Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
методичка пед практика 3 курс 2012-2013.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
193.54 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО OСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

Державний заклад

«ПІВДЕННОУКРАЇНСКЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. К. Д. УШИНСЬКОГО»

Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

Методичні вказівки

З активної педагогічної практики

Для студентів 3 курсу Інституту мов світу

Напряму підготовки «Філологія»

ОДЕСА 2012

Методичні вказівки з активної педагогічної практики студентів 3 курсу Інституту мов світу (напрям підготовки «Філологія»). – Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет ім. К. Д. Ушинського», 2012. – 16 с.

Розробник: О. В. Попова, к.пед.н., доц. кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики

Затверджено на засіданні кафедри перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики протокол № 1від 28 серпня 2012 р.

Активна педагогічна практика студентів є невід’ємною складовою процесу підготовки в університеті фахівців-педагогів і проводиться в базових закладах освіти, рівень навчально-виховного процесу і кваліфікація вчителів англійської мови яких дає можливість виконати програму практики.

1. Мета і зміст педагогічної практики

1.1. Метою педагогічної практики з англійської мови є оволодіння студентами сучасними методами і формами організації навчально-виховного процесу в загальноосвітній школі, формування у них на базі одержаних в університеті знань професійних умінь і навичок для прийняття самостійних рішень під час конкретної роботи в реальних для професійної діяльності умовах, виховання потреби систематично поновлювати свої знання та творчо застосовувати їх в практичній діяльності.

1.2. Практика передбачає безперервність та послідовність в проведенні при одержанні достатнього для професійної діяльності обсягу знань і вмінь у відповідності з кваліфікаційною характеристикою фахівця-вчителя англійської мови.

2. Завдання педагогічної практики

У завдання педагогічної практики студентів з англійської мови входить:

а) поглибити і закріпити теоретичні знання, одержані студентами в університеті і навчитись застосовувати ці знання на практиці в навчально-виховній роботі з учнями;

б) озброїти студентів вмінням спостерігати і аналізувати навчально-виховну роботу, яку вони проводять з дітьми і підлітками;

в) навчити студентів, спираючись на знання англійської мови, проводити навчальну роботу з дітьми з урахуванням їх індивідуальних можливостей;

г) підготувати студентів до приведення різного типу уроків із застосуванням різноманітних методів навчання іноземної мови;

д) навчити студентів виконувати функції класного керівника, працювати з колективом школярів, а також проводити індивідуальну виховну роботу з учнями;

е) розвивати і закріпляти у студентів любов до педагогічної професії, стимулювати до вивчення спеціальних і педагогічних дисциплін та удосконалення своїх педагогічних здібностей;

є) прищепити студентам навички уважного ставлення до збереження здоров'я школярів.

Студенти працюють у прикріплених класах, поглиблюючи знання і вміння по розумінню та організації навчально-виховного процесу в школі. Вивчення курсів дитячої та педагогічної психології, а також участь в спецсемінарах з педагогіки дають студентам змогу глибоко усвідомлювати психолого-педагогічні основи навчально-виховного процесу, розумно підходити до організації та проведення окремих навчально-виховних заходів.

Поряд з виконанням завдань, що були визначені в попередні роки, кожен студент протягом безвідривної практики зобов'язаний:

А. Познайомитися з такими питаннями:

1. Планування та облік роботи школи.

2. Робота педагогічної ради школи.

3. Робота школи з батьками та громадськістю.

4. Планування організатора позакласної роботи.

Б. Виконувати такі види роботи:

1. Відвідувати уроки.

2. Допомагати класному керівнику готувати та проводити учнівські збори, батьківські збори.

3. За дорученням класного керівника складати характеристики учнів, оцінювати їх поведінку, вести окремі записи в особових справах учнів, допомагати готувати статистичну звітність.

4. За дорученням учителя-предметника перевіряти окремі письмові роботи учнів творчого характеру і оцінювати їх.

5. Допомагати проводити різноманітні позакласні виховні заходи з учнями свого класу, керувати роботою предметних та мистецько-творчих гуртків.

6. Підготувати доповідь для батьків і виступити з нею на батьківських зборах класу.

7. Надавати допомогу учням, які відстають у навчанні.

8. Проводити роботу з професійної орієнтації учнів.

9. Брати участь в роботі педагогічної ради, методичних об'єднань учителів-предметників, класних керівників.

В.Оволодіти вміннями і навичками:

1. Планувати роботу класного керівника (на півріччя і на тиждень).

2. Вести особові справи учнів, класний журнал.

3. Складати статистичний звіт про навчально-виховну роботу в класі.

4. Складати характеристики учнів класу.

5. Проводити класні збори учнів, батьків, диспуту, читацькі конференції, обговорення кінофільмів, театральних вистав, тематичні збори.

6. Виступати з повідомленнями і лекціями перед батьками и учнями.

Науково-методичне та організаційне забезпечення практики

Кафедра перекладу і теоретичної та прикладної лінгвістики:

- забезпечує високий науково-теоретичний рівень підготовки практикантів до навчально-виховної роботи з предмета;

- призначає групових керівників практики (методистів);

- бере участь у установчих та підсумкових конференціях студентів-практикантів;

- забезпечує студентів необхідною літературою із спеціальності та методики викладання англійської мови;

- організовує в кабінетах виставки матеріалів до педагогічної практики;

- проводить консультації з актуальних проблем навчання англійської мови;

- аналізує результати педагогічної практики, вживає заходи щодо їх вдосконалення.

Тривалість і термін проведення педагогічної практики з англійської мови:

3 курс - 6 семестр: 4 тижні для студентів денної форми навчання, 2 тижні для студентів заочної форми навчання.

У зміст практики входить:

1. Ознайомлення зі школою, бесіди з директором школи, його заступниками, організатором позакласної і позашкільної виховної роботи.

2. Вивчення класу, до якого прикріплено студента, ознайомлення з роботою вчителів і класного керівника (бесіди з ними, вивчення їх планів роботи, відвідування уроків і позакласних занять).

3. Підготовка і проведення уроків різного типу із застосуванням різноманітних методів навчання англійської мови і використанням різних форм організації занять, участь в обговоренні и аналізі уроків. За час практики студенти проводять не менше 10 уроків.

4. Ознайомлення з організацією і методикою проведення факультативних занять за інтересами учнів.

5. Проведення позакласних занять з предмета, участь в обговоренні і аналізі позакласних занять.

6. Виконання всіх функцій учителя і класного керівника. Студент-практикант прикріплюється до одного класу і виконує всі обов'язки класного керівника у відповідності з планом роботи класного керівника даного класу.

7. Проведення індивідуальної роботи з учнями.

8. Підготовка і проведення класних учнівських зборів.

9. Підготовка і проведення диспуту.

10. Участь в загальношкільних виховних заходах.

11. Участь в роботі шкільних (районних) методичних об’єднаннях учителів, у нарадах класних керівників і засіданнях педагогічної ради школи.

Після закінчення педпрактики кожен студент подає груповому керівнику практики таку документацію:

1. Звіт про проведену роботу.

2. Психолого-педагогічну характеристику особи учня або класного колективу.

3. Плани 2 уроків.

4. Конспект одного з проведених виховних заходів. За результатами педагогічної практики з англійської мови в школі студентам виставляється диференційована оцінка, яка складається з оцінок за такі види роботи:

1) якість проведення уроків;

2) проведення виховних заходів з предмета;

3) проведення позанавчальних виховних заходів;

4) виконання завдань з англійської мови;

5) виконання завдань з методики викладання англійської мови;

6) оформлення документації (змістовність і охайність);

7) загальне ставлення до педпрактики.

Оцінка не виставляється у випадку невиконання хоча б одного завдання.

Обов'язки студентів-практикантів

1. Студент-практикант виконує всі види робіт, передбачених програмою педагогічної практики, ретельно готується до кожного уроку і проведення різноманітних позакласних заходів, є для учнів зразком організованості.

2. Практикант підкоряється правилам внутрішнього розпорядку школи, розпорядженням адміністрації і керівників практики. У випадку невиконання вимог, що пред'являються до практиканта, студент може бути відізваний з педпрактики.

3. Студенту, якому не дозволили далі проходити практику, або робота якого на педпрактиці визнана незадовільною, з дозволу ради факультету (інституту) призначається повторне проходження практики без відриву від учбових занять в інституті.

4. На період практики один зі студентів, що працює в даній школі, призначається старостою групи. В обов'язки старости входить облік відвідування студентами школи, сповіщення їх про колективні консультації та семінари, виконання доручень керівників практики.

5. Студент зобов'язаний вести необхідну документацію у відповідності з рекомендованими схемами та вимогами, які подаються нижче.

5.1. Під час активної педагогічної практики кожен студент веде щоденник. Вигляд нової форми щоденника:

Державний заклад

“Південноукраїнський національний педагогичний університет імені К.Д. Ушинського”

(повне найменування вищого навчального закладу)