Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

методика

.doc
Скачиваний:
17
Добавлен:
22.02.2016
Размер:
58.37 Кб
Скачать
 1. Охарактеризуйте предмет методики навчання іноземних мов як науки, її зв’язок із іншими науками. Основні методичні поняття: принцип, метод, прийом. Наведіть приклади різних прийомів і методів роботи на уроці іноземної мови на основі підручників для базової школи.

 2.  Охарактеризуйте чотирикомпонентну мету цілі навчання іноземних мов. Розкрийте поняття іншомовноїкомунікативної компетентності. Сформулюйте практичні, освітні, розвивальні та виховні цілі одного з уроків за підручником для базової школи.

 3. Охарактеризуйте основні та допоміжні засоби навчання, вимоги до них та складові навчально-методичного комплексу з іноземної мови. Проаналізуйте підручники для 5-6 класів “Англійська мова” А.Несвіт та О.Карп’юк, щодо відповідності вимог до сучасних підручників.

 4. Розкрийте методику формування іншомовної соціокультурної компетентності.

 5. Охарактеризуйте вправи для формування іншомовної комунікативної компетенності: поняття "вправа”, "структура вправи”, "класифікація вправ”. Наведіть приклади різних вправ з підручників для 6-7класів “WeLearn English” А.Несвіт, прокласифікуйте їх.

 6. Розкрийте методику формування іншомовної фонетичної компетентності: мету і зміст навчання вимови, принцип апроксимації, основні етапи формування слухо-вимовних навичок. Типи і види вправ для формування фонетичних навичок. Наведіть приклади різних видів вправ для проведення фонетичної зарядки на середньому етапі вивчення англійської мови.

 7. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності в діалогічному мовленні: мету і зміст навчання, етапи формування вмінь діалогічного мовлення, систему вправ для навчання діалогу. Наведітьприклади тренувальних вправ для навчання діалогічного мовлення у 5-9 класах з використанням рольової гри.

 8. Розкрийте методику формування іншомовної компетениності в монологічному мовленні; мету і змістнавчання, систему вправ для навчання монологічного мовлення. Наведіть приклад структурно-мовленнєвоїсхеми для побудови мікромонологу учнями 8 – 9 класів.

 9. Розкрийте методику формування іншомовної граматичної компетентності: мету і зміст навчання граматичного матеріалу, етапи ознайомлення з ГС активного мінімуму, типи і види вправ для їх засвоєння.Наведіть приклади вправ для введення і закріплення грамматичного матеріалу за підручником 8 класу “WeLearn English” А.Несвіт.

 10. Розкрийте методику формування іншомовної лексичної компетенції: мету і зміст навчання лексики, поняття "активний” і "пасивний” лексичний мінімум, різні способи семантизації лексичних одиниць. Наведітьприклади тестів з використанням малюнків для контролю розуміння лексичних одиниць за темою "Food andDrinks”.

 11. Охарактеризуйте етапи роботи з лексичним матеріалом, типи і види вправ для засвоєння лексичного мінімуму. Наведіть приклади вправ для формування мовленнєвих лексичних навичок за підручником для 7 класу “We Learn English” А.Несвіт

 12. Розкрийте методику навчання техніки читання: поняття "техніка читання”, труднощі навчання, методи навчання техніки читання англійською мовою, типи і види вправ для навчання техніки читання. Наведітьприклади вправ для навчання читання слів, що починаються з літери "Gg” .

 13. Розкрийте методику формування іншомовної компетенції в читанні: мету і зміст навчання читання, особливості навчання різних видів читання. Складіть завдання для контролю розуміння прочитаного тексту за підручником 8 класу“We Learn English” А.Несвіт.

 14. Розкрийте методику навчаннятехніки письма: поняття "техніка письма”, труднощі навчання, типи і видивправ для навчання графіки та орфографії. Наведіть приклади трьох вправ для навчання каліграфії та орфографії за підручником для 5 класу“We Learn English” А.Несвіт

 15. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності в письмі: мету і зміст навчання письма як виду мовленнєвої діяльності, систему вправ для навчання письма. Наведіть приклади вправ для навчання написання листа з опорою на графічно-вербальну схему для учнів 9 класу за підручником “We Learn English” А.Несвіт або О.Карп’юк.

 16. Розкрийте методику формування іншомовної компетентності в аудіюванні: мету і зміст навчання, механізми, труднощі аудіювання. Складіть фрагмент уроку з аудіювання тексту (за вибором) за підручником з іноземної мови для базової школи

 17. Охарактеризуйте основні етапи формування вмінь аудіювання, система вправ, вимоги до тексту з аудіювання. Наведіть приклади вправ для контролю розуміння аудіотексту за підручником 5 класу “We LearnEnglish” А.Несвіт або О.Карп’юк.

 18. Охарактеризуйте урок як основну форму навчально-виховного процесу з іноземної мови. Розкрийтеспецифіку уроку іноземної мови та типологію уроків. Проаналізуйте поурочний план-конспект уроку із точки зору дотримання вимог до структури уроку.

 19. Охарактеризуйте структуру уроку іноземної мови. Розкрийте вимоги до сучасного уроку іноземної мови. Сплануйте вступну частину уроку з англійської мови в 5 класі.

 20. Розкрийте особливостіп ланування навчально-виховногопроцесу з іноземної мови: види планів, структура планів. Проаналізуйте Державний стандарт середньої загальної освіти (Іноземнімови).

 21. Розкрийте мету, зміст і форми позакласної роботи з іноземної мови. Охарактеризуйте тиждень іноземної мови як комплексну форму позакласної роботи. Складіть план проведення позакласного заходу з іноземної мови або Тижня іноземної мови для учнів 5 – 6 класів.

 22. Розкрийте методику контролю рівня сформованості іншомовної комунікативної компетентності: функції, об’єкти, види і форми. Вимоги до контролю знань, навичок і вмінь з іноземної мови, оцінювання навчальних досягнень учнів. Розробіть завдання контрольної роботи у 5 класі.

 23. Охарактеризуйте тест як засіб контролю у навчанні іноземних мов: поняття "тест”, структура тесту, типи, видитестів і методику використання. Наведіть приклади тестовихзавдань для контролю розуміння учнями 8 класу прочитаного або прослуханого тексту.

 24. Охарактеризуйте інтерактивний метод навчання: принципи методу , етапи роботи, характерні навчальні прийоми. Наведіть приклади інтерактивних вправ

 25. Розкрийте ефективність використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках іноземної мови у базовій школі. Наведіть приклади вправ з використанням ІКТ ITK для формування іншомовної комунікативної компетентності учнів 5-9 класів.

 26. Розкрийте засоби навчання ІМ, дайте їх класифікацію. Проаналізуйте особливості використання зорових (вербальних і зображальних) засобів на різних ступенях та методику роботи з цими засобами в різних підручниках з іноземної мови для середньої школи.

 27. Проаналізуйте особливості навчання іноземної мови на середньому ступені: завдання, зміст, засобивикористання зорового та слухового унаочнення у процесі виконання вправ.

 28. Дайте характеристика чинної програми з іноземних мов для середньої школи: зміст і структура.

 29. Охарактеризуйте методи і технології навчання на сучасному уроці англійськоїмови.

 30. Охаректиризуйте проблему створення НМК з іноземної мови. Проаналізуйте різні точки зору на НМК. Обгрунтуйте необхідність створення альтернативних НМК.

 1. Складіть план-конспект уроку за темою “It’s a Nice Place, isn’t it?” (Question Tags) (А.Несвіт We learn English7, Unit 1, cтор. 32-33).

 2. Складіть план-конспект уроку за темою “First Aid” (А.Несвіт Welearn English 7, Unit 3, cтор. 109-112).

 3. Складіть план-конспект уроку за темою “You’re Cooking!” (А.Несвіт Welearn English 7, Unit 2, Ex. 4-7, cтор. 76-77).

 4. Складіть план-конспект уроку за темою “The Past Indefinite Passive Voice” (А.Несвіт Welearn English 7, Unit3, Ex. 5-9, cтор. 95-97).

 5. Складіть план-конспект уроку за темою “This is London” (А.Несвіт We learn English 7, Unit 6, Ex. 4-7, cтор. 191-193).

 6. Складіть план-конспект уроку за темою “This is London” (А.Несвіт We learn English 7, Unit 6, Ex. 1-7, cтор. 193-195).

 7. Складіть план-конспект уроку за темою “From the History of London” (А.Несвіт We learn English 7, Unit 6, Ex. 1-7, cтор. 195-198).

 8. Складіть план-конспект уроку за темою “At the Cinema” (А.Несвіт We learn English 7, Unit 6, Ex. 1-4, cтор. 135-137).

 9. Складіть план-конспект уроку за темою «A family is a little world created by love» (Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2006. Lesson 2, p. 38-39).

 10. Складіть план-конспект уроку за темою «MyParents» (Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2006. Lesson 4, p. 42-43).

 11. Складіть план-конспект уроку за темою «On Saturdays» (Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2006. Lesson 9, p. 52-53).

 12. Складіть план-конспект уроку за темою «Household Chores» (Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2006. Lesson 10, p. 54-55).

 13. Складіть план-конспект уроку за темою «Family and Friends» (Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2006. Lesson 13, p. 58-59).

 14. Складіть план-конспект уроку англійської мови за темою “My School Subjects” (Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2006. Lesson 2, p. 130-131).

 15. Складіть план-конспект уроку за темою "Sport" The Present Perfect and Present Perfect Continuous (А.Несвіт We learn English 7, Unit 5, cтор. 164 165).

 16. Складіть план-конспект уроку за темою «Eat the Righ Food» (Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2006. Lesson 1, p. 60-61).

 17. Складіть план-конспект уроку за темою “At the English Lesson” (Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2006. Lesson 4, p. 132-133).

 18. Складіть план-конспект уроку за темою “In the Shopping Mall” (Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2006. Lesson 2, p. 114-115).

 19. Складіть план-конспект уроку за темою «In BreakfastTime» (Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2006. Lesson 3, p. 62-63).

 20. Складіть план-конспект уроку англійської мови за темою «The World of Books» (Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2006. Lesson 1, p. 76-77).

 21. Складіть план-конспект уроку за темою “Doctors and Nueses” (А.Несвіт We learn English 7, Unit 3, Ex. 1-3,cтор. 115-118).

 22. Складіть план-конспект уроку за темою "What Is in Your Packed Lunch" (А.Несвіт We learn English 7, Unit 2, cтор. 70-72).

 23. Складіть план-конспект уроку за темою «Sport in Our Life» (Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2006. Lesson 1, p. 94-95).

 24. Складіть план-конспект уроку за темою “TheHeartoftheCapital - Khreschatyk” (А.Несвіт We learn English 7, Unit 6, Ex. 1-6, cтор. 206-207).

 25. Складіть план-конспект уроку (А.Несвіт We learn English 7, Unit 6 “Two Capitals: London and Kyiv”, Ex. 1-6, cтор. 213-216).

 26. Складіть план-конспект уроку за темою “We Like Sports and Games” (Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2006. Lesson 3, p. 98-99).

 27. Складіть план-конспект уроку за темою "How long have you been training?" The Present Perfect Continuous Tense (А.Несвіт We learn English 7, Unit 5, Ex. 1-5, cтор. 157-159).

 28. Складіть план-конспект уроку за темою “Sports Stories” (Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2006. Lesson 4, стор. 101).

 29. Складіть план-конспект уроку за темою «The Olympic Games» (Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2006. Lesson 6, p. 104-105).

 30. Складіть план-конспект уроку за темою “At the Supermarket” (Несвіт А.М. Ми вивчаємо англійську мову: Підручник для 6-го кл. загальноосвіт. навч. зал. – К.: Генеза, 2006. Lesson 1, p. 112-113).