Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ДОСЛІДЖЕННЯ З МАРКЕТИНГУ морозива.doc
Скачиваний:
38
Добавлен:
24.02.2016
Размер:
344.58 Кб
Скачать

Висновок

У дисертації теоретично узагальнено, науково сформульовано та практично обґрунтовано рекомендації з удосконалення методичних підходів щодо підвищення ефективності діяльності підприємств-виробників морозива в умовах структурованого ринку.

1. Ефективність діяльності підприємств-виробників морозива на структурованому ринку визначається системою чинників, серед яких основними є вартість сировини, досконалість виробничих технологій, характер ринкової конкуренції, ступінь спеціалізації підприємства на виробничій та маркетинговій діяльності, можливість сертифікації продукції на зовнішніх ринках, витратність збутової логістики, здатність контролювати якість продукції в роздрібній мережі.

2. Основними причинами структуризації ринку морозива стали такі процеси: загострення конкурентної боротьби, що обумовило поглиблення спеціалізації діяльності та схильність до масштабного виробництва; наближення обсягів ринку до межі традиційного національного рівня споживання; проникнення на національний ринок транснаціональних корпорацій та гармонізація національних стандартів економічної діяльності з міжнародними; розвиток виробничих і маркетингових технологій, завдяки чому володіння молокопереробними потужностями перестало бути визначальною ознакою приналежності підприємства до числа операторів ринку морозива. Ключовими наслідками структурних змін на ринку морозива є звуження спектра господарських рішень підприємств-виробників і підвищення важливості кожного з них.

3. Гостра конкуренція, притаманна структурованому ринку, обумовлює необхідність використання комплексу адекватних заходів для підвищення ефективності ведення бізнесу на ринку морозива. У технологічній сфері такими заходами є зменшення ваги порційного морозива при збереженні його об’єму, заміна молочних жирів на рослинні тощо. У маркетинговій сфері використовуються заходи управління товарним асортиментом: по-перше, зростають кількість та різновиди інгредієнтів, що використовуються при виробництві морозива; по-друге, з’являються усе нові форми випуску продукту (торти, сандвічі, сімейне морозиво тощо). Останніми роками спостерігається тенденція до звуження асортиментної лінійки під впливом реакції споживачів. У сфері корпоративного управління ефективними заходами підвищення прибутковості бізнесу стали злиття існуючих суб’єктів ринку морозива, поглинання слабких компаній сильнішими, різні форми інтеграції та квазіінтеграції (співпраці на основі виробничих контрактів).

4. Розроблена методика дослідження ринку морозива поєднує риси універсального та спеціалізованого підходів і базується на об’єктивних числових показниках. Дана методика максимально орієнтована на дослідження ринків переважної більшості споживчих товарів, водночас максимально враховує специфіку ринку морозива. За даною методикою, дослідження ринку морозива проводиться за трьома напрямами: 1) динаміка обсягів виробництва і витрат, що визначає ефект масштабу і формує певну конкурентну структуру; аналіз безповоротних витрат на спеціалізоване обладнання, сертифікацію виробництва і продукції та використання специфічних ресурсів (холодильного обладнання), які визначають потребу в масштабному виробництві; а також сезонні коливання надходження сировини і обсягів попиту, які обумовлюють наявність надлишкових виробничих потужностей; 2) якість продукції та її стандарти; необхідність контролю якості сировини, як чинника інтеграції молокопереробних підприємств і господарств галузі молочного скотарства, а також встановлення компетенції асоціацій у сфері стандартизації продукту та моніторингу ринку; 3) формування культури споживання морозива і вплив на споживачів шляхом запровадження продуктових інновацій.

5. Обсяги виробництва та реалізації морозива в Україні з року в рік поступово зростають, причому є значні резерви для такого зростання у майбутньому. Ціни на морозиво в Україні залишаються відносно стабільними. І хоча ціни на основні види ресурсів для виробництва морозива поступово зростають, виробники змушені підтримувати постійний рівень цін на готовий продукт через високий рівень конкуренції і обмежену купівельну спроможність більшості споживачів. Удосконалення асортименту відбувається у двох напрямах: 1) зростають кількість та різновиди інгредієнтів, що використовуються при виробництві морозива; 2) з’являються усе нові форми випуску продукту (торти, сандвічі, сімейне морозиво тощо).

6. Забезпечення належної якості морозива, яке постачається на внутрішній та зовнішні ринки, потребує від виробників: впровадження на підприємстві системи управління якістю; здійснення необхідних витрат для забезпечення ефективного функціонування системи; періодичної модернізації діючої системи управління якістю у відповідності з вимогами часу. Нині більшість основних підприємств-виробників морозива в Україні при впровадженні системи управління якістю перейшли від стандарту ISO 9001:1994, який визначав вимоги до 20 ключових параметрів, яких виробник мав дотримуватися для надання споживачеві якісних товарів, до нової системи стандартів ISO 9001:2000.

7. Запропонована постійно діюча національна система моніторингу якості морозива має на меті забезпечення постійного контролю якості морозива на усіх етапах – від виробництва до реалізації кінцевому споживачу. Створення такої системи передбачає декілька основних аспектів: інституційний (наявність контролюючих служб та пунктів аналізу якості), нормативно-правовий (внесення до існуючої законодавчої бази змін і доповнень, що створять правову базу для проведення контролюючих дій), фінансово-економічний (пошук адекватних джерел фінансування для проведення заходів моніторингу) і соціальний (отримання широкими верствами споживачів можливості перевірити якість продукту, який вони споживають, і в разі потреби вимагати відшкодування збитків).

8. Здійснення регресивної вертикальної інтеграції як однієї із стратегічних альтернатив розвитку підприємств-виробників морозива на структурованому ринку є ефективним лише за умови довгострокового залучення відносно дешевого (більш ймовірно, іноземного) капіталу (не дорожче як 7,6 %) чи за можливості розширення підприємством обсягів експорту готового продукту не менше як удвічі. Завдання, які може ставити перед собою підприємство у сфері дистрибуції, більшою мірою виконується шляхом утворення інтеграційного чи квазіінтеграційного об’єднання зі спеціалізованими дистрибуційними інституціями (відхилення від цільового рівня – 47,23 %). Неінтеграційна альтернатива має ступінь відхилення від цільового рівня 69,64 %.

9. Найбільш перспективними видами інновацій для внутрішніх виробників морозива є продуктові, асортиментні та маркетингові. Продуктові інновації передбачають впровадження у виробництво нових видів продукції, які дозволять ефективніше використовувати наявні потужності виробництва і заморожування (вареники, пельмені, заморожені овочі тощо). Асортиментні інновації також передбачають освоєння виробництва нових видів морозива: вітамінізованого, з підвищеним вмістом кальцію, лікувально-профілактичного, біоморозива тощо. Маркетингові інновації призначені для успішного просування нових видів морозива та іншої замороженої продукції на внутрішньому і зовнішніх ринках.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Белянский И. К, Гулагина Г.Д., Короткий А.В. Статистика рынка товаров и услуг: учебник / под ред. Белянского И.К., 1999.- 430 с

2.Войчак А.В. Маркетинговый менеджмент. К.: КНЕУ, 1998. – 382 с

3. Голубков Е. П. Маркетинговые исследования: Теория, методология и практика. – М.: Издательство «Финпресс», 1998. – 416 с

4. Гаркавенко С.С. Маркетинг. Київ, Лібра, 1998, 358 с

5. Желибо Є.П., Анопко Д.В., Буслик В.М., Овраменко М.А., Петрик Л.С., Пирч В.П. Основи технологій виробництва в галузях народного господарства: Навч. посібник . – К.: Кондор, 2005. – 716 с.

6. Котлер Ф. Основы маркетинга – Новосибирск: Наука. 1992. – 736 с

7. Романов А.И. Маркетинг: Учебник под редакцией А.И.Романова – М.: Банки и биржи, 1996. – 560 с

8. Щегорцов В.А., Таран В.А. Маркетинг.: Учебник для вузов/Под. Ред. В.А.Щегорцова. – М.:ЮНИТИ – ДАНА, 2005. – 447 с

9. Боліла С.Ю., Сергєєва Ю.А. Таврійський науковий вісник: Збірник наукових праць. Вип.35. – Херсон: Айлант. 2004. – 254.с.

10. Андрущенко О.С. Злачные места// Бизнес №40, 6 октября 2003 года

11. Бычков А. «10 ноября в Херсоне подорожал хлеб» // Бизнес № 46 17 ноября 2003 год.