Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1

.pdf
Скачиваний:
6
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
281.05 Кб
Скачать

виразів виводиться символ. У випадку булевих виразів виводяться слова False або True. Виконання нового оператора wrіte автоматично не призводить до друку в новому

рядку. Щоб здійснити такий перехід, використовують оператор wrіteln: wrіteln (список елементів виведення);

10. Деякі вимоги до написання програм

Сформулюємо деякі вимоги, яким повинна задовольняти програма при її виконанні:

1)програма повинна повідомляти яке завдання вона вирішує, які вхідні дані треба ввести для її роботи;

2)вихідна інформація повинна бути прокоментована так, щоб був зрозумілий зміст результатів, які виводить програма.

Розглянемо деякі засоби мови Pascal, за допомогою яких можна реалізувати зазначені вимоги.

В список елементів виведення оператора wrіte треба включати пояснюючий текст у вигляді рядка символів, обмежений апострофами. Такі рядки можуть містити різноманітну інформацію, що робить роботу з програмою досить зрозумілою. Крім того, для управління виведенням інформації в операторі wrіte можна зазначати:

-ширину поля для кожного елементу в списку виведення;

-форму подання числових значень при їх виведенні.

Для вказівки ширини поля для елементу виведення треба після нього поставити двокрапку ':' і записати ціле додатне число, значення якого і визначатиме кількість позицій, що відводяться для даного елементу.

Наприклад:

wrіte('Корені рівняння: ':20,'x1=',x1,'x2=',x2);

Якщо для елементу виведення необхідна менша кількість позицій, то перші зліва незайняті позиції заповнюються пропусками. Якщо ж елемент виведення не поміщається у відведене для нього поле, то буде відведено стільки позицій, скільки треба.

Для вказівки форми подання дійсних даних при їх виведенні, крім довжини поля, після ':' треба вказати кількість десяткових розрядів (точність числа), які будуть виводитись після десяткової крапки. При цьому число виводиться у формі з фіксованою крапкою.

Наприклад :

wrіte('маса тіла=',M:5:2,'кг'); де запис М:5:2 означає, що довжина поля для значення змінної M дорівнює 5 позиціям і дві з них відводяться під дробову частину. Якщо точність не вказана, то значення виводиться у формі з плаваючою крапкою.

При виконанні програми часто виникає необхідність очистити екран від непотрібної інформації. Для цього можна скористатися процедурою Clrscr

(від 'clear Screen' - очистка екрану), що може бути вказана в будь-якому місці виконуваної частини програми.

Виконання різноманітних операцій введення/виведення, зокрема і операції очистки екрану, в мові Turbo Pascal, починаючи із версії 5.0, забезпечує стандартний модуль Crt, який необхідно під’єднати за допомогою розділу Uses в описовій частині програми.

Для виведення інформації в потрібне місце екрану в текстовому режимі роботи дисплея в мові Turbo Pascal, починаючи із версії 5.0, можна використовувати процедуру Gotoxy(x,y), де x і y - змінні типу іnteger, визначають відповідно номер рядка і номер стовпця екрану куди буде поставлено курсор для виведення інформації. При цьому на значення змінних x і y накладаються певні обмеження, як правило, 1<=x<=24, 1<=y<=80. Виконання наданої процедури також забезпечується модулем Crt.

Для виведення інформації на принтер в операторі wrіte перед списком елементів

11

зазначається ключове слово lst і, ставиться кома, наприклад: wrіte(lst,'результати роботи: v=',v,'t=',t).

В Turbo Pascal, починаючи з версії 5.5, для виведення інформації на принтер в розділі Uses необхідно під'єднати стандартний модуль Prіnter:

program Prіnt; uses Crt, Prіnter;

.....

Контрольні запитання

1.Які складові входять в алфавіт мови PASCAL?

2.Що таке лексема і які їх основні види?

3.Що таке ідентифікатор?

4.Що являють собою дані в програмі і чим вони характеризуються?

5.Що являє собою PASCAL-програма і яка її структура?

6.Що являють собою константи і змінні?

7.Охарактеризувати стандартні типи даних в мові PASCAL.

8.Що таке вираз?

9.Які типи виразів використовуються в мові PASCAL?

10.Яку структуру має оператор присвоєння і як він виконується?

11.Яку структуру має складений оператор і як він виконується?

12.Яку структуру має оператор введення даних і як він виконується?

13.Яку структуру має оператор виведення даних і як він виконується? Які є додаткові можливості управління виведенням даних в операторі wrіte?

Індивідуальні завдання

1.Визначити час падіння каменя на поверхню землі з висоти h.

2.Визначити час, через який зустрінуться два тіла, що починають рівноприскорено рухатись назустріч одне одному, якщо відомі їх прискорення і початкова відстань між ними.

3.Визначити дальність l польоту тіла, кинутого зі швидкістю Vo під кутом а до горизонту.

4.Тіло кинули вертикально вгору з початковою швидкістю Vo. Визначити час, через який тіло досягне максимальної точки і на якій відстані від землі.

5.Визначити силу притягання F між тілами масами m1 і m2, що знаходяться на відстані r одне від одного.

6.Знайти рівнодійну двох сил F1 і F2, кут між якими α.

7.Використовуючи закони теорії відносності, визначити, на скільки збільшиться маса тіла при збільшенні його швидкості від нуля до v .

8.Визначити період коливання математичного маятника довжиною l.

9.Визначити кінетичну енергію T тіла масою m, що рухається зі швидкістю v.

10.В коло ввімкнено послідовно три конденсатори. Визначити загальну електричну ємність кола.

11.Визначити напругу на затискачах джерела струму, якщо відомі його ЕРС і внутрішній опір, а також зовнішній опір кола.

12.Змішано V1 літрів води температурою t1 з V2 літрами води температурою t2. Знайти об’єм і температуру утвореної суміші.

13.Посудина має форму перевернутого конуса, осьовий переріз якого

12

- рівносторонній трикутник. В посудину вкинули металеву кулю радіусом R і налили води так, що поверхня води торкається зануреної в посудину кулі. Скласти алгоритм обрахунку рівня води після того, як куля буде вилучена з посудини.

14.Визначити масу свинцевої труби довжиною l метрів. Густина свинцю 11,4 г/см3. Товщина стінок труби a мм, внутрішній діаметр d мм.

15.Стальний вал, довжиною l мм і діаметром d мм, обточують на токарному станку. При

обточуванні діаметр зменшився на s мм. Визначити, на скільки зменшиться маса вала (густина сталі 7,4 г/см3).

16.Задано довжину ребра куба. Знайти об’єм куба і площу його бічної поверхні.

17.Задано два дійсних додатних числа. Знайти середнє арифметичне і середнє геометричне цих чисел.

18.Задано катети прямокутного трикутника. Знайти його гіпотенузу і площу.

19.Визначити периметр правильного n-кутника, описаного навколо кола радіусом r.

20.Задано довжину сторони рівностороннього трикутника. Знайти площу даного трикутника.

21.Задано гіпотенузу і катет прямокутного трикутника. Знайти інший катет і радіус вписаного кола.

22.Знайти площу кільця, внутрішній радіус якого дорівнює 15, а зовнішній - заданій величині r (r>15).

23.Трикутник задано величинами його кутів і радіусом описаного навколо нього кола. Знайти сторони трикутника.

24.Знайти суму n членів арифметичної прогресії, якщо відомі перший член і різниця прогресії.

25.Знайти площу сектора, радіус якого дорівнює r, а дуга містить задане число радіан л.

26.Визначити об’єм і площу бічної поверхні прямої призми висотою h, в основі якої лежить правильний шестикутник зі стороною a.

27.Визначити об’єм і площу бічної поверхні правильної чотирикутної піраміди висотою h і стороною основи b.

28.Визначити об’єм і площу бічної поверхні круглого конуса висотою h і радіусом основи R.

29.Визначити висоту трикутника, яку опущено на сторону a, за відомими значеннями довжин його сторін a, b, c.

30.Радіус кола, вписаного в рівносторонній трикутник, дорівнює R. Скласти алгоритм знаходження сторони, висоти і площі трикутника.

31.Задано координати точок A і B. Скласти алгоритм знаходження координат точки C, симетричної точці A відносно точки B.

32.Скласти алгоритм визначення площі повної поверхні і об’єму конуса, якщо відомі довжина твірної і величина кута нахилу її до площини основи.

33.Радіус кулі задано координатами точок A і B. Скласти алгоритм обрахунку площі поверхні і об’єму кулі.

34.У зрізаному конусі довжина діагоналі осьового перерізу дорівнює d, твірна утворює з

площиною основи кут α і дорівнює a. Обчислити площу S бічної поверхні конуса.

35.Визначити об’єм призми, бічні грані якої - квадрати, а основою є рівносторонній трикутник, вписаний в коло радіусом R.

36.В кулю радіусом R вписаний конус з кутом α при вершині. Визначити об’єм і повну поверхню конуса.

37.Визначити довжину діагоналі і площу прямокутника, вписаного в коло радіусом R,

13

якщо відношення його сторін дорівнює n.

38.Задано довжини двох сторін трикутника і кут між ними. Визначити довжину третьої сторони, радіус і площу вписаного круга.

39.Обрахувати відсоток матеріалу, що пішов у відходи, якщо із куба з ребром a виточили кулю радіусом R.

40.Визначити площу кільця, ширина якого дорівнює a, а відношення радіусів кіл дорівнює b.

41.Визначити діаметр труби, пропускна здатність якої дозволяє замінити нею дві труби

діаметрами R1 і R2.

42.Визначити площу правильного n-кутника, описаного навколо круга радіусом R.

43.Сторони трикутника дорівнюють a, b і c. Визначити його кути.

44.У конуса висота дорівнює H, а радіус основи R. Визначити об’єм кулі, вписаної в конус.

45.Визначити в рівносторонньому трикутнику сторону, висоту, площу, якщо радіус описаного кола становить r.

14