Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ДОДАТОК А

.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
23.02.2016
Размер:
37.89 Кб
Скачать

ДОДАТОК А

ПЕРЕЛІК

питань до іспиту з навчально) дисципліни "Технічна механіка" для студентів спеціальності 5.05070104

Розділ 1. Теоретична механіка

1.1. Розділи теоретичної механіки; об'єкти їх вивчення; основні завдання цих розділів

1.2. Основні поняття і визначення статики

1.3. Класичні аксіоми статики; їх сутність. Наслідки третьої аксіоми статики

1.4. Зв'язки, їх реакції Аксіома зв'язків

1.5. Рівнодійна плоскої системи східних сил (ПССС); визначення її методами: паралелограму сил та силового многокутника.

1.6. Умова рівноваги ПССС в загальному вигляді і в геометричній формі. Замкнений силовий многокутник

1.7. Проекція векторної суми на вісь в системі заданих координатних осей

1.8. Визначення рівнодійної ПССС методом проекцій. Модуль рівнодійної (ТІ),

напрямні кути і напрямні косинуси

1.9. Умова рівноваги ПССС в аналітичній формі; рівняння рівноваги

1.10. Основні відомості про пару сил; приклади пари сил. Момент пари сил, його величина і знак

1.11. Теорема про еквівалентність пар сил; наслідки теореми

1.12. Складання пар сил. Умова рівноваги плоскої системи із декількох пар сил

1.13. Момент сили відносно точки; його величина і знак. Приведення плоскої системи довільно розташованих сил (ПСДРС) до наперед заданого центру Головний вектор (Ю) і

головний момент (м

)ПСДРС

1.14. Окремі випадки приведення ПСДРС до наперед заданого центру Умова рівноваги ПСДРС в загальному вигляді

1.15. Умова рівноваги ПСДРС в аналітичній формі; рівняння рівноваги (варіант 1)

1.16. Інші варіанти складання рівнянь рівноваги для заданої ПСДРС. Перевірка правильності розв 'язання задачі на рівновагу ПСДРС

1.17. Прямолінійний рівнозмінний рух точки; основні формули цього руху

1.18. Прискорення матеріальної точки в криволінійному русі; дотичне, нормальне, повне. Формули для визначення цих прискорень; напрям їх векторів

1.19 Лінійні швидкості і прискорення точок тіла в обертальному русі. Формули для визначення швидкості, дотичного, нормального і повного прискорень

1.20. Сила інерції в прямолінійному русі матеріальної точки. Принцип Даламбера

1.21. Сили інерції в криволінійному русі матеріальної точки; формули для визначення і напрям сил інерції

1.22. Теорема зміни кінетичної енергії точки під дією постійної сили

1.23. Робота сили на прямолінійній ділянці шляху. Сили рушійні і сили опору. Потужність, механічний ККД

1.24. Робота і потужність в обертальному русі. Обертальний момент

1.25. Основне рівняння динаміки для обертального руху твердого тіла

Розділ 2. Основи опору матеріалів

2.1. Абсолютна і відносна лінійні деформації при розтягу — стиску балок. Закон Гука при розтягу - стиску. Визначення переміщень поперечних перерізів балок

2.2. Класифікація механічних випробувань матеріалів. Діаграма випробування на розтяг низьковуглецевої сталі, її характерні точки (в осях координат /Р/ - М)

2.3. Діаграма випробування на розтяг низьковуглецевої сталі (в осях координат /о/ -і). Основні механічні характеристики низьковуглецевої сталі, одержувані при розтягу

2.4. Діаграма випробування на розтяг крихкого матеріалу (сірого чавуну). Особливості випробування на отиск пластичних і крихких матеріалів

2.5. Допустима нормальна напруга при розтягу-стиску. Коефіцієнт запасу міцності; фактори, що впливають на величину останнього. Умова міцності при розтягу-стиску

2.6. Розрахункове рівняння міцності при розтягу-стиску. Види розрахунків на міцність деталей в умовах розтягу-стиску

2.7. Кручення бруса круглого поперечного перерізу. Епюра дотичних напруг кручення в поперечному перерізі балки. Формула для визначення дотичних напруг кручення

2.8. Розрахункове рівняння міцності при крученні. Види розрахунків на міцність при крученні

2.9. Полярний момент інерції' і полярний момент опору для круглого суцільного і круглого пустотілого перерізів балок

2.10. Кут закручування при крученні. Розрахункове рівняння жорсткості при крученні

валів

2.11. Осьові моменти інерції постійних поперечних перерізів балок: прямокутного, квадратного, круглого суцільного, круглого пустотілого; формули для визначення

2.12. Основні поняття і визначення поперечного згину. Внутрішні силові фактори при згині: поперечна сила і згинальний момент

2.13. Диференціальні залежності при згині (формули Шведлера - Журавського)

2.14. Нормальні напруги в поперечних перерізах балок при згині; формула для визначення останніх

2.15. Розрахункове рівняння міцності при згині по нормальних напругах. Види розрахунків деталей на міцність при згині

Розділ 3. Деталі механізмів і машин

3.1. Механізм і машина. Класифікація машин. Вироби основного і допоміжного

призначення; їх класифікація

3.2. Вимоги, які пред'являються до машин і деталей при проектуванні останніх. Роль стандартизації в підвищенні якості продукції і розвитку науково-технічного прогресу

3.3. Призначення і загальна класифікація передаточних механізмів. Огляд основних

типів механічних передач; їх порівняльна оцінка

3.4. Загальні відомості про зубчасті передачі; класифікація, приклади застосування,

порівняльна оцінка з іншими механічними передачами

3.5. Основні геометричні співвідношення в циліндричній прямозубій передачі

нормального евольвентного зачеплення

3.6. Основні кінематичні та силові співвідношення в циліндричній прямозубій передачі

нормального евольвентного зачеплення

3.7. Визначення основних параметрів циліндричних прямозубих коліс методом

замірювань

3.8. Дослідження конструкції геометрії та кінематики циліндричної о прямозубого редуктора

3.9. Основні типи різьб; їхня стандартизація, порівняльні характеристики. Конструкція, геометрія, кінематика передачі гвинт - гайка; силові співвідношення в ній

3.10. Загальні відомості про черв'ячні передачі; класифікація, приклади застосування, порівняльна оцінка з іншими передаточними механізмами, конструкція черв 'яків і черв ячних

коліс

3.11. Основні геометричні і кінематичні співвідношення в черв'ячній передачі з циліндричним архімедовим черв'яком

3.12. Загальні відомості про пасові передачі: класифікація, особливості конструкції шківів, виконання привідних пасів, приклади застосування, переваги і недоліки

3.13. Загальні відомості про ланцюгові передачі; класифікація, конструкція привідних ланцюгів і зірочок, приклади застосування, переваги і недоліки

3.14. Вали і осі; призначення і принципова відмінність їх; особливості конструктивного

виконання, матеріали для валів та осей

3.15. Класифікація підшипників кочення та їхня стандартизація і маркірування.

Порівняльна характеристика підшипників кочення та ковзання

3.16. Загальні відомості, призначення, класифікація муфт. Огляд основних типів

постійних муфт