерна ознака

262

Гiперкератотичну форму червоного плоского лишаю треба диференцiювати з

263

Ерозивно-виразкову форму червоного плоского лишаю треба диференцiювати з

264

Тріада ознак /червоний плескатий лишай, цукровий дiабет, гiпертонiя/ характерна для синдрому

265

Лiкування при типовiй формi червоного плескатого лишаю

266

Чи є протипоказанням до видалення нижнього зуба III ст. рухомостi наявнiсть ерозiй, що довго не гояться, на слизовiй оболонцi щоки вiдповiдно до цього зуба при червоному плоскому лишаї

267

Чи може червоний плоский лишай злоякiсно перероджуватися

268

Клiнiчнi форми червоного плескатого лишаю, схильнi до малiгнiзацiї

269

Вид грибiв при кандидозi

270

Гриб Кандида в нормi є флорою

271

Гриб Кандида розвивається у середовищ

272

На фонi зниження iмунологiчної реактивностi органiзму i мiсцевого iмунiтету дрiжджоподiбнi гриби можуть спричинити ураження СОПР

273

Сприяють виникненню кандидозу

274

Сприяють виникненню кандидозу

275

Для дiагностики кандидозу проводять

276

Виявлення в бактерiологiчному препаратi одиничних клiтин гриба свiдчить про кандидоз

277

Матерiал для бактерiологiчного дослiдження беруть

278

Сухiсть в порожнинi рота, печiння слизової оболонки, посилення болю пiсля гострої iжi, надмiрний бiлий налiт i яскрава гiперемiя невкритих нальотом дiлянок слизової оболонки рота - характернi клiнiчнi ознаки

279

Для лiкування гострого кандидозного стоматиту застосовують

280

Кандидозний хейліт лiкують

281

Препарати для лiкування кандидозу

282

Елемент ураження при хронiчному рецидивуючому афтозному стоматитi

283

Типова локалiзацiя афт при хронiчному рецидивуючому афтозному стоматитi

284

Причиною хронiчного рецидивуючого афтозного стоматиту може бути

285

Хронiчний рецидивуючий афтозний стоматит треба диференцiювати з

286

Групи препаратiв, якi використовують для лiкування хронiчного рецидивуючого афтозного стоматиту

287

У перiод ремiсiї хронiчного рецидивуючого афтозного стоматиту проводять

288

Рiзко виражена афтозна висипка на слизовiй оболонцi порожнини рота, рецидивуючий папiон-iрит,афтозно-виразкова висипка на зовнiшнiх статевих органах, патергiя шкiри щодо травм - це

289

Загальнi чинники, що сприяють розвитку глосодинiї

290

Мiсцевi чинники, що сприяють розвитку глосодинiї

291

Глосодинiя - захворювання з переважанням порушень нервової системи

292

При глосодинiї печія слизової оболонки порожнини рота пiд час вживання їжі

293

Глосодинiю відносять:

294

Погiршення сну, плаксивiсть, канцерофобiя, фiксованiсть на своїх вiдчуттях - характернi скарги хворих

295

Хворий скаржиться на печіння в дiлянцi язика, нижньої губи, твердого пiднебiння i глотки. Пiд час огляду виявлена незначна атрофiя сосочкiв язика, знижені бульбарні рефлекси. Дiагноз

296

Методи дослiдження, якi застосовують при дiагностицi глосодинiї

297

Глосодинiю диференцiюють з

298

Методи, якi застосовують для мiсцевого лiкування глосодинiї

299

Лiкувальнi заходи, якi застосовуються при глосодинiї

300

Фiзметоди, якi застосовуються при глосодинiї

301

Фiзметоди, якi застосовуються при глосодинiї

302

"Патоморфологiчна ознака, характерна для багатоформної ексудативної еритеми

303

При багатоформнiй ексудативнiй еритемi пухирi утворюються

304

Для багатоформної ексудативної еритеми характернi

305

Багатоформна ексудативна еритема може проявитися iзольовано в порожнинi рота

306

При багатоформнiй ексудативнiй еритемi елементи ураження на шкiрi локалiзуються на

307

Ознаки багатоформної ексудативної еритеми

308

При дiагностицi багатоформної ексудативної еритеми провiдними є данi дослiджень

309

У гострий перiод багатоформної ексудативної еритеми пiд час обстеження хворого проводять

310

Багатоформну ексудативну еритему належить вiдносити до групи хвороб

311

Для багатоформної ексудативної еритеми характерна

312

Для багатоформної ексудативної еритеми характерна картина кровi

313

У зшкребку з ерозiї при багатоформнiй ексудативнiй еритемi виявляють

314

Найчастiше провокує розвиток багатоформної ексудативної еритеми

315

Токсико-алергiчний епiдермонекролiз, що проявляється тяжким загальним станом, ураженням слизової оболонки рота i шкiри навколо очей, статевих органiв у виглядi опiкоподiбних еритем з пухирями та ерозiями. Симптом Нiкольського рiзко позитивний. Це

316

Показання до призначення кортикостероїдiв при багатоформнiй ексудативнiй еритемi

317

Раптове пiдвищення температури тiла, погiршення загального стану, масивнi крововиливи на слизовiй оболонцi й шкiрi, гiперплазiя i некроз ясен, лiмфаденiт, бiль в iнтактних зубах та щелепах - характернi клiнiчнi ознаки

318

Пiд час пальпацiї виявленi збiльшенi пiдщелепнi, шийнi, потиличнi лiмфовузли. Яке дослiдження потрiбне передусiм

319

Анемiя, тромбоцитопенiя, лейкоцитоз за рахунок появи низькодиферецiйованих лейкоцитiв /гемоцито-, мiєлобластiв, ретикулярних клiтин/ - типова картина кровi при

320

Зменшення кількості еритроцитів поряд із помірним зниженням рівня гемоглобіну, високим колірним показником (1,4-1,6) характерне для:

321

Рiзке зниження рiвня гемоглобiну й кольорового показника при нормальному i незначно зниженому вмiстi еритроцитiв характерне для анемiї

322

При гiпохромнiй анемiї величина кольорового показника

323

При гiперхромнiй анемiї величина кольорового показника

324

Анемiя Аддiсона-Бiрмера може зумовлюватися

325

Першочергове дослiдження хворого з яскраво-червоним "полiрованим" язиком

326

Захворювання кровi, для якого характерним є гунтеровський глосит:

327

При наявностi яких симптомiв дiагностують "гальваноз"

328

Червонувато-цiанотичний вiдтiнок шкiри, особливо обличчя, долонь, цiаноз губiв, симптом Купермана /цiаноз м'якого i блiдiсть твердого пiднебiння/, тотальна гiперплазiя клiтинних елементiв кiсткового мозку /панцитоз/ характернi для

329

Виразково-некротичний стоматит у поєднаннi з вираженою блiдiстю шкiри i видимих слизових оболонок, пiдвищення температури, загальна слабкiсть, значне збiльшення лiмфовузлiв /шийних, пiдщелепних та iн./ Можуть бути проявом

330

Характернi змiни язика при гiпоацидному гастритi

331

Характернi змiни язика при гiперацидному гастритi

332

При виразковiй хворобi шлунка та дванадцятипалої кишки виявляють

333

Характернi змiни язика при хронiчному колiтi i ентероколiтi

334

При ромбоподiбному глоситі розрізняють форми:

335

Трiада ознак /стiйкий набряк губiв- макрохейлiт, парез лицьового нерва i складчастий язик/ характерна для

336

Наймовірнiшою теорiєю, що пояснює етiологiю синдрому Мiлькерсона-Розенталя, є

337

Дифузне запалення губiв з утворенням ерозiй, трiщин з ущiльненою основою, що виникає внаслiдок впливу на губи вiтру, температури, забрудненого пилом повiтря, пiдвищеної сухостi - хейлiт

338

Атопiчний хейлiт вiдносять до захворювань губiв

339

Хейлiт Манганоттi характеризується появою на червонiй облямiвцi губiв

340

Первинний сифiлiс на слизовiй оболонцi порожнини рота проявляється як

341

Iнфекцiйна хвороба, що уражує порожнину рота i має чотири перiоди перебiгу - iнкубацiйний, первинний, вторинний i третинний

342

Перiод сифiлiсу, що триває в середньому 3-4 тижнi

343

Перiод сифiлiсу, що триває в середньому 6-7 тижнiв

344

Перiод сифiлiсу, що триває в середньому 3-5 рокiв

345

Перiод сифiлiсу, що триває десятки рокiв

346

Характер регiонарних лiмфатичних вузлiв при сифiлiсi рецидивному

347

Трiада Гетчiнсона /паренхiматозний кератит, гетчiнсонiвськi зуби, лабiринтна глухота/, навколоротовi рубцi, сiдлоподiбний нiс, шаблеподiбнi гомiлки, кисетоподiбнi першi моляри i iкла - характернi клiнiчнi ознаки сифiлiсу

348

Первинний елемент ураження при туберкульозному вовчаку слизової оболонки рота

349

Гiгантськi клiтини Пирогова-Лангганса виявляють при цитологiчному дослiдженнi

350

Метод дослiдження, який використовують при дiагностицi туберкульозного вовчака слизової оболонки порожнини рота

351

Симптом, характерний для туберкульозного вовчака слизової оболонки порожнини рота

352

Для виразки при мiлiарно-виразковому туберкульозi характернi

353

Захворювання, спричинене ретровiрусом, з вибiрковим ураженням Т-системи iмунiтету /лiмфоцити, т-лiмфоцити, х-макрофаги/ i нервових клiтин

354

Симптомокомплекс - збiльшення лiмфовузлiв, тривала гарячка, хронiчна дiарея, прогресуюче схуднення, хронiчнi гноячковi i запальнi ураження шкiри i слизових оболонок, пневмонiя, стiйка до звичайної терапiї - характерний для

355

Найiмовiрнiшi хвороби, якi проявляються появою в порожнинi рота кандидозу, виразково-некротичних процесiв, герпетичної висипки, м'якої лейкоплакiї, саркоми Капошi

356

Для дiагностики СНIДу в порожнинi рота не iнформативнi

357

Якщо пiд час огляду хворого виникла пiдозра захворювання на СНIД, треба

358

Симптом, що нiколи не спостерiгається серед головних симптомiв ангiдротичної ектодермальної дисплазiї

359

Найвища реактивнiсть i резистентнiсть органiзму спостерiгається у вiцi

360

Неспецифiчнi чинники захисту слизової оболонки порожнини рота

361

Головну захисну функцiю в порожнинi рота виконує

362

Якi утворення слизової оболонки рота синтезують iмуноглобулiни а /IqA/?

363

Не поглиблюють iмунну недостатнiсть пiд час патогенетичного лiкування хронiчних хвороб медикаментознi препарати

364

До iмуносупресантiв належать

365

Рентгенморфометрія кiстей руки застосовується для визначення:

366

Якi види кламерiв вiносяться до 4 групи (з лiнiйним дотиком плеча до коронки зуба)?

367

Який елемент у регуляторi функцiї Френкеля I-го типу фiксує нижню щелепу у конструктивному прикусi?

368

Дiя пружини Кофiна полягає в:

369

Який апарат вiдноситься по конструкцiї i локалiзацiї до знiмних каркасних двощелепових вестибулооральних?

370

Яким апаратом можна створити мiсце у зубнiй дузi для ретенованого 45 зуба (II ступiнь ретенцiї)?

371

З якою метою використовують високостiйкий гіпс в ортодонтичнiй практицi?

372

При яких зубощелепних аномалiях паталогiчних змiн стану тканин пародонта не вiдбуваються?

373

Мiлке передвiр'я порожнини рота:

374

Передвiр'я порожнини рота середньої величини:

375

Глибоке передвiр'я порожнини рота:

376

У пацiєнта 16-рiчного вiку з глибоким блокуючим прикусом з'явилася рухливiсть нижнiх фронтальних зубiв. Який метод дослiдження необхiдний?

377

При яких умовах можливо створити мiсце для iклiв шляхом розширення зубного ряду у 13-ти рiчному вiцi:

378

За допомогою якого апарата можна лiквiдувати шкiдливу звичку закушувати нижню губу:

379

Який з перерахованих методiв не прискорює ортодонтичне лiкування?

380

Оптимальний перiод лiкування дiастеми при змiнному прикусi:

381

Третiй вид дiастеми за класифiкацiію Хорошилкiної - це:

382

II вид дiастеми за класифiкацiію Хорошилкиної Ф.Я.:

383

Етiологiя I виду дiастеми:

384

Перший вид дiастеми за класифiкацiію Хорошилкiної-це:

385

Виберiть метод лiкування медiального положення постiйних iкол в 11-12-ти річному вiцi з недостатнiстю мiсця до 3-х мм:

386

Вашi втручання при медiальному розташуваннi постiйних iкол верхньої щелепи в 12-ти рiчному вiцi з недостатнiстю мiсця до 3-х мм?

387

Яке лiкування доцiльно застосувати для усунення дiастеми бiльше 6 мм у постiйному прикусi?

388

Який метод лiкування сприяє прискоренню прорiзування ретинованого зуба в перiод несформованого кореня?

389

Який метод лiкування вжити в постiйному прикусi для виведення ретинованих зубiв в зубний ряд?

390

Який метод лiкування доцiльно здiйснити для усунення дiастеми у випадку мiкродентiї рiзцiв у дiвчинки 14-ти рокiв?

391

Рекомендований апарат для лікування iнфраоклюзiї верхнiх зубiв при змiнному прикусi:

392

Яка конструкцiя ретенцiйних апаратiв застосовуіться пiсля усунення дiастеми в 20-ти рiчному вiцi?

393

В якому випадку апаратурне лiкування трем здiйснювати не слiд?

394

Який аппарат доцiльно застосувати для усунення трем в дiлянцi фронтальних зубiв у дiтей з тимчасовим прикусом?

395

Усунення дiастеми бiльше 6 мм в 22-х рiчному вiцi лiкується шляхом:

396

Конструкцiя ретенцiйного апарату пiсля завершення лiкування пiднебiнного положення з мiнiмальним перекриттям:

397

При якому ступенi ретенцiї зубiв можна обмежитись профiлактичними заходами:

398

При якому ступенi ретенцiї зубiв застосовують хiрургiчний спосiб оголення коронки?

399

До моменту народження в нормі нижня щелепа:

400

У беззубому роті новонародженого ясневі валики мають форму:

401

Нижня щелепа новонародженого розташована дистальніше верхньої на відстані:

402

Вертикальна щілина між ясневеми валиками в нормі досягає:

403

Порядок прорізування молочних зубів:

404

дистальні поверхні других молочних молярів 3-річної дитини в нормі розташовані:

405

фронтальні зуби 3-річної дитини в нормі розташовані:

406

щічні бугорки нижніх молочних молярів 3-річної дитини розташовані:

407

піднебінні бугорки верхніх молочних молярів 3-ї дитини розташовані:

408

період підготовки до зміни молочних зубів на постійні продожується:

409

наявність трем між зубами у передньому відділі зубних рядів 5-річної дитини:

410

фізіологічна стертість молочних зубів 5-річної дитини в нормі проходить:

411

дистальні поверхні других молочних молярів 6-річної дитини розташовані:

412

форма верхнього зубного ряду дорослої людини в нормі:

413

форма нижнього зубного ряду дорослої людини в нормі:

414

піднебінні бугорки верхніх бокових зубів в нормі контактують з:

415

щічні бугорки нижніх бокових зубів в нормі контактують з:

416

глибина різцевого перекриття в нормі не перевищує:

417

різці ВЩ в нормі контактують с різцями НЩ:

418

різці НЩ в нормі контактують с різцями ВЩ:

419

зубна дуга ВЩ:

420

базальна дуга ВЩ:

421

зубна дуга НЩ:

422

базальна дуга НЩ:

423

передній щічний бугорок верхнього 6 зуба в нормі контактує з:

424

оклюзія – це змикання зубних рядів:

425

строки прорізування молочних зубів:

426

строки прорізування постійних зубів:

427

гіперодонтія виникає при:

428

гіпоодонтія виникає при:

429

макродентія відноситься до аномалії:

430

мікродентія – це:

431

ретенція зубів відноситься до аномалій:

432

адентія зубів відноситься до аномалій:

433

мезіальне положення зуба – це зміщення зуба:

434

дистальне положення зуба – це зміщення зуба:

435

класифікація Енгля заснована на змиканні:

436

ключ оклюзії по Енглю – це змикання:

437

дистальна оклюзія відповідає:

438

мезіальна оклюзія відповідає:

439

нейтральна (фізіологічна) оклюзія відповідає:

440

дистальна оклюзія характеризується зміщенням бокових зубів:

441

мезіальна оклюзія характеризується зміщенням бокових зубів:

442

дистальна оклюзія відноситься до аномалій оклюзії в напрямках:

443

глибока різцева оклюзія відноситься до:

444

макрогнатія – це:

445

макрогнатія відноситься до аномалій:

446

прогнатія та тетрогнатія відносяться до аномалій:

447

функціональний стан м’язів щелепно-лицевої ділянки визначають методом:

448

реографія ділянки скронево-нижньощелепового суглоба дозволяє визначити:

449

електроміотонометрія дозволяє визначити:

450

до спеціальних методів діагностики в ортодонтії відносять:

451

при аномаліях оклюзії необхідно провести:

452

при ранній втраті молочних зубів для профілактики деформацій зубних рядів слід провести:

453

для визначення розмірів апікального базису щелеп застосовують:

454

ортопантомографію в ортодонтії застосовують для визначення:

455

довжину переднього відрізка зубного ряду визначають за допомогою метода:

456

для визначення симетричності росту нижньої щелепи доцільно зробити дитині:

457

графічний метод Хаулея-Гербера-Гербста застосовують для визначення:

458

електроміографія реєструє:

459

тонус м’язів вивчається:

460

реографія – це метод:

461

метод електроміографії в ортодонтії застосовується для:

462

латеральне зміщення нижньої щелепи доволяє визначити:

463

для визначення переднього положення нижньої щелепи необхідний рентгенологічний метод:

464

для визначення стану пародонту фронтальної групи зубів застовують:

465

розміри зубних рядів по методу Пона вивчаються в:

466

метод Хауса дозволяє визначити:

467

діаграма Хаулея-Гербера-Гербста дозволяє визначити:

468

при неправильному штучному вигодовуванні спостерігається:

469

до спадкових зубощелепових аномалій відносяться:

470

звичка спати на спині з закинутою головою призводить до:

471

правильне положення кінчика язика у момент ковтання:

472

при інфантильному типі ковтання спостерігається:

473

умови для порушення носового дихання утворюються при:

474

у дітей з порушенням носового дихання мають бути проведені заходи профілактики зубощелепових аномалій:

475

пульпа зуба побудована:

476

енамелобласти розвиваються з:

477

органічна речовина емалі утворена:

478

пульпа зуба розвивається з:

479

предентин – це:

480

в дентинних канальцях проходять:

481

в утворенні емалі приймають участь:

482

одонтобласти в сформованому зубі розташовуються:

483

періодонт побудований:

484

цемент по своїй будові нагадує:

485

структурним елементом емалі є:

486

Дайте визначення предмета "Ортопедична стоматологiя":

487

Назвiть роздiли ортопедичної стоматологiї

488

Перерахуйте методи лiкування, якi є в ортопедичнiй стоматологiї:

489

Що вивчається у роздiлi "Щелепно-лицьова ортопедiя"?

490

Що таке профiлактика стоматологiчних захворювань у дорослих

491

Визначте призначення протезування

492

Лiкувальне i профiлактичне призначення протеза

493

За якими показниками оцiнюється робота ортопедичного вiддiлення?

494

Назвiть заходи по диспансерiзацiї ортопедичних хворих:

495

В чому особливiсть ортопедичного лiкування хворих з пiдвищеною кислотнiстю шлунку

496

Особливiсть лiкування хворих iз патологiєю дихальної системи

497

Яка особливiсть ортопедичного лiкування пацiєнтiв iз захворюваннями кровi

498

Якi соматичнi захворювання враховуються при ортопедичному лiкуваннi

499

Особливiсть ортопедичного лiкування хворих iз патологiєю серцево-судинної системи

500

Якi види протезування застосовуються в ортопедичнiй стоматологiї

501

Що означає безпосереднє протезування?

502

Що означає раннє протезування?

503

Що означає вiддалене протезування?

504

Визначте конструкцiю безпосереднього протеза, що найбiльш часто вживається

505

Визначте конструктивнi ознаки раннього протеза

506

Скiльки часу потрiбно користуватися безпосереднiм протезом

507

Коли треба корегувати оклюзiйну поверхню безпосереднього протеза

508

Яким чином корегують безпосереднiй протез до 3-х мiсяцiв при погiршеннi стiйкостi

509

Протягом якого часу безпосереднiм протезом цiлодобово користується хворий

510

Як часто пiдлягають атестацiї лiкарi ортопеди – стоматологи

511

Згiдно яких нормативних документiв проводиться атестацiя лiкарiв ортопедiв-стоматологiв?

512

З яким стажем роботи можуть атестуватися лiкарi на першу квалiфiкацiйну категорiю?

513

З яким стажем роботи можуть атестуватися лiкарi на вищу квалiфiкацiйну категорiю?

514

З яким стажем роботи можуть атестуватися лiкарi на другу квалiфiкацiйну категорiю?

515

Як впливає погана обробка їжі в роті протягом тривалого часу на секреторну функцію шлунка?

516

Складовi частини верхньої щелепи

517

Якi утворення включає верхня щелепа?

518

Якi анатомiчнi утворення зовнiшньої поверхнi в/щ мають значення для протезування?

519

Анатомiчнi утворення зовнiшньої поверхнi в/щ, що мають значення для протезування?

520

Що таке контрфорси?

521

Скiльки контрфорсiв розрiзняють на верхнiй щелепi?

522

Назвiть контрфорси верхньої щелепи:

523

По якому контрфорсу переважно розповсюджується жувальний тиск вiд вiд фронтальних зубiв верхньої щелепи

524

По якому контрфорсу переважно розповсюджується жувальний тиск вiд кутніх зубiв

525

Якi функцiї виконує носо-лобний контрфорс?

526

Якi функцiї вилицевого контрфорса?

527

Якi функцiї крило-пiднебiнної опори?

528

Якi функцiї пiднебiнної опори?

529

Який шлях трансформацiї жувального тиску вiд корiнних зубiв?

530

Де локалiзується крило-пiднебiнний контрфорс?

531

Де локалiзований вилицевий контрфорс?

532

Яка локалiзацiя лобно-носового контрфорса?

533

Визначте найбiльш мiцнi шари компактної речовини на н/щ, що мають значення в клiнiцi знiмного протезування

534

Визначте складки компактної речовини н/щ, що мають значення в клiнiцi знiмного протезування

535

Якi анатомiчнi утворення внутрiшньої поверхнi н/щ мають значення для протезування?

536

Назвiть анатомiчнi утворення внутрiшньої поверхнi н/щ, що мають значення при протезуваннi:

537

Опишiть локалiзацiю найбiльш мiцних шарiв компактної речовини на н/щ

538

Якi анатомо-фiзiологiчнi утворення н/щ можуть бути використанi для для розширення базису повного знiмного протеза?

539

Якi анатомо-фiзiологiчнi утворення н/щ можуть бути використанi для покращення фiксацiї повного знiмного протеза?

540

Скiльки зубiв у молочному прикусi?

541

Скiльки перiодiв розрiзняють у змiнному прикусi?

542

Скiльки бугрiв має нижнiй перший постiйний моляр?

543

Що таке зубо-щелепна система?

544

Чим забезпечується функцiональна пристосованiсть верхньої щелепи до навантаження?

545

Назвiть вiдростки нижньої щелепи

546

Чим утворений позамолярний трикутник?

547

Яке функцiональне призначення верхньої щелепи?

548

Назвiть тип скронево-нижньощелепного суглоба людини

549

Чим вiдрiзняється скронево-нижньощелепний суглоб вiд iнших?

550

Якi рухи можливi у скронево-нижньощелепному суглобi?

551

Яке призначення суглобового диску?

552

Де вiдбувається поступальний рух в суглобi?

553

Чим забезпечується обертальний рух в скронево-нижньощелепному суглобi?

554

Яка послiдовнiсть прорiзування постiйних зубiв?

555

Що таке змiннi зуби?

556

Що таке додатковi зуби?

557

Що таке прикус?

558

Що таке оклюзiя?

559

Назвiть ознаки переднiх зубiв

560

Що таке ознака кута коронки?

561

Що таке ознака кривизни коронки?

562

Що таке ознака кореня

563

Що таке змiнний прикус

564

Що таке артикуляцiя

565

Що таке передня оклюзiя

566

Що таке бокова оклюзiя

567

Якi м"язи пiднiмають нижню щелепу

568

Якi м"язи опускають нижню щелепу

569

Якi м"язи висувають нижню щелепу

570

Що таке пародонт

571

Iз яких елементiв складається скронево-нижньощелепний суглоб

572

Скiльки вiдросткiв має нижня щелепа

573

Назвiть м"язи, що пiднiмають нижню щелепу

574

Назвiть жувальнi м"язи

575

Назвiть м"язи, що опускають нижню щелепу

576

Дайте визначення артикуляцiї

577

Назвiть види оклюзiї

578

Дайте визначення оклюзiї

579

Дайте визначення оклюзiйної кривої:

580

Визначте види оклюзiйних кривих:

581

Визначте оклюзiйну площину:

582

Визначте поняття "артикуляцiя":

583

Визначити позамолярну область:

584

Визначте товщину компактної речовини в позамолярнiй областi:

585

Визначити термiн "нейтральна зона":

586

Перерахуйте можливi варiанти напрямку перемiщення зубiв при зубо-щелепних деформацiях

587

Дайте визначення анатомiчної коронки зуба

588

Дайте визначення клiнiчної коронки зуба

589

Визначте форму зубної дуги в/щ постiйного ортогнатичного прикусу

590

Визначте форму зубної дуги на н/щ постiйного ортогнатичного прикусу

591

Визначте поняття "прикус"

592

Назвiть фактори, що забезпечують стiйкiсть зубiв пiд час функцiонального навантаження

593

Визначте фiзiологiчний прикус

594

Дайте визначення патологiчного прикуса

595

Назвiть патологiчнi прикуси

596

Назвiть фiзiологiчнi прикуси

597

За даними текста визначте нерухому слизову оболонку порожнини рота

598

Чим пояснюється вертикальна податливiсть слизової оболонки щелепних кiсток за Є. I. Гавриловим

599

Дайте визначення "нейтральна зона"

600

Вкажiть правильний варiант описання топографiї лiнiї "А"

601

Яке спiввiдношення бокових зубiв у трансверзальному напрямку при ортогнатичному прикусi?

602

З яких елементiв скаладається скронево-нижньощелепний суглоб

603

Якi рухи вiдбуваються у скронево-нижньощелепному суглобi людини

604

Як впливає погана обробка їжi в ротi протягом тривалого часу на секреторну функцiю шлунка?

605

Визначення поняття "пародонт"

606

Елементи, що утворюють зубоясневу борiздку

607

Глибина зубоясневої борiздки в нормi

608

Величина фiзiологiчної рухомостi зубiв

609

Яка iз базальних дуг бiльше в ортогнатичному прикусi

610

Яка з дуг на нижнiй щелепi менше в ортогнатичному прикусi

611

Якi фактори забезпечують стiйкiсть зубiв пiд час функцiонального навантаження?

612

Чи реагує пульпа на препарування зуба пiд коронку чи iншу конструкцiю протеза?

613

Якi змiни виникають у пульпi зуба пiд час препаровки його пiд незнiмнi протези?

614

Що таке оклюзiйнi кривi

615

Назвiть види оклюзiйних кривих

616

Що таке оклюзiйна площина

617

Величина фізіологічної рухомості зубів

618

Зовнiшнє обстеження хворого виявляє

619

З якою цiллю використовується пальпацiя

620

Визначте призначення електромiографiї

621

Визначте призначення томографiї

622

Визначте призначення палатографiї в клiнiцi ортопедичної стоматологiї

623

З якою цiллю використовується рентгенографiя зубiв

624

Який метод рентгенологiчного дослiдження дозволяє отриманти повну картину усiх зубiв зi значно меншим опромiненням, нiж при звичайному знiмку

625

Як називається метод вивчення взаємовiдношень елементiв скронево-нижнєщелепного суглоба на певнiй глибинi в статицi

626

При якому методi рентгенологiчного дослiдження отримують пошарове вiдображення усiєї щелепи i зубних рядiв

627

Яким приладом дослiджується електрозбудливiсть

628

На яку силу струму реагує пульпа здорового зуба

629

Якi методи обстеження податливостi слизової оболонки iснують

630

Хто iз перерахованих авторiв запропонував електронний апарат для вимiрювання податливостi слизової оболонки

631

Для якої цiлi використовують мiотонометр

632

Що вивчають за допомогою мiографiї

633

До яких методiв обстеження вiдноситься мастикацiографiя

634

Який недолiк має метод мастiкацiографiї

635

До яких методiв визначення жувальної ефективностi вiдносяться таблицi Дюшанжа, Мамлока, Вустрова, система Агапова, Оксмана, Курляндського

636

Що виявляють при зборi анамнезу

637

Обстеження хворого складається iз

638

За якими показаннями проводиться лiкування патологiї зубо-щелепної системи

639

Що є першим етапом обстеження хворого?

640

Яка послiдовнiсть роздiлiв анамнезу?

641

З якою цiллю використовується перкусiя?

642

З якою цiллю використовується зондування?

643

Що прийнято розумiти пiд основним стоматологiчним захворюванням, що потребує ортопедичного лiкування?

644

Що прийнято розумiти пiд ускладненнями стоматологiчних захворювань, що потребують ортопедичного лiкування?

645

Що прийнято розумiти пiд супутнiми захворюваннями в клiнiцi ортопедичної стоматологiї?

646

Якi задачi вирiшуються при протезуваннi зубiв

647

Чому зубний протез розглядається як лiкувальний i профiлактичний захiд?

648

Що входить до спецiальної терапевтичної пiдготовки порожнини рота до протезування?

649

Визначте вибiр оптимальних термiнiв лiкування:

650

Назвiть заходи, якi входять до спецiальної хiрургiчної пiдготовки порожнини рота до протезування:

651

Як зберегти кров"яний згусток в лунцi пiд час отримання вiдбитка для виготовлення раннього протеза?

652

Спецiальнi методи пiдготовки порожнини рота до протезування

653

Що входить до спецiальної хiрургiчної пiдготовки порожнини рота до протезування?

654

Опишiть локалiзацiю зон небезпечностi кутніх зубiв

655

Опишiть локалiзацiю найбiльш небезпечної зони пiд час препаровки у рiзцiв

656

Опишiть локалiзацiю найбiльш небезпечної зони при препаровцi iклiв

657

Який із методів знеболення при препаровці зуба під коронку є найбільш простим і доступним?

658

Який із методів знеболення при проведенні ортопедичних заходів на твердих тканинах зубів є найбільш ефективним?

659

На якi групи пiдроздiляються всi матерiали, що застосовуються в ортопедичнiй стоматологiї?

660

Як впливає помiрне перегрiвання металу на рiдинотекучiсть?

661

Який механiзм створення усадочних раковин?

662

В якому випадку спостерiгається рiвномiрна корозiя металу?

663

В якому випадку спостерiгається iнтеркристалiчна корозiя металу?

664

Для виготовлення яких конструкцiй протезiв застосовують нержавiючу сталь марки IХI8Н9Т?

665

Якi методи литва застосовуються в ортопедичнiй стоматологiї?

666

Яким припоєм зпаюють деталi iз срiбно - паладiєвого сплаву?

667

Показання до застосування еластичної пластмаси:

668

Вимоги до вiдбиткових матерiалiв:

669

Вимоги до матерiалiв знiмних протезiв:

670

Призначення еластичних пластмас в клiнiцi ортопедичної стоматологiї:

671

Суть ортопедичних заходiв в комплексному лiкуваннi тканин пародонту:

672

Способи усунення травматичної оклюзiї:

673

Максимальна тривалiсть користування тимчасовими шинами при захворюваннi тканин пародонту:

674

Як усунути порушення вимови губних звукiв при користуваннi знiмними протезами на в/щ?

675

Як усунути затруднене пережовування їжi,затруднену розмову при користуваннi повними знiмними протезами?

676

Коли ортопедичне лiкування знiмними протезами вважають закiнченим

677

В чому полягає профiлактика затрудненого прийому їжi, розмови при користуваннi знiмними протезами?

678

Як усунути затруднене пережовування їжi,затруднену розмову при користуваннi повними знiмними протезами?

679

Коли ортопедичне лiкування знiмними протезами вважають закiнченим

680

Визначте методику отримання функцiонального вiдбитку при атрофiчнiй, тонкiй слизовiй оболонцi порожнини рота:

681

Методика отримання вiдбиткiв при рихлiй, податливiй слизовiй оболонцi:

682

Перерахуйте типи слизової оболонки за ступенем податливостi:

683

Що таке бюгельний протез?

684

Фактори, що забезпечують стiйкiсть бюгельних протезiв

685

Призначення паралелометрiї:

686

Назвiть показання до виготовлення штучних коронок

687

Який середнiй термiн використання незнiмних протезiв

688

Що таке бюгельна коронка?

689

Яка товщина металiчної коронки?

690

При препаровцi зуба пiд пласмасову коронку на яку товщину знiмається тканина зуба?

691

Без якого з етапiв, проведених при виготовленнi коронки, неможливо її виготовити?

692

Який iз методiв виготовлення вкладок є найбiльш точним?

693

Назвiть складовi частини мостовидного протеза:

694

Які лімфатичні вузли пальпуються наступним чином?

695

Ортогенiчний i ортогнатичний прикус є:

696

До патологiчного прикусу варто вiднести:

697

Термiни прорiзування першого молочного зуба:

698

Термiни прорiзування четвертого молочного зуба:

699

Закiнчення формування другого молочного зуба:

700

Закiнчення формування п'ятого молочного зуба:

701

Термiни початку розсмоктування першого молочного зуба:

702

Термiни початку розсмоктування четвертого молочного зуба:

703

Термiни закладання фолiкула четвертого постiйного зуба:

704

Термiни закладання фолiкула сьомого постiйного зуба:

705

Термiни закладання фолiкула восьмого постiйного зуба:

706

Термiни прорiзування центрального постiйного рiзця:

707

Термiни прорiзування постiйного iкла:

708

Термiни прорiзування першого премоляра:

709

Термiни прорiзування першого постiйного моляра:

710

Термiни прорiзування другого постiйного моляра:

711

Термiни прорiзування зуба мудростi:

712

Термiни формування кореня постiйного рiзця:

713

Термiни формування кореня постiйного iкла:

714

Термiни формування коренiв другого постiйного моляра:

715

Кiлькiсть сегментоядерних нейтрофiлiв у мазку кровi [на 100 клiтин] дитини у вiцi двох рокiв:

716

Кiлькiсть лiмфоцитiв у мазку кровi здорової дорослої людини (на 100 клiтин):

717

Кiлькiсть еозинофiлiв у мазку кровi здорової дорослої людини (на 100 лiтин):

718

Кiлькiсть сегментоядерних нейтрофiлiв кровi здорової дорослої людини (на 100 клiтин):

719

Кiлькiсть моноцитiв кровi здорової дорослої людини (на 100 клiтин):

720

Кiлькiсть еритроцитiв у здорових людей (х10 в 12 ступенi на 1л) складає:

721

По якiй величинi визначають масу еритроцитiв, що циркулюють у кровi:

722

Кiлькiсть гемоглобiну в кровi здорових дiтей (у ммоль/л):

723

Вмiст гемоглобiну в здорових дорослих людей (у ммоль/л):

724

У нормi кольоровий показник дорiвнює:

725

Яка з ознак може бути бiльш несприятливою при анемiях :

726

Анулоцити розвиваються з:

727

Перiод життя еритроцитiв:

728

Кiлькiсть тромбоцитiв у здорових людей (х10 в 9 ступенi на 1 л) складає:

729

Тривалiсть життя тромбоцитiв:

730

Який вiдсоток тромбоцитiв депонується в селезiнцi:

731

Чи може тромбоцитопенiя бути обумовлена аутоiмунною агресiєю ?

732

При цирозi печiнки чи можлива тромбоцитопенiя ? :

733

При ДВЗ-синдромi чи можлива тромбоцитопенiя ? :

734

Променева хвороба чи може викликати тромбоцитопенiю ?:

735

Анемiя чи може викликати тромбоцитопенiю ? :

736

Антигенна система тромбоцитiв вiдповiдає такiй у:

737

При ауто - або iзоiмунних тромбоцитопенiях переливання тромбоцитiв:

738

Перiод життя нейтрофiлiв:

739

Проекцiя, при котрiй центральний рентгенiвський промiнь спрямований зверху донизу на кiнчик носа стосовно плiвки пiд кутом 75 град, вiдкритим допереду:

740

Укладки голови для рентгенографiї виличної кiстки:

741

Оптимальна рентгенологiчна проекцiя для вивчення виличних дуг:

742

Оптимальнi методи рентгенологiчного дослiдження скронево-нижньощелепових суглобiв:

743

Рентгенодiагностичнi методи, найбiльше часто застосовуванi в хiрургiчнiй стоматологiї:

744

Рентгенодiагностичнi методи, найбiльше часто застосовуванi в щелепно-лицевiй хiрургiї для дiагностики онкозахворювань щелеп:

745

Рентгенографiчнi методи, котрі застосовуються для дiагностики онкозахворювань слинних залоз:

746

Для рентгенографiї захворювань верхньощелепної пазухи застосовують проекцiї:

747

При яких проекцiях виявляються переднi та заднi стiнки верхньощелепної пазухи:

748

Рентгенографiю біляносових порожнин в носопiдборiдковiй, прямiй, бiчний проекцiях варто проводити:

749

Проекцiї й укладки, що застосованi для рентгенодiагностики захворювань нижньої щелепи:

750

Проекцiї й укладки, що застосованi для виявлення патологiчних процесiв у ділянці гiлок нижньої щелепи:

751

Проекцiї й укладки, що застосованi для виявлення слинних конкрементiв пiднижньощелепних i пiд'язичних слинних залоз:

752

Яка кiлькiсть рентгенконтрастної речовини вводитися в привушну залозу при сiалографiї ? :

753

Яка кiлькiсть рентгенконтрастної речовини вводитися в пiднижньощелепну залозу при сiалографiї ? :

754

Для рентгенконтрастного дослiдження привушної залози застосовуються:

755

Для рентгенконтрастного дослiдження пiднижньощелепної залози застосовуються:

756

Термографiчнi ознаки хронiчного перiодонтиту, що загострився:

757

Термографiчнi ознаки хронiчного перiодонтиту, що загострився:

758

Термографiчнi ознаки хронiчного перiодонтиту, що загострився:

759

Термографiчнi ознаки хронiчного перiодонтиту, що загострився:

760

Термографiчнi ознаки гострого перiоститу:

761

Термографiчнi ознаки гострого серозного перiоститу:

762

Термографiчнi ознаки гострого серозного перiоститу:

763

Термографiчнi ознаки гострого серозного перiоститу:

764

Термографiчнi ознаки гаймориту:

765

Термографiчнi ознаки гаймориту:

766

Термографiчнi ознаки гаймориту:

767

Термографiчнi ознаки гострого остеомiелiту:

768

Термографiчнi ознаки гострого остеомiелiту:

769

Термографiчнi ознаки гострого остеомiєлiту:

770

Термографiчнi ознаки хронiчного запального процесу м'яких тканин:

771

Термографiчнi ознаки хронiчного запального процесу м'яких тканин:

772

Термографiчнi ознаки хронiчного запального процесу м'яких тканин:

773

Термографiчнi ознаки гострого серозного лiмфаденiту:

774

Термографiчнi ознаки гострого серозного лiмфаденiту:

775

Термографiчнi ознаки гострого серозного лiмфаденiту:

776

Термографiчнi ознаки фурункулiв i карбункулiв:

777

Термографiчнi ознаки фурункулiв i карбункулiв:

778

Термографiчнi ознаки фурункулiв i карбункулiв:

779

Термографiчнi ознаки фурункулiв i карбункулiв:

780

Термографiчнi ознаки тромбофлебiту вен обличчя:

781

Термографiчнi ознаки тромбофлебiту вен обличчя:

782

Термографiчнi ознаки тромбофлебiту вен обличчя:

783

Термографiчнi ознаки флегмони:

784

Термографiчнi ознаки флегмони:

785

Термографiчнi ознаки флегмони:

786

Термографiчнi ознаки флегмони:

787

Термографiчнi ознаки одонтогенного медiастинiту:

788

Термографiчнi ознаки одонтогенного медiастинiту:

789

Термографiчнi ознаки одонтогенного медiастинiта:

790

Термографiчнi ознаки абсцесу:

791

Термографiчнi ознаки абсцесу:

792

Термографiчнi ознаки абсцесу:

793

Термографiчнi ознаки абсцесу:

794

Термографiчнi ознаки ускладненого перелому нижньої щелепи:

795

Термографiчнi ознаки ускладненого перелому нижньої щелепи:

796

Термографiчнi ознаки ускладненого перелому нижньої щелепи:

797

Термографiчнi ознаки неускладнених переломiв нижньої щелепи:

798

Термографiчнi ознаки неускладнених переломiв нижньої щелепи:

799

Термографiчнi ознаки неускладнених переломiв нижньої щелепи:

800

При уведеннi водорозчинних рентгенконтрастних речовин у слинну залозу при сiалографiї оптимальний тиск становить:

801

Якi клiтини кровi можна назвати "прикордонними вiйськами" - першими вступають у боротьбу з мiкроорганiзмами:

802

Клiтини - "санiтари" кровi:

803

Клiтини кровi - продуценти антитiл:

804

При гострих запальних процесах спостерiгається:

805

Ознака сприятливого плину раневого процесу (по цитологiчним даним) характеризується появою:

806

Цитологiчна ознака повiльного загоєння рани характеризується появою:

807

Цитологiчна ознака, що вказує на застосування на рану сильних антисептикiв або наявностi в ранi стороннього тiла (шовкової лiгатури) характеризується появою:

808

На яку добу лiкування рани спостерiгається перехiд вiд макрофагальної фази до фiбробластичної:

809

Сiалографiчна ознака розростання в паренхiмi слинної залози сполучної тканини:

810

Сiалографiчна ознака наявностi ураження протока слинної залози:

811

Сiалографiчна ознака лiмфогенного паротиту характеризується скупченням рентгенконтрастної маси в паренхiмi залози у виглядi:

812

Сiалографiчна ознака паренхiматозного паротиту характеризується скупченням рентгенконтрастної маси в паренхiмi залози у виглядi:

813

Сiалограма несправжнього паротиту Герценберга:

814

Лейкоцитоз спостерiгається при захворюваннях:

815

Лейкопенiя частiше зустрiчається при:

816

При застосуваннi сульфанiламiдних препаратiв чи може виникнути лейкопенiя ?:

817

Зсув лейкоцитарної формули влiво:

818

Зсув лейкоцитарної формули вправо:

819

Токсична зернистiсть лейкоцитiв вказує на:

820

Нейтрофiльоз розвивається при:

821

Еозинофiлiя зустрiчається при:

822

Еозинопенiя зустрiчається при:

823

Лiмфоцитоз розвивається при

:

824

Чи зустрiчається лiмфоцитоз у практично здорових людей ?

825

Лiмфопенiя спостерiгається при:

826

Моноцитоз спостерiгається при:

827

Моноцитопенiя зустрiчається при:

828

Моноцитоз чи можна розцiнювати, як показник розвитку захисних процесiв в органiзмi ? :

829

Водорозчинна речовина для сiалографiї:

830

Водонерозчинна речовина для сiалографiї:

831

При нормально функцiонуючiй залозi остання звільняється вiд водорозчинної рентгенконтрастної речовини через:

832

Нормально функцiонуюча залоза цiлком звільняється вiд масляної рентгенконтрастної речовини через:

833

У функцiональному вiдношеннi найбiльш щадячими для сiалографiї є рентгенконтрастнi речовини:

834

Який шлях проведення анестезії зображено на малюнку?

835

Який шлях проведення анестезії зображено на малюнку?

836

Який шлях проведення анестезії зображено на малюнку?

837

Який шлях проведення анестезії зображено на малюнку?

838

Який шлях проведення анестезії зображено на малюнку?

839

Який шлях проведення анестезії зображено на малюнку?

840

При провiдниковiй анестезiї спостерiгається блокада якого виду чутливостi ? :

841

Хто вперше вiдкрив засiб, спроможний викликати знеболювання тканин ? :

842

Хто вперше синтезував новокаїн ? :

843

Хiмiчна формула новокаїну ?

:

844

У якому роцi синтезований новокаїн ? :

845

Розчин новокаїну легко гiдролiзується в якому середовищi ? :

846

При тривалому збереженнi новокаїн стає ? :

847

Щойновиготовлений розчин новокаїну має рН ? :

848

Гiдролiз новокаїну вiдбувається за рахунок якого ферменту:

849

Чи подiбнi по хiмiчнiй структурi новокаїн i сульфанiламiднi препарати ? :

850

За хiмiчною будовою новокаїн подiбний до сульфанiламiдів за рахунок:

851

Чи володiє новокаїн антисульфанiламiдною дiєю ?:

852

Токсичнiсть новокаїну при введеннi у вену збiльшується ? :

853

Чи змiнює новокаїн загоєння ран ? :

854

Як змiнюють артерiальний тиск розчини новокаїну ?

:

855

Як проникає новокаїн через шкiру ? :

856

Тривалiсть анестезуючої дiї новокаїну ? :

857

Нестача якого вiтамiну (гiповiтамiноз) посилює симптоми отруєння ? :

858

При судомах, що виникають у результатi iнтоксикацiї новокаїном, необхiдно ввести

:

859

Чи змiнюють сульфанiламiди i салiцилати анестезуючу дiю новокаїну ? :

860

Кольорова проба на iдентифiкацiю новокаїну по I.Г.Лукомському проводиться з:

861

Кольорова проба на iдентифiкацiю новокаїну, запропонована А.Е.Гуцан i I.Ф.Мунтяну, проводиться з:

862

Синонiми новокаїну:

863

Целновокаїн - це:

864

Аналгетичний ефект целновокаїну в порiвняннi з новокаїном:

865

Чи є сумiсним целновокаїн з фiзiологiчним розчином ? :

866

Бензофурокаїн - це:

867

Форма випуску бензофурокаїну:

868

За хiмiчною структурою тримекаїн - це:

869

Розчини тримекаїну мають рН

:

870

Розчини тримекаїну готуються на:

871

Анестетики амiдної групи в тканинах пiддаються гiдролiзу ? :

872

Який анестетик менш небезпечний? Якщо вiн:

873

Перiод напiввиведення тримекаїну складає:

874

Тримекаїн має гiпотензивну дiю ? :

875

Тримекаїн проникає через слизову оболонку ? :

876

Яким побiчним ефектом володiє тримекаїн ? :

877

Терапевтична широта тримекаїну i новокаїну:

878

Якi розчини тримекаїна використовують для провiдникової анестезiї ? :

879

Синонiми тримекаїну:

880

Тримекаїн можна застосовувати при:

881

Хiмiчна формула лiдокаїна:

882

Лiдокаїн синтезований у яких роках:

883

Лiдокаїн має:

884

Перiод напiввиведення (пiврозпаду) лiдокаїну дорiвнює:

885

Лiдокаїн гальмує загоєння ран ? :

886

Лiдокаїн знижує артерiальний тиск ? :

887

Тримекаїн чи володiє антисульфанiламiдною дiєю ?:

888

Лiдокаїн чи володiє антисульфанiламiдною дiєю ?:

889

У яких концентрацiях лiдокаїн використовується для провiдникової анестезiї ? :

890

Яким розчином розводиться мезокаїн для приготування бiльш низьких концентрацiй ? :

891

Лiдокаїн проникає через слизову оболонку ? :

892

У якiй відсотковій концентрацiї лiдокаїн використовується для аплiкацiйної анестезiї ? :

893

Лiдокаїн через який перiод часу проникає через гематоплацентарний бар'єр ? :

894

В яких органах вiдбувається максимальна насиченiсть анестетика у вагiтної жінки ? :

895

У яких органах плоду вiдбувається максимальна насиченiсть анестетика ? :

896

Небажано поєднувати лiдокаїн з ? :

897

Чутливiсть новонародженого до токсичної дiї мiсцевих анестетикiв вiдрiзняється вiд такої у дорослих ? :

898

Лiдокаїн розщеплюється в якому органi ? :

899

Синонiми лiдокаїна:

900

Прилокаїн - анестетик, що належить до групи:

901

Розчини прилокаїну, що використовуються для провiдникової анестезiї:

902

Як дiє в порiвняннi з лiдокаїном по тривалостi ефекту й анестезуючiй активностi прилокаїн? :

903

Синонiми прилокаїну:

904

Мепiвакаїн - анестетик, що належить до групи:

905

Мепiвакаїн використовується для провiдникової анестезiї у виглядi:

906

Як вiдрiзняється анестезуюча активнiсть i тривалiсть дiї мепiвакаїну вiд такої у лiдокаїну ? :

907

Синонiми ультракаїну:

908

Синонiми мепiвакаїну:

909

Бупiвакаїн - анестетик якої групи ? :

910

Який iз перерахованих анестетикiв є самим безпечним ? :

911

Чи володiє бупiвакаїн цитотоксичною дiєю ? :

912

Анестезуюча активнiсть бупiвакаїну в скiльки разiв вище, нiж у новокаїну ? :

913

Токсичнiсть бупiвакаїну вiдрiзняється вiд такої у новокаїну ? :

914

Тривалiсть дiї бупiвакаїну:

915

Для провiдникової анестезiї використовуються такi концентрацiї розчинiв бупiвакаїну:

916

Максимальна разова доза бупiвакаїну складає ? :

917

Синонiм бупiвакаїну:

918

При використаннi бупiвакаїну може спостерiгатися:

919

Ультракаїн по хiмiчнiй структурi - це ? :

920

У скiльки разiв ультракаїн токсичнiше за новокаїн ? :

921

Ультракаїн чи змiнює артерiальний тиск ? :

922

Для провiдникової анестезiї використовуються якi розчини ультракаїну ? :

923

Для iнфiльтрацiйної анестезiї використовуються якi розчини ультракаїну ? :

924

Для iнфiльтрацiйної анестезiї призначений :

925

У якiй формi ультракаїну мiститься в 2 рази бiльше адреналiну? :

926

Як проникає ультракаїн через гематоплацентарний бар'єр у порiвняннi з іншими анестетиками ? :

927

Який з анестетикiв краще застосовувати у вагiтних ? :

928

Чи можна ультракаїн вводити внутрiшньовенно ? :

929

Анестезин - це:

930

Анестезин синтезований:

931

Анестезин використовується для:

932

Синонiм анестезину:

933

Синонiм дiкаїну:

934

Синонiм пiромекаїну:

935

Дiкаїн протипоказаний:

936

Дiкаїн використовується у виглядi якого розчину ? :

937

З яким анестетиком по хiмiчнiй структурi подiбний пiромекаїн? :

938

Чи володiє пiромекаїн ротиаритмiчною дiєю ? :

939

Якої процентної концентрацiї пiромекаїнова мазь ? :

940

Як змiнюється тиск пiд дiєю фторотану ? :

941

Тонус блукаючого нерва пiд дiєю фторотану змiнюється ? :

942

Чи можна при проведеннi фторотанового наркозу вводити адреналiн ? :

943

Щоб уникнути побiчних явищ, пов'язаних з порушенням блукаючого нерва, хворому до проведення наркозу необхiдно ввести ? :

944

Для премедикацiї при фторотановому наркозi варто використовувати? :

945

Який iз м'язевих релаксантiв належить до релаксантiв деполяризуючого типу ? :

946

У результатi чого при пробудженнi пiсля фторотанового наркозу виникає озноб ? :

947

Фторотан можна вводити при:

948

Який iз препаратiв для iнгаляцiйного наркозу не пiдвищує чутливiсть мiокарда до адреналiну i норадреналiну ? :

949

Пiд дiєю ефiру для наркозу тонус блукаючого нерва:

950

Ефiр для наркозу як змiнює артерiальний тиск ? :

951

Якi препарати призначають для зменшення секрецiї слини при наркозi ? :

952

Для зменшення збудження при наркозi варто призначати:

953

Який iз препаратiв має бiльш потужну наркотичну дiю ? :

954

Якi препарати розслаблюють кiсткову i дихальну мускулатуру? :

955

Який з засобiв для iнгаляцiйного наркозу називається " газ, що веселить" ? :

956

Закис азоту впливає на слизову оболонку дихальних шляхiв ? :

957

Чому закис азоту не застосовується при алкогольному сп'янiннi? :

958

З якою швидкiстю вводять внутрiшньовенно гексенал ? :

959

Чому не можна збiльшувати бiльше призначеного швидкiсть введення гексеналу? :

960

Атропiн перед гексеналовим наркозом потрiбно вводити ? :

961

Для попередження ускладнень, пов'язаних з порушенням блукаючого нерва при гексеналовому наркозi, вводять:

962

Для зняття психiчного збудження у вену вводять:

963

При ускладненнях, пов'язаних з передозуванням гексеналу (пригнiчення дихання, порушення серцевої дiяльностi) вводиться:

964

Для гексеналового наркозу використовують якої концентрацiї розчини ? :

965

Вищi разовi дози гексеналу:

966

Який iз препаратiв має бiльш сильну снодiйну i наркотичну дiю ? :

967

Антагонiстом гексеналу i тiопентал-натрiю є:

968

Тiопентал-натрiя дорослим вводять у виглядi:

969

Тiопентал-натрiю дiтям i старцям вводять у виглядi:

970

Щоб уникнути ларинго- i бронхоспазму при введеннi тiопентал-натрiю вводять:

971

Чи можна змiшувати тiопентал-натрiю з дiтiлiном, дiпразином, пентамiном i амiназином:

972

При якiй дозi кетамiну спостерiгається мiнiмальна його ефективнiсть (бiля 2-х хвилин) ? :

973

При якiй дозi кетамiну ефект його триває бiля 10-15 хвилин ? :

974

Аналгетичний ефект пiсля припинення введення калiпсола продовжується:

975

З якого розрахунку вводять внутрiшньом'язево кеталар дiтям грудного вiку ? :

976

З якого розрахунку вводять внутрiшньом'язево кеталар дiтям вiд 1 року до 6 рокiв ? :

977

З якого розрахунку вводять внутрiшньом'язево кеталар дiтям вiд 7 до 14 рокiв i дорослим ? :

978

Чи можна застосовувати кетанест з нейролептиками й анальгетиками? :

979

При поєднаному застосуваннi нейролептикiв i анальгетикiв з кеталаром дозу останнього:

980

Кеталар чи змiнює артерiальний тиск ? :

981

Кетамiн чи можна змiшувати з барбiтуратами ? :

982

При використаннi кетамiну спостерiгаються галюцинацiї. Якi препарати попереджають або знiмають їхнє виникнення? :

983

Пропанiдид i сомбревiн - це:

984

Внутрiшньом'язево кетамiн вводять у виглядi:

985

Внутрiшньовенно струйно кетамiн вводять у виглядi:

986

Сомбревiн внутрiшньовенно дорослим вводять у виглядi:

987

Дiтям i особам похилого вiку сомбревiн вводять у виглядi:

988

Середня доза пропанiдiду (сомбревiну) для дорослих:

989

Середня доза пропанiдiду (сомбревiну) для дiтей i людей похилого вiку:

990

Нейролептаналгезiя - це:

991

Атаралгезiя - це:

992

Токсичнiсть новокаїну виявляється в дозi бiльш, чим:

993

По якiй формулi можна визначити кiлькiсть уведеної сухої речовини анестетика, знаючи вiдсоток i кiлькiсть знеболюючої речовини (мл) ? :

994

При яких захворюваннях знижується холiнестеразна активнiсть сироватки кровi ? :

995

Доки буде наповнятися гематома ? :

996

Розмiри гематоми не залежать вiд:

997

Епiнефрин - це синонiм:

998

У першi години пiсля утворення гематоми хворому призначають:

999

Через 2-3 днi на гематому призначають:

1000

Коли роблять розкриття постiн'єкцiйної гематоми ? :

1001

Опущення кута рота, нижньої повiки, згладженiсть носогубної складки спостерiгається при порушеннi iнервацiї:

1002

Невралгiї виникають при ушкодженнi яких нервiв ? :

1003

Iшемiя шкiри виникає в результатi дiї:

1004

Iшемiя спостерiгається при якiй анестезiї ? :

1005

Iшемiя шкiри потребує лiкування ? :

1006

Функцiональнi парези мiмiчної мускулатури обличчя проходять через:

1007

Неврит - це:

1008

Невралгiя характеризується:

1009

Дiплопiя виникає при проведеннi:

1010

Чи обов'язково проводити рентгенологiчнi дослiдження, якщо вiдбулася поломка iн'єкцiйної голки i її кiнець не виступає з м'яких тканин ? :

1011

Iнкапсуляцiя поламаної голки вiдбувається в термiни:

1012

Видаляти стороннє тiло (глибоко розташовану поламану голку) можливо в термiни не ранiше:

1013

Антидотом хлориду кальцiю (СаСI2) є:

1014

У скiльки разiв ультракаїн по силi знеболювання ефективнiше новокаїну ? :

1015

У скiльки разiв знеболюючий ефект ультракаїну вираженiше, нiж у тримекаїну ? :

1016

У скiльки разiв знеболюючий ефект ультракаїну сильнiше, нiж у лiдокаїну ? :

1017

Повноцiнне знеболювання при використаннi ультракаїну наступає через:

1018

Повноцiнне знеболювання вiд новокаїну наступає через:

1019

Повноцiнне знеболювання при використаннi тримекаїну наступає через:

1020

Повноцiнне знеболювання вiд лiдокаїну наступає через:

1021

Тривалiсть ефективного знеболювання для ультракаїну складає:

1022

Тривалiсть ефективного знеболювання для новокаїну складає:

1023

Тривалiсть ефективного знеболювання для тримекаїну складає:

1024

Тривалiсть ефективного знеболювання для лiдокаїну складає:

1025

Яка частина анатомічної будови скронево-нижньощелепного суглобу зображена на малюнку під номером 1?

1026

Яка частина анатомічної будови скронево-нижньощелепного суглобу зображена на малюнку під номером 2?

1027

Яка частина анатомічної будови скронево-нижньощелепного суглобу зображена на малюнку під номером 3?

1028

Яка частина анатомічної будови скронево-нижньощелепного суглобу зображена на малюнку під номером 4?

1029

Яка частина анатомічної будови скронево-нижньощелепного суглобу зображена на малюнку під номером 5?

1030

Яка частина анатомічної будови скронево-нижньощелепного суглобу зображена на малюнку під номером 6?

1031

Яка частина анатомічної будови скронево-нижньощелепного суглобу зображена на малюнку під номером 7?

1032

Яка частина анатомічної будови скронево-нижньощелепного суглобу зображена на малюнку під номером 8?

1033

Яка частина анатомічної будови скронево-нижньощелепного суглобу зображена на малюнку під номером 9?

1034

Яка частина анатомічної будови скронево-нижньощелепного суглобу зображена на малюнку під номером 10?

1035

Яка частина анатомічної будови скронево-нижньощелепного суглобу зображена на малюнку під номером 11?

1036

Яка частина анатомічної будови скронево-нижньощелепного суглобу зображена на малюнку під номером 12?

1037

Яка частина анатомічної будови скронево-нижньощелепного суглобу зображена на малюнку під номером 13?

1038

Яка частина анатомічної будови скронево-нижньощелепного суглобу зображена на малюнку під номером 14?

1039

Яка частина анатомічної будови скронево-нижньощелепного суглобу зображена на малюнку під номером 15?

1040

Яка частина анатомічної будови скронево-нижньощелепного суглобу зображена на малюнку під номером 16?

1041

Вiйчастий вузол (ганглiй) пов'язаний з якою гiлкою трiйчастого нерва ? :

1042

Крилопiднебiнний ганглiй (вузол) пов'язаний з якою гiлкою трiйчастого нерва ? :

1043

Пiднижньощелепний, пiд'язичний i вушний ганглiї пов'язанi з якою гiлкою трiйчастого нерва ? :

1044

Трiйчастий нерв є:

1045

До якої гiлки трiйчастого нерва (чутливої) приєднуються руховi гiлочки i роблять цю гiлку змiшаною ? :

1046

Очноямковий нерв трiйчастого нерва вступає в орбiту через:

1047

Виличний нерв II гiлки трiйчастого нерва входить в орбiту через:

1048

Слiзний нерв I гiлки трiйчастого нерва анастомозує з:

1049

Верхньощелепний нерв виходить iз порожнини черепа через:

1050

Нижньощелеповий нерв виходить iз порожнини черепа через:

1051

Заднi верхнi альвеолярнi гiлки вiдходять вiд пiдочного нерва:

1052

Переднi верхнi альвеолярнi гiлки вiдходять вiд пiдочного нерва:

1053

"Верхнє зубне сплетiння" - це:

1054

Нижньощелеповий нерв є:

1055

Яка частина нижньощелепового нерва переважно рухова? :

1056

Яка частина нижньощелепового нерва переважно чутлива? :

1057

I гiлка трiйчастого нерва дiлиться на:

1058

II гiлка трiйчастого нерва дiлиться на:

1059

III гiлка трiйчастого нерва дiлиться на:

1060

"Нижнє зубне сплетiння" утворюється за рахунок:

1061

Язичний нерв анастомозує з:

1062

Вегетативна iнервацiя привушної залози здiйснюється за рахунок:

1063

Аурiкуло-темпоральний нерв чи мiстить пiслявузловi симпатичнi i секреторнi прасимпатичнi волокна ?

1064

Язичний нерв анастомозує з:

1065

З якою гiлкою трiйчастого нерва пов'язаний вiйчастий ганглiй? :

1066

Вiйчастий ганглiй розташований у товщi:

1067

Крилопiднебiнний вузол (ганглiй) пов'язаний з якою гiлкою трiйчастого нерва ? :

1068

Вiд крилопiднебiнного ганглiя не вiдходить нерв:

1069

Вушний вузол (ганглiй) пов'язаний з трiйчастим нервом через:

1070

Пiднижньощелелепний ганглий одержує чутливi волокна вiд:

1071

Секреторнi волокна пiднижньощелелепний ганглiй одержує вiд:

1072

Пiд'язиковий ганглiй одержує чутливi волокна вiд:

1073

Секреторнi волокна пiднижньощелелепний ганглiй одержує вiд:

1074

Лицевий нерв - це яка пара черепно-мозкових нервiв ? :

1075

Лицевий нерв є:

1076

Лицевий нерв крiм рухових волокон несе:

1077

Лицьовий нерв виходить iз порожнини черепа через:

1078

Який нерв, не належить до розгалуження n.facialis :

1079

З яким нервом не анастомозує n.facialis ? :

1080

Скронева i вилична гiлки (для м'язiв зовнiшнього вуха, чола, виличного i скроневого м'язiв, м'язiв орбiти) є частиною:

1081

Щiчна гiлка є частиною якого нерва ? :

1082

Крайова гiлка - це частина якого нерва ? :

1083

Пiдшкiрний м'яз шиї iннервується:

1084

Який нерв iннервує шилоглотковий м'яз? :

1085

Язикоглотковий нерв в основному (переважно), є:

1086

Язичнi гiлки язикоглоткового нерва iнервують слизову оболонку:

1087

Язичнi гiлки язикоглоткового нерва мiстять:

1088

Чутливi гiлки язикоглоткового нерва iнервують:

1089

Язична поверхня надгорлянника iннервується:

1090

Блукаючий нерв - це яка пара черепно-мозкових нервiв ? :

1091

Блукаючий нерв мiстить:

1092

Вушна гiлка блукаючого нерва пов'язана з:

1093

Блукаючий нерв одержує симпатичнi волокна ? :

1094

Блукаючий нерв одержує симпатичнi волокна вiд:

1095

Надгорлянник i навколишня слизова оболонка чутливу iнервацiю одержують вiд:

1096

М'яз, що напружує м'яке пiднебiння, одержує iнервацiю вiд:

1097

М'яке пiднебiння одержує iнервацiю вiд ? :

1098

Пiд'язиковий нерв - це:

1099

Пiд'язиковий нерв iннервує:

1100

Пiд'язиковий нерв iннервує м'язи:

1101

Компактна платiвка нижньої щелепи на вiдмiну вiд такої на верхнiй щелепi:

1102

Кiлькiсть кiсткових отворiв на кортикальнiй платiвцi (отвори каналiв остеонiв, через якi проходять судини i нерви) бiльше в якому вiддiлi нижньої щелепи:

1103

Iнфiльтрацiйна анестезiя повинна починатися з:

1104

Яка анестезiя наступає швидше ? :

1105

При якiй анестезiї використовуються бiльш низькi концентрацiї анестетикiв ? :

1106

Iнтоксикацiя анестетиком виражена менше при якому видi анестезiї ? :

1107

"Мала гусяча лапка" - це:

1108

Вiдстань вiд альвеолярного краю до пiдочного отвору в дорослих:

1109

Цiльовим пунктом при iнфраорбiтальнiй анестезiї є:

1110

Вiдстань вiд нижньоочного краю до пiдочного отвору в дорослих:

1111

Вiдстань мiж нижньоочним або альвеолярним краями i пiдочним отвором у дiтей чи вiдрiзняється вiд такої у дорослих:

1112

Чи є позаротовi методи iнфраорбiтальної анестезiї ? :

1113

Як необхiдно спрямовувати голку при проведеннi позаротової iнфраорбiтальної анестезiї? :

1114

Мiсце вкола голки при внутрiшньоротовому методi iнфраорбiтальної анестезiї:

1115

Зона знеболювання iнфраорбiтальної анестезiї:

1116

Чи достатньо ефективне знеболювання в зонi центрального верхнього рiзця при проведеннi iнфраорбiтальної анестезiї? :

1117

Чи достатньо ефективне знеболювання в зонi другого верхнього премоляра при проведеннi iнфраорбiтальної анестезiї ? :

1118

Цiльовим пунктом туберальної анестезiї є:

1119

Мiсце виходу заднiх верхнiх альвеолярних нервiв знаходиться на якiй вiдстанi вiд щiчної стiнки лунки верхнього зуба мудростi? :

1120

Мiсце виходу заднiх верхнiх альвеолярних нервiв знаходиться на якiй вiдстанi дозаду вiд вилично-альвеолярного гребня? :

1121

У якому напрямку просуваємо голку при проведеннi туберальної анестезiї? :

1122

Вкол голки при внутрiшньоротовому методi проведення туберальної анестезiї роблять:

1123

При проведеннi туберальної анестезiї внутрiшньоротовим методом чи можна "вiдриватися" вiд кiстки ? :

1124

Просувати голку при проведеннi туберальної анестезiї необхiдно на яку глибину ? :

1125

Зона знеболювання при туберальнiй анестезiї:

1126

Знеболювання по Єгорову - це:

1127

Верхнє зубне сплетення утворене:

1128

При проведеннi знеболювання верхнього зубного сплетення вкол голки роблять у яку частину слизової оболонки перехiдної складки? :

1129

Вкол голки при проведеннi анестезiї у верхнього зубного сплетення роблять над проекцiєю верхiвки коренiв:

1130

Проводити плексуальну анестезiю для видалення iкла запропонував:

1131

Проводити плексуальну анестезiю для видалення першого премоляра запропонував:

1132

Проводити плексуальную анестезiю для видалення рiзцiв запропонував:

1133

Проводити плексуальную анестезiю для видалення другого премоляра запропонував:

1134

Великий пiднебiнний нерв є гiлкою:

1135

Великий пiднебiнний нерв виходить через який отвiр ? :

1136

Великий пiднебiнний отвiр розташовується:

1137

На якiй вiдстанi допереду вiд заднього краю твердого пiднебiння знаходиться великий пiднебiнний отвiр ? :

1138

При змазуваннi слизової оболонки над проекцiєю пiднебiнного отвору 3% розчином йоду, месцезнаходження устя пiднебiнного каналу зафарбовується в:

1139

При проведеннi пiднебiнної анестезiї голку варто просувати:

1140

При проведеннi палатинальної анестезiї чи обов'язково вводити голку в кiстковий канал:

1141

При проведеннi палатинальної анестезiї чи вiдзначається знеболювання м'якого пiднебiння ? :

1142

Для проведення рiзцевої анестезiї необхiдно знеболити який нерв ? :

1143

Носопiднебiнний нерв є гiлкою:

1144

Носопiднебiнний нерв виходить через:

1145

Носопiднебiнний нерв iннервує слизову оболонку:

1146

Вiдстань вiд рiзцевого отвору до мiсця зiткнення верхнiх центральних рiзцiв (за даними С.Н.Вайсблата) у дорослих i дiтей дорiвнює:

1147

Вiдстань вiд рiзцевого отвору до альвеолярного краю мiж верхнiми центральними рiзцями в дорослих дорiвнює:

1148

Вiдстань вiд рiзцевого отвору до альвеолярного краю мiж верхнiми центральними рiзцями в дiтей дорiвнює:

1149

Різцевий отвiр знаходиться на мiсцi перетинання лiнiй:

1150

Рiзцевий отвiр знаходиться:

1151

Рiзцева анестезiя виконується:

1152

Носопiднебiнне поглиблення знаходиться на якiй вiдстанi вiд пiдстави шкiрної перетинки носа ? :

1153

Носопiднебiнне поглиблення знаходиться на якiй вiдстанi вiд нижнього краю грушоподiбного отвору ? :

1154

Зона знеболювання рiзцевої анестезiї:

1155

На яку глибину не можна заглиблюватися в рiзцевий канал ? :

1156

При просуваннi голки через весь носопiднебiнний канал голка потрапляє в:

1157

За даними С.Н.Вайсблата, вiдстань вiд нижньощелепового отвору до переднього краю гiлки нижньої щелепи дорiвнює:

1158

За даними С.Н.Вайсблата, вiдстань вiд нижньощелепового отвору до заднього краю гiлки нижньої щелепи дорiвнює:

1159

За даними С.Н.Вайсблата, вiдстань вiд нижньощелепового отвору до пiвмiсяцевої вирiзки нижньої щелепи дорiвнює:

1160

За даними С.Н.Вайсблата, вiдстань вiд нижньощелепового отвору до нижнього краю нижньої щелепи дорiвнює:

1161

У дорослих нижньощелеповий отвiр знаходиться на якому рiвнi стосовно жувальної поверхнi нижнiх молярiв ? :

1162

У дiтей нижньощелеповий отвiр знаходиться на якому рiвнi стосовно жувальної поверхнi нижнiх молярiв ? :

1163

У людей похилого вiку нижньощелеповий отвiр знаходиться на якому рiвнi стосовно альвеолярного краю нижньої щелепи ? :

1164

Нижньощелеповий отвiр прикритий кiстковим виступом - язичком:

1165

Проекцiю нижньощелепового отвору на шкiру можна знайти на серединi лiнiї, що з'єднує:

1166

Вкол голки при внутрiшньоротовому (пальцьовому) методi мандибулярної анестезiї проводять на якому рiвнi стосовно жувальної поверхнi нижнiх молярiв у дорослих ? :

1167

Вкол голки при внутрiшньоротовому (пальцьовому) методi мандибулярної анестезiї проводять на якому рiвнi стосовно жувальної поверхнi нижнiх молярiв у дiтей ? :

1168

Вкол голки при внутрiшньоротовому (пальцьовому) методi мандибулярної анестезiї проводять на якому рiвнi стосовно альвеолярного краю нижньої щелепи в людей похилого вiку:

1169

При пальцьовому способi внутрiшньоротової мандибулярної анестезiї на яку глибину вводять голку для досягнення нижньощелепового отвору:

1170

При пальцьовому способi внутрiшньоротової мандибулярної анестезiї "виключаються" якi чутливi гiлки ? :

1171

Який iз засобiв не має вiдношення до аподактильного способу внутрiшньоротової мандибулярної анестезiї ? :

1172

Який орiєнтир використовують для проведення аподактильної мандибулярної анестезiї по А.Е.Верлоцькому ? :

1173

Який орiєнтир використовують для проведення аподактильної мандибулярної анестезiї за методикою М.М.Вейсбрема ? :

1174

Який орiєнтир використовують для проведення аподактильної мандибулярної анестезiї по Б.Ф.Кадочнiкову ?

:

1175

Який орiєнтир використовують для проведення аподактильної мандибулярної анестезiї по Гау-Гейту ? :

1176

Який орiєнтир використовують для проведення аподактильної мандибулярної анестезiї по J.O.Akinosi ? :

1177

Для проведення знеболювання щiчного нерва вкол голки проводять пiд слизову оболонку по перехiднiй складцi у ділянці:

1178

Який шлях не належить до позаротової мандибулярної анестезiї? :

1179

Глибина просування голки при позаротовому пiдщелепному методi мандибулярної анестезiї:

1180

На скiльки сантиметрiв потрiбно вiдступити вiд заднього краю нижньої щелепи при проведеннi позаротової пiдщелепної мандибулярної анестезiї ? :

1181

При пiдвилицевому методi мандибулярної анестезiї Берше запропонував проводити вкол голки:

1182

Пiдвилицевий шлях мандибулярної анестезiї по В.М.Уварову ? :

1183

Пiдвилицевий шлях мандибулярної анестезiї по М.Д.Дубову:

1184

Пiдвилицевий шлях мандибулярної анестезiї по I.В.Бердюк:

1185

Хто з авторiв запропонував попередущелеповий шлях мандибулярної анестезiї ? :

1186

Хто з авторiв запропонував позадущелеповий шлях мандибулярної анестезiї ? :

1187

Ментальний отвiр знаходиться:

1188

У людей похилого вiку пiсля видалення або випадiння зубiв пiдборiдковий отвiр знаходиться:

1189

Устя ментального (пiдборiдного) отвору вiдчиняється:

1190

Голку при проведеннi ментальної анестезiї варто спрямовувати:

1191

Передня межа крилопiднебiнної ямки:

1192

Задня межа крилопiднебiнної ямки:

1193

Внутрiшня межа крилопiднебiнної ямки:

1194

Верхня межа крилопiднебiнної ямки:

1195

Який шлях не належить до крилопiднебiнної анестезiї? :

1196

Палатинальний шлях крилопiднебiнної анестезiї проводиться через :

1197

Просувати голку по крилопiднебiнному каналi при крилопiднебiннiй анестезiї необхiдно на глибину не бiльш:

1198

При туберальному шляху проведення крилопiднебiнної анестезiї варто просувати голку в напрямку:

1199

При туберальному шляху проведення крилопiднебiнної анестезiї голку варто просувати на глибину ? :

1200

Глибина проникнення (просування) голки при очноямковому шляху проведення крилопiднебiнної анестезiї:

1201

Вкол голки при пiдвилицевокрилоподiбному шляху проведення крилопiднебiнної анестезiї проводиться:

1202

Передня межа пiдскроневої ямки:

1203

Медiальна межа пiдскроневої ямки:

1204

Зовнiшня межа пiдскроневої ямки:

1205

Задня межа пiдскроневої ямки:

1206

Який шлях знеболювання не належить до анестезiї бiля овального отвору:

1207

Куди повертауться кiнчик голки при проведеннi анестезiї бiля овального отвору пiдвилицевим шляхом ? :

1208

Куди повертауться кiнчик голки при пiдвилицевокрилоподiбному шляху крилопiднебiнної анестезiї ? :

1209

При очноямковому шляху анестезiї бiля овального отвору голка просувається на глибину:

1210

Хто з авторiв розробив усi шляхи проведення анестезiї бiля овального отвору ? :

1211

Перiодонт починає розвиватися:

1212

Середнi величини ширини перiодонта не змiнюються при

:

1213

Розвиток перiодонта вiдбувається за рахунок:

1214

Особливiстю тканин перiодонта є наявнiсть:

1215

Ширина перiодонтальної щiлини нормально функцiонуючого зуба на нижнiй щелепi в середньому складає:

1216

Ширина перiодонтальної щiлини нормально функцiонуючого зуба на верхнiй щелепi в середньому складає:

1217

У якi термiни в ембрiона людини з'являється верхньощелепна пазуха ? :

1218

Нижня межа верхньощелепної пазухи розташовується в новонароджених:

1219

Обсяг верхньощелепної пазухи в новонародженого:

1220

Обсяг верхньощелепної пазухи в 3-х лiтньої дитини:

1221

До якого вiку дитини розмiри верхньощелепної пазухи наближаються до розмiрiв дорослої людини:

1222

У якому вiцi нижня межа верхньощелепної пазухи лежить на однiм рiвнi з дном порожнини носа ? :

1223

У якому вiцi нижня межа верхньощелепної пазухи лежить нижче рiвня дна порожнини носа ? :

1224

Обсяг верхньощелепної пазухи в середньому складає в дорослої людини:

1225

Пневматичний тип верхньощелепної пазухи - це:

1226

Чи можуть моляри верхньої щелепи викликати запалення у верхньощелепнiй пазусi ? :

1227

Чи може зустрiчатися асиметрiя пазух, тобто одна пневматизована, iнша - склеротичний тип ? :

1228

Яким епiтелiєм вистелена верхньощелепна пазуха у дорослих ? :

1229

Яка кiлькiсть сегментоядерних гранулоцитiв (нейтрофiлiв) у периферичнiй кровi здорових людей ? :

1230

Яка кiлькiсть паличкоядерних нейтрофiлiв у периферичнiй кровi здорових людей ? :

1231

Який вiдсоток сегментоядерних гранулоцитiв (нейтрофiлiв) вiд загального числа лейкоцитiв знаходиться у кровi здорових людей ? :

1232

Який вiдсоток паличкоядерних нейтрофiлiв вiд загального числа лейкоцитiв знаходиться у кровi здорових людей ? :

1233

Чи iснує взаємозв'язок виникнення й особливостей клiнiчного плину гострих одонтогенних запальних захворювань з мiкробною сенсибiлiзацiєю хворого ? :

1234

У дорослої людини лiмфатична система згрупована в:

1235

Лiмфатична система складає:

1236

Вiдсоток, що складає лiмфатична система вiд маси тiла дорослої людини:

1237

Напрямок значних лiмфатичних судин:

1238

Поверхнева група привушних лiмфатичних вузлiв складається з числа позакапсулярних преаурiкулярних лiмфовузлiв ? :

1239

У нижнього полюса привушної залози є яка кiлькiсть позакапсулярних лiмфатичних вузлiв ? :

1240

Глибока група лiмфатичних вузлiв привушної ділянки складається з:

1241

Яке число лiмфатичних вузлiв знаходиться в привушнiй ділянці:

1242

Яка кiлькiсть лiмфатичних вузлiв знаходиться в тiм'янiй i скроневiй дiлянках ? :

1243

Носогубнi лiмфатичнi вузли одержують лiмфу з:

1244

Носогубнi лiмфовузли завжди зустрiчаються або нi:

1245

Щiчнi лiмфатичнi вузли постiйно зустрiчаються або нi ? :

1246

Щiчний лiмфатичний вузол розташовується:

1247

Щiчнi лiмфатичнi вузли одержують лiмфу вiд:

1248

Супрамандибулярнi лiмфатичнi вузли одержують лiмфу вiд:

1249

Нижньощелеповi (супрамандибулярнi) лiмфовузли:

1250

Супрамандибулярнi лiмфовузли знаходяться:

1251

Кiлькiсть пiднижньощелепних лiмфатичних вузлiв:

1252

Лiмфатичними вузлами другого порядку для щiчних i нижньощелепових вузлiв є:

1253

Пiднижньощелепнi лiмфовузли дiляться на:

1254

Пiднижньощелепнi лiмфовузли локалiзуються:

1255

Пiдпiдборiдковi лiмфатичнi вузли одержують лiмфатичнi судини з:

1256

Пiдпiдборiдковi лiмфатичнi вузли знаходяться:

1257

Бiляглотковi лiмфовузли одержують лiмфатичнi судини вiд:

1258

Бiляглотковi лiмфатичнi вузли розташовуються:

1259

Язичний лiмфатичний вузол одержує лiмфу вiд:

1260

Язичний лiмфатичний вузол знаходиться:

1261

У якому вiцi закiнчується формування лiмфатичних вузлiв:

1262

Роль лiмфатичної системи при гнiйних поразках органiзму:

1263

У лiмфатичному вузлi чи є м'язова тканина ? :

1264

Якими волокнами iнервуються м'язовi клiтини, що знаходяться в капсулi i трабекулах лiмфатичних вузлiв ?:

1265

Що вiдбувається при денервацiї лiмфатичних вузлiв ? :

1266

Скорочення гладком'язевих клiтин лiмфатичних вузлiв призводить до:

1267

Медiальна стiнка орбiти утворюється:

1268

Латеральная стiнка орбiти утворюється:

1269

Верхня стiнка орбiти утворюється:

1270

Нижня стiнка орбiти утворюється:

1271

Через верхньоочну щiлину в орбiту входять:

1272

Через верхньоочну щiлину в орбiту проходить:

1273

У зоровому каналi проходить:

1274

Через нижню очноямкову щiлину в орбiту проникають:

1275

Через нижню очноямкову щiлину в орбiту проходить:

1276

Власне жувальний м'яз:

1277

Скроневий м'яз:

1278

Медiальний крилоподiбний м'яз:

1279

Латеральний крилоподiбний м'яз:

1280

Щелепно-пiд'язичний м'яз: :

1281

Двочеревцевий м'яз:

1282

Пiдборiдково-пiд'язичний м'яз:

1283

Пiдборiдково-язичний м'яз:

1284

З якої сторони потрiбно починати обстеження нижньої щелепи в хворого з переломом:

1285

М'яз, що пiднiмає нижню щелепу:

1286

М'яз, що опускає нижню щелепу:

1287

Скронево-нижньощелеповий суглоб - це парне з'єднання, утворене нижньощелеповою i:

1288

Якої форми суглобна голiвка виросткового вiдростка нижньої щелепи ?

1289

Нижньощелепова (суглобна) ямка скроневої кiстки вiдмежовується попереду

1290

Нижньощелепова (суглобна) ямка скроневої кiстки вiдмежовується позаду:

1291

Кам'янисто-барабанна щiлина подiляє нижньощелепову ямку на двi частини:

1292

Скронево-нижньощелеповий суглоб вiдноситься до:

1293

За рахунок чого вирiвнюється iнконгруентнiсть скронево-нижньощелепового суглоба ?

1294

У якому вiцi суглобний горбик вiдсутнiй ?

1295

У якому вiцi з'являється суглобной горбок ?

1296

Суглобний горбок цiлком оформляється у вiцi :

1297

Суглобна голiвка при русi нижньої щелепи ковзає по:

1298

Висота суглобного горбика:

1299

У похилому вiцi висота суглобного горбика:

1300

У якому вiцi найбiльша висота суглобного горбика ?

1301

При якому прикусi найбiльша висота суглобного горбика ?

1302

Суглобовий диск являє собою:

1303

Обсяг верхнього поверху скронево-нижньощелепового суглоба складає:

1304

Обсяг нижнього поверху скронево-нижньощелепового суглоба складає:

1305

Суглобна капсула складається з:

1306

Який прошарок суглобової капсули виробляє сiновiальну рiдину?

1307

Передня частина суглобової капсули прикрiплюється:

1308

Задня частина суглобової капсули прикрiплюється:

1309

У скронево-нижньощелеповому вiддiлi можливi:

1310

У нормi при максимальному вiдкриваннi рота рiзцева вiдстань дорiвнює:

1311

Верхньою межею розташування привушної залози є:

1312

Що є задньою межею розташування привушної залози ?

1313

Донизу привушна залоза спускається:

1314

З медiальної сторони привушна залоза вiдмежовується:

1315

Привушна залоза дiлиться на якi частки ?

1316

Вага привушної залози в середньому складає:

1317

Капсула привушної залози з зовнiшньої сторони:

1318

Капсула привушної залози з медiальної сторони:

1319

Якi артерiї проходять через товщу привушної залози ?

1320

Який нерв не проходить через привушну залозу ?

1321

Довжина вивiдної протоки привушної залози звичайно не перевищує:

1322

Ширина (дiаметр) вивiдної протоки привушної залози дорослої людини складає в нормi:

1323

У якому вiцi в нормi вивiдна протока привушної залози ширше ?

1324

Вивiдна протока привушної залози звичайно в нормi вiдходить:

1325

Вивiдна протока привушної залози своєю позазалозистою частиною проходить:

1326

Вивiдна протока привушної залози вiдчиняється на слизовiй оболонцi щоки в присiнку рота навпроти:

1327

У середньому протягом однiєї години привушна залоза здорової людини (середнiх рокiв) виробляє:

1328

По складу секрету привушна залоза належить до:

1329

Привушна залоза - це:

1330

Пiднижньощелепна залоза - це:

1331

Пiд'язична залоза - це:

1332

Ложе пiднижньощелепної залози обмежено зсередини:

1333

Ложе пiднижньощелепної залози обмежено зовнi:

1334

Ложе пiднижньощелепної залози обмежено знизу:

1335

Вивiдна протока пiднижньощелепної залози звичайно вiдходить вiд якого її вiддiлу ?

1336

Довжина вивiдної протоки пiднижньощелепної залози не перевищує:

1337

Ширина (просвiток) вивiдної протоки пiднижньощелепної залози дорiвнює:

1338

Устя вивiдної протоки пiднижньощелепної залози:

1339

Капсула пiднижньощелепної залози утворюється за рахунок розщеплення:

1340

Капсула пiднижньощелепної залози зовнi:

1341

Капсула пiднижньощелепної залози зсередини:

1342

Вага незмiненої пiднижньощелепної залози в середньому складає:

1343

Пiсля 50-лiтнього вiку вага пiднижньощелепної залози:

1344

Кровопостачання пiднижньощелепної залози здiйснюється за рахунок таких артерiй:

1345

У здорових людей протягом однiєї години пiднижньощелепна залоза в середньому виробляє:

1346

По характеру секрета пiднижньощелепна залоза є:

1347

Зовнi пiд'язична залоза прилягає до:

1348

Зсередини пiд'язична залоза межує з:

1349

Зсередини до пiд'язичної залози не примикає:

1350

Пiд'язична залоза:

1351

Вага пiд'язичної залози в середньому дорiвнює:

1352

Пiд'язична залоза має:

1353

Довжина загальної вивiдної протоки пiд'язичної залози в середньому складає:

1354

Дiаметр загальної вивiдної протоки пiд'язичної залози дорiвнює:

1355

Загальна вивiдна протока пiд'язичної залози найбiльш часто:

1356

Пiд'язична залоза кровопостачається:

1357

Пiд'язична залоза одержує чутливу iнервацiю вiд:

1358

Пiднижньощелепна залоза одержує чутливу iнервацiю вiд:

1359

По складу секрета пiд'язична залоза належить до:

1360

Стеноновою протокою ранiше називали:

1361

Вартоновою протокою ранiше називали:

1362

Барталiновою протокою ранiше називали:

1363

Рiвiнiєвими протоками ранiше називали:

1364

Для видалення яких зубів призначені данні щипці?

1365

Для видалення яких зубів призначені данні щипці?

1366

Для видалення яких зубів призначені данні щипці?

1367

Дана група щіпців призначена для видалення зубів:

1368

Дана група щіпців призначена для видалення зубів:

1369

Для видалення даного зуба лікар повинен попередньо провести анестезію:

1370

Для видалення даного зуба лікар повинен попередньо провести анестезію:

1371

Показання до планового видалення зуба ? :

1372

Чи iснують абсолютнi протипоказання до видалення зуба ? :

1373

Через який термiн пiсля iнфаркту мiокарда вже можна проводити планове видалення зубiв ? :

1374

Психiчнi захворювання чи можуть бути тимчасовим протипоказанням до видалення зуба ? :

1375

У якi термiни вагiтностi можуть виникнути тимчасовi протипоказання до видалення зуба ? :

1376

Якщо на щiчках щiпцiв є шипи, то вони призначенi для видалення:

1377

При видаленнi верхнiх зубiв лiкар знаходиться:

1378

При видаленнi нижнiх фронтальних зубiв лiкар знаходиться:

1379

При видаленнi правих нижнiх молярiв i премолярiв лiкар знаходиться:

1380

При видаленнi лiвих нижнiх молярiв i премолярiв лiкар знаходиться:

1381

Правильна послiдовнiсть прийомiв видалення зубiв щiпцями:

1382

Перший розгойдуючий рух шостого верхнього зуба при його видаленнi роблять:

1383

Перший розгойдуючий рух при видаленнi зубiв верхньої щелепи роблять:

1384

Перший розгойдуючий рух при видаленнi зубiв на нижнiй щелепi роблять:

1385

При гострому запальному процесi в щелепi чи варто проводити ревiзiю рани пiсля екстракцiї зуба для видалення гранульоми, що залишилася ?:

1386

Епiтелiзацiя однокореневих зубiв вiдбувається на який день пiсля видалення ? :

1387

Епiтелiзацiя багатокореневих зубiв вiдбувається на який день пiсля видалення ? :

1388

При наявностi запалення в однокореневих зубах затримка епiтелiзацiї спостерiгається на:

1389

При наявностi запалення в багатокореневих зубах затримка епiтелiзацiї спостерiгається на:

1390

До якого дня пiсля видалення зуба комірка цiлком заповнюється грануляцiйною тканиною ? :

1391

На який день пiсля видалення зуба на днi i бiчних стiнках комірки з'являються остеоїднi балочки ? :

1392

У якi термiни пiсля видалення зуба комiрка починає заповнюватися дрiбнопетлистою губчастою кiстковою тканиною ? :

1393

У якi термiни пiсля видалення зуба комiрка закiнчує заповнюватися дрiбнопетлистою губчастою кiстковою тканиною ? :

1394

У якi термiни комiрка рентгенологiчно невiдрiзняється вiд навколишньої тканини (при неускладненому загоєннi) ? :

1395

При ускладненому загоєннi (альвеолiтi) у якi термiни комiрка рентгенологiчно невiдрiзнима вiд навколишньої тканини ? :

1396

Через який термiн пiсля операцiї видалення зуба проштовхнутий у м'якi тканини корiнь (зуб), потрiбно (можна) видаляти ? :

1397

Чи можна тампонувати ямку йодоформним тампоном, якщо пiд час видалення зуба виникло ускладнення - розкриття дна верхньощелепної пазухи ? :

1398

При перфорацiї верхньощелепної пазухи, що вiдбулася пiд час видалення зуба, ускладненої гострим гайморитом (без наявностi кореня зуба у верхньощелепнiй пазусi) показане:

1399

Яким методом потрiбно проводити видалення кореня зуба, проштовхнутого у верхньощелепну пазуху ? :

1400

Як називається кровотеча, що виникає пiсля проведення хiрургiчних втручань ? :

1401

Тривалiсть життя тромбоцитiв:

1402

При менструацiї як змiнюється згортання кровi ? :

1403

Кiлькiсть кровi дорослої людини дорiвнює:

1404

Кiлькiсть кровi дорослої людини дорiвнює:

1405

Кiлькiсть кровi дорослої людини дорiвнює:

1406

Через який час амiнокапронова кислота цiлком виводиться з органiзму ? :

1407

Добова доза амiнокапронової кислоти (сухої речовини) для дорослої людини:

1408

Вiдсотковий вмiст розчину етамзiлату натрiю (в ампулах), використовуваного для внутрiшньом'язевого або внутрiшньовенного введення для припинення кровотечi:

1409

При гiпопротромбiнемiї для припинення кровотечi необхiдно призначити:

1410

Для припинення кровотечi при пiдвищеннi фiбринолiтичної активностi кровi варто застосовувати:

1411

Для припинення кровотечi при пiдвищенiй проникливостi судин необхiдно призначити:

1412

Для припинення кровотечi при пiдвищеному артерiальному тиску застосовують:

1413

Гемофiлiя - це група поширених геморагiчних дiатезiв, обумовлених спадковим:

1414

Назвiть iнгiбiтори фiибринолiзу:

1415

Назвiть iмунокоректори, що перешкоджають утворенню антитiл до VIII i IХ чинникiв:

1416

Специфiчна гемостатична терапiя хворих на гемофiлiю полягає в призначеннi:

1417

Якщо альвеолiт протiкає у виглядi "сухої комірки", то показане:

1418

Пiсля видалення зуба показане:

1419

У яких формах може протiкати альвеолiт ? :

1420

Для лiкування альвеолiту чи можна використовувати турунди, обробленi антисептичними мазями ? :

1421

Яке захворювання не належить до утрудненого прорiзування зуба мудростi ? :

1422

Ретенцiя зуба - це:

1423

Дистопiя - це:

1424

Ретенцiя частiше спостерiгається при прорiзування:

1425

Дистопованими частiше бувають:

1426

У залежностi вiд розташування ретенованого нижнього зуба мудростi не розрiзняють яке положення ?

:

1427

Дистально-косе положення нижнього зуба мудростi - це коли:

1428

Медiально-косе положення нижнього зуба мудростi - це:

1429

Який рентгензнiмок потрiбно зробити для з'ясування локалiзацiї ретенованого верхнього iкла ? :

1430

У якому вiцi звичайно проводять ортодонтичнi методи усунення зсуву зубiв ?

:

1431

Для нормального прорiзування нижнього зуба мудростi необхiдно, щоб вiдстань вiд заднього краю другого нижнього моляра до переднього краю гiлки нижньої щелепи повинно бути не менше:

1432

Вiдстань вiд заднього краю коронки зуба мудростi до переднього краю гiлки нижньої щелепи, для нормального прорiзування повинна бути не менше:

1433

При обстеженнi хворого з утрудненим прорiзуванням нижнього зуба мудростi не варто враховувати:

1434

Якщо корiнь другого моляра оголений бiльш нiж на одну третину, як з ним необхiдно поступити при видаленнi ретенованого зуба мудростi:

1435

Перикоронiт - це:

1436

Пiвмiсяць Вассмунда - це:

1437

Фiзiологiчною нормою вважається розширення перiодонтальної щiлини з дистальної сторони коронки зуба мудростi:

1438

Резорбцiя кiсткової тканини за коронкою нижнього зуба мудростi виникає в результатi:

1439

Не може бути ускладненням утрудненого прорiзування зуба мудростi:

1440

Правильна класифiкацiя перикоронiта в залежностi вiд клiнiчної форми запалення м'яких тканин, що оточують зуб:

1441

Показання до видалення нижнього зуба мудростi:

1442

Виразковий перикоронiт уражає м'якi тканини навколо нижньої щелепи:

1443

Виразковий перикоронiт може уражати м'якi тканини навколо нижньої щелепи з поширенням на слизову оболонку:

1444

Виразковий гiнгiвостоматит чи може поширюватися на слизову оболонку щоки ? :

1445

Виразковий перiкоронiт чи може ускладнитися виразковим стоматитом? :

1446

Число хворих гнiйно-запальними процесами в останнi роки має тенденцiю до:

1447

У клiнiцi щелепно-лицевої хiрургiї найбiльше часто зустрiчаються захворювання:

1448

З числа гострих одонтогенних запальних захворювань щелеп варто видiляти:

1449

Гострому перiодонтиту, одонтогенному перiоститу й остеомiєлiту властивi характернi риси:

1450

У зовнiшньому середовищi вiддiленя ортопедичної стоматологiї чи циркулюють мiкроорганiзми, що спроможнi викликати гнiйно-запальнi захворювання ? :

1451

Чи можуть хворi, що знаходяться на лiкуваннi в хiрургiчному вiддiленнi, ставати носiями мiкробної флори, що специфiчна для даного лiкувального закладу ?:

1452

Гнiйно-запальнi процеси в щелепно-лицевiй ділянці виникають внаслiдок дiї бактерiй:

1453

Виникнення i плин неспецифiчного запального процесу чи залежить вiд виду мiкроорганiзмiв, що послужили причиною розвитку захворювання ? :

1454

До облiгатних бактерiй, що не спороутворюють,належать:

1455

Бактероїдна iнфекцiя не розвивається при:

1456

Попередити розвиток запальних захворювань чи можна за допомогою традицiйних профiлактичних мiр асептики ? :

1457

У вогнищах гострого одонтогенного запалення можна виявити:

1458

З гнiйних вогнищ при нагноєннi лiмфатичних вузлiв частiше висiваються:

1459

Мiкроорганiзми, що частiше висiвались iз гнiйних вогнищ у хворих одонтогенними абсцесами:

1460

У гнiйних вогнищах у хворих одонтогенними флегмонами частiше можна виявити:

1461

Формування гнiйника в м'яких тканинах навколо щелепи частiше пов'язано з:

1462

Гнiйний ексудат при гнiйних лiмфаденiтах i аденофлегмонах складається з:

1463

Гнiйний ексудат хворих одонтогенними флегмонами поданий:

1464

Особливiстю одонтогенних вогнищ запалення є:

1465

Повноцiннiсть пломбування каналу зуба складає:

1466

Хронiчнi вогнища запалення при терапевтичному лiкуваннi перiодонтiв зникають в усiх випадках:

1467

Хронiчнi вогнища одонтогенного запалення зникають:

1468

Найбiльш частою причиною алергiзацiї органiзму, за даними щелепно-лицевих хiрургiв, є:

1469

Нормергiчна форма запалення спостерiгається при:

1470

Гiперергiчна форма запалення розвивається при:

1471

Гiпоергiчна запальна реакцiя виникає при:

1472

Чинник, що не визначає обсяг пошкодження кiсткової тканини при одонтогенному остеомiєлiтi щелепи:

1473

Перiодонтит - це:

1474

У зв'язку з патологiчним процесом чи може змiнювати перiодонт свою ширину ? :

1475

По локалiзацiї гранульоми розрiзняють:

1476

Перiодонтит у переважнiй бiльшостi випадкiв має походження:

1477

Який шлях проникнення iнфекцiї в перiодонт переконливо не доведений ? :

1478

Болi при гострому серозному перiодонтитi:

1479

Припухлiсть м'яких тканин при гострому серозному перiодонтитi:

1480

При гострому серозному перiодонтитi змiни на рентгенограмi:

1481

Болi при гострому гнiйному перiодонтитi:

1482

Слизова оболонка альвеолярного вiдростка при гострому гнiйному перiодонтитi:

1483

Чи з'являється набряк м'яких тканин при гострому гнiйному перiодонтитi? :

1484

Чи страждає загальний стан хворого при гострому гнiйному перiодонтитi ? :

1485

При гострому гнiйному перiодонтитi чи є змiни в аналiзах кровi хворого ? :

1486

При гострому гнiйному перiодонтитi змiни на рентгенограмi:

1487

Хронiчнi перiодонтити розрiзняють:

1488

Симптоматика хронiчного гранулюючого перiодонтиту:

1489

Симптоматика гострого гнiйного перiодонтиту:

1490

Симптоматика хронiчного гранулематозного перiодонтиту:

1491

Розмiри гранульоми не перевищують:

1492

Розмiри кiстогранульоми ? :

1493

Помилки, що не належать до консервативного лiкування перiодонтитiв:

1494

У молочних зубах яка форма хронiчного перiодонтиту переважає ? :

1495

У багатокореневих зубах у рiзних коренiв молочного зуба чи можуть бути неоднаковi форми хронiчного запалення ? :

1496

Гранулююча форма перiодонтиту у дiтей частiше, нiж у дорослих може супроводжуватися:

1497

Гострий перiодонтит рiдше спостерiгається в:

1498

Загострення хронiчного перiодонтиту менше виражене в:

1499

Для перiодонтитiв, що протiкають у людей похилого вiку нехарактерним є:

1500

Реплантацiя i резекцiя верхiвки кореня зуба не може бути використана у:

1501

Який основний метод хiрургiчного лiкування перiодонтитiв проводиться в людей похилого вiку ? :

1502

При ускладненнi перiодонтиту гострим серозним перiоститом чи необхiдно проводити перiостотомiю ? :

1503

Антибактерiальна терапiя в хворих з загостренням хронiчного перiодонтиту:

1504

Реплантацiя зуба - це:

1505

Гемiсекцiя зуба - це:

1506

Ампутацiя зуба - це:

1507

Коронаро-радiкулярна сепарацiя - це:

1508

Показання до резекцiї верхiвки кореня зуба - це:

1509

Протипоказання до резекцiї верхiвки кореня зуба - це:

1510

Коли виникає остеоїдний тип зрощення настомленого зуба з альвеолою ? :

1511

Перiодонтальний тип зрощення настомленого зуба з альвеолою виникає при:

1512

Перiодонтально-фiброзний тип зрощення настомленого зуба з альвеолою виникає при:

1513

Показанням до гемiсекцiї й ампутацiї кореня є:

1514

Протипоказанням до гемiсекцiї й ампутацiї кореня є:

1515

Гемiсекцiю й ампутацiю кореня проводять:

1516

Показання до проведення коронаро-радикулярної сепарацiї:

1517

Протипоказання до проведення коронаро-радикулярної сепарацiї:

1518

Аутотрансплантацiя - це пересадка видаленого зуба:

1519

Показання до проведення компактостеотомiї:

1520

Протипоказання до компактостеотомiї:

1521

Коли варто проводити пломбування коренiв зуба при виконаннi операцiї резекцiї верхiвки кореня зуба:

1522

Перiостит - це:

1523

Яким шляхом, найбiльш вiрогiдно, утворюється гнiй пiд окiстям при перiоститi ? :

1524

Вiд чого не залежить плин гострого одонтогенного перiоститу щелепи ? :

1525

Причиною гострого одонтогенного перiоститу щелеп найбiльш часто є:

1526

Бiль у зубi при гострому перiоститi такий:

1527

Парестезiя нижньої губи спостерiгається при перiоститi з локалiзацiєю запального процесу у ділянці:

1528

При якiй формi розгалуження судин м'яких тканин набряк мало виражений? :

1529

При гострому перiоститi як змiненi регiонарнi лiмфовузли? :

1530

Запальна контрактура II ступеня - це:

1531

При гострому перiоститi на рентгенограмi щелепи виявляються змiни:

1532

При гострому одонтогенному перiоститi з'являються такi змiни в кровi:

1533

Лiкування гострого одонтогенного перiоститу:

1534

Лiкування гострого гнiйного одонтогенного перiоститу:

1535

Яким методом розкривають пiдокiстний абсцес на твердому пiднебiннi:

1536

Розрiзняють хронiчний перiостит:

1537

Причина рарефiкуючого перiоститу:

1538

Рарефiкуючий перiостит частiше усього локалiзується:

1539

Лiкування простого хронiчного перiоститу:

1540

Лiкування осифiкуючого перiоститу:

1541

Лiкування рарефiкуючого перiоститу:

1542

Гострий перiод одонтогенного перiоститу в людей похилого вiку протiкає:

1543

Регiонарнi лiмфовузли при гострому одонтогенному перiоститi як довго зберiгаються збiльшеними пiсля лiквiдацiї останнього ? :

1544

Довгостроково триваючий хронiчний перiостит у дiтей закiнчується:

1545

Особливiсть одонтогенного перiоститу у дiтей:

1546

На пiдставi чого, частiше усього, проводять диференцiйну дiагностику перiоститу з остеомiєлiтом, кiстою i остеомою ? :

1547

З метою попередження гаймориту, що виникає як ускладнення одонтогенного перiоститу премолярiв i молярiв верхньої щелепи, призначають:

1548

При якому видi хронiчного перiоститу новоутворена кiстка пiсля лiкування пiддається оберненому розвитку:

1549

Остеомiєлiт - це:

1550

Який термiн не вiдноситься до синонiму "остеомiєлiту" ? :

1551

Яка теорiя походження остеомiєлiту є найбiльш правильною ? :

1552

Якi патоморфологiчнi змiни спостерiгаються при одонтогенному остеомiєлiтi ?

:

1553

У якому вiцi найбiльш часто розвивається одонтогенний остеомiєлiт ? :

1554

У госпiталiзованих хворих остеомiєлiт якої щелепи частiше зустрiчається ? :

1555

У амбулаторних хворих остеомiєлiт якої щелепи частiше зустрiчається? :

1556

По поширеностi процесу в щелепi розрiзняють:

1557

По характеру клiнiчного плину розрiзняють остеомiєлiт:

1558

Загальний стан хворого при гострому одонтогенному остеомiєлiтi частiше характеризується важкiстю плину:

1559

Клiнiчна симптоматика при гострому одонтогенному остеомiєлiтi характеризується клiнiкою:

1560

Остеомiєлiт нижньої щелепи, на вiдмiну вiд аналогiчного ураження верхньої щелепи, характеризується:

1561

Рентгенологiчнi ознаки гострого одонтогенного остеомiєлiту в першi днi його розвитку:

1562

Коли виявляються за допомогою рентгенографiї першi кiстковi змiни одонтогенного остеомiєлiту:

1563

Чи завжди гострий одонтогенний остеомiєлiт закiнчується секвестрацiєю, тобто переходить в хронiчну форму ? :

1564

Чи достовiрнi вiдмiнностi гострого одонтогенного перiоститу i гострого одонтогенного остеомiєлiту в раннiй стадiї запалення ? :

1565

Клiнiчна симптоматика гострого (загостренного хронiчного) перiодонтиту вiрогiдно вiдрiзняється вiд такого при гострому одонтогенному остеомiєлiтi в раннiй стадiї запалення ? :

1566

Як довго продовжується хронiчна стадiя одонтогенного остеомiєлiту ? :

1567

Перша клiнiчна ознака вiдторгнення секвестрiв при одонтогенному остеомiєлiтi ? :

1568

Якi процеси спостерiгаються в щелепi при хронiчному остеомiєлiтi? :

1569

Яке лiкування проводиться в перiод формування

секвестрiв ? :

1570

Чим можна пояснити майже повну вiдсутнiсть секвестрацiї зубних зачаткiв у дiтей при одонтогенному остеомiєлiтi ? :

1571

Що, як правило, з'являється в тих випадках, коли одонтогенний остеомiєлiт у дiтей починається з видiлень iз носа ? :

1572

Гострий остеомiєлiт верхньої щелепи в дiтей раннього вiку має схильнiсть до:

1573

При остеомiєлiтi верхньої щелепи в дiтей переважає поразка якої частини верхньощелепної кiстки ? :

1574

Гноєтечiя з носа при остеомiєлiтi верхньої щелепи в дiтей свiдчить про переважне поширення запалення на яку частину кiстки ? :

1575

Як уражається нижньоочний край верхньощелепної кiстки при остеомiєлiтi верхньої щелепи в дiтей ? :

1576

Що є початковим проявом залучення нижньоочного краю в патологiчний процес при остеомiєлiтi верхньої щелепи:

1577

Як часто зустрiчаються абсцеси i флегмони пiдскроневої i крилопiднебiнної ямок, а також скроневої ділянки при остеомiєлiтичному ураженi верхньощелепної кiстки в дiтей раннього вiку ? :

1578

Як часто зустрiчається остеомiєлiт нижньої щелепи в дiтей до прорiзування молочних зубiв ? :

1579

Що не є характерним для остеомiєлiту нижньої щелепи в дiтей старше 3-х рокiв ? :

1580

Який остеомiєлiт нижньої щелепи в дiтей протiкає найбiльш тяжко ? При локалiзацiї у ділянці:

1581

Остеомiєлiт нижньої щелепи в дiтей якої локалiзацiї протiкає найбiльш легко ? :

1582

Як протiкає одонтогенний остеомiєлiт верхньої щелепи в дитячому вiцi, на вiдмiну вiд такого на нижнiй щелепi ? :

1583

Секвестрацiя верхньої щелепи при остеомiєлiтi в дiтей вiдрiзняється вiд такої на нижнiй:

1584

Секвестральна капсула на верхнiй щелепi, при остеомiєлiтi в дiтей, вiдрiзняється вiд такої на нижнiй щелепi тим, що:

1585

Яка форма остеомiєлiту на верхнiй щелепi в дiтей зустрiчається частiше, нiж на нижнiй ? :

1586

Рiдкозустрiчаємi ускладнення остеомiєлiтiв щелепи в дiтей:

1587

Остеомiєлiт у людей похилого вiку, на вiдмiну вiд молодих, протiкає:

1588

Секвестральна капсула при остеомiєлiтi щелеп в осiб похилого вiку:

1589

Характернi патоморфологiчнi ознаки одонтогенного остеомiєлiту:

1590

Блискавичний плин остеомiєлiту спостерiгається рiдше:

1591

Поширення остеомiєлiтичного процесу на тiло щелепи - це:

1592

Первинно-хронiчний остеомiєлiт протiкає:

1593

Класифiкацiя клiнiко-рентгенологiчних форм остеомiєлiту:

1594

Для хронiчного одонтогенного остеомiєлiту характерно:

1595

Для гострого одонтогенного остеомiєлiту щелеп характерно:

1596

Остеомiєлiтичний процес у дiтей, на вiдмiну вiд дорослих:

1597

Медикаментозне лiкування в гострiй фазi одонтогенного остеомiєлiту:

1598

Кiсткова тканина у вогнищi остеомiєлiтичного запалення стає нежиттєздатною:

1599

Гостра стадiя остеомiєлiту триває:

1600

Одонтогенний остеомiєлiт:

1601

Скарги хворого при хронiчному одонтогенному остеомiєлiтi щелеп:

1602

Клiнiчнi ознаки при хронiчному остеомiєлiтi щелеп:

1603

Для хронiчного одонтогенного остеомiєлiту щелеп характерно:

1604

Найбiльш грiзним у прогностичному вiдношеннi плину гострого одонтогенного остеомiєлiту є поєднання:

1605

Початку гострого одонтогенного остеомiєлiту передує:

1606

Для гострої стадiї одонтогенного остеомiєлiту нижньої щелепи характерно:

1607

У гострий перiод одонтогенного остеомiєлiту стан у хворих:

1608

Гострий одонтогенний остеомiєлiт нижньої щелепи, на вiдмiну вiд аналогiчного ураження верхньої щелепи характеризується:

1609

Тактика лiкування гострого одонтогенного остеомiєлiту:

1610

Тактика лiкування одонтогенного остеомiєлiту в перiод формування секвестрiв:

1611

Тактика лiкування одонтогенного остеомiєлiту у фазi стабiлiзацiї запального процесу:

1612

Патогномонiчнi симптоми гострого одонтогенного остеомiєлiту верхньої щелепи у дiтей:

1613

Перед проведенням секвестректомiї на верхнiй щелепi при остеомiєлiтi у ділянці молярiв у людей похилого вiку, який апарат необхiдно заздалегiдь виготовити ? :

1614

Температурна реакцiя при гострих формах перiоститiв i остеомiєлiтiв щелеп:

1615

Який мiкроорганiзм найбiльше часто є збудником гострих лiмфаденiтiв обличчя i шиї ? :

1616

Перiаденiт - це:

1617

Аденофлегмона - це:

1618

У скiльки разiв лiмфатичний вузол може збiльшуватися при його запаленнi в порiвняннi зi своєю початковою величиною, не гублячи при цьому функцiональної спроможностi ? :

1619

Патологоанатомiчнi змiни при затяжному хронiчному лiмфаденiтi i ранiше перенесеному гнiйному запаленнi:

1620

У залежностi вiд характеру клiнiчного плину лiмфаденiти дiляться на:

1621

Як називають лiмфаденiт, якщо не вдається виявити його видимий зв'язок з яким-небудь патологiчним вогнищем ? :

1622

Трункулярний лiмфангоїт - це:

1623

Чи дiагностуються поверхневi (ретикулярнi) лiмфангоїти обличчя? :

1624

Встановiть дiагноз гнiйного лiмфаденiту:

1625

У якому вiцi в дiтей найбiльш часто зустрiчаються лiмфаденiти? :

1626

У якому вiцi в дiтей найбiльш часто зустрiчаються неодонтогеннi лiмфаденiти ? :

1627

У якому вiцi в дiтей рiзко зростає роль одонтогенної iнфекцiї у виникненнi лiмфаденiту ? :

1628

Яка є особливiсть у плинi лiмфаденiту в людей похилого вiку ? :

1629

Аденофлегмони в похилому вiцi мають:

1630

У осiб похилого вiку лiмфаденiти зустрiчаються:

1631

Лiмфогенний паротит розвивається:

1632

Сiалографiчна картина при лiмфогенному паротитi:

1633

Методи дiагностики, що дозволяють диференцiювати хронiчний лiмфаденiт вiд дермоїдних i епiдермоїдних кiст:

1634

При туберкульозному лiмфаденiтi частiше уражаються лiмфатичнi вузли

:

1635

Для туберкульозного лiмфаденiту характерно:

1636

Несправжнiй паротит Герценберга - це:

1637

Для несправжнього паротиту Герценберга характернi симптоми:

1638

Вiдмiннi риси сифiлiтичного лiмфаденiту:

1639

Для актиномiкотичного ураження лiмфатичних вузлiв не характерно:

1640

Для клiнiчної симптоматики лiмфогрануломатозу характерно:

1641

При лiмфолейкозi спостерiгається:

1642

Фiзiотерапевтичнi процедури, що рекомендуються при серозних лiмфаденiтах:

1643

Пiсля розкриття аденоабсцесу необхiдно зробити:

1644

Що не є синонiмом доброякiсного вiрусного лiмфаденiту:

1645

Блокада зiрчастого ганглiя - це:

1646

Зiрчастий ганглiй - це:

1647

Про ефективнiсть блокади шийних симпатичних вузлiв судять по:

1648

Поняття "серозна флегмона" правильне або нi ? :

1649

Запальний iнфiльтрат може протiкати в яких формах ? :

1650

Клiнiчна симптоматика запального iнфiльтрату, що протiкає, як рання стадiя гнiйно-запального процесу:

1651

Чи залежить тактика лiкування хворого вiд форми запального iнфiльтрату ? :

1652

Запальний iнфiльтрат - це:

1653

Спiввiдношення зустрiчаумостi абсцесiв i флегмон:

1654

Пiогенна мембрана - це:

1655

Як вiдрiзнити гнiйний перiостит верхньої щелепи вiд абсцесу пiдочної ділянки ? :

1656

Запальнi процеси у ділянці носогубного лiмфатичного вузла вiдрiзняються своєю:

1657

З яким клiтковинним простором не з'єднується клiтковинний простiр виличної ділянки ? :

1658

Основним джерелом iнфiкування щiчної ділянки є патологiчнi процеси, що виникають у:

1659

Який вiддiл бiляглоткового простору з'єднується з крилопiднебiнною ямкою ? :

1660

У якому вiддiлi бiляглоткового простору розташовується внутрiшня яремна вена ? :

1661

Який вiддiл бiляглоткового простору з'єднується з межистiнком ? :

1662

Поверхнева група лiмфатичних вузлiв привушної ділянки - це:

1663

Глибокi лiмфатичнi вузли привушної ділянки - це:

1664

Клiнiчнi ознаки одонтогенної пiднижньощелелепної флегмони:

1665

Для флегмони дна порожнини рота характерно:

1666

Оперативний доступ при пiднижньощелепнiй флегмонi:

1667

При флегмонi дна порожнини рота рiзкому зневоднюванню органiзма сприяє:

1668

Iнфекцiя в тiло язика не проникає:

1669

Для флегмони кореня язика характерно:

1670

Оперативний доступ розкриття флегмони кореня язика:

1671

Флегмона привушно-жувальної ділянки розвивається при захворюваннi:

1672

Оперативний доступ розкриття флегмони привушно-жувальної ділянки:

1673

Типовi причини флегмони орбiти:

1674

Для флегмони орбiти характерно:

1675

Причиною розширення вен сiткiвки у:

1676

Оперативнi доступи при розкриттi флегмони орбiти:

1677

Для флегмони щоки характерно:

1678

Для флегмони щоки характерно:

1679

Для флегмони скроневої ділянки характерно:

1680

Симптоми флегмон крилопiднебiнної ямки:

1681

Для флегмон пiдскроневої ямки характерно:

1682

З флегмонами яких клiтковинних просторiв диференцiюуться флегмона пiдскроневої i крилопiднебiнної ямок:

1683

Фурункул - це:

1684

Збудником фурункулiв i карбункулiв у:

1685

У якому вiцi найбiльше часто зустрiчаються фурункули i карбункули? :

1686

У який перiод року найбiльш часто зустрiчаються фурункули i карбункули ? :

1687

Пiогенна мембрана, що оточує фурункули i карбункули має:

1688

Остiофолiкулiт - це:

1689

На який день вiд початку захворювання вiдбувається утворення i вiдторгнення гнiйно-некротичного стрижня :

1690

Цикл розвитку фурункулiв продовжується:

1691

Цикл розвитку карбункулiв продовжується:

1692

Схиляючий чинник, на фонi якого виникають флебiти i тромбофлебiти при фурункулах i карбункулах:

1693

Чи можливо накладення на рану первинних швiв пiсля розкриття ускладнених форм фурункулiв ? :

1694

Фурункул якої локалiзацiї ускладнюється тромбофлебiтом кутової вени обличчя найбiльше часто ? :

1695

Бешиха - це:

1696

Сибiрська виразка - це:

1697

Нома - це:

1698

Збудником бешихи є:

1699

Розрiзняють такi форми лiмфедеми:

1700

Розрiзняють такi форми червоного вовчака (ерiтематозу):

1701

Ерiтематозна пляма має такий вигляд: центральна частина западає i має яскравий рожево-червоний колiр (двоконтурне фарбування або кiльцеподiбна форма). Периферiя вогнища пiднiмається. Для якого захворювання це характерно?:

1702

Для якого захворювання характерно висипання на шкiрi групи мiхурцiв iз серозним вмiстом по ходу нервових стовбурiв ? :

1703

Для якого захворювання характерна безболiсна, вкрита лусочками ерiтема у виглядi "метелика без крил" ? :

1704

Сибiрська виразка має такi рiзновиди шкiрної форми:

1705

Для якого захворювання характерно: безболiсний карбункул, на мiсцi некрозу утворюється темного кольору струп, оточуючi патологiчне вогнище тканини набряклi ? :

1706

Для встановлення якого захворювання необхiдно проведення внутрiшньошкiрних проб з антраксином ? :

1707

Яке iнфекцiйне захворювання часто починається з виразково-некротичного стоматиту або гiнгiвiту ? :

1708

Для якого захворювання характерно: шкiра навколо патологiчного вогнища має блiде воскове фарбування з перламутровим вiдтiнком (воскоподiбна зона), а по периферiї - блискуча, склоподiбна (склоподiбний набряк) ? :

1709

Внутрiшньоротовi розтини (при розкриттi гнiйникiв) у дiтей роблять:

1710

Коли вперше були використанi дренажi для лiкування гнiйних ран? :

1711

Чи можна використовувати марлевi тампони, змоченi гiпертонiчним розчином, у якостi дренажних устроїв для лiкування гнiйних ран ? :

1712

Для дренування гнiйних ран м'яких тканин варто використовувати:

1713

Правильна схема активного дренування гнiйних ран:

1714

Первинний шов - це:

1715

Вторинний раннiй шов - це:

1716

Морфологiчне протипоказання для накладення швiв (по мазкам-вiдбиткам, отриманим з раневої поверхнi):

1717

Показання до накладення первинних швiв:

1718

Препарат балiз-2 володiє:

1719

У скiльки разiв осмотичний ефект мазей, виготовлених на основi полiетиленглiколя, перевищує ефект гiпертонiчного розчину ? :

1720

У скiльки разiв антимiкробна активнiсть мазей, виготовлених на водорозчиннiй основi перевершує активнiсть мазей на вазелiно-ланолiновiй основi

1721

Який iз препаратiв є лiкарською речовиною, iмобiлiзованою на кремнiйорганiчному адсорбентi - полiметилсiлоксанi? :

1722

Якi концентрацiї розчину дiоксидину використовують для лiкування гнiйних ран ? :

1723

Якi концентрацiї хлоргексидину використовують для лiкування гнiйних ран ? :

1724

До складу якої вуглецьвмiсної пов'язки входить мiдь ? :

1725

До складу якої вуглецьвмiсної пов'язки входять протеази ?

:

1726

Який антибiотик володiє тропiзмом до кiсткової тканини ? :

1727

Який антибiотик володiє тропiзмом до кiсткової тканини ? :

1728

Який антибiотик володiє тропiзмом до кiсткової тканини ? :

1729

Яку частину терапевтичної дози лiкiв для дорослої людини призначають дитинi у вiцi до одного року ? :

1730

Яку частину терапевтичної дози лiкiв для дорослої людини призначають дитинi у вiцi 4-х рокiв ? :

1731

Яку частину терапевтичної дози лiкiв для дорослої людини призначають дитинi у вiцi 7 рокiв ? :

1732

Яку частину терапевтичної дози лiкiв для дорослої людини призначають дитинi в 14 рокiв ? :

1733

Яку частину терапевтичної

дози лiкiв для дорослої людини призначають пiдлiтку в 15-16 рокiв ? :

1734

Рiвень концентрацiї антибiотикiв у кровi в осiб похилого i старечого вiку:

1735

Антибактерiальний препарат, одержуваний iз листя евкалiпта:

1736

Антибактерiальний препарат, одержуваний iз риб'ячого жиру:

1737

При дезiнтоксикацiйнiй терапiї при гнiйно-запальних захворюваннях спочатку вводять:

1738

Антагонiстом гепарина є:

1739

Антагонiстами коагулянтiв непрямої дiї є:

1740

Засоби пасивної iмунiзацiї спроможнi пiдвищувати резистентнiсть органiзму ворого через який час пiсля едення ?

1741

Засоби активної iмунiзацiї спроможнi пiдвищувати iмунiтет в органiзмi хворого чеез який час пiсля введення ? :

1742

Який термiн лiкувальної дiї препаратiв для пасивної iмунiзацiї

1743

Показання для введення засобiв пасивної iмунiзацiї:

1744

До засобiв активної iмунiзацiї належать

:

1745

До засобiв пасивної iмунiзацiї належать:

1746

При якiй температурi тканин виникає уповiльнення i припинення лiмфообiгу при використаннi в якостi фiзiотерапевтичної процедури сухого тепла ? :

1747

При якiй температурi тканин виникає уповiльнення i припинення лiмфообiгу при використаннi в якостi фiзiотерапевтичної процедури вологого тепла ? :

1748

Скiльки годин утримується пiдвищена температура в тканинах при застосуваннi зiгрiвальних компресiв ? :

1749

Через скiльки годин пiсля накладення зiгрiвального компреса наступає пiдвищення температури (гiперемiя) м'яких тканин ? :

1750

На який термiн призначається один холодовий вплив? :

1751

Для призначення атермiчної дози електричного поля ультрависокої частоти (ЕП УВЧ) необхiдно встановити:

1752

Атермiчна доза ЕП УВЧ призначається:

1753

При призначеннi термiчної дози електричного поля ультрависокой частоти (ЕП УВЧ) необхiдно встановити:

1754

ЕП УВЧ як впливає на рану, що гранулює ? :

1755

Ультрафiолетове випромiнювання (УФО) ? :

1756

Перерва мiж курсами лiкування - рентгенотерапiєю i фiзiотерапiєю (бальнеотерапiєю) складає:

1757

Чи володiє лазерне випромiнювання (гелiй-неоновий лазер) антимiкробною дiєю ? :

1758

У якiй фазi раневого процесу можна використовувати випромiнювання гелiй-нового лазеру ?

1759

Первинний вiдстрочений шов - це:

1760

Вторинний раннiй шов - це:

1761

Вторинний пiзнiй шов - це:

1762

Показання до призначення лiкувальної фiзкультури при запальних процесах щелепно-лицевої ділянки:

1763

Який сепсис розвивається протягом 2-3 днiв:

1764

Тривалiсть курсу антибiотикотерапiї:

1765

Потрiбно змiнювати антибiотики при їхньому тривалому застосуваннi:

1766

При лiкуваннi хворих з пiдозрою на наявнiсть анаеробної iнфекцiї добова доза пенiцилiну для дорослих повинна бути:

1767

Високою активнiстю дiї проти неспорогенних анаеробiв володiють:

1768

Активний у вiдношеннi до бактероїдiв:

1769

Бета-лактамазу (пенiцилiназу) видiляють:

1770

Блокади шийних симпатичних ганглiїв застосовують при:

1771

Ототоксичною дiєю не володiє:

1772

Схема призначення сульфадiметоксину:

1773

Схема призначення сульфалену:

1774

Схема призначення бiсептолу

:

1775

Який препарат не є сульфанiламiдом ? :

1776

Який препарат не є синонiмом хлоргексiдiну ? :

1777

При проведеннi дезiнтоксикацiї в хворих гнiйно-запальними захворюваннями назвiть послiдовнiсть призначення препаратiв:

1778

Препарат, що належить до засобiв специфiчної гiпосенсибiлiзуючої терапiї:

1779

УВЧ гальмує загоєння ран ? :

1780

Магнiтотерапiя створює дiю ? :

1781

Ендофлебiт не розвивається при:

1782

Тромбофлебiти лицевих вен значно частiше розвиваються шляхом виникнення:

1783

При нагноєннi м'яких тканин у ділянці обличчя запальний процес переходить на синуси головного мозку частiше по:

1784

Повiки можуть щiльно iнфiльтруватися при:

1785

Припухлiсть i почервонiння шкiри не мають рiзких меж при:

1786

Болючий iнфiльтрат у виглядi "тяжу" спостерiгається при:

1787

При тромбофлебiтi кутової вени обличчя температура тiла у ділянці патологiчного

вогнища пiдвищується на :

1788

При бешисi температура тiла у ділянці патологiчного вогнища пiдвищується на:

1789

При тромбофлебiтi печеристого синуса не випадає функцiя якого черепно-мозкового нерва ?

:

1790

Розширення зiницi i вен очного дна спостерiгається при:

1791

Парез окорухових нервiв спостерiгається при:

1792

Якщо з кровi висiвауться патогенна мiкрофлора, це вказує на розвиток:

1793

Гноблення ерiтропоезу спостерiгається при:

1794

Особливостi одонтогенного сепсису:

1795

Симптоми Герке, Iванова, авiч-Щербо характернi для:

1796

Симптом Герке - це:

1797

Симптом Iванова - це:

1798

Югулярний симптом Равiч-Щербо - це:

1799

Компресiйний синдром - це:

1800

При пасивних зсувах трахеї посилюються загрудиннi болi, задишка i дисфагiя. Це симптом:

1801

Пульсуючий бiль у ділянці грудей, що iррадiює у мiжлопаткову дiлянку i посилюється при натисканнi на остистi вiдростки грудних хребцiв, посилення болю при спробi проковтнути їжу або пiд час глибокого вдиху спостерiгається при:

1802

Рентгенологiнi ознаки медiастинiту:

1803

У переднiй межистiнок не входять:

1804

У заднiй межистiнок не входить:

1805

Симптом Рiдiнгера - це:

1806

Хто запропонував операцiю - серединна i бiчна черезшийна медiастинотомiя й у якому роцi ?

:

1807

Розтин при бiчнiй черезшийнiй медiастинотомiї роблять:

1808

Чи виправдана профiлактична черезшийна медiастинотомiя ? :

1809

Критичний рiвень бактерiального обсiменiння:

1810

Синонiм септицемiї:

1811

Стадiї розвитку ДВЗ-синдрому:

1812

Визначення по клiнiчних ознаках стадiї ДВЗ синдрому (коагулопатiї споживання):

1813

Правильне визначення поняття "сепсис":

1814

Гематоми в м'яких тканинах чи можуть знизити критичний рiвень бактерiального засiменiння ? :

1815

Мiсцевi механiчнi чинники (проколи м'яких тканин голкою й iнші) чи можуть змiнити критичний рiвень бактерiального засiменiння ? :

1816

Зниження реактивностi органiзму чи може змiнити критичний рiвень бактерiального засiменiння ? :

1817

У чоловіка 18 років в ділянці кута нижньої щелепи ліворуч фурункул. Тканини, які оточують – напружені. Синюшність і ущільнення у вигляді тяжу розповсюджується до кута ока зліва. Загальний стан – середнього ступеня тяжкості, температура тіла 38,5°С. Яке ускладнення виникло?

1818

Чи можуть мiкобактерiї бичачого виду бути причиною розвитку туберкульозу i яким шляхом вони потрапляють в органiзм людини ? :

1819

Туберкульоз може уражати:

1820

Первинна туберкульозна поразка щелепно-лицевої ділянки:

1821

Первинна туберкульозна поразка щелепно-лицевої ділянки виникає при потрапленнi мiкобактерiї:

1822

Вторинна поразка щелепно-лицевої ділянки не виникає при потрапленнi туберкульозної iнфекцiї:

1823

До туберкульозу частiше схильнi:

1824

Патоморфологiчнi змiни при туберкульозi не залежать вiд:

1825

На якiй стадiї запального процесу в тканинах з'являються специфiчнi для туберкульозу клiтини ? :

1826

Специфiчнi для туберкульозу клiтини:

1827

Патоморфологiчно туберкульозний лiмфаденiт не буває:

1828

Характерна ознака туберкульозного лiмфаденiту:

1829

Первинний туберкульоз шкiри характеризується появою:

1830

Туберкульозний вовчак характеризується появою:

1831

Скрофулодерма (колiквацiйний туберкульоз) характеризується появою:

1832

Мiлiарно-виразковий туберкульоз характеризується появою:

1833

Диссемiнований мiлiарний туберкульоз обличчя характеризується появою:

1834

Папуло-некротичний туберкульоз характеризується появою:

1835

Туберкульоз щелеп виникає:

1836

Клiнiчно туберкульоз щелеп нагадує:

1837

Рентгенологiчно туберкульоз щелепи виявляється:

1838

Якi актiномiцети мають бiльшу патогеннiсть ? :

1839

Пiогенна (банальна) мiкрофлора:

1840

Якi клiтини є характерними для актiномiкозного процесу? :

1841

При поразцi слинних залоз актiномiкозна гранульома утворюється:

1842

Шкiрна форма актiномiкозу дiлиться на:

1843

Пiдшкiрна форма актiномiкозу дiлиться на:

1844

Пiдшкiрно-м'язова форма актiномiкозу характеризується:

1845

Актiномiкоз лiмфатичних вузлiв протiкає:

1846

По методу Сутєєва Г.О. актiнолiзат уводять:

1847

По методу Аснiна Д.I. актiнолiзат уводять:

1848

Скiльки разiв у тиждень вводять актiнолiзат при лiкуваннi актiномiкозу? :

1849

Актiномiцетна полiвалентна вакцина (АПВ) вводиться хворому:

1850

Чи можливо прискорення курсу iмунотерапiї при проведеннi лiкування актiномiкозу в хворих ?

:

1851

Схема введення актiномiцетної полiвалентної вакцини хворим актiномiкозом

:

1852

Схема проведення методу лiкування актiномiкозу по Сутєєвiй Т.Г.:

1853

Схема лiкування актiномiкозу по Сутєєву Г.О.:

1854

Схема лiкування актiномiкозу по Аснiну Д.I.:

1855

Реiнфекцiя - це:

1856

Суперiнфекцiя - це:

1857

Iнкубацiйний перiод для первинного сифiлiсу складає:

1858

Сифiлiтичний склераденiт вiдрiзняється вiд банального (бактерiального) лiмфаденiту:

1859

Вiдмiннiсть туберкульозного лiмфаденiту вiд сифiлiтичного склераденiту:

1860

Вторинний сифiлiс характеризується появою:

1861

Вторинний рецидивуючий сифiлiс характеризується:

1862

На даному малюнку зображено схему вестибулопластики по методу

:

1863

На даному малюнку зображено схему поглиблення присінку рота по методу:

1864

Глибина зубоясенної кишенi при пародонтитi легкого ступеня:

1865

Глибина зубоясенної кишенi при пародонтитi середнього ступеня:

1866

Патологiчна рухомiсть зубiв I-II ступеня спостерiгається при пародонтитi:

1867

Резорбцiя кiсткової тканини мiжзубної перетинки при пародонтитi середнього ступеня складає:

1868

Форми клiнiчного плину гiнгiвiту ?

1869

Показанням до кюретажу у глибина зубоясенної кишенi:

1870

Показанням до гiнгiвотомiї чи можуть бути поодинокi пародонтальнi абсцеси ?

1871

Недолiк гiнгiвотомiї ?

1872

Показання до радикальної гiнгiвектомiї ?

1873

При якiй гiнгiвектомiї розтин роблять на 2 мм нижче глибини кiсткових кишень ?

1874

Хто запропонував при клаптевих операцiях створювати навколо кожного зуба "муфти - манжети" шляхом накладення П-подiбних швiв ?

1875

Хто запропонував заповнювати кiстковi кишенi сумiшшю алогенних кiсткових ошурок i кiсткового мозку ?

1876

Френотомiя - це:

1877

При вестибулопластицi чи проводиться розтин або вiдшаровування окiстя вiд кiстки ?

1878

Який розтин проводиться при усуненнi обмежених (пiсляоперацiйних) деформацiй присiнка порожнини рота, що утворився у фронтальному вiддiлi ?

1879

Правдива дiастема спостерiгається:

1880

Несправжня дiастема спостерiгається:

1881

Пародонтоз якого ступеня не ускладнюється запаленням ясен ?

1882

Синдром Папiйона-Лефевра - це:

1883

Хвороба Хенда-Шюллера-Крiсчена - це:

1884

Хвороба Люттерера-Зiве - це:

1885

Недолiком кюретажу є:

1886

Увiгнаний вивих - це рiзновид:

1887

Нервово - судинний пучок рiдко розривається при:

1888

Який тип зрощення зуба й альвеоли не зустрiчається:

1889

Протипоказане видалення постiйного зуба в хворих з увiгнаним вивихом при:

1890

Реплантацiя зуба при вивиху проводиться в тому випадку, якщо:

1891

Повний перелом зуба - це:

1892

Повний перелом коронки зуба - це:

1893

Повний перелом кореня зуба - це:

1894

Перелом зуба не буває:

1895

Вивих зуба не буває:

1896

Чим ближче до верхiвки кореня зуба є лiнiя перелому, тим зуб:

1897

Зуб пiдлягає видаленню при:

1898

Зуб пiдлягає видаленню при переломi кореня:

1899

Видалення кореня молочного зуба не показано, якщо:

1900

При частковому переломi альвеолярного вiдростка:

1901

При повному переломi альвеолярного вiдростка:

1902

При серединному переломi нижньої щелепи зсув уламкiв вiдбувається в якiй площинi ?

1903

Горбковий контакт при серединному переломi нижньої щелепи - це:

1904

Горбковий контакт при серединному переломi виникає через те, що:

1905

У залежностi вiд величини розбiжностi суглобових поверхонь вивихи нижньої щелепи можуть бути:

1906

З урахуванням часу, що пройшов вiд моменту травми, вивихи нижньої щелепи подiляються на:

1907

У залежностi вiд локалiзацiї вивиху вони можуть бути:

1908

По механiзму виникнення вивихи нижньої щелепи розрiзняють:

1909

У залежностi вiд напрямку зсуву суглобової голiвки вивихи бувають:

1910

Пiдвивих - це:

1911

Вивихи нижньої щелепи, обумовленi механiчним впливом - це:

1912

Перiодично повторюванi вивихи нижньої щелепи - це:

1913

Вивихи нижньої щелепи, пов'язанi з захворюванням суглоба, що призводить до порушення суглобових поверхонь кiсток - це:

1914

У нормi суглобна голiвка нижньої щелепи розташована

:

1915

Чи розривається суглобова капсула при передньому вивиху нижньої щелепи ?

1916

При якому вивиху можливе розiрвання суглобової капсули ?

1917

При якому вивиху можливий перелом кiсткової стiнки зовнiшнього слухового проходу ?

1918

Зазначте клiнiчну симптоматику заднього вивиху нижньої щелепи:

1919

Зазначте клiнiчну симптоматику двостороннього переднього вивиху нижньої щелепи:

1920

Зазначте клiнiчну симптоматику одностороннього переднього вивиху нижньої щелепи:

1921

Зазначте клiнiчну симптоматику переломiв виросткового вiдростка нижньої щелепи:

1922

Знайдiть метод вправлення нижньої щелепи по Гiппократу

:

1923

Знайдiть метод вправляння нижньої щелепи по Блехману

1924

Знайдiть метод вправляння нижньої щелепи по Гершунi:

1925

Знайдiть метод вправляння нижньої щелепи по Попеску:

1926

Знайдiть метод вправляння нижньої щелепи по Гепперту:

1927

Знайдiть метод вправляння заднього вивиху нижньої щелепи:

1928

Змiна вiдстанi мiж рiжучими краями центральних рiзцiв убiк його зменшення або збiльшення:

1929

Помiрно - опукло - увiгнутий суглоб характерний для якого прикусу ?

1930

Для якого прикусу характерний сплощений суглоб?

1931

Для якого прикусу характерний пiдкреслено - опукло - увiгнутий суглоб?

1932

Чи може ангiна бути причиною розвитку артриту скронево-нижньощелепового суглоба ?

1933

Загострившийся або гострий середнiй отит викликає розвиток артриту скронево-нижньощелепового суглоба ?

1934

Чи може гостре респiраторне захворювання викликати розвиток артриту скронево-нижньощелепового суглоба ?

1935

Алергiчнi захворювання чи можуть стати причиною виникнення артриту скронево-нижньощелепового суглоба ?

1936

Чи може переохолодження бути причиною розвитку артриту скронево-нижньощелепового суглоба ?

1937

Туберкульоз чи може викликати виникнення артриту скронево-нижньощелепового суглоба ?

1938

Чи може остеомiєлiт гiлки нижньої щелепи стати причиною розвитку артриту скронево-нижньощелепового суглоба ?

1939

Чи може сифiлiс стати причиною розвитку артриту скронево-нижньощелепового суглоба ?

1940

Чи може видалення нижнього зуба мудростi викликати розвиток артриту скронево-нижньощелепового суглоба?

1941

Чи може дизентерiя спровокувати виникнення артриту скронево-нижньощелепового суглоба ?

1942

Хронiчна мікротравма чи може викликати розвиток артриту скронево-нижньощелепового суглоба?

1943

Одноразове перевантаження скронево-нижньощелепового суглоба чи викликає розвиток артриту ?

1944

Яким шляхом поширюється iнфекцiя в скронево-нижньощелеповий суглоб ?

1945

Клiнiчна симптоматика, характерна для гострого артриту скронево-нижньощелепового суглоба:

1946

Тривалiсть плину гострого артриту ?

1947

Для ревматоїдного артриту скронево-нижньощелепового суглоба характерно:

1948

Для контактного артриту скронево-нижньощелепового суглоба характерно:

1949

Характерна рентгенологiчна картина гострого артриту скронево-нижньощелепового суглоба:

1950

Тривалiсть плину хронiчного артриту:

1951

Рентгенологiчна симптоматика хронiчного артриту скронево-нижньощелепового суглоба:

1952

Артрити в дiтей виникають частiше на грунтi:

1953

Чи можуть хрящовi елементи суглоба гинути при виникненнi повторних артритiв у дiтей ?

1954

При фiброзному анкiлозi скронево-нижньощелепового суглоба рентгенологiчно суглобова щiлина:

1955

При кiстковому анкiлозi скронево-нижньощелепового суглоба рентгенологiчно суглобова щiлина:

1956

Укорочення i стовщення шийки нижньої щелепи спостерiгається при таких захворюваннях СНЩС:

1957

Неоартроз - це:

1958

Анкiлоз - це:

1959

Контрактура - це:

1960

Анкiлоз буває:

1961

Внутрiшньосуглобовий анкiлоз СНЩС буває:

1962

Позасуглобовий анкiлоз СНЩС буває:

1963

Контрактура обумовлена:

1964

Артрогенна контрактура - це захворювання, :

1965

Больова контрактура - це захворювання, :

1966

Мiогенна контрактура - це захворювання, :

1967

Неврогенна контрактура - це захворювання, :

1968

Рубцева контрактура - це захворювання, :

1969

Вiд чого залежать особливостi лiкування артриту ?

1970

При лiкуваннi артритiв чи обов'язково створювати спочинок у суглобi ?

1971

Чи необхiдна гумова прокладка при накладеннi подборiдково-тiм'яної пов'язки (пращi) у хворих з артритами

?

1972

Для чого накладається гумова прокладка при створеннi спочинку в скронево-нижньощелеповому суглобi в хворих з артритами ?

1973

Якої товщини повинна бути гумова прокладка при накладеннi пiдборiдково-тiм'яної марлевої пов'язки (пращi) у хворих з артритами

?

1974

Ортопедичне лiкування при артритах проводиться:

1975

У якiй фазi запального процесу призначаються компреси з медичною жовчю при лiкуваннi артриту ?

1976

У якiй фазi запального процесу призначаються компреси з бiшофiтом при лiкуваннi артриту СНЩС ?

1977

У якiй стадiї запального процесу призначаються компреси з ронiдазою при лiкуваннi артриту СНЩС ?

1978

Якi препарати не призначаються при лiкуваннi гострого артриту скронево-нижньощелепового суглоба?

1979

Коли виникає максимальне перевантаження скронево-нижньощелепових суглобiв ?

1980

Що спостерiгається в суглобi при втратi премолярiв i молярiв ?

1981

Первинний артроз скронево-нижньощелепових суглобiв виникає при:

1982

Який плин має артроз скронево-нижньощелепового суглоба ?

1983

При зовнiшньому оглядi дiтей з одностороннiм вторинним деформуючим артрозом СНЩС уражена сторона виглядає:

1984

Як виглядає здорова сторона при оглядi дитини з одностороннiм вторинним деформуючим артрозом ?

1985

Пiсля якого захворювання обидвi половини нижньої щелепи вiдстають у ростi, а пiдборiддя змiщується дозаду i виникає профiль обличчя, називаний "пташине обличчя"?

1986

Максимальне обмеження вiдкривання рота спостерiгається при:

1987

Клацання в суглобi спостерiгається при :

1988

Хрускiт у скронево-нижньощелеповому суглобi найбiльше виражений при якому захворюваннi ?

1989

Зниження слуху найбiльше часто зустрiчається при:

1990

Шум у вусi частiше зустрiчається при якому захворюваннi?

1991

Почуття зведення щелеп пiсля сну спостерiгається при:

1992

Почуття скутостi в жувальних м'язах найбiльше виражено при якому захворюваннi ?

1993

Тугорухомiсть у суглобi наприкiнцi дня найбiльше виражена при:

1994

Тугорухомiсть, скутiсть по ранках найбiльше часто зустрiчається при:

1995

Протягом дня нижня щелепа "розробляється" при якому захворюваннi ?

1996

Крепiтацiя - це симптом, характерний при:

1997

При вiдкриваннi рота нижня щелепа робить S-подiбний рух при якому захворюваннi ?

1998

При якому захворюваннi бiль у суглобi рiзко посилюється при будь-яких рухах нижньою щелепою ?

1999

Припухлiсть попереду козельця вуха спостерiгається при:

2000

Наявнiсть болючих i спазмованих дiлянок у м'язах зустрiчається при:

2001

Збiльшення обсягу рухiв нижньої щелепи спостерiгається частiше при:

2002

Кiстковi структури суглоба при рентгенологiчному дослiдженнi не змiненi при:

2003

Вiдсутнi рентгенологiчнi змiни кiсткових структур скронево-нижньощелепового суглоба при: :

2004

Склероз кортикальної платiвки суглобової голiвки i горбика спостерiгається при:

2005

Наявнiсть екзофiтiв на суглобових поверхнях зустрiчається при:

2006

Деформацiя голiвки нижньої щелепи спостерiгається при:

2007

Сплощення виросткового горбика вiдбувається при:

2008

Вкорочення шийки виросткового вiдростка спостерiгається при:

2009

Яка ділянка тканини зображена на малюнку під літерою а-1?

2010

Яка ділянка тканини зображена на малюнку під літерою а-2?

2011

Яка ділянка тканини зображена на малюнку під літерою а-3?

2012

Яка ділянка тканини зображена на малюнку під літерою а-4?

2013

Яка ділянка тканини зображена на малюнку під літерою а-5?

2014

Яка ділянка тканини зображена на малюнку під літерою б?

2015

Яка ділянка тканини зображена на малюнку під літерою в?

2016

Яка ділянка тканини зображена на малюнку під літерою г?

2017

Знайдіть правильний опис глибини ураження тканин (заштриховано)при опіках різного ступеню, позначений цифрою І?

2018

Знайдіть правильний опис глибини ураження тканин (заштриховано) при опіках різного ступеню, позначений цифрою ІІ?

2019

Знайдіть правильний опис глибини ураження тканин (заштриховано) при опіках різного ступеню, позначений цифрою ІІІА?

2020

Знайдіть правильний опис глибини ураження тканин (заштриховано)при опіках різного ступеню, позначений цифрою ІІІБ?

2021

Знайдіть правильний опис глибини ураження тканин (заштриховано) при опіках різного ступеню, позначений цифрою ІV?

2022

За рахунок якого прошарку регенерує епiдермiс ?

2023

При якому ступенi опiку починає гинути (руйнуватися) паростковий (базальний) прошарок епiдермiсу ?

2024

За рахунок чого йде регенерацiя шкiри при опiку II ступеня ?

2025

За рахунок чого йде регенерацiя шкiри при опiку III-А ступеня ?

2026

За рахунок чого йде регенерацiя шкiри при опiку III-Б ступеня ?

2027

При якому ступенi опiку починають гинути епiтелiальнi придатки шкiри?

2028

Назвiть першу стадiю (перiод) опiкової хвороби ?

2029

Назвiть третiй перiод опiкової хвороби ?

2030

Назвiть другий перiод опiкової хвороби ?

2031

При якому вiдсотку ураження шкiри в дорослого (вiд усiєї поверхнi тiла) поверхневi опiки ще можна розглядати, як мiсцеву поразку ?

2032

При якому вiдсотку ураження шкiри в дорослого (вiд усiєї поверхнi тiла) глибокi опiки ще можна розглядати, як мiсцеву поразку ?

2033

При якому вiдсотку ураження шкiри в дитини (вiд усiєї поверхнi тiла) поверхневi опiки ще можна розглядати, як мiсцеву поразку ?

2034

При якому вiдсотку ураження шкiри в дитини (вiд усiєї поверхнi тiла) глибокi опiки ще можна розглядати, як мiсцеву поразку?

2035

Якi ступенi опiкового ураження шкiри потрiбно розглядати, як поверхневi опiки ?

2036

Якi ступенi опiкового ураження шкiри потрiбно розглядати, як глибокi опiки?

2037

Як довго триває перiод опiкового шоку ?

2038

Скiльки вiдсоткiв вiд усiєї поверхнi тiла складає в дорослого поверхня голови i шиї ?

2039

Скiльки вiдсоткiв вiд усiєї поверхнi тiла складає в дорослого поверхня обличчя

?

2040

Пухирi, заповненi прозорим вмiстом - це симптом, що характерний для

опiку шкiри якого ступеня ?

2041

Яка особливiсть щелепно-лицевої ділянки не впливає на клiнiчний прояв опiкiв шкiри обличчя ?

2042

Чи можна розкривати малi пухирi при опiках II ступеня ?

2043

Якi пухирi не розкривають при опiках шкiри ?

2044

Яким методом частiше лiкуються опiки обличчя ?

2045

Яку площу займає голова дитини у вiцi до 1 року (до загальної поверхнi тiла) ?

2046

Яку площу займає голова дитини у вiцi вiд 1 до 5 рокiв (до загальної поверхнi тiла) ?

2047

Яку площу займає голова дитини у вiцi вiд 6 до 14 рокiв (до загальної поверхнi тiла) ?

2048

Опiкова хвороба в дiтей з 3 до 6 рокiв може розвинутися при поразцi:

2049

Механiзм дiї на тканини кислот ?

2050

Механiзм дiї на тканини солей важких металiв ?

2051

Механiзм дiї на тканини лугiв

?

2052

При хiмiчних опiках II ступеня

2053

При своєчасностi надання допомоги промивання (обмивання) ураженої хiмiчним агентом дiлянки триває:

2054

При спiзнiлому наданнi допомоги промивання (обмивання) ураженої хiмiчним агентом дiлянки триває:

2055

Пiсля якого хiмiчного агента ураженi поверхнi можна обмивати проточною водою ?

2056

Пiсля якого хiмiчного агента не можна ураженi поверхнi обмивати проточною водою ?

2057

Пiсля якого хiмiчного агента не можна ураженi поверхнi обмивати проточною водою ?

2058

Хiмiчнi опiки шкiри вiд органiчних сполук алюмiнiю не можна обмивати:

2059

Хiмiчну нейтралiзацiю кислот проводять:

2060

Хiмiчну нейтралiзацiю лугiв проводять:

2061

Хiмiчну нейтралiзацiю негашеного вапна проводять:

2062

Хiмiчну нейтралiзацiю карболової кислоти проводять:

2063

Хiмiчну нейтралiзацiю хромової кислоти проводять:

2064

Хiмiчну нейтралiзацiю солей важких металiв проводять:

2065

Хiмiчну нейтралiзацiю фосфору проводять:

2066

Який другий перiод розвитку променевих опiкiв ?

2067

Який третiй перiод розвитку променевих опiкiв ?

2068

Який перший перiод розвитку променевих опiкiв ?

2069

Скiльки видiляють ступенiв важкостi променевих опiкiв ?

2070

Рання стадія променевого опiку була у вигляді еритеми (Е) шкiри, прихований перiод (пд) тривалістю 1-2 тижнів. У період гострого запалення знову з'явилась Е,потiм-пухирi (П), що зливалися. При розкритті утворилась яскраво-червона ерозивно-виразкова поверхня. Період відновлення тривав бiля 6 тижнів. Ступiнь опiку?

2071

Чи можливо виникнення вiдморожень при температурi навколишнього середовища вище 0' град С ?

2072

Скiльки розрiзняють ступенiв вiдморожень шкiри обличчя ?

2073

Який основний симптом вiдмороження шкiри в дореактивному перiодi ?

2074

Поверхня (купол), що покриває пухирi, яку має товщину при вiдмороженнi шкiри II ступеня ?

2075

Чим не можна проводити легкий масаж при вiдмороженнi обличчя ?

2076

Кiста щелепи - це:

2077

Псевдокiста

2078

Кiсти щелеп можуть бути:

2079

Яка кiста щелепи не належить до одонтогенних ?

2080

Яка кiста щелепи не належить до одонтогенних ?

2081

Яка кiста щелепи не належить до одонтогенних ?

2082

Яка кiста щелепи належить до одонтогенних ?

2083

Яка кiста щелепи належить до одонтогенних ?

2084

Яка кiста щелепи належить до одонтогенних ?

2085

Яка кiста щелепи належить до одонтогенних ?

2086

Якi кiсти щелеп можуть бути апiкальними ?

2087

Якi кiсти щелеп можуть бути субперiостальними ?

2088

Якi кiсти щелеп можуть бути резидуальними ?

2089

Синонiм глобуломаксилярної кiсти ?

2090

Синонiм носопiднебiнної кiсти ?

2091

Синонiм носоальвеолярної кiсти ?

2092

Де бiльш високий тиск - у кістi або в кiстцi ?

2093

Яким епiтелiєм найчастiше вистелена оболонка радикулярної кiсти ?

2094

Чи може холестерин мiститися в оболонцi радикулярної кiсти ?

2095

Симптом парестезiї губи при ростi радикулярної кiсти виявляється при її локалiзацiї:

2096

Валик Гербера - це:

2097

Рiст кiсти верхньої щелепи убiк верхньощелепної пазухи:

2098

При якiй локалiзацiї кiсти на нижнiй щелепi вона викликає деформацiю кiстки з язичної сторони ?

2099

По мiрi росту кiсти на нижнiй щелепi чи втягується нервово-судинний пучок у патологiчний процес ?

2100

Яка умова необхiдна для того, щоб виник симптом Дюпюiтрена ?

2101

Конвергенцiя - це :

2102

Дивергенцiя - це :

2103

При нагноєннi кiсти щелепи не виникає :

2104

При загостреннi запального процесу в кiстi її межi рентгенологiчно :

2105

Перiодонтальна щiлина кореня причинного зуба в радикулярнiй кiстi :

2106

Корiнь причинного зуба в радикулярнiй кiстi :

2107

Субперiостальна кiста виникає при розростаннi гранульоми причинного зуба, розташованої :

2108

Резидуальна кiста щелепи - це :

2109

При субперiостальнiй кiстi на рентгенограмi частiше виявляється :

2110

Межi верхньощелепної пазухи на рентгенограмi :

2111

Де можна виявити деформацiю кiстки при розростаннi кiсти в ділянці рiзцiв iз боку твердого пiднебiння ?

2112

На якiй щелепi найчастiше локалiзуються радикулярнi кiсти у дiтей ?

2113

Якi зуби найчастiше бувають причиною розвитку радикулярних кiст у дiтей ?

2114

При розкриттi кiстозної порожнини нижньої щелепи в нiй помiтний рельєф зачаткiв постiйних зубiв, покритих кiстозною оболонкою. Яка це кiста ?

2115

У якому випадку в людей похилого вiку в пунктатi радикулярної кiсти можна виявити вмiст бурого кольору ?

2116

У якому вiцi частiше зустрiчаються фолiкулярнi кiсти ?

2117

Розвиток фолiкулярної кiсти чи пов'язаний з наявнiстю гангренозного зуба?

2118

При фолiкулярнiй кiстi "причинний" зуб :

2119

При фолiкулярнiй кiстi оболонка прикрiплюється до "причинного" зубу :

2120

Вмiст амелобластоми нижньої щелепи частiше за все буває

:

2121

Вмiст остеобластоми частiше буває :

2122

Остаточний дiагноз при диференцiальнiй дiагностицi кiсти й амелобластоми нижньої щелепи встановлюється на пiдставi :

2123

Коренi зубiв у зонi остеобластоми :

2124

Рентгенографiчно амелобластома нижньої щелепи виявляється у виглядi :

2125

Фолiкулярнi кiсти розвиваються з :

2126

Перiодонт зуба утворюється з :

2127

Фолiкулярнi кiсти можуть виникати :

2128

У фолiкулярнiй кiстi присутнi :

2129

Фолiкулярна кiста розвивається :

2130

Чи можуть зустрiчатися зубоневмісні фолiкулярнi кiсти ?

2131

Частiше за все фолiкулярна кiста розвивається (виникає) :

2132

У якiй кiстi частiше спостерiгається зроговiння багатошарового плоского епiтелiю ?

2133

Чи може розвиватися фолiкулярна кiста iз понадкомплектного зуба ?

2134

Чи можуть фолiкулярнi кiсти бути множинними ?

2135

На рентгенограмi нижньої щелепи є гомогенне розрiдження кiстк.тканини округлої форми,розмiром до 3 см у дiаметрi.Межи розрiдження чiткi.У порожнину звернена коронкова частина зуба,що не прорiзався.Якому дiагнозу вiдповiдає опис ?

2136

Якi кiсти пов'язанi з патологiєю прорiзування зубiв ?

2137

На рентг.ниж.щел.є гомогенне розрiдження(Р) кiстк.тк-ни в обл.кута i гiлки,розмiром до 3 см.Р округлої форми з чiтк.межами.Iснуюча порожнина сполуч.з серпоподiбним Р,розташов.за зубом мудростi.На пiдставi опису поставте дiагноз?

2138

Чи може парадентальна кiста бути резидуальною ?

2139

Що не є синонiмом епiдермоїдної кiсти ?

2140

Що не є синонiмом епiдермоїдної кiсти ?

2141

Вiд якої кiсти вiдходять епiтелiальнi тяжi з наступним розвитком "дочiрнiх" кiст ?

2142

Яка з кiст заповнена кашицеподiбним (атероматозним) вмiстом ?

2143

Яким епiтелiєм вистелена епiдермоїдна кiста ?

2144

Епiдермоїднi кiсти частiше виявляються у виглядi :

2145

Патогенез неодонтогенних кiст щелеп пов'язаний з :

2146

Синонiм неодонтогенних кiст щелеп ?

2147

Чи локалiзуються фiсуральнi кiсти на нижнiй щелепi ?

2148

Фiсуральнi кiсти локалiзуються на :

2149

Кiста рiзцевого каналу розвивається з :

2150

Глобуломаксилярна кiста розвивається з :

2151

Носоальвеолярна кiста розвивається з :

2152

Носопiднебiнний канал зв'язує :

2153

Носопiднебiннi кiсти (кiсти рiзцевого каналу) виникають :

2154

Кiсти, що розвиваються у верхньому вiддiлi носопiднебiнного каналу вистеленi:

2155

Кiсти, що розвиваються в нижньому вiддiлi носопiднебiнного каналу вистеленi:

2156

Мiсце розташування носопiднебiнної кiсти ?

2157

Мiсце розташування глобуломаксилярної кiсти ?

2158

Мiсце розташування носоальвеолярної кiсти ?

2159

На вн/рот.рентг.є дiлянка гомоген.розрiдж.кiстк.тк-ни округ.форми до 1,5 см з чiтк.межами.У проекцiї розрiдж.розташов.iнтакт.22 та 23 зуби.Є диверг.коренiв.Перiод.щiлина цих зубiв збереж.На пiдставi рентг.який дiагноз Ви встановите ?

2160

Цистектомiя - це :

2161

Цистотомiя - це :

2162

Бiчнi розтини слизової оболонки альвеолярного вiдростка, при видаленнi кiсти щелепи, варто робити :

2163

Аутолiзу кров'яного згустка (пiсля цистектомiї) сприяє :

2164

Чим не рекомендується (у даний час) заповнювати внутрiшньокiстковi порожнини пiсля цистектомiї ?

2165

Чим (у даний час) не рекомендується заповнювати внутрiшньокiстковi порожнини пiсля цистектомiї ?

2166

Пластична цистектомiя - це :

2167

Як вiдбувається регенерацiя пiсляоперацiйного кiсткового дефекту щелепи (пiсля цистектомiї) ?

2168

Максимальний термiн повного вiдновлення кiсткового дефекту при видаленнi кiсти щелепи розмiром до 2 см у дiаметрi ?

2169

Середнiй термiн повного вiдновлення кiсткового дефекту при видаленнi кiсти щелепи великих розмiрiв ?

2170

Кiстковий дефект пiсля видалення кiсти великих розмiрiв, при завершеннi регенерацiї кiстки, у центральнiй дiлянцi виповнений :

2171

Особливiсть хiрургiчного лiкування (цистектомiї) радикулярних кiст щелеп полягає в тому, що :

2172

Особливiсть хiрургiчного лiкування (цистектомiї) фолiкулярних кiст щелеп полягає в тому, що :

2173

Особливiсть хiрургiчного лiкування (цистектомiї) парадентальних кiст щелеп полягає в тому, що :

2174

Особливiсть оперативного лiкування епiдермоїдних кiст щелеп полягає в тому, що :

2175

Особливiсть видалення кiст, що проросли у верхньощелепну пазуху полягає в тому, що :

2176

Особливiсть лiкування кiст щелеп, що нагноїлися, полягає в тому, що :

2177

До вроджених кiст м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки не належать :

2178

До вроджених кiст м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки не належать:

2179

До вроджених кiст м'яких тканин щелепно-лицевої ділянки не належать :

2180

Якi кiсти належать до вроджених пухлиноподiбних утворень ?

2181

Якi кiсти належать до вроджених пухлиноподiбних утворень ?

2182

Якi кiсти належать до вроджених пухлиноподiбних утворень ?

2183

Якi кiсти належать до вроджених пухлиноподiбних утворень ?

2184

Дермоїднi кiсти розвиваються як вада розвитку :

2185

Бранхiогеннi кiсти розвиваються з :

2186

Стiнка дермоїдної кiсти складається з яких прошаркiв шкiри ?

2187

Стiнка епiдермоїдної кiсти складається з яких прошаркiв шкiри ?

2188

У оболонцi якої кiсти знаходяться (є) сальнi i потовi залози ?

2189

Синонiм дермоїдiв (дермоїдної кiсти) ?

2190

Синонiм бiчної кiсти шиї ?

2191

Синонiм серединної кiсти шиї ?

2192

При нагноєннi епiдермоїдної кiсти епiтелiальна вистелка може бути вiдсутня. На пiдставi яких патогiстологiчних даних встановлюється в цьому випадку дiагноз епiдермоїдної кiсти ?

2193

Диференцiйно - дiагностичний критерiй, по якому можна вiдрiзнити епiдермоїдну кiсту i хронiчний гнiйний лiмфаденiт ?

2194

Дiагностичний критерiй, що вiдрiзняє дермоїдну кiсту м'яких тканин дна порожнини рота i шиї ?

2195

По опису знайдiть утворення, що не є епiдермоїдом, а бiльше вiдповiдає метастазу злоякiсної пухлини в м'якi тканини шиї ?

2196

Знайдiть дiагностичнi критерiї, що вiдповiдають не епiдермоїднiй, а тiреоглосальнiй кiстi :

2197

Знайдiть в описi вигляд ракової виразки :

2198

Знайдiть опис зовнiшнього вигляду посттравматичної виразки :

2199

Знайдiть опис зовнiшнього вигляду туберкульозної виразки :

2200

Знайдiть опис зовнiшнього вигляду актiномiкотичної виразки :

2201

Знайдiть опис зовнiшнього вигляду сифiлiтичної виразки

:

2202

Знайдiть опис зовнiшнього вигляду трофiчної виразки :

2203

Яке з захворювань належить до облiгатних передракiв ?

2204

Яке з захворювань належить до облiгатного передраку червоної облямiвки губ ?

2205

Яке з захворювань варто вiднести до облiгатного передраку червоної облямiвки губ ?

2206

Яке з захворювань варто вiднести до облiгатного передраку червоної облямiвки губ ?

2207

Яке з захворювань варто вiднести до факультативного передраку червоної облямiвкии губ ?

2208

Яке з захворювань потрiбно вiднести до факультативного передраку ?

2209

Яке з захворювань належить до факультативного передраку ?

2210

Хронiчну виразку слизової оболонки або червоної облямiвки губ необхiдно вiднести до :

2211

Гальванiчний струм, що може виникати в порожнинi рота, чи є чинником, який сприяє розвитку рака слизової оболонки ?

2212

Знайдiть опис клiнiчної картини абразивного хейлiту Манганоттi :

2213

Знайдiть опис клiнiчної картини, що характерна для мiхурницi :

2214

Знайдiть опис клiнiчної картини, що вiдповiдає ерозивно-виразковiй формi червоного плоского лишаю :

2215

Знайдiть опис клiнiчної картини ерозивної лейкоплакiї :

2216

Синонiм шкiрного рогу ?

2217

Шкiрний рiг - це :

2218

Хвороба Боуена - це :

2219

Шкiрний рiг - це :

2220

Еритроплазiя Кейра - це :

2221

Кератоакантома - це :

2222

Еритроплазiя Кейра є:

2223

Який симптом не є ознакою озлоякiснення передракових захворювань ?

2224

Який симптом є морфологiчною ознакою кератоакантоми ?

2225

Хронiчна трiщина нижньої губи чи може озлоякiснюватися ?

2226

У людей похилого вiку хронiчнi трiщини нижньої губи можуть розташовуватися :

2227

У молодих людей i дiтей хронiчнi трiщини на нижнiй губi розташовуються :

2228

Якi хронiчнi трiщини нижньої губи варто вiднести до передракових захворювань ?

2229

Якi форми лейкоплакiї варто вiднести до передракових захворювань ?

2230

У хворого на слизовiй оболонцi щiк є бляшки бiлого кольору, що не виступають над рiвнем слизової оболонки, чiтких меж немає. На фонi бляшок значнi поглиблення червоного кольору. Це опис якого виду лейкоплакiї ?

2231

У хворого на слизовiй оболонцi щiк є плоскi елементи, що нагадують дiлянки опiку з чiткими межами, бiло-сiрого кольору, що не знiмається навiть при iнтенсивному поскаблюваннi. Який вид лейкоплакiї описаний на даному прикладi ?

2232

У молодої людини на слизовiй оболонцi щоки на фонi набряклої дiлянки підвищення є м'який налiт, що не знімається, сiрого кольору, форма його мозаїчна, осередки розпушенi i вкритi множиною лусочок. Який вид лейкоплакiї приведений в описi ?

2233

Епiдермiс складається з п'ятьох прошаркiв. Знайдiть правильну послiдовнiсть будови епiдермiсу :

2234

Епiдермоцити - це клiтини якого прошарку епiдермiсу шкiри ?

2235

Меланiн виробляється клiтинами якого прошарку епiдермiсу ?

2236

З якого прошарку епiдермiсу вiдбувається зроговiння клiтин ?

2237

Який прошарок дерми прилягає до епiдермiсу ?

2238

Товщина гiподерми з вiком дитини ?

2239

З якого вiку починають функцiонувати сальнi залози в шкiрi ?

2240

З якого вiку починають функцiонувати потовi залози в шкiрi ?

2241

Пiсля якого вiку спостерiгається зменшення товщини епiдермiсу, гiподерми, довжини фолiкулiв волосся, атрофiя дрiбних сальних залоз, ущiльнюються i грубiють колагеновi й еластичнi волокна ?

2242

Шкiра обличчя по товщинi, забарвленню, еластичностi i гiстологiчнiй будовi найбiльш близька до шкiри :

2243

Пiогенна гранульома - це :

2244

Знайдiть опис папiломатозної вади розвитку шкiри :

2245

Знайдiть опис фiбропапiломатозної вади розвитку шкiри :

2246

Знайдiть опис пiогенної гранульоми шкiри :

2247

Знайдiть опис невуса шкiри :

2248

Причини розвитку пiогенної гранульоми шкiри ?

2249

Невус чи може бути депiгментованим ?

2250

Невуси бувають :

2251

Невуси бувають :

2252

Ознакою озлоякiснення невуса не є :

2253

У якій рані є зона коммоції?

2254

У вогнепальній рані чи є мікробне забруднення?

2255

Якщо один агент, що ранить, в одного пораненого ушкоджує кілька органів, то поранення називається:

2256

У хворого є кульове поранення, а також ушкодження шкіри від впливу бойовими отруйними речовинами. Назвіть це поранення:

2257

Хто з учених заклав основи раневої балістики?:

2258

Які кульові поранення більш важкі?:

2259

У яких вогнепальних ранях значно збільшується девіація ходу раневого каналу?:

2260

У якій зоні некрозу при вогнепальному пораненні є повна втрата м'якими тканинами життєздатності?:

2261

У якій зоні некрозу при вогнепальному пораненні є зниження, але не повна втрата життєздатності м'яких тканин?:

2262

Вага вогнепального поранення не залежить від наступного фактора:

2263

Вогнепальні рані чи є первинно бактеріально забрудненими?:

2264

Метод попередження розвитку раневої інфекції у вогнепальній рані?:

2265

У порядку саме- і взаємодопомоги пораненому надають:

2266

Усунення погрози асфіксії проводиться на яких етапах медичної евакуації?:

2267

Вогнепальні переломи верхньої щелепи:

2268

Синдром верхньої очноямкової щілини виявляється при наступних вогнепальних переломах:

2269

Хірургічна обробка вогнепальних ран обличчя:

2270

Вплив на організм двох і більш вражаючих факторів називається:

2271

Нехарактерний вплив променевої поразки на плин вогнепальної рани:

2272

При комбінованих радіаційних поразках щелепно-лицьової області варто видаляти металеві протези, пломби й інші металеві конструкції з порожнини рота постраждалого?:

2273

При яких поразках варто обмежити застосування назубних металевих шин на щелепі?:

2274

При отруєнні якою бойовою отруйною речовиною рана видає специфічний запах горілої гуми?:

2275

При отруєнні якою бойовою отруйною речовиною рана видає специфічний запах гірчиці?:

2276

При отруєнні якою бойовою отруйною речовиною рана видає запах герані?:

2277

При отруєнні якою бойовою отруйною речовиною рана видає специфічний часниковий запах?:

2278

Первинна хірургічна обробка раней у поранених з комбінованими хімічними поразками проводиться:

2279

Шкіра навколо рані обробляється 10% розчином хлораміну при поразці:

2280

Рана обробляється 2% розчином хлораміну при поразці:

2281

Шкіра навколо рані обробляється 5% розчином йоду при поразці:

2282

Рана обробляється водним розчином люголя при поразці:

2283

Що є антидотом фосфорорганічних сполук?:

2284

Антидотом синильної кислоти

є:

2285

Антидотом ртуті є:

2286

Чим необхідно промити шлунок при отруєнні неорганічними кислотами?:

2287

Антидотом миш'яку є:

2288

Антидотом метиленового спирту і етиленгліколю є:

2289

При всіх ентеральних отруєннях призначають:

2290

На якій відстані від початку місця введення (ніздрі) зонда знаходиться шлунок?:

2291

При якому харчуванні пораненого використовується аміносол?:

2292

Дегазація — це:

2293

Дезактивація — це:

2294

Хворi, що виведенi з анафiлактичного шоку, пiдлягають:

2295

У хворого пiсля травми м'яких тканин обличчя i кровотечi виникла судинна недостатність, що розвинулась гостро, характерне падiння судинного тонусу i зменшення об'єму циркулюючої кровi. Виявляється рiзким зниженням артеріального i венозного тиску,гіпоксією головного мозку, пригнiченням життєво важливих функцій організму. Як цей стан називається ?

2296

У хворого пiсля травми гостро розвився патологiчний стан, що характеризується важким порушенням дiяльностi центральної нервової системи, кровообiгу, дихання й обмiну речовин. Як цей стан називається ?

2297

У хворого з травмою щелепно-лицевої ділянки в приймальному вiддiленнi лiкарнi розвилася обтурацiйна асфiксiя. Черговий лiкар прошив язик i фiксував ниткою його до шиї. Чи правильно поступив лiкар у цьому випадку ?

2298

Хворий з забитою раною щiчної ділянки звернувся до лiкаря за медичною допомогою. З анамнезу встановлено,що хворий одержав травму 26 годин тому. Травма побутова. За медичною допомогою не звертався. Лiкар, оглянувши хворого, вирiшує провести хірургічну обробку рани. Яка обробка буде проводитися в хворого ?

2299

Нестача якого вiтамiну посилює симптоми iнтоксикацiї новокаїном ? :

2300

Дихальнi аналептики на що впливають ? :

2301

Якi препарати варто вiднести до дихальних аналептикiв ? :

2302

Серцевi глiкозиди - це:

2303

Для зняття збудження при важкий iнтоксикацiї новокаїном призначають:

2304

Антагонiстом гексеналу i тiопенталу-натрiя є:

2305

Ряд несприятливих чинникiв адреналiну можна зняти:

2306

Для зняття стенокардiї необхiдно призначити:

2307

Положення Тренделенбурга - це коли:

2308

Непритомнiсть - це:

2309

При колапсi свiдомiсть хворого збережена ? :

2310

На 1 грам сухої речовини глюкози скiльки необхiдно вводити iнсулiну ? :

2311

При серцевiй слабкостi призначають:

2312

При бронхоспазмi призначають:

2313

Адреналiн або адреномiметичнi речовини чи обов'язково вводити при анафiлактичному шоц? ? :

2314

Хвора Н., 15 років, звернулась зі скаргами на косметичну неповноцінність передніх зубів, обумовлену наявністю на них білих плям, які пам"ятає з раннього дитинства. Народилась та постійно проживає у місцевості, де вміст фтору в питній воді складає 1,2 мг/л. При огляді на вестибулярних поверхнях 12, 11, 21, 22 зубів плями у формі горизонтальних полос молочного кольору з блискучою поверхнею та чіткими контурами. Встановіть попередній діагноз на основі даних клинічних проявів

2315

Хворого В., 35 років, турбує довготривалий, ниючий біль в ділянці нижньої щелепи зліва, яка виникає при зміні температури навколишнього повітря, під час прийому їжі, від хімічних та термічних подразників. Об"ективно: на жувальній поверхні 36 зуба глибока каріозна порожнина, сполучена з пульповою камерою через відкритий ріг пульпи. Зондування рогу пульпи різко болючое та викликає кровотечу. При перкусії 36 зуб більш чутливий, ніж сусідні зуби. Реакція 36 зуба на термічний подразник виражена, довготривала. Встановіть попередній діагноз, найбільш ймовірний при наявній симптоматиці

2316

Хворий Н., 28 років, звурнувся зі скаргами на самовільні больові приступи в лівій половині нижньої щелепи з ірадіацією в ліве вухо. В нічний час частота та тривалість приступів збільшується. Вперше біль виник біля 2 діб тому. При огляді на дистальній поверхні 36 зуба каріозна порожнина в межах навколопульпарного дентину.Встановіть попередній діагноз

2317

Хворий К., 29 років, звернувся зі скаргами на самовільні больові приступи в ділянці правої половини верхньої щелепи на протязі всієї минулої ночі. Під час приступу біль поширюється до підскроневої ямки. Термічні подразники провокують больові приступи. При огляді хворого зубні ряди інтактні за виключенням 16 зуба, на медіальній поверхні якого знайдена глибока каріозна порожнина. Встановіть попередній діагноз, який найбільш відповідає наявній симптоматиці

2318

Хвора Д., 33 років, звернулась зі скаргами на постійний самовільний пульсуючий біль в ділянці нижньої щелепи зліва, неможливість накусування на 35 зуб, тому що він «виступає» над сусідніми. Хвора відмічає головний біль, слабкість, порушення сну. Зуб турбує третю добу.Дані об"єктивного обстеження: на медіальній поверхні 35 глибока каріозна порожнина. При зондуванні дно порожнини безболісне, сполучення з пульповою камерою не виявлено. Зуб рухомий 1 ступеню. Слизова оболонка порожнини рота в місці проекції верхівки кореня 35 гіперемована, набрякла, перехідна складка згладжена. Підщелепові лімфовузли збільшені, болючі при пальпації. На рентгенограмі 35 зуба деструктивні зміни в периапікальних тканинах не вивляются. Встановіть попередній діагноз

2319

Хворий П., 45 років, скаржиться на наявність каріозної порожнини в 14 зубі, ретенцію їжі в ньому. Порожнина в зубі з"явилась більше 2 років тому. В минулому відмічає інтенсивні самовільні болі. За допомогою не звертався. Об"єктивно: на дистальній поверхні 14 зуба глибока каріозна порожнина, сполучена з пульповою камерою. Зондування вустя кореневого каналу безболісне. Перкусія 14 зуба безболісна. На слизовій оболонці в проекції верхівки кореня 14 зуба білуватий, щільний рубець. Позитивний симптом вазопарезу. Встановіть попередній діагноз

2320

Хворий К., 40 років, звернувся зі скаргами на ниючий біль в 46 зубі, який виникає під час прийому їжі, иноді від гарячого, відчуття розпирання в зубі та неприємний запах з роту. Зуб турбує на протязі 3 місяців, за допомогою не звертався. Об"єктивно: на жувальній поверхні 46 зуба глибока каріозна порожнина, сполучена з пульповою камерою. Встановіть попередній діагноз

2321

Загострення хронічного періодонтиту 1| зуба. Зуб підлягає видаленню. Яку Ви робите анестезію?

2322

Хворий страждає від болю в ділянці 6 | зуба. Підвищилась to до 38о, з’явився набряк правої щоки. Лімфатичні під нижньощелепні вузли збільшені і болючі при пальпації, перехідна складка згладжена, відчувається флуктуація. Ваша тактика

2323

Хворий 26 років скаржиться на свербіння, незначну болючість у порожнині рота під час вживання їжі. Захворів на третій день після перенесеного грипу.Об’єктивно: слизова оболонка (СО) ротової порожнини гіперемована, набрякла, на СО нижньої губи, твердому піднебінні (в зоні переходу твердого піднебіння в м’яке) – чітко обмежені еритематозні плями, ерозії округлої форми, діаметром – 2-3 мм. Ерозії чисті, полум’яно-червоного кольору, чітко відмежовані. Епітелій, що оточує ерозії, набряклий, легко відшаровується при зскрібанні. Регіонарні лімфатичні вузли без змін, tо тіла не підвищена. Поставте діагноз

2324

Хворий 28 років скаржиться на біль в яснах і їх кровоточивість, неприємний запах із роту, підвищену салівацію. Біль у яснах різко посилюється при найменшому дотику до них, на загальну слабість, підвищення температури тіла до 38.2оС, біль голови, зниження працездатності. Захворів 2 дня тому. Перед початком хвороби пацієнт переніс стрес.Об’єктивно: шкіра обличчя бліда, вкрита дрібними крапельками поту. На відстані відчутний гнильний запах з порожнини рота, слина спонтанно витікає з ротової порожнини. Регіонарні лімфатичні вузли збільшені і болючі. Ясна набряклі, гіперемійовані, різко болючі і кровоточать при незначному дотику. Міжзубні сосочки, маргінальний край ясен в ділянці всіх зубів некротизовані, біло-сіруватого кольору, при знятті нальоту виникає біль і кровотеча з поверхні виразок. Уся слизова оболонка рота гіперемійована. Поставте діагноз

2325

Хворий 29 років раптово відчув нездужання, головну біль і біль в суглобах, підвищення температури тіла до 38оС. На слідуючий день з’явився набряк, гіперемія слизової оболонки губ, щік, піднебіння та пухирі, які виповнені серозним ексудатом. Приймання їжі утруднене із-за різкої болючості слизової оболонки порожнини рота. З анамнезу з’ясовано, що аналогічний стан хворого був навесні та восени вже на протязі 3-х років. До лікаря не звертався.Об’єктивно: на слизовій оболонці щік (ближче до кутів рота), внутрішній поверхні губ, піднебіння виявлені еритема, пухирі, ерозії з уривками пухирів, які вкриті сіро-білим нальотом, різко болючі при пальпації. На червоній облямівці губ – масивні геморагічні кірки, при знятті яких з’являється кровотеча. Поставте діагноз

2326

Хворий 48 років, робітник гальванічного цеху, скаржиться на наявність горбистого утворення типу бородавки на щоці в ділянці кута роту, зліва, яке з’явилось півроку тому, коли зруйнувалась коронка 51 зуба і залишились гострі краї кореня зуба. Хворий палить 20 років.Об’єктивно: слизова оболонка порожнини рота застійно-червоного кольору, на зубах – велика кількість темно-коричневого нальоту і зубного камню. На слизовій оболонці щік в ділянці кутів рота зліва й справа по лінії змикання зубів визначаються бляшки білого кольору, які піднімаються над рівнем слизової оболонки. У центрі бляшки на рівні 51 зуба визначається зроговіле бородавчасте утворення слизової оболонки з широкою основою, неболісне, не спаяне з підлеглими шарами СО. Регіонарні лімфатичні вузли не пальпуються. Поставте діагноз

2327

Хвора 60 років скаржиться на сухість в порожнині рота й губ, свербіння язика, а також на появу між пальцями рук болісних тріщин. Професія хворої – кондитер, стаж роботи – 15 років.Об’єктивно: червона облямівка губ суха, в кутах рота – тріщини, які вкриті білим нальотом. На спинці язика – біло-жовтуватий наліт. Ясна гіперемійовані, набряклі, з ділянками десквамації, кровоточать при доторканні інструментом. Шкіра між пальцями рук гіперемійована, лущиться, є тріщини. Поставте діагноз

2328

Хворий, 52 років, скаржиться на наявність виразки на язиці. Захворів 3 тижні тому, появу виразки зв’язує з наявністю протеза. Місцеве лікування (полоскання настоями трав) ефекту не дало.Об’єктивно: на боковій поверхні язика – глибока виразка кратероподібної форми, розміром 0,8 – 1,0 см. Краї виразки щільні, підняті, межі чіткі, дно покрите некротичним нальотом. При пальпації – відмічається болючість. Регіонарні лімфовузли збільшені, щільні, болючі при пальпації. Поставте діагноз

2329

Хворий, 65 років, скаржиться на наявність тривало незаживаючої ерозії на червоній облямівці нижньої губи. З анамнезу з’ясовано, що захворювання почалось три роки тому, лікування не проводилось, багато і тривало палить цигарки. Із загальних захворювань виявлено, що пацієнт має хворобу травного каналу.Об’єктивно: червона облямівка губи суха, з ціанотичним відтінком. На нижній губі зліва від середньої лінії відмічається ерозія овальної форми. Поверхня ерозії гладенька, покрита тонким шаром епітелію. Ущільнення тканин в основі навколо ерозії спостерігається незначно. При пальпації відмічається злегка болючість. Регіонарні лімфовузли без змін. Поставте діагноз

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.