Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
! Курс_ЕЕ / МетодРГР_ОЕЕ_5.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
133.12 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки України

Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького

Факультет інформаційних технологій та біомедичної кібернетики

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання

розрахунково-графічної роботи з курсу

«Основи електротехніки та електроніки»

для спеціальностей

8.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”

7.080401 “ Інформаційні управляючі системи та технології ”

Затверджено на засіданні кафедри математичного і програмного забезпечення автоматизованих систем.

Протокол №

від ___________ 2003 р.

Черкаси - 2003

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт для студентів спеціальності 7.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем” / Укл. М.М.Жолонко, Ю.М.Небилиця, А.В.Ярмілко - Черкаси, ЧНУ, 2003 – 20 с.

Навчальне видання

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічних робіт

для студентів спеціальностей:

8.080403 “Програмне забезпечення автоматизованих систем”

7.080401 “ Інформаційні управляючі системи та технології ”

Укладачі: Жолонко Микола Миколайович, к.т.н., доцент

Небилиця Юрій Миколайович

Ярмілко Андрій Васильович

Рецензенти: Моргун Олександр Миколайович, к.т.н., доцент,

Черкаський інститут пожежної безпеки ім Героїв Чорнобиля

Рідкокаша Анатолій Андрійович, к.т.н., доцент,

Черкаський державний інженерно-технологічний університет

ЗМІСТ

Вступ

1 Мета та завдання розрахунково-графічної роботи

2 Структура розрахунково-графічної роботи

3 Вимоги до оформлення розрахунково-графічної роботи

4 Вимоги до порядку виконання та захисту розрахунково-графічної роботи

5 Теми розрахунково-графічних робіт

6 Література

Вступ

Бурхливий розвиток та широке поширення електротехніки та електроніки кардинально змінює традиційні та новітні сторони життя сучасної людини. Серед них інформаційні технології, зв’язок, фізико-технічні методи обробки матеріалів, електротранспорт, силовий електропривод, побут, реклама та інші. Не має жодної галузі господарювання, жодної науково-дослідної роботи технічного чи природничого спрямування, де в той чи інший спосіб не були б використані електротехнічні та електронні пристрої. Тому оволодіння основами знань електротехніки та електроніки є нагальною проблемою для майбутнього інженера, фахівця з будь-якої технічної спеціальності.

В сучасних промислових установках будь-якої галузі сумісно працюють як класичні електротехнічні пристрої і електричні машини постійного та змінного струмів, так і новітні електронні пристрої, що використовуються для збору і обробки параметрів технологічних процесів та керування виконавчими пристроями. В якості електронних пристроїв для вирішення промислових задач використовуються як електровакуумні, так і напівпровідникові силові прилади: діоди, біполярні та польові транзистори, тиристори, оптоелектронні прилади, а також широка номенклатура аналогових та цифрових мікросхем, які мають різне функціональне призначення: підсилювачі, компаратори, аналого-цифрові та цифро-аналогові перетворювачі, частотоформуючі каскади, мікроконтролерні системи, ЕОМ, т.і.

Виконання розрахунково-графічної роботиспрямовує студента на оволодіння базовими знаннями та практичними навичками в області електроніки та мікроелектроніки. Під час роботи над виконанням розрахунково-графічної роботистудент опрацьовує матеріал щодо тенденцій розвитку технічних засобів електроніки та схемотехніки, основних принципів побудови типових електронних схем, вивчає сучасну компонентну базу електроніки та мікроелектроніки та методи синтезу та відпрацювання електронних схем.

Оскільки курсова робота орієнтована на студентів не електротехнічних спеціальностей, то вона не ставить своїм завданням підготовку спеціалістів в галузі електронної схемотехніки. Виконання розрахунково-графічної роботиорієнтоване на широке використання існуючих електронних пристроїв-прототипів та технічної документації, яка їх супроводжує, а елементом індивідуальної роботи є підбір матеріалу, його аналіз та адаптація до умов індивідуального завдання з мінімальними переробками. Розрахунки вхідних та вихідних характеристик електричних схем, а також розрахунки режимів роботи каскадів носять спрощений вигляд, в результаті якого похибка обрахунків не повинна перебільшувати 5-10%. У ряді випадків допускається проведення уточнень проведених розрахунків шляхом емуляції роботи електронних схем за допомогою комп’ютерних засобів автоматизованої розробки електронних пристроїв. При виконанні роботи важливим є розуміння принципів роботи електронного устаткування та вміння кваліфіковано формулювати задачі та розбивати її на етапи виконання під час розробки пристрою.

Соседние файлы в папке ! Курс_ЕЕ