Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Скачиваний:
55
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
1.34 Mб
Скачать

3. Трудомісткість етапів проектування

Трудомісткість етапів проектування розраховується згідно з Типовими нормами часу на програмування задач для ЕОМ.

Типові норми часу призначені для: нормування праці спеціалістів, зайнятих розробленням постановок задач і ПЗ системи; встановлення чисельності виконавців-розробників проекту; обґрунтування трудомісткості розроблення проекту.

Типові норми часу охоплюють комплекси задач для підсистем управління об'єктом. Їх розраховано залежно від чинників, що найвідчутніше впливають на трудомісткість розроблення проекту. До них належать:

1. Кількість різновидів форм вхідної інформації (документів, масивів).

2. Кількість різновидів форм вихідної інформації (форм, машинограм, вихідних масивів).

3. Ступінь новизни комплексу задач. Їх є чотири:

А — розроблення комплексу задач, яка передбачає застосування принципово нових методів розроблення, проведення НДР;

Б — розроблення ТПР, оригінальних задач і систем, що не мають аналогів (ступені А та Б встановлюються вищою організацією);

В — розроблення проекту з використанням ТПР за умови їх застосування; розроблення проектів, що мають аналогічні рішення;

Г — розроблення проекту з використанням ТПР.

4. Складність алгоритму, яка визначається складністю розв'язання розроблюваного комплексу задач. Застосовуються такі ступені складності алгоритму: оптимізація та моделювання систем і об'єктів (оптимізаційні задачі); облік, звітність, статистика пошуку; алгоритми, що реалізують стандартні методи розв'язання і не передбачають використання складних числових і логічних методів.

5. Вид застосовуваної інформації (змінна, нормативно-довідкова, база даних (БД)) та вид оброблення даних (у режимі роботи в реальному часі та телекомунікаційному обробленні даних).

6. Складність контролю вхідної і вихідної інформації. Складність організації контролю необхідно розглядати окремо (у двох напрямах) за вхідною та вихідною інформацією, а саме:

- група 11 — вхідні дані й документи різноманітних форми і змісту — контроль здійснюється перехресне, тобто враховується зв'язок між показниками різних документів (наприклад, план випуску готової продукції (ГП), її передавання на склад);

- група 12 — вхідні дані та документи одноманітних форми і змісту — здійснюється формальний контроль;

- група 21 — друкування вихідних документів складної багаторівневої структури різноманітних форми та змісту;

- група 22 — друкування вихідних документів одноманітних форми і змісту, виведення масивів даних на машинні носії інформації.

7. Мова програмування. Норми часу наводяться з урахуванням того, що програмування розв'язання комплексів задач виконуватиметься мовами високого рівня (ПЛ-1, КОБОЛ та ін.), а всі інші мають враховувати поплавкові коефіцієнти (АСЕМБЛЕР).

8. Обсяг вхідної інформації.

9. Використання ТПР, ППП, стандартних програмних модулів тощо.

Наведені у нормативних таблицях норми часу розроблено для комплексів задач, що задовольняють такі умови:

- ступінь новизни — В;

- група складності алгоритму — в;

- використовується змінна інформація;

- обсяг інформації не перевищує 50 тис. документорядків.

Длявизначення трудомісткості розроблення задач з іншими характеристиками слід використовувати поправкові коефіцієнти.

Розрахунок загальних трудових витрат по кожній стадії (етапу) проектування ІС або функціональної підсистеми (комплексу задач) здійснюють за такими формулами:

де h кількість стадій (етапів) проектування; Ts трудові витрати на s-ту стадію (етап) проектування, причому

де k — кількість комплексів задач, включених у розроблюваний проект; Ts — витрати часу на виконання проектних робіт з розроблення комплексу задач z функціональної підсистеми на s-й стадії (етапі) проектування;

де — базисна норма часу постановки задачі, що визначається за нормативними таблицями, виходячи з кількості форм вхідної та вихідної інформації;базисна норма часу розроблення ПЗ, яка визначається за нормативними таблицями, виходячи з кількості форм вхідної і вихідної інформації; , загальні поправкові коефіцієнти, які відповідно для розроблення постановки задачі та ПЗ обчислюються за формулою

де К1, К2,K3, …,Кп — поправкові коефіцієнти, якимивраховують вплив якості чинників на зміну витрат часупри виконанні проектних робіт конкретної стадії (етапу)проектування (вибираються за нормативними таблицями).

Докладно ці коефіцієнти розглядаються на практичнихзаняттях курсу.

Після визначення загальних трудових витрат Tзаг настворення ІС розраховується чисельність виконавців, потрібних для виконання проектних робіт за стадіями(етапами) проектування:

де Фпл — плановий фонд робочого часу одного спеціаліста.

Основні напрями зниження трудомісткості — автоматизація проектування, тобто впровадження персональної ЕОМ (ПЕОМ), ППП, системи автоматизованого проектування (САПР) та ін.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.