Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
referat.rtf
Скачиваний:
6
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
209.69 Кб
Скачать

Висновок

На відміну від суб’єктів владних повноважень, які здійснюють державні функції, фізичні та юридичні особи вступають в адміністративне судочинство задля забезпечення власних матеріально й процесуально-правових інтересів. Крім того, узагальнюючи положення КАС України (Глава 5 Розділ ІІ), у яких закріплено статус учасників адміністративного процесу, можна зробити висновок, що суб’єкти владних повноважень, фізичні та юридичні особи у свою чергу класифікуються на дві групи осіб, які беруть участь у справі:

         1) з метою захисту власних прав, свобод та інтересів (такими особами є сторони – позивач та відповідач; треті особи) (ст. 47 КАС України);

         2) з метою захисту прав, свобод та інтересів інших осіб (до цієї групи відносяться представники сторін і третіх осіб, органи та особи, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб у суді).

Основними учасниками адміністративного судочинства вважаються: сторони (позивач і відповідач), треті особи, їх процесуальні представники. Ці особи порушують адміністративне судочинство, змінюють його, від волі сторін, третіх осіб, представників залежить, зокрема, виникнення апеляційного, касаційного оскарження, відкриття виконавчого провадження.

Список використаної літератури

1. Конституція України від 28 червня 1996 року. // ВВРУ. - 1996. - №30.

2. Кодекс адміністративного судочинства України від 6 липня 2005 року // ВВР. — 2005. — № 35-36, № 37. — ст.446.

3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. — К.: Істина, 2003.

4. Про судоустрій: Закон України від 7 лютого 2002 року // ВВР). — 2002. — № 27-28 . — ст.180.

6. Адміністративне право України. Академічний курс: Підруч. у 2 томах: Т. 1. Загальна частина / Ред. кол.: В.Б. Авер'янов (голова). — К., 2004. — 584 с.

7. Бандурка О. М, Тищенко М. М. Адміністративний процес: Підручник для вищ. навч. закл.—К: Літера ЛТД, 2002.—288 с.

8. Битяк Ю.П., Богуцький В.В. та ін.: Адміністративне право України: Підручник / За ред. Ю.П. Битяка. — Харків: Право, 2001. — 528 с.

9. Ведєрніков Ю.А., Шкарупа В.Л.: Адміністративне право України: Навчальний посібник.— К.: Центр навчальної літератури, 2005. — 336 с.

10. Головченко В.В., Ковальський В.С. Юридична термінологія: Довідник. — К.: Юрінком Інтер, 1998. — 224 с.

11. Селіванов А.О. Адміністративний процес в Україні: реальність і перспективи розвитку правових доктрин. — К.: Видавничий Дім „ІнЮре”, 2000.

12. Юридична енциклопедія. У 6 т. / Редкол.: Ю.С. Шемчушенко (відп. ред.) та ін.— К.: Видавництво „Українська енциклопедія” ім. М.П.Бажана, 1998. – Т.1: А-Г. 672 c.: іл.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]