Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
55
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.34 Mб
Скачать

Класифікація параметрів об’єктів

Параметр – це величина, яка описує властивості об’єкту. Серед параметрів виділяють показники ефективності, які діляться на наступні групи:

 1. показники виробництва

 2. вартості

 3. надійності

 4. маси

 5. точності

В залежності від умов використання одні показники можуть ставати більш важливими а інші менш важливими.

Вихідні параметри – це показники якості, які показують наскільки повно виконує виріб свої функції. Вони залежать від властивостей елементів а також від зв’язків між ними.

Внутрішні параметри описують характеристики самих елементів при певних умовах використання.

Зовнішні параметри описують характеристики об’єкта під дією зовнішніх факторів.

На кожному рівні ієрархії є свої зовнішні і внутрішні параметри.

Виділяють дискретні та неперервні елементи. До дискретних елементів відносяться друковані плати, мікросхеми та інші радіо компоненти. До неперервних об’єктів відноситься корпус пристрою, система охолодження, система вентиляції та інші системи.

Для об’єкту можна виділити х – внутрішні параметри, у – вихідні, q– зовнішні параметри. Тоді у=F(x,q).

Місце і роль системи автоматизованого проектування Особливості сучасного автоматизованого проектування.

Головна мета проектування об’єкта полягає у створенні технічної документації, дослідних зразків і моделей, необхідних для виготовлення об’єктів. Сучасні проектування виробу мають такі особливості:

 1. може існувати паралельно кілька проектів

 2. потрібно задовольняти багато вимог, які можуть бути суперечливими.

 3. використовується велика кількість типових елементів

 4. потрібно виконувати узгодження з іншими системами

 5. передбачати обробку великого об’єму інформації

 6. широке використання обчислювальної техніки

Сучасні комп’ютери в області проектування виконують наступні функції:

 1. дослідження і управління

 2. функції експерта

 3. функції навчання

 4. зберігання даних

Сучасні комп’ютери не можуть виконувати деякі функції:

 • постановка задача

 • перехід від проблеми до задачі

 • формалізація задачі

 • рішення неформалізованих задач

Є задачі, які можуть виконуватися комп’ютером, але людина має перевагу при їх виконання:

1. побудова моделі системи

2. вибір алгоритму

3. уточнення алгоритму під задачу

Основний принцип автоматизації

Розрахунки – це рішення систем рівнянь.

Візуалізації – на основі опису отримують зображення об’єкту.

Автоматизоване проектування – це створення проектів людиною з широким використанням КЗ.

Сутність системи автоматизованого проектування

САПР – це організаційно-технічна система, яка складається з комплексів засобів автоматизації проектування і взаємодіє з іншими підрозділами. Така система є інструментом проектувальника і включає технічне математичне, програмне і методичне забезпечення для автоматичного проектування об’єктів.

САПР забезпечує:

 1. поділ задачі на під задачі

 2. виконання обчислень і вирішення окремих задач

 3. оформлення висновків документації

 4. сервіс, який полягає у використанні даних, що спрощують створення проекту. Він передбачає використання бібліотек моделей, бібліотек типових рішень та інші.

Структура сапр

САПР складається з проектувальних та обслуговуючих систем. Проектувальні системи діляться на 2 групи:

 1. проектно-залежні системи призначені для виконання задач, специфічних для даного класу об’єктів.

 2. проектно-незалежні системи – призначені для виконання типових проектних процедур.

Обслуговуючи підсистеми призначені для обслуговування інших систем, наприклад інформаційно-пошукова система, система спостереження та інші.

Засоби автоматизації можна згрупувати з видами забезпечення:

 1. технічне

 2. математичне

 3. програмне

 4. лінгвістичне

 5. інформаційне

 6. методичне

 7. організаційне

Технічне забезпечення – це сукупність взаємодіючих апаратних засобів комп’ютера, пристроїв вводу-виведення.

…..

Автоматизоване проектування забезпечує підтримку процесу проектування. Процеси проектування сильно відрізняються один від одного і залежать від конкретного виробу або об’єкту проектування, також залежить від організації даного проектування, структури а також від виду проектування. Розробка деякої моделі процесу проектування дозволяє виділити найбільш важливі компоненти даного процесу. Як розробник будь-якої САПР , так і потенційний користувач повинні мати можливість погоджувати опис інтерфейсів автоматизованих етапів процесів проектування з іншими етапами. Такі інтерфейси можна описати, якщо процес проектування адекватно представлений послідовністю будь-яких дій проектування таким чином, що результат кожної дії передбачається для виконання наступного процесу.

Вхідними даними процесу проектування будуть знання, мета а вихідними даними є проект.

Даний варіант процесу проектування може містити наступне: мету проектування, яка має залишатися незмінною хоча б на протязі деякого часу. Для створення проекту вимагаються знання технології певного типу. Процес проектування повинен породжувати інформацію, яка може бути використана для виробництва тим чи іншим способом і обов’язково має бути створена відповідна проектна документація.

Розглянемо 2-й спосіб процесу проектування:

Нехай в нас є мета, результат між ними процес вищого рівня, специфікація, оцінка, представлення результату…

В цьому випадку на початок процесу проектування надається специфікація проекту. В цьому випадку під специфікацією розуміють первинне завдання на даний проект. Дана специфікація може не повністю задовольняти завдання на дане проектування. В цьому випадку через неповне або некоректне формулювання задачі досягнути кінцевої мети неможливо. При розробці даного проекту повинні бути передбачені спеціальні можливості, які можуть вносити зміні до даної початкової специфікації. В цьому випадку обов’язково мають мати місце проміжні результати проектування для будь-яких етапів процесу проектування в цілому. В більшості випадків процес проектування являється ітераційним процесом.

На ранній стаді проектування конкретних характеристик виробу приймаються рішення, які можуть впливати на зміну досягнення кінцевої мети. Цю частину процесу проектування називають синтезом.

На останній стадії проектування необхідно аналізувати і оцінювати отримані результати. Якщо мета проектування в цьому випадку не досягається, то проектні рішення повинні бути відкоректовані. В цьому випадку в процесі проектування може виникати цикл керування. У внутрішньому циклі здійснюються наступні операції над проектними описами, це синтез, аналіз і оцінка. Дані про відхилення попереднього проекту від специфікації передаються до операції синтезу.

Зовнішній цикл замикається не в середині процесу проектування, а тільки при виконання процесів проектування вищого рівня.

Процес проектування складного об’єкту можна представити у вигляді ієрархічної сукупності процесів проектування будь-яких окремих компонентів проектування, які приводять до виникнення поняття середовища проектування. Середовище проектування включає в себе проектувальника, сукупність обчислювальних засобів і методичне забезпечення.

Будь-який процес проектування може встановлювати зв'язок з будь-яким процесом середовищем проектування і запитувати створення нового підлеглого процесу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.