Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
мЕТОДИЧКА КОНТР РАБОТЫ МЕНЕДЖМЕНТ.doc
Скачиваний:
9
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
178.69 Кб
Скачать

Витяг з посадової інструкції менеджера з управління персоналом. Функціональні обов’язки.

 1. Веде облік особового складу підприємства, його підрозділів і встановлену документацію по кадрам.

 2. Оформляє прийом, переведення і звільнення працівників, інструкціями і наказами керівника підприємства.

 3. Формує і веде особисті справи працівників, вносить у них зміни, зв'язані з трудовою діяльністю.

 4. Бере участь у розробці перспективних і річних планів по праці і кадрам.

 5. Підготовляє необхідні матеріали для кваліфікаційної й атестаційної комісій і подання робітників та службовців до заохочень нагороджень.

 6. Заповнює, враховує і зберігає трудові книжки, робить підрахунок виробничого стажу, видає довідки про дійсну і трудову діяльність працівників.

 7. Веде облік надання відпусток працівникам.

 8. Здійснює контроль за складанням і дотриманням графіків чергових відпусток.

 9. Оформляє документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства і їхніх родин.

 10. Вивчає рух і причини плинності кадрів, бере участь у розробці заходів щодо їх усунення.

 11. Веде архів особистих справ і підготовляє документи після закінчення встановлених термінів поточного збереження до здачі на державне збереження.

 12. Здійснює контроль за станом трудової дисципліни і суспільного порядку і контролює своєчасність прийняття адміністрацією, громадськими організаціями і трудовими колективами відповідних мір.

 13. Складає встановлену звітність про роботу з кадрами.

 14. Виконує інші доручення директора, що стосуються кадрової й оргмасової роботи.

Варіант 10.

Теоретичне питання. Поняття основні риси стратегії. Рівні розробки стратегії: корпоративний, рівень бізнес-одиниць, функціональний рівень.

Ситуація.

Згідно виписки зі штатного розкладу ТОВ «Мир» Побудувати блок-схему апарата управління, вказати її тип, описати переваги і недоліки.

Найменування посади

Кількість чоловік

Директор

1

Заступник директора з торгівлі

1

Головний бухгалтер

1

Головний економіст

1

Економіст за цінами

2

Економіст

3

Бухгалтер

4

Товарознавець

3

Варіант 11.

Теоретичне питання. Соціально-психологічні методи управління в трудовому колективі. Соціальна і психологічна мотивація.

Ситуація.

Проаналізуйте вплив на поведінку людини в організації різних парних комбінацій потреб влади, успіху та причетності. Слід розглянути це стосовно до поведінки:

а) начальнику функціонального підрозділу;

б) менеджера низової ланки.

Варіант 12.

Теоретичне питання. Сутність функції «організації» в менеджменті підприємства. Поняття організаційної структури та характеристика її елементів.

Ситуація.

Для підвищення ефективності комерційної роботи, посилення власних конкурентних переваг керівництво ЗАТ «Промінь» вирішило розширити збутову мережу, а саме – побудувати новий продовольчий магазин, який би не тільки задовольняв потреби населення у високоякісних та недорогих продуктах, але й надавав такі додаткові послуги, як: вироблення напівфабрикатів, послуги столу замовлень, кафе-бар та кафе для дітей. У перспективі планувалося налагодити службу доставки продуктів за замовленнями клієнтів.

У зв'язку з цим розробіть організаційний план управлінського рішення щодо відкриття нового продовольчого магазину.

Варіант 13.

Теоретичне питання. Організаційна структура управління та її види: лінійна, функціональна, лінійно-функціональна, дивізіональна.

Ситуація.

Ви менеджер торговельного підприємства. Ваш персонал не любить неясності, не схильний до нововведень і віддає перевагу жорстко контрольованим ситуаціям. Визначите свій стиль керівництва та форму свого впливу на персонал. Відповідь обґрунтуйте.

Варіант 14.

Теоретичне питання. Організаційна структура управління та її види: матрична, проектна. Сучасні організаційні структури управління підприємством.

Ситуація.

Входження України в ринок супроводжується глибокою кризою в економіці, нестабільним політичним життям, складними соціокультурними факторами. По мірі розвитку ринкового механізму підсилюється конкуренція серед підприємств у боротьбі за споживача. У цих умовах пасивне споглядання ринку і відсторонення від формування попиту неминуче приводять до ослаблення позицій підприємств на ринку і зниженню ефективності їхньої роботи. Це обумовлює необхідність здійснення інноваційних процесів, їхнього втілення в життя, нової технології управління, вдосконалення кадрової політики підприємства, активізації маркетингових заходів та інше.

На підставі використання методики побудови «дерева цілей» розробити комплекс заходів щодо підвищення ефективності управління торговельним підприємством.

Варіант 15.

Теоретичне питання. Характеристика економічних методів і важелів управління в умовах ринку.

Ситуація.

Визначити до яких областей діяльності фірми (прибутковість, ринки, продуктивність, фінансові ресурси, матеріальні ресурси, нововведення, трудові ресурси, соціальна відповідальність) можна віднести наступні її цілі:

 • зменшити період інкасації до 26 днів до кінця цього року;

 • збільшити кількість одиниць продукції до «Х» на одного робітника за 8-часовий робочий день;

 • знизити довгострокову заборгованість до 8 млн. дол. протягом п'яти років;

 • збільшити доход на інвестиційний капітал до 15% за винятком податків протягом п'яти років;

 • розробити новий вид продукції (поглибити асортимент), орієнтований на масового споживача протягом трьох років;

 • здійснити 20-годинну програму підготовки керівних кадрів без відриву від виробництва для 25 керівників нижчої ланки до кінця року;

 • збільшити обсяг продажу комерційного сектора до 85% і зменшити обсяг продажів військового сектора до 15% протягом наступних двох років;

 • розробити і впровадити матричну організаційну структуру протягом трьох років.

Варіант 16.

Теоретичне питання. Організаційно-розпорядницькі методи управління: їхні характерні риси і види.

Ситуація.

Складіть "дерево цілей" щодо підвищення економічної ефективності торговельного підприємства і запропонуєте комплекс заходів щодо їхнього досягнення.

Варіант 17.

Теоретичне питання. Загальна характеристика мотивації. Сутність і види мотивів. Процес мотивації.

Ситуація.

Проаналізуйте наведені приклади місії фірми на відповідність вимогам до правильно сформульованої місії:

1) місія фірми AVIS, що займається прокатом автомобілів: «Стати швидко зростаючою компанією з найбільш високим рівнем прибутку серед всіх компаній, які займаються прокатом та орендою транспортних засобів без водіїв;

2) місія невеликого рекламного агентства: «Стати найавторитетнішою компанією у своєму географічному регіоні, яка пропонує вичерпний асортимент рекламних послуг у справі забезпечення творчих контактів виробників продукції або послуг з їх клієнтами»;

3) місія комерційного банку; «Сприяння становленню і розвитку середнього і малого бізнесу в Україні шляхом надання широкого спектра банківських послуг, високої якості обслуговування клієнтів і ефективного розвитку з врахуванням інтересів акціонерів, клієнтів і співробітників».

Варіант 18.

Теоретичне питання. Характеристика змістовних теорій мотивації.

Ситуація.

Згідно виписки зі штатного розкладу ТОВ «Бєларусь» побудувати блок-схему апарата управління, вказати її тип, описати переваги і недоліки.

Найменування посади

Кількість чоловік

Директор

1

Заступник директора

1

Провідний економіст

1

Економіст

2

Начальник комерційного відділу

1

Товарознавець

3

Головний бухгалтер

1

Бухгалтерія

3

Юрист

1

Варіант 19.

Теоретичне питання. Характеристика процесуальних теорій мотивації.

Ситуація.

Традиційно виділяють три рівні управління: нижчий, середній та вищий. Які ролі виконують в організації керівники нижчого, середнього та вищого рівнів (використовуйте класифікацію управлінських ролей за визначенням Мінцберга).

Варіант 20.

Теоретичне питання. Поняття процес і види контролю. Характеристики ефективного контролю.

Ситуація.

Нові умови господарювання характеризуються тим, що підприємства різноманітних форм власності функціонують у складних умовах динамічного мікросередовища: збільшилася кількість постачальників, різноманітними стали рівні каналів розподілу, які використовуються, зріс обсяг імпортних поставок, виникли нові комерційні структури. Все це зумовило необхідність активізації господарчої діяльності на підприємствах роздрібної торгівлі.

Головною проблемою ТОВ «Продукти» є його збитковість, що обумовлено в першу чергу низькими темпами росту продажу товарів. Тому керівництво прийняло рішення про розробку комплексу заходів, спрямованих на підвищення обсягу збуту товарів на підприємстві для покращення ситуації слід приділяти особливу увагу активізації маркетингової діяльності підприємства, підвищенню продуктивності праці працівників, підвищенню ефективності роботи управлінського персоналу.

На підставі використання методики добудови «дерева цілей» розробити комплекс заходів щодо усунення даної проблемної ситуації.

Варіант 21.

Теоретичне питання. Система методів управління підприємством.

Ситуація.

У торговельному підприємстві за період інфляційної кризи планова робота виявилася практично згорнута. Планово-економічний відділ більше займається оперативним обліком, констатацією досягнутих результатів і їхнім коротким аналізом. До основних причин такого положення відноситься: відсутність об'єктивної інфляції про товарну пропозицію та купівельний попит; нестабільність нормативно-правової бази (ставки податків, ліцензування, патентування); недостатня кваліфікація кадрів. У результаті на підприємстві відсутня практика розробки планів економічного і соціального розвитку на перспективу; не визначені критерії ефективності діяльності, не визначена довгострокова стратегія поведінки підприємства на ринку.

Для ліквідації зазначених недоліків розробіть рекомендації щодо вдосконалення планування як економічного методу господарювання.

Варіант 22.

Теоретичне питання. Поняття лідерства в управлінні Характеристика способів впливу на підлеглого.

Ситуація.

За результатами останніх років постійно знижується конкурентоспроможність одного з найбіліших торгових підприємств м. Донецька ЗАТ «Донецький ЦУМ». Основними причинами такого стану є недостатньо широкий асортимент реалізованих товарів, відсутність заходів щодо стимулювання збуту, низка активність рекламної політики. Підприємство не приділяє достатньої уваги пошуку нових джерел закупівлі товарів, встановленню довгострокових ділових відносин з вітчизняними підприємствами зокрема з тими, що знаходяться в районі його діяльності.

На підставі використання методики побудови «дерева цілей» розробити комплекс заходів щодо усунення даної проблемної ситуації.

Варіант 23.

Теоретичне питання. Поняття стилю в управлінні. Одномірні стилі управління: авторитарний, демократичний, ліберальний.

Ситуація.

Охарактеризуйте основні документи, необхідні для створення нового функціонального підрозділу у підприємстві (наприклад, служби маркетингу).

Варіант 24.

Теоретичне питання. Багатомірні стилі управління.

Ситуація.

У таблиці наведено ієрархію навичок за їх значущістю для керівників різних рівнів. Вкажіть, які з них необхідні керівникам нижчої, середньої та вищої ланки. Обґрунтуйте свій вибір.

Ступінь вагомості

А

Б

В

1

Вміння згуртовувати

Технологічні навички

Вміння передбачувати

2

Вміння планувати

Вміння згуртовувати

Вміння згуртовувати

3

Технологічні навички

Вміння проявляти ініціативу

Вміння йти на компроміс

4

Вміння йти на компроміс

Вміння йти на компроміс

Вміння приваблювати до себе

5

Вміння передбачувати

Вміння планувати

Вміння планувати

6

Вміння творчо мислити

Вміння виховувати

Вміння швидко приймати рішення

Варіант 25.

Теоретичне питання. Управлінська інформація і вимоги до неї. Класифікація управлінської інформації.

Ситуація.

Напишіть текст листа постачальнику, у якому Ви сповіщаєте його про зміну свого розрахункового рахунка. Перелічите вимоги до складання управлінських документів.

Варіант 26.

Теоретичне питання. Комунікації в менеджменті та їх значення. Види і процес комунікацій в організації. Комунікаційні мережі.

Ситуація.

Заповніть таблицю з характеристики видів організаційної структури управління.

Організаційна структура

Сильні сторони

Слабкі сторони

Умови використання

Лінійна

Лінійно-функціональна

Дивізіональна

Матрична

Варіант 27.

Теоретичне питання. Міжособистісні та організаційні бар’єри комунікацій. Напрямки підвищення ефективності комунікацій.

Ситуація.

Розробити посадову інструкцію начальника фінансової служби підприємства.

Варіант 28.

Теоретичне питання. Основні підходи до оцінки ефективності менеджменту та їх характеристика.

Ситуація.

Уявіть, що Ви – керівник підприємства, що функціонує в умовах ринкової економіки. Які методи мотивації, з урахуванням обмеженості реальних фінансових ресурсів у підприємства, доцільно, на Ваш погляд, використовувати в процесі управління підприємством для забезпечення його конкурентоспроможності. Обґрунтуйте свої про позиції.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.