Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Kultura_Lektsii_Glebovoy_L_I / политология / Политология. Громов. Метод. вказ_вки.doc
Скачиваний:
4
Добавлен:
27.02.2016
Размер:
206.34 Кб
Скачать

Теми рефератів:

 1. Партійна система України: сутність, характеристика, протиріччя.

 2. Суспільно-політичні організації та рухи і їх роль у становленні незалежності України.

 3. Становлення громадянського суспільства в Україні: конституційні засади і реальність.

При розгляді сутності та ролі політичних партій у суспільстві, особливу увагу треба звернути на конкретні чинники виникнення та розвитку сучасних політичних партій в Україні. Треба уявити, яким чином будь-яка партія здатна реалізувати свої цілі, яким чином вона приваблює населення під свої гасла та ін. Слід уяснити, яке місце займають політичні партії у політичній системі і яким чином вони впливають на державну політику, яку роль вони відіграють у суспільстві.

Розгляд категорії „партійні системи” дозволяє уяснити, яким чином і на яких засадах можуть формуватись різноманітні партійні об’єднання, коаліції та партійні блоки, які протиріччя виникають між ними, як суспільство реагує на їх діяльність в різних сферах його життя.

Вивчення категорій „громадські організації” та „суспільно-політичні рухи” дає уявлення про їх сутність та місце в суспільному житті, а також їх відмінність від політичних партій. Особливу увагу слід приділити ролі громадських організацій та рухів в процесі стабілізації або дестабілізації державного устрою і влади та формування громадянського суспільства. Розгляд питань треба розпочинати з посібника: стор. 71-81. Обов’язковим при підготовці до семінару є ознайомлення з різних джерел (ЗМІ, Інтернет) з діяльністю політичних партій, їх блоків, СПР України в сучасних умовах. На що воно спрямоване, на скільки воно відповідає інтересам суспільства, як це впливає на політичну свідомість суспільства, його активність, утвердження демократії.

Питання для самоконтролю.

 1. Коли і за яких обставин виникають перші політичні партії?

 2. Які політичні, економічні, соціальні умови необхідні для створення політичних партій?

 3. Що являється стрижнем, навколо якого формується політична партія?

 4. Чим відрізняється політична партія від інших громадських формувань?

 5. Чому для партії так важливо виконувати всі функції, притаманні цим політичним організаціям?

 6. У чому ви вбачаєте шкідливість для суспільства однопартійної системи?

 7. Що являє собою партократія?

 8. Охарактеризуйте партійну систему України. Які партії є найбільш впливовими і чому?

 9. Які із чинників створення СПР мають місце в Україні?

 10. Назвіть найбільш впливові СПР в Україні.

 11. Чому діяльність СПР є важливою передумовою демократизації політичної системи та формування громадянського суспільства?

Завдання для самостійної роботи.

 1. Класифікуйте партійну систему України за ознаками: ліві, центристські і праві партії.

 2. Дайте характеристику програми та діяльності найважливіших партій в країні. (для вітчизняних студентів – в Україні, для іноземних – в їхніх країнах).

3. Дайте оцінку діяльності СПР в країні, їх реальний вплив на політичне життя.

Теми рефератів:

 1. Політичне лідерство в історії української державності

 2. Сучасні політичні лідери України – критична оцінка.

 3. Політичне лідерство у майбутній Україні.

Тема 5. Політична еліта та політичне лідерство.

(2 год.)

1. Політична еліта, її роль у політичному житті суспільства.

1.1. Сутність категорії «еліта».

1.2. Ідеї елітизму в історії політичної думки.

1.3. Поняття політичної еліти у «широкому» та «вузькому» розумінні.

1.4. Характеристика політичної еліти в Харкові.

1.5. Причини безвідповідальності політичної еліти в Україні.

2. Політичне лідерство та його типи.

2.1. Лідер і керівник.

2.2. Проблеми лідерства в історії політичної думки.

2.3. Визначення лідерства Л.Едінгером, Л.Даунтоном, Дж.Оппенгеймером та Н.Фроліхом, В.Ашеліним та Є.Баталовим.

2.4. Риси, притаманні політичному лідеру.

2.5. Типи політичного лідерства за М.Вебером.

2.6. Типи політичного лідерства за Р.Такером.

2.7. Сучасна типологія лідерства.

Основні поняття:

Еліта, партійна еліта, політична бюрократія, політичний лідер, теорії лідерства, типологія лідерства, функції лідерів, політичне лідерство в Україні.

Розгляд теми треба розпочинати з вияснення сутності та функцій категорії „еліта”, її історичний генезис. Необхідно зрозуміти, що „політична еліта”, в сучасному значенні, є специфічна соціальна група організованої меншості, яка володіє реальною владою над усім суспільством. Особливої уваги потребує розгляд чинників, які позиціонують еліту як групу, яка не тільки професійно реалізує владні, політичні повноваження, але й є носієм визнаних свідомою частиною суспільства цінностей.

При розгляді особливостей політичної еліти в Україні, необхідно зрозуміти причини її безвідповідальності, відсутності системи підготовки інтелігенції нового типу, як джерела формування еліти. Треба зрозуміти, що недосконалість правової системи та слабкість правової і політичної культури у представників політичної еліти, обумовлює організаційну і політичну слабкість партій і влади, їх низький авторитет в суспільстві.

При розгляді питання про політичне лідерство треба приділити увагу ознакам, які дають уявлення про типи та характеристики політичних лідерів через різне тлумачення сутності лідерства. Студенти повинні знати, що політичне лідерство є важлива складова частина політичних процесів, які відбуваються у суспільстві. Підготовку до семінару слід розпочинати з посібника: стор. 82-88, та доповнити характеристиками політичних лідерів на відповідних сайтах Інтернету, ЗМІ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.