Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Курсова-зразки для студентів (1).doc
Скачиваний:
64
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
176.64 Кб
Скачать

Додаток в

Зразок оформлення переліку використаних джерел

Література

 1. Додова Л.М. Особенности становления локуса контроля у подростков, получающих кадетское образование [Текст] / Л.М.Додова // Психология в России и за рубежом: материалы междунар. заоч. науч. конф. (г. Санкт-Петербург, октябрь 2011 г.). — СПб.: Реноме, 2011. — С. 76-79. Режим доступа: www.moluch.ru/conf/psy/archive/32/982/

 2. Дольто Ф. На стороне подростка / Франсуаза Дольто [пер. с фр.] – Екатеринбург: У – Фактория, 2004. – 368 с.

 3. Дружинин В.Н. Психология семьи / Владимир Николаевич Дружинин– Екатеринбург: Деловая книга, 2000. - 208 с.

 4. Дружинин В.Н. Экспериментальная психология./ Владимир Николаевич Дружинин – СПб.: Питер, 2000 – 320 с.

 5. Дудникова Н.А. Особенности социально–психологической дезадаптации у подростков с различными типами акцентуации характера / Н.А.Дудникова // Психолог в школе. – 2001. - №1 – 2. – С.138 -168.

 6. Захаров А.И. Происхождение детских неврозов и психотерапия / Александр Иванович Захаров. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2000. – 448 с.

 7. Журавльова Л.П. Психологія емпатії: [Монографія]/ Лариса Петрівна Журавльова. – Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2007. – 328с.

 8. Захарян И.С. Эмпатия / И.С.Захарян// Журнал практического психолога. -1998.- №1 – С.38-41.

 9. Іванов Д.І. Психологічний аналіз системи дитячо–батьківських стосунків у парадигмі глибинної психології: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец.19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Д.І.Іванов. – Одеса, 2005. -20 с.

 10. Иванова Т.Ф. Изучение и формирование ответственности у младших школьников / Т.Ф.Иванова [Электронный ресурс] // Режим доступа: http://www.psvportal.info/psvpage/st 1 .shtml

 11. Ильин Е.П. Дифференциальная психофизиология мужчин и женщин / Евгений Павлович Ильин. – СПб.: Питер, 2002.- 544 с.

 12. Калитиевская Е.Р. Пути становления самодетерминации личности в подростковом возрасте / Е.Р.Калитиевская, Д.А.Леонтьев // Вопросы психологии. – 2006. - №3.- С. 49 – 55.

 13. Калитиевская Е.Р. Смысл, адаптация и самодетерминация у подростков / Е.Р.Калитиевская, Д.А.Леонтьев, Е.Н.Осин, И.И.Бородкина // Вопросы психологии. – 2007. - №2.- С. 68 – 79.

 14. Капрара Дж, Сервон Д. Психология личности [пер. с англ.] / Дж.Капрара, Д.Сервон. - СПб.: Питер, 2003. -640 с.

 15. Кириченко Т.В. Психологічні механізми саморегуляції поведінки підлітків: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. психол. наук: спец.19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / Кириченко Тетяна Василівна. – К, 2001.- 28 с.

Додаток г

Поради для студентів (за О.Л.Музикою)

Як вибирати тему курсової роботи

Тематика курсових робіт є на кожній кафедрі. Як правило, вона відображає широке коло наукових проблем, тож відшукати серед них місце для ваших наукових інтересів буде не складно. З іншого боку, долучення України до світових інтеграційних тенденцій, яке відбувається зараз через Болонський процес, відроджує традицію наукових шкіл. Отже, справді ефективною курсова робота може бути лише тоді, коли ведеться в руслі досліджень наукового керівника. Думається, що не за горами той час, коли навчаючись в одному університеті, студент зможе виконувати курсову роботу в іншому (і не обов'язково українському) під керівництвом провідного фахівця в обраній галузі.

Вибираючи тему, спочатку ознайомтеся з працями наукового керівника і прочитайте хоча б 1-2 статті інших авторів з обраної наукової проблеми. Потрібно також зважити й на свої можливості та плани саморозвитку. Якщо ви поки що невпевнені в собі, мабуть варто вибрати тему, що ґрунтується на стратегії повторного дослідження. Коли ж, навпаки, впевнені, але не дружите з комп'ютером, то ваш правильний вибір - тема, пов'язана з пояснювальною стратегією. А якщо ви вже розумієте, що без комп'ютера у вас непевне майбутнє, спробуйте формувальну чи факторну стратегію і впевніться, що немає нічого недосяжного для людини, яка має мету.

Отже, тему ви вибрали свідомо і вдало. Що далі? Пам'ятайте, викладачеві відводиться на керівництво вашою курсовою роботою всього 3 години, включаючи консультації захист, перевірку роботи і написання рецензії. Незважаючи на всю важливість саме вашого дослідження, не варто забувати, що викладач має й інші справи, нехай і не такі важливі. То як же ефективно використати ці три години?