Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Istoriya_ukrayinskoyi_kulturi_programa.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
97.28 Кб
Скачать

Програмний матеріал

Змістовний модуль 1.

Лекція № 1. Поняття культури. Античність – джерело європейської культури (2 год.)

Об‘єкт та предмет визначення поняття культури. Основні сучасні культурологічні концепції. Схід і Захід – дві світоглядні системи. Культура і цивілізація. Архаїчний та класичний період у культурі Стародавньої Греції. Культура імперського Риму. Порівняльна характеристика основних періодів античності.

Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.)

 1. Доба еллінізму в культурі Стародавньої Греції.

 2. Етруська культура як одне з джерел формування стародавньоримської культури.

 3. Періодизація античної культури.

Література: основна [1, 31, 15, 21]

Додаткова: [52, 47, 45]

Лекція № 2. Культура Візантійської імперії та інтерпретація на теренах Київської Русі (2 год.)

Особливості художнього стилю Візантійської Імперії. Два джерела християнського мистецтва. Формування Західної та Східної гілки Християнства. Запровадження християнства візантійського взірця та його вплив на українську культуру. Міграційні етнічні процеси, що формували Київську Русь. Розвиток архітектурних та іконописних традицій Київської русі. Література цього періоду – визначення оригінальної та перекладної літератур. Давньоболгарські та візантійські джерела. Роздрібленість слов‘янських земель і формування регіональних стилістичних особливостей.

Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.)

 1. Візантійський художній канон та його інтерпретація на території Київської Русі.

 2. Філософський зміст „Слова про Закон і Благодать” Іларіона Київського.

 3. Соціально-політичне життя Київської Русі. Розвиток ремесел.

 4. Розвиток культури українських земель після монголо-татарської навали.

Література: основна [77, 83, 2]

Додаткова: [3, 57, 63, 84]

Лекція № 3. Українська культура у контексті середньовічної Європи. Передвідродження.

Розпад Франкської держави та формування країн Західної та Східної Європи. Культурно-історичні та світоглядні джерела формування культури європейського Середньовіччя. Корпоративна свідомість та самоврядування міст як чинники розвитку культури. Християнство як основне джерело середньовічного мистецтва. Теорія чергування стилів у європейській культурі (Д.Чижевський – Д.Ліхачов). Виникнення перших університетів у Європі. Еволюція стилів у архітектурі України. Галицько-Волинське князівство – спадкоємність та новації. Секуляризація культури – перші ознаки Передрідродження.

Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.)

 1. Основні центри університетської освіти середньовічної Європи.

 2. Зародження гуманістичної традиції в українсько-польській культурі XIV-XV століть.

 3. Еволюція християнського мистецтва на теренах Галицько-Волинського князівства.

 4. Соціально-економічні особливості формування культури Рініші Менто в Італії.

Література: основна [3, 6. 25]

Додаткова: [27, 75, 89, 32]

Лекція № 4. Доба відродження у Європі. Ренесансні тенденції в українській культурі.

Сенс Ренесансу. Формування нового мистецтва у безпосередньому зв‘язку зі зміною світобачення соціальних структур. Антропоцентризм у філософії та культурі Відродження. Нове ставлення до наукової традиції. Перші взірці ренесансної архітектури (Браманте, Брунеллескі), скульптури (Донателло, Мазаччо), живопису (Джотто, Мантенья, Боттіччелі). Формування Литовської держави. „Кревська унія” та її значення в історії розвитку української культури. Магдебурзьке право. Розвиток гуманістичних ідей в Україні. Вільнодумство та єретичні рухи. Книгодрук та освітянство – основні чинники українського Відродження.

Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.)

 1. Ренесансна сутність та готицька форма у мистецтві країн Північного Відродження.

 2. Література Західної Європи доби Ренесансу.

 3. Українці в освітніх центрах Західної та Центральної Європи.

 4. Нове розуміння природи і світу в світогляді Ренесансних мислителів.

Література: основна [1, 8, 30]

Додаткова: [28, 40, 43, 50]

Лекція № 5. Сімнадцяте століття – багатостильовість європейської культури. Державно-культурне самоствердження українських земель (2 год.)

Реформаційний рух та формування стилю Бароко. Явище реформації як широкого суспільно-політичного руху в Європі на початку XVI ст. перекулад святого Письма національними мовами – один з чинників формування новоєвропейської суспільної свідомості. Контрреформація – джерело стилю Бароко в Західно-Європейській культурі. Культури України XVII століття – активізація творчого процесу та формування само визначеності народу. Полонізація України та полемічна література – православна, уніатська та католицька позиція українських мислителів.

Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)

 1. Порівняльна характеристика російського та українського іконопису.

 2. Особливості розвитку культури правобережної та Лівобережної України.

 3. Характерні риси стилю Бароко в українському віршуванні (акровірш, панегірик, візуальна поезія І.Величковського, С.Полоцького, С.Почаськокго) та гравюрі (брати Тарасевичи) у XVII столітті.

 4. Феномен українського козацтва.

 5. Київ – „український Єрусалим” XVII століття.

 6. Культура Туреччини XV-XVII століть.

Література: основна [2, 14, 17, 47]

Додаткова: [62, 64, 86, 90]

Лекція № 6. Просвітництво. Імперський контекст української культури XVIII ст. (2 год.)

Особливості розвитку ідей Просвітництва у країнах Західної Європи. Світоглядний зміст поняття Просвітництва. Формування нової, наукової картини світу. „Енциклопедія наук, мистецтва й ремісництва” Дідро і Д‘Аламбера. Літературний класицизм Расіна, Корнеля і Мал.‘єра як джерело засадничих елементів просвітницького мислення. Геополітичне становище українських земель у XVIII столітті. Розвиток науково-раціонального та філософського мислення в Україні – Києво-Могилянська Академія.

Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)

 1. Доба Катерини ІІ в Україні. Руйнація запорізької січі – причини і наслідки.

 2. Розбудова міст в Україні у XVIII столітті _Глухів, Київ, Львів.

 3. Живопис та музика спадщини – творчість Бортнянського, Березовського, Веделя.

 4. Місце українських митців у творенні імперської культури Росії.

Література: основна [1, 40, 85]

Додаткова: [87, 91, 70, 19]

Лекція № 7. Європейська та українська культура ХІХ століття (2 год.)

Революційний рух у країнах Західної Європи. Досягнення наукового і технічного розвитку початку ХІХ століття як чинник прогресу західноєвропейського соціального світобачення. Література і живопис – стильове розмаїття: романтизм, реалізм символізм, імпресіонізм. Філософія Ф.Ніцше й А.Шопенгауера. Стиль електики у європейській архітектурі. Просвітницький рух в Україні. Письменники Харківської громади – етнографічні та мовознавчі студії. Роль Кирило-Мефодіївського братства в духовному відродженні Наддніпрянської України. Активізація розвитку університетської освіти – відкриття Львівського, Харківського, Київського університетів.

Завдання для самостійної роботи студентів (4 год.)

 1. Український театр та драматургія.

 2. Будівництво й оздоблення Володимирського Собору. Київський період творчості Врубеля.

 3. Джерела романтизму в Німецькій літературі. Англійські поети-романтики.

 4. Національ-політичні мотиви в українській літературі. Творчість Т.Шевченка.

Література: основна [2, 47, 40]

Додаткова: [23, 25, 66, 69]

Лекція № 8. Модернізм у Європі. Національно-культурне піднесення в Україні початку ХХ століття. Проблеми та перспективи сучасної культури (4 год.)

Поняття „модернізму” та „модерну”. Розмаїття філософських теорій та мистецьких напрямків як відбиток тенденцій науково-технічного прогресу й, водночас, заперечення раціонального пізнання світу. Криза гуманізму та поширення тоталітарних тенденцій в історичному й культурному розвитку європейських країн. Національно-політичне становище України в 20-ті роки. Європейський контекст українського модернізму. Стиль „модерн” в архітектурі Україні. Ідейна боротьба в літературних спілках. „Українізація” та „контр українізація” як основні тенденції розвитку культури України початку ХХ століття.

Завдання для самостійної роботи студентів (6 год.)

 1. Візуальна поезія модерністів Європи і України.

 2. Український національний модерн в архітектурі м.Полтави і м.Києва.

 3. Творчість О.Архіпенка.

 4. Українські культурні осередки в Парижі, Мюнхені та Празі.

 5. Літературні новації у творчості Т.Шкурупія, О.Влизька та Е.Стріхи.

 6. „Розстріляне Відродження”.

Література: основна [1, 47, 67]

Додаткова: [68, 72, 85, 97]

Типові завдання для підсумкової модульної контрольної робот з курсу «Історія української культури».

Варіант І

 1. Динаміка і методи вивчення культурних процесів.

 2. Візантійський художній канон та його інтерпретація на території Київської Русі.

Варіант ІІ

 1. Порівняльна характеристика періодів античної культури.

 2. Козацтво в літературі та фольклорі.

Варіант ІІІ

 1. Галицько-Волинська земля як політичний і культурний правонаступник Києва.

 2. Ренесанс у Львівській архітектурі.

Варіант IV

 1. Доба модернізму в Європі та Україні.

 2. Живопис та музична спадщина в українській культурі XVIII століття.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]