Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Політ 1курс.doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
1.04 Mб
Скачать

­­­­­­Зміст

ВСТУП……………………………………………………………………………..3

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН ……………..5

1.1 Суть та визначення поняття кредитних відносин…………………....5

1.2 Кредитна система: суть, види, ознаки, складові…………………….9

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФУНКЦІОНУВАННЯ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ………………………………………………………………………...13

РОЗДІЛ 3. ПРОБЛЕМИ ТА НЕДОЛІКИ КРЕДИТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ……………………………27

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………..37

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………...40

ВСТУП

Кредит є геніальним відкриттям людства, завдяки якому позичальник має змогу збільшити ресурси, необхідні для забезпечення безперебійного коло обігу виробництва. Як опори сучасної економіки та невід'ємний елемент економічного розвитку, кредит використовують і суб’єкти підприємницької діяльності, і окремі громадяни.

За всієї очевидності користі кредиту, його дія на вітчизняних виробників оцінюється неоднозначно, оскільки окремі фахівці залучення кредиту пояснюють нестатком матеріальних цінностей, необхідних для забезпечення колообігу виробництва. Через платність кредиту, що слугує основним принципом кредитування, на їхню думку, підривається фінансовий стан позичальника, що призводить його до банкрутства.

Економічні відносини між кредитором і позичальником виникають під час одержання кредиту, користування ним та його поверненням. Саме тому вони і отримали назву кредитні відносини.

Не зважаючи на давність кредиту як економічної категорії, досі не вщухають дискусії щодо теоретичного трактування його сутності, що досить важливо, особливо за сучасних умов господарювання. Аналіз наукових праць вказує на відсутність єдиного підходу щодо економічної суті категорії кредиту, що слугує підґрунтям кредитних відносин у країні. А це, безумовно, негативно впливає на організацію кредитування загалом.

Актуальність теми та практичне значення роботи підтверджується відсутністю ефективного механізму кредитування, який би відповідав ринковим умовам господарювання. Розвиток кредитування здебільшого гальмується через високу ціну кредиту, відсутність надійного позичальника та гарантій його повернення, невідпрацьованої практики страхування, високого рівня банківських послуг і недостатнього теоретичного обґрунтування категорії кредиту, яке б дало змогу банкам та позичальникам адекватно реагувати на кризові явища в суспільстві.

Вирішення вищевказаних проблем можливе лише за умов поглибленого теоретичного дослідження природи та суті кредиту відповідно до умов, що виникли не лише у вітчизняній, а й світовій економіці.

Метою написання курсової роботи є дослідження стану та розвитку кредитних відносин в Україні, визначення особливостей розвитку та напрямів удосконалення в майбутньому.

Об’єктом дослідження є кредитні відносини, що виникають в процесі взаємодії між банками, підприємствами та державою на фінансовому ринку України.

Предметом дослідження механізми кредитування, що використовуються в Україні.

В процесі написання курсової роботи застосовувались об’єктивні та суб’єктивні методи дослідження. Найбільш широко були використані такі методи дослідження, як порівняння, аналіз, розрахунок, вимірювання, синтез, індукція та дедукція.

Дослідження теоретичних та практичних аспектів ефективного функціонування кредитної системи є предметом дослідження широкого кола як зарубіжних, так і вітчизняних учених. Активізація національних досліджень у цьому напрямі простежується з початку 90-х років ХХ ст., тобто із здобуттям незалежності України та з потребою становлення національної кредитної системи. Значний внесок в обґрунтування теоретичних основ та практичних рекомендацій щодо формування кредитної системи України зробили А.С. Гальчинський, М.І. Савлук, А.М. Мороз, М.Ф. Пуховкіна І.М. Лазепко В.Д. Лагутін, О.Г. Гриценко О.В. Дзюблюк, А.А. Чухно та інші.

Узагальнення їхнього наукового доробку в поєднанні з аналізом світових та національних тенденцій розвитку кредитної системи на сучасному етапі допоможе сформувати власне бачення перспективи виходу з фінансової кризи в Україні.

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ КРЕДИТНИХ ВІДНОСИН

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.