Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
б_Н_П_філософія.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
92.67 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки україни

ЧЕРКАСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО

Навчально-науковий інститут

історії і філософії

КАФЕДРА ФІЛОСОФІЇ

ФІЛОСОФІЯ

Навчальна програма

Черкаси 2009

Філософія: Навчальна програма/Розробник: Видриган М.В., кандидат філософських наук, доцент

Рецензенти:

Марченко О.В., доктор філософських наук, професор

Богданов В.С., доктор філософських наук, професор

Затверджено Вченою радою Черкаського національного університету

імені Богдана Хмельницького

(протокол № від 2009р.)

Черкаський національний університет

імені Богдана Хмельницького, 2009

Структура програми навчальної дисципліни «філософія» і. Опис предмету навчального курсу

Курс:

Підготовка бакалаврів

Напрям, спеціальність, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчального курсу

Кількість кредитів

ECTS: 3

Модуль:

(навчальний проект)

Змістовних модулів: 2

Загальна кількість годин: 108

Тижневих годин: 4

8.050101. Комп’ютерні науки

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр

Обов’язковий

Рік підготовки: 1

Семестр: 2

Лекції: 18

Семінари: 18

Лабораторні заняття: немає

Самостійна робота: 72

Індивідуальна робота: немає

Вид підсумкового контролю: екзамен

Іі. Пояснювальна записка.

Визначення своєї співвідносності з сущим, з дійсністю, свого місця і – відповідно – свого ставлення до нього є найбільш людською і нагальною проблемою кожного, сховатися від якої неможливо, як не можливо сховатися від себе і від дійсності. Основною специфікою філософії є її світоглядний характер, що загострює проблему свободи й активного самовизначення студента в освітньому процесі. Це, зокрема, стосується формування його інтелектуальної та моральнісної ідентичності. Другою характерною рисою філософії є її евристична специфіка в цілому і, зокрема, на тлі спеціальних дисциплін. На відміну від останніх, філософія актуалізує екзистенційну рефлексію студента і спонукає його до розвитку інтелектуального споглядання як специфічного способу пізнання граничних смислів світобудови – того способу і форми мислення, яка не є необхідною для осягнення спеціальних наук, але є сутнісно необхідною для формування духовного світу особистості.

Вивчення філософії в університетах, повинно вести до набуття певних знань, сприяти розвитку здібностей самостійного мислення, а це можливо лише тоді, писав Г.Гегель, коли воно піде визначеним, методичним і впорядкованим шляхом. Представлена навчальна програма призвана реалізувати такі завдання.

У першому, історико-філософському розділі або навчальному модулі, ставиться задача привернути увагу і мисленеві можливості студентів до скарбниці світової філософської думки, спираючись, в основному на західноєвропейську філософську традицію.

У другому розділі стоять задачі найширшого залучення студентів до самоусвідомлення, самосприйняття актуальних проблем буття і розвитку, свідомості, пізнання і творчості, аналізу суспільства і соціальних процесів з метою їх вирішення і реалізації в особистісній і суспільній практичній діяльності.

В результаті вивчення курсу філософії студенти повинні:

1. Знати:

- філософські погляди і концепції мислителів, філософських шкіл і напрямків різних історичних епох, визначених цією навчальною програмою;

- основні проблеми таких галузей філософського знання як онтологія, гносеологія, філософська антропологія, соціальна філософія.

2. Уміти:

- самостійно опрацьовувати оригінальні філософськи тексти (першоджерела, наукові публікації тощо);

- вільно орієнтуватися в навчально-методичній літературі і довідкових виданнях з філософії;

- підтримувати філософську культуру інтелекту, тобто самостійно пізнавати (досліджувати) актуальні проблеми, що виникають в різних галузях філософського і спеціально-наукового знання.

Методи навчання: інформаційно-продуктивний, продуктивно-пізнавальний, дослідницький, репродуктивний.

Методи оцінювання: співбесіди на семінарських заняттях, модульний контроль, екзамен.

Методичне забезпечення: конспекти лекцій, навчальна та робоча програма, нормативні документи, наукові статті і монографії, підручники та посібники.

Ресурси: наукова бібліотека ЧНУ ім. Б.Хмельницького, обласна наукова бібліотека ім. Т.Г.Шевченка, Інтернет, електронні адреси:

WWW.nplu.kiev.ua

WWW.nbuvgov.ua

WWW.library.edu-ua.net

WWW. library.univ.kiev.ua