Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

УМПС 2

.doc
Скачиваний:
32
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
237.06 Кб
Скачать

Вправа 11. Правильно оформити реквізит „Гриф погодження”.

Міністр освіти і науки України

15.05.2009.

особистий підпис

Погоджено

Д.Іваненко.

Вправа 12. Дати письмові відповіді на подані нижче запитання.

1. Що є важливим для Вас як майбутнього фахівця з вивченої теми?

2. Що для вас було новим і чого Ви навчилися у процесі вивчення теми?

3. Чи з’явилося у вас бажання працювати з документами?

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №12

ДОКУМЕНТАЦІЯ З КАДРОВО-КОНТРАКТНИХ ПИТАНЬ

Теоретичні питання:

1. Резюме. Автобіографія.

2. Характеристика. Рекомендаційний лист.

3. Заява. Види заяв.

4. Особовий листок з обліку кадрів.

5. Наказ щодо особового складу.

6. Трудова книжка.

7. Трудовий договір. Контракт. Трудова угода.

Вправа 1. Оформити заяву, в якій Андрущенко Тамара Василівна просить допустити її до участі в конкурсі на заміщення вакантної посади завідувача кафедри економічної теорії Київського національного економічного університету імені Вадима гетьмана. Нанести візу й резолюцію.

Вправа 2. Зредагувати тексти заяв. Записати правильні варіанти.

1. Прошу допустити мене до здачі літньої сесії без заліку з інформатики. Залік не складено вчасно через поважну причину.

2. Я, Кравченко Наталія Миколаївна, дуже прошу Вашого дозволу прийняти мене на навчання за спеціальністю фінансовий менеджмент.

3. Прошу Вас надати мені кредит у розмірі двох тисяч гривнів на 6 місяців.

4. Прошу відпустити мене у відпустку на 5 днів без збереження заробітної плати, бо у мене буде екзаменаційна сесія з 15 по 20червня 2010 року.

5. Прошу надати мені відпустку за свій особистий рахунок на 24 дні з 10 липня до 2 серпня 2010 року, для санаторного лікування.

6. Прошу прийняти мене на роботу менеджером з навчання.

Вправа 3. Записати словосполучення у формі давального відмінка однини.

Йосипів Артем Григорович; Тихохід Любомир Валентинович; Хміль Василь Павлович; Кабиш Микола Петрович; Федів Юрій Іванович; Сніжно Олег Ілліч; Засуха Федір Кирилович; Дейнека Яніна Вадимівна; Чечуга Марина Георгіївна; Кривошия Оксана Василівна.

Вправа 4. Зредагувати речення, що можуть бути використані під час формулювання мети резюме.

1. Розвинути нову ділянку компанії по виробництву й продажу меблів – офісні меблі та устаткування. 2. Заснувати дистриб’юторську мережу компанії по виробництву й продажу меблів. 3. Отримати посаду фінансового аналітика в крупній виробничій організації. 4. Особливо зацікавлений у підготовці журнальних статей, редагуванні й аналізі технічної інформації та матеріалів по технічному навчанню. 5. Отримати посаду асистента по зв’язках з громадськістю, включаючи публікації, підготовку прес-релізів, фотографій та дайджестів. 6. Хочу отримати перспективну посаду в міжнародній, швидко зростаючій компанії. 7. Хочу отримати посаду, яка допоможе мені реалізувати мої творчі й інтелектуальні здібності.

Вправа 5. Зредагувати сталі вислови, уживані в тексті автобіографії.

1. Поступити в інститут; зайняти перше місце в олімпіаді; одержати спеціальність викладач англійської мови; вступити на курси по інформатиці; працювати на посаді фельдшер-лаборант; навчатися на юридичному факультеті на спеціальності; моя сім’я складається з чотирьох чоловіків: я мати, батько, брат; я займаюся мовою програмування.

2. В 2009 році я вступив у Національний Авіаційний Університет, де навчаюся до теперішнього часу. В 2010 році поступив до Київського національного університета на економічний факультет, зараз являюся студентом 2 курса. На протязі 2004-2009 вчився на юриста в університеті, який закінчив з гарними покажниками.

Вправа 6. Оформити документ, у якому висловлено прохання надати відпустку без збереження заробітної плати і до якого додано відповідні документи.

Вправа 7. Зредагувати речення з тексту характеристики.

Проявив себе як викладач, досконало знаючий свою справу. Користується авторитетом колег. Характеристика видана в аспірантуру Харківської правової академії. Фахом секретаря-референта оволоділа в повному обсязі. У червні 2009 року Романовським Л.І. було закінчено навчання в інституті політології та права Національного педагогічного університету ім. М.П.Драгоманова, одержавши диплом за фахом „Правознавство”. Постійно підвищує свій професіональний рівень. Володіє високим рівнем психологічної культури.

Вправа 8. Утворити форму знахідного відмінка однини чоловічих прізвищ. Сформулювати правила, за якими відмінюються прізвища в українській мові.

Кутній, Лимар, Леньо, Яхно, Горобець, Пономарів, Шуль, Тарцюра, музика, Лебідь, Сало, Поштар, Корнило, Калинець, Назарок, Курилів, Гриців, Гудзій, Закусило, Щука.

Вправа 9. Перекласти текст характеристики українською мовою. Дописати відсутні реквізити.

За время своей работы Сергеева А.П. проявила себе как высококвалифицированный специалист в области стандартизации, хорошо знающий законодательство о техническом регулировании.

К исполнению должностных обязанностей Сергеева А.П. относится добросовестно и ответственно. Характеризуется высокой степенью дисциплинированности. При решении сложных вопросов проявляет самостоятельность и оперативность, старательность в выполнении распоряжений руководства.

Сергеева А.П. обладает организаторскими способностями, пользуется авторитетом у коллег и сотрудников смежных подразделений, проявляет требовательность к себе и подчиненным. Умеет находить нестандартные подходы к решению задач, стоящих перед подразделением, творчески подходит к делу.

Стремится к повышению профессионального уровня – по собственной инициативе прошла обучение.

Вправа 10. Створити формуляри-зразки заяв: а) про вступ до вищого навчального закладу; б) про надання академічної відпустки; в) про дострокове складання заліково-екзаменаційної сесії; г) про переведення до іншого факультету (інституту); ґ) про надання творчої відпустки; д) про переведення на іншу посаду.

Вправа 11. Підготувати проекти наказів: а) про нагородження туристичними путівками кількох студентів (співробітників) за особливі успіхи у громадській, науковій роботі; б) про дострокове розірвання контракту з працівником за недотримання правил трудової дисципліни.

Вправа 12. Укласти кілька різновидів резюме: функціональне, хронологічне, резюме випускника ВНЗ, резюме особи з досвідом роботи.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №13

ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНІ ДОКУМЕНТИ

Теоретичні питання:

1. Прес-реліз.

2. Звіт.

3. Довідка.

4. Службова записка.

5. Протокол. Витяг з протоколу.

Вправа 1. Написати прес-реліз анонс про Всеукраїнську студентську наукову конференцію „Українська мова вчора, сьогодні, завтра в Україні і світі”.

Вправа 2. Записати речення відповідно до правописних норм. Указати на характер помилок.

Згідно з планом кафедри, було проведено заняття та подано для обговорення плани конспекти занять. Упродовж звітного періоду, відвідувала відкриті заняття викладачів кафедри. За час педагогічної практики проводила позакласну роботу зі спеціальності, лінгвістичну вікторину, тиждень української мови. Практика допомогла виробити практичні уміння й навички проводити уроки різних типів, перевіряти будь-які види письмових робіт. Педагогічна практика поглибила і закріпила знання здобуті в університеті з фахових і психологопедагогічних дисциплін, випробувати себе, як класний керівник.

Вправа 3. Скласти звіт про роботу студентської ради факультету (інституту), використовуючи безособові форми на –но, -то, утворені від поданих дієслів.

Переобрати, прийняти, узгодити, призначити, схвалити, взяти, затвердити.

Вправа 4. Скласти документ, у якому обґрунтовано потребу передплати фахових періодичних видань.

Вправа 5. Проаналізувати фрагменти пояснювальних записок. Виправити помилки.

Займаючи посаду старости, я зіткнувся з проблемою катастрофічної нестачі аудиторії для проведення практичних занять. Вважаю необхідним прийняти щодо Степаненко Є.О. сурові міри дисциплінарної відповідальності. У відповідності з Вашим дорученням мною перевірено стан підготовки вузів до нового2010-2011 учбового року.

Вправа 6. Зредагувати типові мовні звороти ділового мовлення, що вживаються в службових записках. Скласти з ними речення з відокремленими обставинами та означеннями.

Прийняти міри, ігнорувати думку, заслуговувати увагу, при таких обставинах, при аналізі подій, завідувач кафедрою, учбовий відділ, по власній ініціативі, відстаючі студенти, співставляти факти, діючий закон, слідуючі питання.

Вправа 7. Скласти стислий протокол зборів студентів вашої групи, розмістивши подані реквізити відповідно до правил та додавши необхідні відомості.

Протокол; голова; порядок денний; звіт голови профгрупи за 2010 рік; секретар; слухали; різне; про надання гуртожитку; ухвалили; підписи; дата; номер; про обрання делегатів на звітні профспілкові збори студентів університету; виступили.

Вправа 8. Записати усі можливі варіанти оформлення виступу в протоколі захисту курсових робіт.

Вправа 9. Написати витяг з протоколу засідання студентського наукового гуртка, який ви відвідуєте, про: а) затвердження тем наукових робіт; рекомендацію наукових робіт до участі у студентській науковій конференції.

Вправа 10. Зредагувати тексти довідок.

1. Видана Дидик Олексію Павловичу в тому, що він являється студентом 5 курсу філологічного факультету;

2. Видана Коваленко Сергію Івановичу в тому, що він проживає по адресу: м. Миколаїв, вул.. Садова, 15 кв.102, займає жилу площу 32 квадратних метрів.

Вправа 11. Перекласти подані словосполучення українською мовою. З’ясувати особливості прийменникових конструкцій в обох мовах.

Работать по выходным дням; экзамен по украинскому языку; прочитать с первой по десятую страницу; по истечении срока; добрый по характеру; я к вам по делу; комиссия по составлению резолюции; по отношению к нему; по предложению; по обыкновению; обучать на родном языке; к вашему сведению; с общего согласия; по обоюдному согласию; говорить на английском языке; на наличные деньги; быть к восьми часам; прибегнуть к хитростям.

Вправа 12. Утворити словосполучення, поєднавши дієслово з потрібним іменником. Обґрунтувати вибір. Утворені словосполучення ввести у речення, що можуть бути використані у тексті звіту.

Займати, обіймати, згоджуватися, приставати, підтримувати, звільнити, усунути, присвячувати, приурочити.

ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ №14

ЕТИКЕТ ДІЛОВОГО ЛИСТУВАННЯ

Теоретичні питання:

1. Класифікація листів.

2. Реквізити листа та їх оформлювання.

3. Етикет ділового листування.

4. Оформлювання листа.

5. Різні типи листів.

Вправа 1. Написати лист-прохання до табору відпочинку „Зелений бір” і лист-пропозицію до деканату факультету, де ви навчаєтеся, щодо навчального процесу.

Вправа 2. Написати лист, в якому ви просите дати детальну інформацію про необхідний вам товар (книги). Визначити, який це лист: 1) за найменуванням; 2) за напрямом; 3) за призначенням.

Вправа 3. Продовжити текст листа, визначити, який це лист: 1) за найменуванням; 2) за місцем виникнення; 3) за формою.

Шановні панове!

Підтверджуємо отримання вашого листа від 01.07.2010 р. на постачання 5 тис. примірників посібника „Усне спілкування”. Повідомляємо, що...

Вправа 4. Продовжити текст листа.

Шановний пане...!

Один із основних принципів роботи нашої компанії – гідно цінувати своїх клієнтів. До Вас ми ставимося з особливою повагою, адже впродовж нашої співпраці в нас не виникало серйозних непорозумінь.

Однак учора наша бухгалтерія повідомила, що Ви вчасно не оплатили кілька рахунків. Розуміємо, що...

Вправа 5. Написати лист, в якому ви відмовляєте претендентові на місце роботи. Ваше завдання – переконати адресата в тому, що у вас немає іншого виходу.

Вправа 6. Написати листа, в якому ви просите вибачення за те, що не прийшли на ділову зустріч, про яку домовлялися не особисто, а через свого секретаря. Пояснити, що помилка сталася через непорозуміння та висловити сподівання на повторну зустріч по деякім часі.

Вправа 7. Написати лист-запит комерційної пропозиції (запит на відкриття представництва, запит рекомендації від ділового партнера).

Вправа 8. Написати лист-подяку організації, яка фінансово підтримала важливу доброчинну акцію.

Вправа 9. Продовжити текст листа. З’ясувати, який це документ за: 1) призначенням; 2) напрямком; 3) місцем виникнення.

Шановні панове!

Учора ми отримали приємну звістку про ваш новий успіх – відкриття філії вашого університету в м. Богуславі.

Прийміть наші...

Вправа 10. Продовжити текст листа за початком.

1. Ми раді запросити Вас на зустріч...

2. Запрошуємо Вас на зустріч...

3. Тема зустрічі: ...

4. Зустріч відбудеться...

5. Доводимо до Вашого відома, що замовлення на участь...

6. Нагадуємо, що термін подання...

7. На Ваше прохання повідомляємо, що...

8. Звертаємося до Вас з проханням надіслати...

Вправа 11. Наведені фрази замінити на більш коректні.

1. Просимо Вас негайно оплатити рахунки.

2. Шановні колеги, скільки можна чекати відповіді на листа?

3. Ми не приймаємо Вашої пропозиції.

4. Ми не даємо згоди на подальшу співпрацю.

5. Запам’ятайте, якщо ви не ліквідуєте заборгованість, ми розірвемо контракт.

6. Вивчіть наші пропозиції і дайте відповідь.

Вправа 12. Виправити, де потрібно, помилки у сполученні слів.

На поминати про зустріч; прикласти свої зусилля; вибачаюся за спізнення; тут ви не праві; віроятніше за все; у слідуючий раз купимо; він являється взірцем; на слідуючій неділі; хочу відправити лист; зустрінемось в дев’ять годин; оплачувати бог; це визиває подив.

Вправа 13. Записати типові мовні звороти, за допомоги яких можна висловити претензію.

Вправа 14. Продовжити речення, визначити, в яких листах можна ними скористатися.

1. Дозвольте Вам нагадати про...

2. Хотіли б нагадати Вам про...

3. Доречно буде нагадати про...

4. Нагадуємо Вам, що...

5. Користуючись нагодою, дозвольте нагадати...

6. На жаль, змушені знову нагадати Вам, що...

7. Вважаємо за потрібне ще раз нагадати Вам про...

8. Нам неприємно знову нагадувати Вам про...

9. Попереджаємо Вас про свій намір...

10.Ми не можемо більше нехтувати інтересами... і змушені...