Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Зміст

.docx
Скачиваний:
12
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
43.51 Кб
Скачать

19

Зміст

ВСТУП………………………………………………………………………………..4

РОЗДІЛ 1. КРИМІНАЛІСТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНИХ ВБИВСТВ………………………………………………………..7

1.1 Поняття та ознаки серійних сексуальних вбивств…………………….............7

1.2 Способи скоєння та слідова картина серійних сексуальних вбивств…........13

1.3 Мотиви і мета серійних сексуальних вбивств…………………………..........21

1.4 Характеристика жертв серійних сексуальних вбивств………………………25

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 1………………………………………………………32

РОЗДІЛ 2. ОСОБЛИВОСТІ МЕТОДИКИ РОЗСЛІДУВАННЯ СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНИХ ВБИВСТВ….….….…….………………………………………33

2.1 Основні обставини, які ускладнюють розкриття та розслідування серійних сексуальних вбивств….….…….……………………..……………………………33

2.2 Організація розслідування серійних сексуальних вбивств………………….37

2.3 Особливості проведення огляду місця події та інших першочергових слідчих (розшукових) дій при розслідуванні серійних сексуальних вбивств….43

2.4 Використання «психологічного портрету» та сучасних можливостей судових експертиз для встановлення злочинця…………………………………..51

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 2……………………….………………………….......61

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ВДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНІВ З РОЗСЛІДУВАННЯ СЕРІЙНИХ СЕКСУАЛЬНИХ ВБИВСТВ………………………………………………………62

3.1 Типові слідчі помилки при розслідуванні серійних сексуальних вбивств та їх попередження…………………………………………………………………….62

3.2 Передовий закордонний досвід розслідування та попередження серійних сексуальних вбивств………………………………………………………………..66

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ 3……….……………………………………………...81

РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ………………………………………………………………………..82

ВИСНОКИ ДО РОЗДІЛУ 4………………………………….….............................86

ВИСНОВКИ…………………………………………………………………….......87

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ………………………………………….90

АНОТАЦІЯ……...………………………………………………………………...100

Вступ

Актуальність теми. У Загальній декларації прав людини зазначається, що кожна людина має право на життя, свободу й особисту недоторканість. Ст. 3 Конституції України закріплює дані права на національному рівні, як найвищу соціальну цінність, що охороняється законом. Нажаль, дані положення жодним чином не впливають на рівень насильницької злочинності, як в світі, так і в межах нашої держави. Найнебезпечнішими й найзухвалішими серед насильницьких злочинів є серійні сексуальні вбивства.

На сьогодні залишається невідомим скільки серійних сексуальних вбивць досі займаються своїми злодіяннями. Сумно і страшно думати про це, враховуючи, що офіційна статистика не відображає об'єктивні кількісні показники даної злочинності, оскільки « результати» цих страшних злочинів вбивці намагаються всіляко приховати (закопують, спалюють, топлять трупи), а правоохоронні органи роками ведуть пошуки серійних злочинців.

Найжахливішим є те, що жертвою даних злочинів може стати кожен, а процес розробки ефективної методики розслідування поки не дає суттєвих результатів. Адже, за своєю суттю такі злочини погано піддаються розкриттю, тому що поки вбивця не відпрацює свою планову програму зі знищення людей, його ніяк не викрити. На жаль, слідчі, психіатри, психологи поки погано уявляють собі хід мислення таких осіб, що безпосередньо впливає на процес розслідування.

Саме тому, на сьогодні є актуальним здійснення спроби формування основ методики розслідування серійних сексуальних вбивств.

Мета і задачі дослідження. Мета магістерської роботи полягає у встановленні факторів, які мають суттєве значення для розроблення методики розслідування серійних сексуальних вбивств.

Відповідно до поставленої мети були сформовані такі задачі:

 • визначити поняття й ознаки серійних сексуальних вбивств;

 • встановити мотиви способи й мету скоєння серійних сексуальних вбивств;

 • проаналізувати основні обставини, які ускладнюють розкриття серійних сексуальних вбивств;

 • виявити особливості проведення слідчих дій при розслідуванні даної категорії справ;

 • встановити типові слідчі помилку при розслідуванні серійних сексуальних вбивств;

 • проаналізувати передовий закордонний досвід розслідування даних справ.

Об’єктом дослідження є криміналістичні ознаки серійних сексуальних вбивств.

Предметом дослідження є основи методики розслідування серійних сексуальних вбивств.

Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети і вирішення завдань магістерської роботи з урахуванням специфіки предмета й об’єкта дослідження були використані такі методи, як: історичний – для аналізу існуючих точок зору стосовно психології серійних сексуальних вбивць; семантичний – при розмежуванні різних типів серійних сексуальних вбивць; метод системного аналізу – для характеристики особливостей слідчих дій при розслідуванні серійних сексуальних вбивств; метод порівняльного аналізу – для проведення порівняння української та зарубіжної методики розслідування серійних сексуальних вбивств; соціологічний метод – при опрацюванні відповідних статистичних даних щодо кількості жертв того чи іншого серійного сексуального вбивці.

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що магістерська робота є першим комплексним дослідженням методики розслідування серійних сексуальних вбивств в Україні. До найбільш важливих положень, що мають наукову новизну, належать:

уперше одержано:

 1. ідею, що для правильного встановлення мотивації злочинної поведінки і мети безпосередньо кожної дії, необхідно змістовно досліджувати слідові картину в кожному окремому випадку вчинення сексуальних вбивств, перш за все, для встановлення, чи мають ці злочини серійних характер;

удосконалено:

 1. ідеї що найчастіше жертвами сексуальних злочинів стають такі категорій осіб, як жінки (незнайомі жінки, дівчата), на яких вчиняється раптовий напад, а також психічно хворі, які не віддають повністю звіт, як своїм діям, так і діям сторонніх осіб;

набуло подальшого розвитку:

 1. дослідження передового закордонного досвіду розслідування серійних сексуальних вбивств, що можуть мати суттєве значення для розроблення методики розслідування даної категорії справ у вітчизняній криміналістиці.

Апробація результатів магістерської роботи – стаття надрукована у збірнику наукових статей магістрів та спеціалістів юридичного факультету Національної Академії Управління.

Структура магістерської роботи складається з вступу, чотирьох розділів, 8 підрозділів, висновків, списку використаної літератури та загальна кількість сторінок 104.

Анотація

Стусова І.А. «Основи методики розслідування серійних сексуальних вбивств»

Магістерська (дипломна) робота на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістр зі спеціальності «Правознавство»

ВНЗ «Національна академія управління»

Київ 2014

Магістерська робота присвячена дослідженню методики розслідування серійних сексуальних вбивств. Дана робота є комплексним дослідженням особливостей криміналістичних технік і тактик, що застосовуються при розслідуванні даної категорії справ. В роботі розглядаються існуючі в літературі типи серійних сексуальних вбивць, способи вчинення ними злочинів, а також мета й мотивація їх діяльності. Розглянуті певні обставини, які ускладнюють розкриття даних злочинів й характеризуються типові слідчі помилки при розслідуванні серійних сексуальних вбивств. В ході дослідження було встановлено, що серійними сексуальними вбивствами є багатоепізодні вбивства (двох і більше осіб), які вчиняються з сексуальних мотивів, як прагнення отримати сексуальне задоволення шляхом вчинення сексуально-садистських дій. На підставі дослідження передового закордонного досвіду розслідування серійних сексуальних вбивств, сформульовані пропозиції, запровадження яких може мати суттєве значення для вдосконалення вітчизняної методики розслідування даних злочинів.

Ключові слова: розслідування вбивства, сексуальне вбивство, серійне вбивство, жертва, мотив.

Аннотация

Стусова И.А. «Основы методики расследования серийных сексуальных убийств» Магистерская (дипломная) работа на получение образовательно-квалификационного уровня магистр по специальности «Правоведение» ВУЗ «Национальная академия управления» Киев 2014

Магистерская работа посвящена исследованию методики расследования серийных сексуальных убийств. Данная работа является комплексным исследованием особенностей криминалистических техник и тактик, применяемых при расследовании данной категории дел. В работе дано определение понятию серийные сексуальные убийства, как многоэпизодные убийства (двух и более лиц), которые совершаются по сексуальным мотивам, как стремление получить сексуальное удовлетворение путем совершения сексуально-садистских действий. Их признаками являются: совершение двух и более убийств; наличие сексуальных мотивов, обуславливающих достижения преступной цели в виде сексуального удовлетворения от сексуально-садистских действий и убийства.

Кроме этого, особое внимание было обращено на существующие в литературе типа серийных сексуальных убийц, способы совершения ими преступлений, а также цель и мотивацию их деятельности. Было определено, что в основе поведения серийного убийцы лежит не один, а комплекс мотивов (своеобразие намерений, стремление испытать наслаждение при виде страданий и унижений жертв и др.). При этом, сходство мотивов поведения одного и того же преступника при совершении серии преступлений, служит одним из важных критериев распознавания на практике ряда убийств совершенных одним и тем же лицом. Мотивом «сексуального маньяка» есть задача страданий жертве. Прекратить убийство они психологически не могут, при этом их действия связаны именно с сексуальной агрессией.

Жертвами серийных сексуальных убийств являются как женщины, так и мужчины разного возраста из разных социальных групп. Также это могут быть дети и подростки, а также лица преклонного возраста, в том числе здоровы, психически больные или инвалиды. Жертва в подавляющем большинстве случаев имеет бес личностный вид, преступник нуждается в теле, а не в личности другого лица. Для лица, которое совершает настоящее преступление, данный путь удовлетворение половой потребности неизменно является необходимым, именно поэтому преступления такого вида имеют многоэпизодных и серийный характер.

Рассмотрены определенные обстоятельства, которые затрудняют раскрытие данной группы преступлений и характеризуют типичные следственные ошибки при расследовании серийных сексуальных убийств. К ним можно отнести ошибки связанные с некачественным проведением проверки подозреваемых в совершении этих преступлений; и такие, которые связаны с неправильной оценкой имеющихся в деле фактов и доказательств. Большое значение для раскрытия дел имеет не применение следователем и работниками оперативного подразделения методов индукции, дедукции и аналогии, отсутствие опыта в расследовании убийств в целом и сексуальных частности, а также незнание основ сексопатологии создает условия для выдвижения ложных версий по материалам уголовного производства.

На основании исследования передового зарубежного опыта расследования серийных сексуальных убийств, сформулированы предложения, внедрение которых может иметь существенное значение для совершенствования отечественной методики расследования данных преступлений.

Ключевые слова: расследование убийства, сексуальное убийство, серийное убийство, мотив, жертва.

Annotation

Stуsowa I.A. "Bases of a technique of investigation of serial sexual murders" Master's degree (diploma) of a work for educational-qualification level of master on a speciality "Jurisprudence" HEI of the " National Academy of Management" Kiev 2014

Master's work is devoted to research of methods of investigation of serial sexual murders. This work is a comprehensive study of peculiarities forensic techniques and tactics employed during the investigation of this category of cases. The work reviews the existing literature type serial sexual murderers, ways have committed crimes, as well as the purpose and motivation of their activities. Considered certain circumstances that impede the disclosure of crimes and are characterized by typical investigative mistakes when investigating serial sexual murders. During the research it was established that the serial sexual murders have serials, killing two and more persons) who are committed sexual motives as the desire to have sex by performing sexually sadistic action. Based on the studies of the advanced foreign experience of investigation of serial sexual murders proposals, the implementation of which can have a significant impact on the improvement of domestic technique of investigation of these crimes.

Key words: the investigation into the murder, sexual murder, serial murder, the victim, the motive.

Список використаних джерел

 1. Александренко О.В. Основні недоліки при розкритті та розслідуванні серійних сексуальних вбивств / Теорія та практика судової експертизи і криміналістики. – К.: 2011. – Вип. 11. – С. 89-97.

 2. Александренко Е.В. Основные трудности раскрытия и расследования серийных сексуальных убийств. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://science.crimea.edu/zapiski/2010/law/uch_23_2law/032_aleksandr.pdf

 3. Александренко Е.В. Понятие серійного сексуального убийства. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.info-library.com.ua/libs/stattya/204-ponjatie-serijnogo-seksualnogo-ubijstva.html

 4. Александренко О.В. Проблемні питання розкриття та розслідування серійних сексуальних вбивств (аналіз літературних джерел) / Юридична наука. К.:2011. – № 1. – С. 181-186.

 5. Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Кримінологія: Курс лекцій. /Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. // З- К.: МАУП, 2002. - 295 с.

 6. Александров Ю., Терлецька О. Серійні вбивства: проблемні питання // Право України. – 2001. - № 10. – С. 94-96.

 7. Антонян Ю.М., Ткаченко А.А., Шостакович Б.В. Криминальная сексология / Под. ред. Ю.М. Антоняна. – М.: Спарк, 2000. – 462 c.

 8. Антонян Ю.М., Позднякова С.П. Сексуальные преступления и их предупреждение. – М.: ВНИИ МВД СССР, 1991. – 104 с.

 9. Антонян Ю.М., Верщанин В.А. Убийцы и жертвы. /Антонян Ю.М., Верщанин // М., 1997. – 320 с.

 10. Антонян Ю.М., Ткаченко А.А. Сексуальные преступления: Чикатило и другие // РЖ. Социальные и гуманитарные науки. Государство и право. Сер. 4. М., 1993. №1. – С. 320

 11. Антонян Ю.М. Серийные сексуальные убийства / Ю. М. Антонян, В. А. Верещагин С. А. Потапов, Б. В. Шостакович. - М. : МЮИ МВД России, 1997. –202с.

 12. Антонян Ю.М. Убийства ради убийства / Ю.М. Антонян. - М.: Щит-М, 1998. - 233 с.

 13. Антонян Ю. Кроваво-сексуальные ничтожества / Ю. Антонян // Записки криминалистов. - Вып. 3. - М.: Юрикон, 1994. - С. 244-262.

 14. Арсеньева М.И. Применение автобиографического метода для ретроспективного изучения личности подростка преступника // Социально-психологическое изучение личностей подростков, которые совершили преступление: Сб. науч. тр. /Ответ. ред. проф. Г.М. Миньковський. - М., 1977. - С. 29 - 41.

 15. Артамонов В.В. Исправление и перевоспитание осужденных в Республике Никарагуа // Личность преступника и индивидуальное влияние на них : Сб. науч. тр. - М.: ВНДИ МВС СРСР, 1989. - С. 122 - 129.

 16. Бабюк И.А., Табачников С.И., Седнев В.В., Зайцев А.А., Селезнева Г.А. Криминальная сексология // Под общей ред. проф. И.А. Бабюка. – Донецк – Киев: ПРОФИ – Донетчина, 2003. – 224 с.

 17. Бажин Е.Ф., Крилова Г.А. Про терминологическое разнообразие определений эмоционально-окрашенного языка // Восприятие языкового значения: Межинст. СБ /Ответ. ред. А.П. Журавльов. - Калининград: КДУ, 1980. - С. 138 - 143.

 18. Барыгина А.А., Майорова В.И. Организация расследования серийных сексуальных убийств: науч. - практич. пособие. /Барыгина А.А., Майорова В.И. - М.: Юрлитинформ, 2011. – 280 с.

 19. Баяхчева Г.П., Саблина Л.С. Автобиографический метод дифференциации умственно отсталых и педагогически запущенных подростков осужденных // Личность преступника: методы изучения и проблемы влияния: Сб. науч. тр. /Отред. ред. Ю.М. Антонян. - М.: ВНДІ МВС СРСР, 1988. - С. 25 - 31.

 20. Бєлкін Р.С. Курс криміналістики. – М., 2001. – 213 с.

 21. Богомолова С., Образцов В. "Психологический профиль" на службе полиции США // Записки криминалистов. М., 1994, Вып. 4. С. 285-292.

 22. Бояров В.І. Деякі питання криміналістичного забезпечення розслідування серійних убивств, вчинених на сексуальному ґрунті / В.І. Бояров // Вісник прокуратури. - 2001. - № 4. - С. 66-70.

 23. Горбулинская И.Н. Использование специальных познаний в процессе расследования серийных убийств: первоначальный этап расследования: автореф. дис. на соиск. учен.степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / И.Н. Горбулинская. – Барнаул, 2007. – 22 с.

 24. Гросс Г. Руководство для судебных следователей, как система криминалистики. - Новое изд., перепеч. с изд. 1908г. / Г. Гросс. - М.: ЛексЭст, 2002. - 1088 с.

 25. Гульман Б.Л. Особливості формування мотивів сексуального злочину у чоловіків при алкогольному сп’янінні. – К., 1994. – 98 с

 26. Гульман Б.Л. Сексуальні злочини. – Харків, 1994. – 209 c.

 27. Дегтярьов А.В. Деякі особливості організації та провадження розслідування  у справах про серійні вбивства. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://corp-lguvd.lg.ua/d120616.html

 28. Долгова А.И. Правосвідомість в механізмі злочинної поведінки і його дефекти у неповнолітнього правопорушника // Питання вивчення і попередження правопорушень неповнолітніх. - Ч. 1. - М., 1970. - С. 142 - 149.

 29. Дуглас Д. Погружение во мрак / Д. Дуглас, М. Олшейкер - М.: КРОНН-ПРЕСС, 1998. - 448 с.

 30. Дынкина И.З. Методические указания к судебно-медицинской экспертизе трупов женщин в случаях лишения их жизни на сексуальной почве. - Л., 1970. – 111 c.

 31. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці, Львів: Афіша 2002р. – 318 с.

 32. Закон України «Про охорону праці», від 14.10.1992р. // ВР України. - № 49. - 668с.

 33. Іванов В.І. Типологія сексуальних убивств // Актуальні проблеми кримінального процесу та криміналістики на сучасному етапі. – Одеса, 1993. – С. 142-147.

 34. Игошев К.Е. Типология личности преступника и мотивация преступного поведения. – Горький: Горьк. Высш. Школа МВД СССР, 1974. – 168 с.

 35. Китаев Н.Н. Казуистика особо опасных преступлений, совершенных конфидентами правоохранительных органов / Н.Н. Китаев // Проблемы криминалистики : сб. науч. тр. – Мн. : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2008. – Вып. 6. – С. 101 – 104.

 36. Кодекс Цивільного Захисту України, від 2 жовтня 2012 р.// ВР України.- №34-35.- 458с.

 37. Крафт-Эбинг Р. Половая психопатия. — М.: Книжный Клуб Книговек, 2013. – 69 c.

 38. Кудряков Ю.М., Голубєв В.П. Психологические особенности осужденных нарушающих режим и проблемы индивидуального влияния // Личности преступника и индивидуальное влияние на них: Сб. науч. тр. - М.: ВНДІ МВС СРСР, 1989. - С. 54 - 64.

 39. Кудряков Ю.М. 16-факторный опросник Кеттелла в криминологическом исследовании личности преступника // Личность преступника: методы изучения и проблемы влияния: Сб. науч. тр. /Отред. ред. Ю.М. Антонян. - М.: ВНДИ МВС СРСР, 1988. - С. 43 - 50.

 40. Кучинська О.П. Деякі особливості розслідування серійних вбивств//Вісник Запорізького національного університету. –  2010. – № 4. – С. 212-216

 41. Лалаянц И. Маньяк выходит на охоту // Щит и меч. № 35, 1991. – 113 c.

 42. Ларченко М.О. Кримінологічний аналіз особистості жертви статевого злочину та її поведінки / М.О. Ларченко // Юрид. вісн. повітр. і косм. права. – 2010. - № 4. – С. 106 – 110

 43. Леонтъев А.Н. Мотивы // БСЭ. – 3-е изд. – М., 1988. – Т. 17. – 61 c.

 44. Нагаєв В.В., Толстов В.Г., Толстов В.В. Основні напрямки соціально-психологічної, психотерапевтичної та правової реабілітації девиантов// Вісник психосоціальної та корекційно-реабілітаційної роботи. - 2001. - № 3. - С.40-46.

 45. Новик В.В. Криминалистические аспекты серийных убивств. – Ростов-на-Дону - М., 1994 – 78 c.

 46. Образцов В.А. Серийные убийства как объект психологии и криминалистики : [Учебно-практическое пособие]. – М.: Изд-во ОМЕГА-Л ММПЭ им. А.С. Грибоедова, 2003. – 208 с.

 47. Перех А.Я. Серийные сексуальные преступления ы средства массовой информации // Серийные убивства и социальная агрессия.– Ростов н/ д., 1994. С. 79-80.

 48. Петухов В.А. Криминальное насилие в России: действительность и пути сотрудничества уголовного розыска с психиатрией и психологией // Серийные убийцы: Избранные экспертизы / Приложение к журналу "Криминальные психиатрия и психология". Ростов н/Дону, 1994. С. 24-25.

 49. Психологічний словник / За ред. члена-кореспондента АПН СРСР В.І. Войтка. – К.: Вища школа, 1982. – 216 с.

 50. Радомышельский Ф.М., Светлов О.Я. Убийца – садист // Следственная практика. – М., 1968. – 86 с.

 51. Расследование многоэпизодных убийств, совершенных на сексуальной почве : науч.-метод. пособ. / под ред. А.И. Дворкина. – М. : Экзамен, 2003. – 416 с.

 52. Седнев В.В. К вопросу о психолого-криминалистической характеристике осмотра места происшествия / В.В. Седнев, В.А. Рябенко. // Серийные убийства и социальная агрессия: что ожидает нас в XXI веке? - Ростов на Дону, 2001. - С. 442-445.

 53. Січковська І. В. Виявлення та попереднє дослідження окремих видів слідів на місці вчинення сексуального вбивства / І. В. Січковська // Науковий вісник Академії муніципального управління: зб. наук. праць. Серія «Право». – 2012. – Вип 2. – С. 304–309.

 54. Січковська І. В. Використання можливостей дактилоскопії під час розслідування сексуальних убивств / І. В. Січковська // Напрямки вдосконалення міжнародного та національного права на сучасному етапі: матер. міжнар. наук.-прак. конф. (м. Тернопіль, 8 грудня 2011 р.). – Тернопіль: Юридична лінія, 2011. – С. 96–97.

 55. Січковська І. В. Виявлення та попереднє дослідження слідів ніг (взуття) під час розслідування сексуальних убивств / І. В. Січковська // Напрямки вдосконалення міжнародного та національного права на сучасному етапі: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (м. Тернопіль, 8 грудня 2011 р.). – Тернопіль: Юридична лінія, 2011. – С. 98–99.

 56. Січковська І.В. Початковий етап розслідування сексуальних вбивств : : автореф. дис. на соискание наук. степени кандидата юридических наук : спец. 12.00.09 / І.В. Січковська. – К., 2013. – с. 20.

 57. Січковська І. В. Окремі форми взаємодії слідчого й працівників карного розшуку під час розслідування сексуальних убивств / І. В. Січковська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2012. – № 20. – Ч. 2. – С. 122–124.

 58. Синєокий О. В. Основи кримінальної сексопатології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / О. В. Синєокий. - Суми : Університетська книга, 2010. - 571 с.

 59. Синявський С.М. Групова форма взаємодії при розслідуванні серійних сексуальних убивств. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=929

 60. Синявський С. М. Особливості планування розкриття серійних сексуальних убивств. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.lex-line.com.ua/?go=full_article&id=813

 61. Сліпушко О.М. Тлумачний словник чужомовних слів в українській мові. Правопис. Граматика. – К. : "Криниця", 1999 - 511 с.

 62. Старович З. Судова сексологія. – М., 1991. – 132 с.

 63. Старушкевич А.В. Криміналістичний аналіз слідової картини серійних вбивств / Вісник Київського національного університету ім. Тараса Шевченко. Юридичні науки. - № 60-62. – К. : 2004. – С. 92-98.

 64. Старушкевич А.В. Криміналістичний аналіз сексуальних убивств: досвід України, США, Російської Федерації. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.naiau.kiev.ua/tslc/pages/biblio/visnik/n2001_1/starus.htm

 65. Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Лекции. Часть общая. В 2 Т. – М.: Наука, 1994. – Т. 1 – 380 с.

 66. Тарарухин С.А. Преступное поведение. Социальные и психологические черты. – М.: Юрид. лит., 1974. – 224 с.

 67. Тихонова Е.В. Расследование и предупреждение серийных сексуальных убийств : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 : Волгоград, 2002. – 225 c.

 68. Ткаченко А.А., Введенский Г.Е. Аномальное сексуальное поведение. – СПб. : Изд-во: «Юридический центр Пресс», 2003. – 187 с.

 69. Трудности охоты: как в Украине ловят серийных убийц. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.everyday.in.ua/?p=3212

 70. Тынисмяги Х.А. Потерпевшие по делам об изнасилованиях (по материалам судебной практики Эстонской ССР) / Х.А. Тынисмяги. – Тарту : Изд-во Тартуского гос. Ун-та, 1987. – 86 с.

 71. Уголовные убийцы разных времен и народов. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://deathweb.ru/index.php?name=Page&op=page&pid=142

 72. Усанов И.В. Проблемы раскрытия и расследования серийных убивств на сексуальной почве : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / И.В. Усанов. - Саратов, 2003. - 24 с.

 73. Фомина А.С. Основные тактические операции при расследовании серийных убийств: автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. юрид. наук : спец. 12.00.09 / А.С. Фомина. - Воронеж, 2003. - 24 с.

 74. Хлынцов М.Н. Борьба с половыми преступлениями (уголовно-правовое и криминалистическое исследование) : автореф. дис. на соискание наук. степени кандидата юридических наук : спец. 12.00.09 / М.Н. Хлынцов. – Саратов, 1966. – с. 20

 75. Чуприков А.П. Нормальна та кримінальна сексологія : підручник / А.П. Чуприков, Б.М. Цуприк; [Міжрегіон. акад. упр. персоналом.] – К. : Персонал, 2011. – 251 с.

 76. Чуприков А.П., Цуприк Б.М. Сексологія: нормальна та кримінальна. – Київ, 2003. – 288 с.

 77. Шехтер К., Эверит Д. Энциклопедия серийных убийц. – М.: КРОНПРЕСС, 1988. – 356 с.

 78. Шалгунова С.А. Типологія серійних сексуальних злочинців. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://radnuk.info/statti/558-kruminolog/14733-2011-01-19-00-05-33.html

 79. Шехтер Х., Евері Д. Энциклопедия серийных убийц. М., 1998. – 153 c.

 80. Шостакович Б.В. Феномен серийных сексуальных убийств // Серийные убийства і сексуальная агрессия. – Ростов н/Д. – М., 1994.- 105 c.

 81. American Psychiatric Association, Diagnostic and Statistical Man­ual of Menial Disorders, Ill-Revised \\ Washington, DC: American Psychiatric Association, 1987. – 343 p.

 82. Beech, A., Fisher, D., & Ward, T. Sexual murders implicit theories / Journal of Interpersonal Violence. – 2005. – рр.1366-1389.

 83. Carich, M.S., & Metzger, C. Rediscovering and utilizing the concept of the unconscious in contemporary sex offender treatment / The Forum, XVI (4), 2004. – 205 p.

 84. Craft, M., Psychopathic Disorders/Oxford: Pergamon Press, 1966. –65 p.

 85. Crimes of the century. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://content.time.com/time/specials/packages/article/0,28804,1937349_1937350_1937409,00.html

 86. Dobbert Duane. Understanding Personality Disorders. — Praeger Publishers, 2007. — P. 55.

 87. Jean Proulx. Sexual murderers //A Comparative Analysis and New Perspectives. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.thedivineconspiracy.org/Z5276Z.pdf

 88. Holmes, R. & De Burger, J. Serial Murder, London. – 1996. – p. 21.

 89. Katherine Ramsland. Bob Berdella: the Kansas city butcher. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.crimelibrary.com/serial_killers/predators/bob_berdella/index.html

 90. Katherine Ramsland. Dennis Nilsen. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.crimelibrary.com/serial_killers/predators/nilsen/stranger_1.html

 91. Mark S. Carich, Dawn Fisher, Margaret R. Kohut . Sexual murder and sexual serial killers: towards a mind-body developmental theory. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://rockymountainwaywriting.com/PDF/SEXUAL%20MURDERS%20AND%20SEXUAL%20SERIAL%20KILLERS.pdf

 92. Matthew Ross Lippman. Contemporary Criminal Law: Concepts, Cases, and Controversies. — SAGE, 2009. — P. 290-291. 

 93. Most prolific serial killer. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.guinnessworldrecords.com/world-records/3000/most-prolific-serial-killer

 94. Serial murder. Multi-disciplinary perspectives for investigators. [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://www.fbi.gov/stats-services/publications/serial-murder/serial-murder-1#director

 95. Sounes Howard. Fred and Rose: The Full Story of Fred and Rose West and the Gloucester House of Horrors, London: Warner Books. 1995. – 76 р.

 96. Wilson, C. & Seaman, D., The Encyclopedia of Modern Murder, 1962-1982. New York / Putnam’s. – 1985.- 145 p.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.