Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка з філософії.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
120.32 Кб
Скачать

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра філософії та релігієзнавства

РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни

«Філософія-1»

для студентів ФПвН

Обсяг аудиторних годин – 56Семестр викладання –1

з них:

 • лекційних – 30Форма контролю – іспит

 • групових – 26

 • Кредитів за курс – 3

Анотація

Метою курсу є вироблення уявлень про сутність філософії та її місце в системі культури, проблеми онтології, гносеології, філософії історії, антропології, логіки, етики та естетики; ознайомлення з головними етапами розвитку філософії.

Тематика лекційного курсу:

Тема 1. Філософія, її покликання і місце в культурі. (4 год.)

Тема 2. Мислення і закони логіки. (2 год.)

Тема 3. Буття. (2 год.)

Тема 4. Проблема людини. (2 год.)

Тема 5. Соціум та історія. (2 год.)

Тема 6. Етичні та естетичні цінності. (2 год.)

Тема 7. Проблеми пізнання. (2год.)

Тема 8. Філософія стародавнього світу. (4год.)

Тема 9. Середньовічна філософія. (2 год.)

Тема 10. Європейська філософія доби Відродження та Нового часу. (4 год.)

Тема 11. Посткласична і постмодерна філософська думка. (2 год.)

Тема 12. Філософія в системі української культури. (2 год.)

Плани семінарських занять:

Тема 1.

Заняття 1. Філософія в системі культури. (2 год.)

 1. Філософія як пошук межових засад людського буття.

 2. Філософія та інші форми духовної культури.

 3. Структура філософії.

 4. Філософія і право.

Ключові поняття теми: культура, світогляд, міф, релігія, філософія, мудрість, онтологія, антропологія, епістемологія, аксіологія, соціальна філософія, філософія історії, логіка, етика, естетика, історія філософії, категорія.

Література:

Обов’язкова:

Філософія. Підручник / Бичко І.В., Бойченко І.В. – К., 2001. – С.3-30.

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії: онтологія людини. – К., 1995. – С.7-59, 75-101.

Philosophy: A text with readings / M.Velasquez, W.Barry. – 3 rd ed. – 1988. – Ch.1. – P.2-42.

Додаткова:

Галазюк О. Д.Філософія і наука у протиріччях і колізіях сучасності//Наука. Релігія. Суспільство. – 2009. - №2.

Погорілий А. О. Філософія в контексті духовної культури//Вісник КНУ ім.. Т.Шевченка. Філософія. Політологія. – 2008. - №89-90.

Лісовий В.С. Філософія як різновид діяльності // Філософська думка. – 1999. – №№1-4.

Ортега-и-Гассет Х. Что такое философия? – М., 1991 – С.51-91.

Тема 1.

Заняття 2. Філософія, її сутність та покликання. (2 год.)

Література:

Обов’язкова:

Читанка. Ч.1.-С.1-20 (тексти Платона, Аристотеля, Декарта, Канта, Ніцше, Гайдеггера).

Тема 2.

Заняття 3. Проблеми онтології. (2 год.)

 1. Поняття сущого, буття і небуття.

 2. Проблема субстанції в історії філософської думки. Монізм, плюралізм, дуалізм.

 3. Категорії простору і часу.

Ключові поняття теми: буття, суще, сутність, небуття, субстанція, монізм, плюралізм, дуалізм, універсум, мультиверсум, простір, час.

Література:

Обов’язкова:

Читанка. Ч.1.- С.46-70 (тексти Аристотеля, Берклі, Спінози, Канта, Гайдеггера).

Філософія. – С.32-61, 78-92.

Додаткова:

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. – К., 1995. – С.103-132.

Волковинський С. О. Становлення поняття буття в сучасній філософії природи//Практична філософія. – 2007. - №4.

Чанышев А. Н. Трактат о небытии//Вестник МГУ. Философия, - 2000. - №3.

Тема 3.

Заняття 4. Проблеми людини. (2 год.)

 1. Специфіка філософського погляду на людину.

 2. Сутність та існування людини.

 3. Біологічне і соціальне в житті людини.

 4. Тілесні, душевні і духовні виміри людського.

Ключові поняття теми: людина, тіло, дух, душа, індивід, індивідуальність, особистість.

Література:

Обов’язкова:

Читанка. Ч.1. – С.71-93 (тексти Еразма, Паскаля, Фоєрбаха, Сартра, Шелера)

Філософія. – С.111-142

Додаткова:

Нестеренко В.Г. Вступ до філософії. – С. 144-192, 240-250.

Ясперс К. Введение в философию. – М., 2000. – С.64-74.

Philosophy. – Ch.2. – Р.43-91.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.