Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ZNO_chem / CHM

.pdf
Скачиваний:
9
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
664.72 Кб
Скачать

25. Визначте метал, який утворює з хлором сіль складу МеCl3.

АAg; Б Ca; В Al; Г Cu.

26.Укажіть хімічну формулу алкану:

АC5H12;

Б C5H10;

ВC5H8;

Г C5H12O.

27.Укажіть хімічну формулу альдегіду. А CH3 OH;

Б

ВC6H5 OH;

Г

28. Укажіть загальну формулу алканів: А CnH2n;

БCnH2n–2;

ВCnH2n+2;

Г CnH2n–6.

29.Укажіть речовину, що вступає в реакцію приєднання: А етен;

Б пропанол; В метан;

Г етанол.

30.Укажіть формулу глюкози:

АC12H22O11;

БC6H5OH;

ВC6H12O6; Г C2H5OH.

31.Визначте назву речовини, яка має хімічну формулу CH2 = CH2 :

Аетен;

Бетан;

Вбензен;

Г

етин.

 

32. Визначте формулу кінцевого продукту перетворень

:

А

Cl–CH2–COOH;

 

Б

HCl.H2N–CH2–COOH;

 

В

HO–CH2–COOH;

 

ГH2N–CH2–COOH.

5

33. Визначте схему рівняння реакції, в результаті якої утвориться етанол:

А C2H4 + H2O ;

Б C2H5OH + HBr ; В C2H6 + Br2 ;

Г C2H2 + H2O .

34.Визначте клас органічних сполук, до якого можна віднести бутанол: А алкани;

Бальдегіди; В спирти; Г алкени.

35.Визначте клас органічних сполук, для яких характерне утворення біполярних йонів.

А альдегіди;

Бамінокислоти;

В спирти;

Гестери.

Узавданнях 36–40 до кожного з чотирьох рядків інформації, позначених ЦИФРАМИ, виберіть один, на Вашу думку, правильний варіант, позначений БУКВОЮ. Поставте позначки в таблиці зошита на перетині відповідних рядків (цифри) і колонок ( букви). Перенесіть позначки до бланка А згідно з інструкцією. Усі інші види Вашого запису у бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКУ!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

36.Установіть відповідність між назвами неорганічних та органічних сполук і найважливішими галузями їх використання:

1

барій сульфат;

А

у суміші з бензином – як пальне;

2

глауберова сіль;

Б

у медицині для рентгеноскопії шлунка;

3

фенол;

В

«будівельний матеріал» для живих організмів;

4

білки.

Г

у медицині як проносний засіб;

Ддля виробництва фенолформальдегідних пластмас.

АБ В Г Д

1

2

3

4

37.Установіть відповідність між назвами електролітів та йонами, на які вони дисоціюють у водних розчинах:

1

алюміній сульфат;

А

Н+ + NO3;

 

 

 

 

 

 

 

 

2

нітратна кислота;

Б

2+

;

 

 

 

 

 

 

3

барій хлорид;

Ba + 2Cl

 

 

А Б В Г Д

В

K+ + OH ;

 

 

 

1

 

 

 

 

 

4

калій гідроксид.

Г

2Al3+ + 3SO42 ;

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д

Zn2+ i 2Cl.

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

6

38. Установіть відповідність між рівняннями хімічних реакцій та їх типами.

1

3NaOH + H3PO4 = Na3PO4 + 3H2O;

А

обміну ;

2

K2O + H2O = 2KOH;

Б

заміщення;

3

2AgCl = 2Ag + Cl2;

В

сполучення;

4

2Na + 2H2O = 2NaOH + H2.

Г

розкладу;

 

 

Д

полімерізації.

А Б В Г Д

1

2

3

4

39.Установіть відповідність між хімічними формулами та назвами неорганічних сполук:

1

H3PO4 ;

А

кальцій оксид;

2

HCl;

Б

хлоридна кислота;

3

CaO;

В

фосфор (V) оксид;

4

P2O5.

Г

ортофосфатна кислота;

 

 

Д

кальцій гідроксид.

А Б В Г Д

1

2

3

4

40.Установіть відповідність між хімічними формулами та класами органічних сполук:

1

А

альдегіди;

 

Б

спирти;

2

В

амінокислоти;

Г

карбонові кислоти;

 

 

Д

естери.

3

 

А Б В Г Д

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

4

 

 

 

 

 

7

1
2
3
4
А Б В Г

У завданнях 41–50 розташуйте певні дії ( поняття, формули, характеристики) у правильній послідовності. Поставте позначки в таблиці на перетині відповідних ряд-

ків (цифри) і колонок (букви). Цифрі 1 має відповідати обрана Вами перша дія, цифрі 2 – друга, цифрі 3 – третя, цифрі 4 – четверта. Зробіть позначки у бланку А

згідно з інструкцією. Усі інші види Вашого запису у бланку А комп’ютерна програма реєструватиме як ПОМИЛКУ!

Будьте особливо уважні, заповнюючи бланк А!

Не погіршуйте власноручно свого результату неправильною формою запису відповідей

41. Установіть генетичний ланцюжок добування барій нітрату з поданих речовин: А нітроген(ІІ) оксид; Б нітратна кислота; В амоніак;

Г нітроген(IV) оксид.

42.Установіть послідовність посилення відновних властивостей хімічних елементів, які мають певну електронну конфігурацію атомів.

АБ В Г2 2 6 2 6 1

А

1s 2s 2p 3s 3p 4s ;

1

Б

1s22s22p63s1;

В

1s22s1;

2

Г

1s22s22p62s23p63d104s24p64d105s1.

3

 

 

4

43. Установіть послідовність фізичних операцій розділення суміші кухонної солі,

залізних ошурок і річкового піску:

 

А Б В Г

А

випарювання;

 

1

 

 

 

 

Б

дія магнітом;

 

 

 

 

2

 

 

 

 

В

фільтрування;

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Г

розчинення.

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

44. Установіть генетичний ланцюжок добування амінооцтової кислоти з поданих

речовин:

 

А Б В Г

А етиловий спирт;

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

оцтова кислота;

 

 

 

 

2

 

 

 

 

В

хлороцтова кислота;

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Г

оцтовий альдегід.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45. Установіть послідовність розташування гомологів алканів у гомологічному ряду

вуглеводнів:

 

А Б В Г

А етан;

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

бутан;

 

 

 

 

2

 

 

 

 

В

метан;

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Г

пропан.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

1
2
3
4
А Б В Г

46. Установіть генетичний ланцюжок добування метанової кислоти з поданих речовин: А метаналь; Б хлорметан; В метан; Г метанол.

47. Установіть послідовність утворення продуктів під час відновлення заліза в до-

менній печі з червоного залізняку:

 

А Б В Г

А Fe2O3;

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

FeO;

 

 

 

 

2

 

 

 

 

В

Fe3O4;

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Г

Fe.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Установіть послідовність посилення неметалічних властивостей атомів хіміч-

них елементів.

 

А Б В Г

А

Нітроген;

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

Бор;

 

 

 

 

2

 

 

 

 

В

Карбон;

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Г

Оксиген.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49.Розташуйте послідовно схеми хімічних рівнянь реакцій згідно з поданим ланцюжком :

реакція обміну між електролітами не відбувається до кінця – реакція обміну між електролітами з утворенням осаду – реакція обміну між електролітами з утворенням лише слабкого електроліту (води) – реакція обміну між електролітами з утворенням газуватого продукту реакції і слабкого електроліту (води).

А Ba (NO3)2 + K2SO4 ;

БHNO3 + Na2SO3 ; В Na2SO4 + KCl ;

ГH2SO4 + KOH .

А Б В Г

1

2

3

4

50. Установіть послідовність зростання рівня організації структури білка (від пер-

винної до четвертинної структури):

 

А Б В Г

А комплекс субодиниць;

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Б

білкова глобула;

 

 

 

 

2

 

 

 

 

В

α-спіраль;

 

 

 

 

3

 

 

 

 

Г

поліпептидний ланцюг.

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

У завданнях 51–60 після слова «Відповідь» напишіть числа, які Ви отримаєте після

певних обчислень ( запис розв’язання при цьому не вимагається ). Позначте свою відповідь у бланку А.

51.Атом елемента має на 2 електрони більше, ніж йон калію. Назвіть протонне число елемента.

Відповідь: _______________________

52.Методом електронного балансу розставте коефіцієнти в рівнянні окисно-віднов- ної реакції. Укажіть коефіцієнт у відновника.

P + HNO3 + H2O H3PO4 + NO.

Відповідь: _______________________

53.Обчисліть об’єм азоту (л)(н.у.), який необхідний для добування амоніаку об’ємом 6 л.

Відповідь: _______________________

54.Укажіть число структурних ізомерів н-пентану за розгалуженням карбонового скелета.

Відповідь: _______________________

55.Під час взаємодії етанової (оцтової) кислоти масою 3 г з надлишком етанолу утворився естер масою 4,18 г. Обчисліть масову частку (у %) естеру від теоретично можливого виходу.

Відповідь: _______________________

10

11

56.Під час взаємодії лужного металу з водою одержали розчин лугу масою 500г з масовою часткою лугу 2,8% і водень об’ємом 2,8 л (н.у.). Укажіть порядковий номер цього металу в періодичній таблиці Д.І. Менделєєва.

Відповідь: _______________________

57.Обчисліть масу продукту реакції (г), що утворюється під час реакції водню масою 4 г та брому масою 160 г, якщо вихід від теоретично можливого становить 50%.

Відповідь: _______________________

58.Обчисліть загальну суму коефіцієнтів у рівнянні реакції алюміній гідроксиду та сульфатної кислоти з утворенням середньої солі.

Відповідь: _______________________

59.Серед поданих речовин: метанол, карбон(ІІ) оксид, сахароза та фенол визначте не отруйну. Укажіть число атомів Оксигену в цій речовині.

Відповідь: _______________________

60.Обчисліть масу (г) водню, що утворюється при взаємодії цинку кількістю речовини 3 моль і хлоридної кислоти.

Відповідь: _______________________

12

13

1. Періодична система хімічних елементів Д.І. Менделєєва (коротка форма)

 

Періоди

 

 

 

 

Групи елементів

 

 

 

 

 

I

II

III

IV

V

VI

VII

 

VIII

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

1

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

H

 

 

 

 

 

 

He

 

 

 

 

1,0079

 

 

 

 

 

 

4,0026

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

 

 

Li

Be

B

C

N

O

F

Ne

 

 

 

 

6,941

9,0122

10,811

12,011

14,007

15,999

18,998

20,179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

11

12

13

14

15

16

17

18

 

 

 

Na

Mg

Al

Si

P

S

Cl

Ar

 

 

 

 

22,99

24,305

26,982

28,086

30,974

32,066

35,453

39,948

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

 

 

K

Ca

Sc

Ti

V

Cr

Mn

Fe

Co

Ni

 

4

39,098

40,078

44,956

47,88

50,942

51,996

54,938

55,847

58,933

58,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

30

31

32

33

34

35

36

 

 

 

 

 

 

 

 

Cu

Zn

Ga

Ge

As

Se

Br

Kr

 

 

 

 

63,546

65,38

69,723

72,59

74,922

78,96

79,904

83,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

 

 

Rb

Sr

Y

Zr

Nb

Mo

Tc

Ru

Rh

Pd

 

5

85,468

87,62

88,906

91,224

92,906

95,94

(99)

101,07

102,91

106,42

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47

48

49

50

51

52

53

54

 

 

 

 

 

 

 

Ag

Cd

In

Sn

Sb

Te

I

Xe

 

 

 

 

107,87

112,41

114,82

118,71

121,75

127,60

126,90

131,29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

55

56

57

72

73

74

75

76

77

78

 

 

Cs

Ba

* La

Hf

Ta

W

Re

Os

Ir

Pt

 

6

132,91

137,33

138,91

178,49

180,95

183,85

186,21

190,2

192,22

195,08

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

79

80

81

82

83

84

85

86

 

 

 

 

 

 

 

 

Au

Hg

Tl

Pb

Bi

Po

At

Rn

 

 

 

 

196,97

200,59

204,38

207,2

208,98

(209)

(210)

(222)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

87

88

89

104

105

106

107

108

109

110

 

 

Fr

Ra

** As

Rf

Db

Sg

Bh

Hs

Mt

Ds

 

7

(223)

226,02

(227)

(261)

(262)

(263)

(262)

(265)

(266)

271

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

111

112

113

114

115

116

117

118

 

 

 

 

 

 

 

 

Rg

UUb

UUt

UUq

UUp

UUh

UUs

UUo

 

 

 

 

272

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*

58

59

60

61

 

62

 

63

64

65

 

66

 

67

 

68

69

70

71

Ce

Pr

Nd

 

Pm

 

Sm

Eu

Gd

 

Tb

 

Dy

 

Ho

Er

Tm

Yb

Lu

 

140,12

140,91

144,24

 

(147)

 

150,36

151,96

157,25

 

158,93

 

162,5

 

164,93

167,26

168,93

173,04

174,97

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**

90

91

92

93

 

94

 

95

96

97

 

98

 

99

 

100

101

102

103

Th

Pa

U

 

Np

 

Pu

Am

Cm

 

Bk

 

Cf

 

Es

Fm

Md

No

Lr

 

232,04

(231)

238,03

 

(237)

 

(244)

(243)

(247)

 

(247)

 

(249)

 

(252)

(257)

(258)

(259)

(260)