Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Ф-н анал¦з До модуля 1.docx
Скачиваний:
4
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
53.24 Кб
Скачать

35Якщо потрібно вивчити співвідношення двох груп взаємопов'язаних економічних показників, підсумки яких повинні бути однаковими, застосовують:

1) метод групування;

2) середні величини;

3) прийом визначення структури;

4) балансовий метод.

36Виробничий ліверидж - це:

1).- це потенційна можливість впливати на прибуток підприємства, змінюючи структуру собівартості продукції та обсяг її випуску;

2). - це потенційна можливість впливати на прибуток, змінюючи обсяг та структуру власного та залученого капіталу;

3). - загальний показник, що є добутком рівнів виробничого і фінансового лівериджу

4). відображає загальний ризик, пов'язаний з можливим браком коштів для відшкодування виробничих і фінансових витрат.

37Якщо показник розглядається як результат взаємодії однієї або де­кількох причин та є об'єктом дослідження, то при вивченні взаємо­зв'язків він називається:

1) факторним показником;

2) умовним показником;

3) результативним показником;

4) кількісним показником.

38Фінансовий ліверидж - це:

1).- це потенційна можливість впливати на прибуток підприємства, змінюючи структуру собівартості продукції та обсяг її випуску;

2). - це потенційна можливість впливати на прибуток, змінюючи обсяг та структуру власного та залученого капіталу;

3). - загальний показник, що є добутком рівнів виробничого і фінансового лівериджу

4). відображає загальний ризик, пов'язаний з можливим браком коштів для відшкодування виробничих і фінансових витрат.

39Аналітичні показники - це показники, що:

1) є даними бухгалтерської, статистичної та оперативної звітності;

2) визначаються під час проведення аналізу для оцінки результатів та ефективності господарювання;

3) вертикальний аналіз;

4) просторовий аналіз.

40Виробничо-фінансовий ліверидж – це:

1).- це потенційна можливість впливати на прибуток підприємства, змінюючи структуру собівартості продукції та обсяг її випуску;

2). - це потенційна можливість впливати на прибуток, змінюючи обсяг та структуру власного та залуче­ного капіталу;

3). - загальний показник, що є добутком рівнів виробничого і фінансового лівериджу

4). відображає загальний ризик, пов'язаний з можливим браком коштів для відшкодування виробничих і фінансових витрат

41Аналітичні показники - це показники, що:

1) є даними бухгалтерської, статистичної та оперативної звітності;

2) визначаються під час проведення аналізу для оцінки результатів та ефективності господарювання;

3) вертикальний аналіз;

4) просторовий аналіз.

42Виробничо-фінансовий ліверидж – це:

1).- це потенційна можливість впливати на прибуток підприємства, змінюючи структуру собівартості продукції та обсяг її випуску;

2). - це потенційна можливість впливати на прибуток, змінюючи обсяг та структуру власного та залуче­ного капіталу;

3). - загальний показник, що є добутком рівнів виробничого і фінансового лівериджу

4). відображає загальний ризик, пов'язаний з можливим браком коштів для відшкодування виробничих і фінансових витрат

43Аналітичні показники - це показники, що:

1) є даними бухгалтерської, статистичної та оперативної звітності;

2) визначаються під час проведення аналізу для оцінки результатів та ефективності господарювання;

3) вертикальний аналіз;

4) просторовий аналіз.

44Виробничо-фінансовий ліверидж – це:

1).- це потенційна можливість впливати на прибуток підприємства, змінюючи структуру собівартості продукції та обсяг її випуску;

2). - це потенційна можливість впливати на прибуток, змінюючи обсяг та структуру власного та залуче­ного капіталу;

3). - загальний показник, що є добутком рівнів виробничого і фінансового лівериджу

4). відображає загальний ризик, пов'язаний з можливим браком коштів для відшкодування виробничих і фінансових витрат

45Аналітичні показники - це показники, що:

1) є даними бухгалтерської, статистичної та оперативної звітності;

2) визначаються під час проведення аналізу для оцінки результатів та ефективності господарювання;

3) вертикальний аналіз;

4) просторовий аналіз.

46.Виробничо-фінансовий ліверидж – це:

1).- це потенційна можливість впливати на прибуток підприємства, змінюючи структуру собівартості продукції та обсяг її випуску;

2). - це потенційна можливість впливати на прибуток, змінюючи обсяг та структуру власного та залуче­ного капіталу;

3). - загальний показник, що є добутком рівнів виробничого і фінансового лівериджу

4). відображає загальний ризик, пов'язаний з можливим браком коштів для відшкодування виробничих і фінансових витрат

47 З якого джерела інформації можна отримати дані для проведення аналізу витрат підприємства торгівлі?

1) із звіту про рух грошових коштів;

2). звіту про фінансові результати;

3). з балансу підприємства;

4) з аналітичного обліку товарів та тари на підприємствах роздрібної торгівлі.

48Система показників для цілей фінансового аналізу, що формуються із зовнішніх джерел, включає:

1) показники, що характеризують зовнішньоекономічний розвиток країни;

2) показники, що характеризують діяльність конкурентів і контрагентів;

3) нормативно-регулюючі показники;

4) відповіді 1-3 правильні

49 Зменшення суми поточних зобов'язань приводить до:

1) збільшення суми грошових коштів від інвестиційної діяльності;

2) збільшення суми грошових коштів від операційної діяльності;

3) зменшення суми грошових коштів від інвестиційної діяльності;

4) зменшення суми грошових коштів від операційної діяльності.

50Надходження і виплати грошових коштів, пов'язані із залученням додаткового капіталу, отриманням довгострокових та короткостро­кових кредитів і позик, виплатою дивідендів, характеризують грошовий капітал:

1) від операційної діяльності;

2) від інвестиційної діяльності;

3) від фінансової діяльності;

4) 1-3 разом узяті.

51За періодом функціонування оборотні активи поділяють на:

1). валові оборотні активи, чисті оборотні активи, власні оборотні активи;

2) запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів; запаси готової продукції, дебіторська заборгованість, грошові активи, інші види оборотних активів;

3). оборотні активи, які обслуговують виробничий цикл підприємства;

оборотні активи, які обслуговують фінансовий цикл підприємства;

4). постійну частина оборотних активів, змінну частина оборотних активів.

52Коефіцієнт закріплення оборотних коштів визначається за формулою:

1). Кз=С*Д/РП;

2).Кз = РП/С;

3).Кзз = С/ РП=1/ К0.;

4).Кз =ВОК/ ОА

53Економічна виправданість інформації полягає у :

1) оперативному її наданні;

2) відповідності потребам посадових осіб та цілям, заради яких вона готується;

3) збиранні і наданні інформації, яка є об'єктивною;

4) перевищенні отриманих результатів аналізу в порівнянні з витратами на підготовку інформації.

54Закоиодавчо-правова інформація для цілей фінансового аналізу включає:

1) укази Президента, закони Верховної Ради, декрети Кабінету Міністрів України;

2) постанови, інструкції, положення;

3) плани і проекти;

4) фінансову звітність.

55Емісія акцій спричиняє:

1) збільшення суми грошових коштів від інвестиційної діяльності;

2) збільшення суми грошових коштів від операційної діяльності;

3) зменшення суми грошових коштів від інвестиційної діяльності;

4) зменшення суми грошових коштів від операційної діяльності.

56Показник "грошовий потік" характеризує:

1) величину чистих грошових потоків, які залишаються в розпорядженні підприємства;

2) величину чистого прибутку підприємства;

3) обсяг реалізації продукції:

4) величину чистого прибутку та амортизації.

57Причинами створення наднормативних залишків виробничих запасів можуть бути:

1).наявність неходових матеріальних цінностей;

2). необгрунтованість нормативів;

3). свідоме нагромадження запасів у зв'язку з перебоями у по­стачанні та інфляційними процесами;

4).всі відповіді вірні

58Для стабільності фінансового стану підприємства прискорення оборотності оборотних коштів має важливе значення тому.що:

1).від швидкості обороту коштів залежить розмір їх річного обороту;

2).прискорення оборотності веде до зниження витрат підприємства;

3). прискорення обороту на тій чи іншій стадії кругообороту коштів змушує прискорити кругооборот на інших стадіях;

4). всі відповіді вірні.

59 Планово-бюджетна інформація включає:

1) рішення, рекомендації та вказівки Національного банку України;

2) економічні нормативи обов'язкових резервів;

3) плани, проекти та кошториси;

4) первинні документи.

60. Обліково-статистична інформація включає:

1) положення про штатний розпис працівників;

2) обліково-аналітичні реєстри, первинні документи;

3) дослідження кон'юнктури ринку, заходи з маркетингу;

4) матеріали зборів, засідань, нарад, семінарів, конференцій.

61. Грошові потоки включають:

1) готівку в касі підприємства, кошти на рахунках в банку;

2) депозити до запитання;

3) короткострокові фінансові інвестиції;

4) 1-3 пункти, разом узяті.

62. Грошові потоки поділяють на:

1) безперервні і тимчасові;

2) суцільні і часткові;

3).вхідні і вихідні;

4) загальні і окремі.

63Понаднормативні залишки готової продукції можуть бути викликані:

1). втратою ринків збуту та низькою купівельною спроможністю покупців;

2). недостатньою конкурентоспроможністю продукції та незадовільною роботою служби маркетингу.

3). неритмічністю випуску та відвантаження продукції;

4).всівідповіді вірні

64 У процесі кругообороту капітал проходить три стадії:

1). капітал в грошовій формі інвестується в оборотні та необоротні активи, перетворюючись при цьому в продуктивний капітал;

2).у процесі виробництва продукції виробничий капітал набуває товарної форми;

3).товарний капітал після реалізації товарів перетворюється в грошовий капітал.

4).вірно 2,3.

65 Внутрішніми користувачами інформації є:

1)управління, власники підприємств, менеджери, керівники підрозділів;

2) діючі та потенційні інвестори;

3) податкові органи та аудиторські фірми;

4) фінансові органи та обслуговуючі банки.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.