Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Тур.кр_робоча_МО13.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
169.47 Кб
Скачать

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384

Форма № Н - 3.04

Львівський інститут економіки і туризму

Кафедра теорії і практики туризму і готельного господарства

ЗАТВЕРДЖУЮ

Проректор

з навчально-методичної та виховної роботи

_________________ Р.М. Захарчин

“______”_______________2013 року

Робоча програма навчальної дисципліни Туристичне країнознавство

напрям підготовки: 6.030601 Менеджмент, менеджменторганізацій

Факультет менеджменту, товарознавства та комерційної діяльності

Львів

2013 Рік

Робоча програма дисципліни «Туристичне країнознавство»

для студентів напряму підготовки 6.030601 Менеджмент, менеджмент організацій».

«­ » вересня 2013 року. – 8 с.

Розробники: Клапчук М. В., кандидат географічних наук, ст. викладач кафедри теорії і практики туризму і готельного господарства.

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри теорії і практики туризму і готельного господарства.

Протокол від « » вересня 2013 року № .

Завідувач кафедри, д. е. н., професор Бочан І. О.

__________________ проф. Бочан І. О.

“ ”вересня 2013 року

Схвалено науково-методичною радою Львівського інституту економіки і туризму

Протокол від “____” вересня 2013 року № ­­­__

“_____”вересня 2013 року Голова _________ Захарчин Р.М.

 1. Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 4

Галузь знань: 0306 Менеджмент і адміністрування

За вибором

Напрям підготовки: 6.030601 Менеджмент, менеджмент організацій

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування): –

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

1-й

1-й

Загальна кількість годин – 144

Семестр

1-й

1-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

20 год.

6 год.

Семінарські

16 год.

2 год.

Самостійна робота

108 год.

136 год.

Вид контролю: залік

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить: для денної форми навчання – 1/2; для заочної форми навчання – 2/3.

 1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Мета: забезпечення належного рівня підготовки майбутніх спеціалістів знаннями про специфіку, принципи та закономірності розвитку країн світу, про особливості їх природно-рекреаційного, історико-культурного та економічного потенціалу.

Завдання:

 • засвоїти теоретичні засади “Туристичного країнознавства”;

 • сформувати у студентів систему знань про цілісність світового господарства;

 • здобути вміння вільно орієнтуватися у широкому ресурсному спектрі регіонів та країн світу;

 • навчитись застосовувати отримані теоретичні знання в практичній діяльності;

 • здобути практичні навички у підготовці вичерпної фахової інформації про конкретну країну світу.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • об’єкт, предмет, методи та основні закономірності країнознавчих досліджень;

 • етапи формування та сучасний стан політичної карти світу;

 • основні принципи регіонального поділу країн світу, їх типологізацію;

 • особливості регіонів світу, враховуючи специфіку їх географічного розташування, економіко-політичного розвитку та культурно-історичних традицій.

вміти:

 • на основі теоретичних знань, застосовувати принцип україноцентризму в країнознавчих дослідженнях;

 • характеризувати країну за фактом її приналежності до визначеної типологічної групи;

 • регіоналізувати країни в межах регіону;

 • порівнювати та характеризувати ресурси різних країн світу;

 • аналізувати чинники, які впливають на формування політики та економіки в регіонах світу;

 • складати “візитну картку країни”;

 • розраховувати показники соціально-економічного розвитку окремої країни, макрорегіону;

 • вільно орієнтуватися у потенціалі країн світу, в неписаних правилах поведінки та етикету, в особливостях візового режиму та валютного ринку;

 • підготувати вичерпну довідкову інформацію про будь-яку країну світу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.