Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка з філософії.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
25.02.2016
Размер:
120.32 Кб
Скачать

Література до курсу «Філософія-1»

Антології

Антология мировой философии: В 4-х т. – М., т.1, 1969; т.2, 1970; т.3, 1971; т.4, 1972.

Мир философии: Книга для чтения: В 2-х ч. – М., 1991.

Філософія: хрестоматія. – К.,2009.

Хрестоматия по философии для вузов. – М., 1997.

Introduction to Philosophy. Classical and contemporary readings. – 2nd.ed. – N.Y.: Oxf., 1993.

Довідкова література до курсу:

Новая философская энциклопедия: В 4-х т. – М., 2000-2001.

Современный философский энциклопедический словарь – М., 2004.

Філософський енциклопедичний словник. / За ред. В.І.Шинкарука. – К., 2002.

Encyclopedia of Philosophy, 2 ed. T. 1-10 – Detroit, 2006.

Умови визначення навчального рейтингу

Робота в триместрі – 60 балів

Іспит (письмовий) – 40 балів

Разом – 100 балів

1.Робота в триместрі

Види робіт

Кількість

Максимальна кількість балів

разом

1. Семінари

13

4

52

2. Письмова робота

2

4+4

8

3. Іспит (письмовий)

40

100

2.Іспит

Види робіт

Кількість завдань

Максимальний бал

за 1 правильну відповідь

Разом

Творче завдання Тестування*

1

20

1

20

20

Критерії оцінювання знань

Види робіт

Кількість балів

Критерії оцінювання

Семінарське заняття

1

Доповнення, запитання, репліка, ремарка

2

Відповідь на часткове питання, участь у дискусії, коментування джерельних текстів

3

Змістовний виступ із використанням основної літератури

4

Розгорнутий виступ із використанням основної і додаткової літератури.

Письмова робота

0

Письмова робота відсутня або не містить жодної правильної відповіді.

2 або 4

Кожне із завдань роботи, виконане на належному рівні, оцінюється в два бали.

Тестування*

0 - 4

Кожна правильна відповідь оцінюється в 0,5 бала

За новими правилами, у відомості та залікові книжки викладач заносить підсумкову оцінку ECTS та чинну національну оцінку згідно з поданою нижче шкалою, обов’язковою для всіх навчальних дисциплін:

Шкала оцінювання знань

Шкала

Визначення

А

91 – 100

Відмінно

(видатні знання з незначними помилками)

В

81 – 90

Дуже добре

(більше ніж середнє, але з деякими помилками)

С

71 – 80

Добре

(загалом гарна робота, але є достатня кількість помітних помилок)

D

66 – 70

Задовільно,

але із значними недоліками

Е

60 – 65

Достатньо

(досягнуто мінімальні критерії)

F

30 – 59

Незадовільно

(потрібна певна додаткова робота)

F

0 – 29

Неприйнятно

(потрібна значна додаткова робота)

У разі отримання оцінки «незадовільно» студент має право на два перескладання: викладачеві та комісії. При цьому максимальна підсумкова оцінка після перескладання може бути лише «достатньо».

Замість перескладання комісії студент може обрати повторне вивчення дисципліни.

У разі отримання оцінки «неприйнятно»студент зобов’язаний повторно вивчити дисципліну.

Затверджено на засіданні кафедри протокол №1 від 12.09 11.

Лектор

Завідувач кафедри

Лисий І.Я.

Ткачук М.Л.

*

*

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.