Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Praktika1kurs.docx
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.02.2016
Размер:
212.23 Кб
Скачать

131Equation Chapter 1 Section 3міністерство освіти і науки

Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна

Кафедра «Облік, аудит та інтелектуальна власність»

РОБОЧА ПРОГРАМА

З навчальнОЇ практикИ

з введення до спеціальності

Укладачі: к.е.н., доцент Л. А. Шило

ст. викл. В. В. Кассір

Для студентів 1 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 «Облік та аудит»

Дніпропетровськ – 2013

УДК: 336.71 (075.8)

Укладачі:

Шило Лілія Анатоліївна,

Кассір Віта Володимирівна

Рецензенти:

канд.екон.наук, доц. А. М. Якимова (ДІІТ)

канд. екон.наук, доц. Л. В. Привалова

(Дніпропетровська Державна Фінансова академія)

Робоча програма з навчальної практики з введення до спеціальності [Текст] : Методичні вказівки до проходження навчальної практики з введення до спеціальності/ уклад.:Л. А. Шило, В. В. Кассір.Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна. – Д. : Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту залізн. трансп. ім. акад. В. Лазаряна, 2013. – 18 с.

Методичні вказівки до проходження навчальної практики з введення до спеціальності для студентів 1 курсу, які навчаються на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» у галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво» за напрямом підготовки 6.030509 «Облік та аудит» денної форми навчання розроблені з метою ознайомлення зі змістом практики. У методичнихвказівкахнаведені мета та завдання практики; зміст практики; порядок оформленнязвіту; форми контролю.

ЗМІСТ

1 Загальні положення 4

2 Інформаційний пошук і завдання практики 4

3 Бази практики 5

4 Керівництво практикою. Форми і методи контролю 5

5 Обов’язки і права студента-практиканта 6

6 Зміст практики 7

7 Вимоги до оформлення звіту 8

8 Індивідуальні завдання 12

9 Оформлення щоденнику практики 14

Додатки 15

1 Загальні положення

Навчальна практика з введення до спеціальності, яка проводиться після 2 семестру 1 курсу навчання, є важливою складовою навчального процесу, метою якої є отримання практичних навичок пошуку, обробки, систематизації, узагальнення праць зарубіжних та вітчизняних фахівців з питань обліку, аналізу та контролю, що розглядаються при проходженні практики.

2 Інформаційний пошук і завдання практики

Інформаційна база великою мірою визначає зміст навчальної роботи студента. Від складу та якості зібраної та обробленої студентами інформації залежить якість вивчення матеріалу визначеної теми, зокрема при написанні рефератів, контрольних, курсових робіт тощо. Саме через це добирання найбільш значущої для дослідження інформації, вміння визначити її місце в ньому, студент може вивчити, узагальнити, зробити висновки з досліджуваної проблеми.

Сьогодні інформаційний пошук став одним із злободенних питань суспільного прогресу. Дедалі більша маса інформації потребує спеціальної системи. Як правило, інформаційний пошук передбачає збирання відомостей про вже розв’язані проблеми.

Починаючи пошук навчальної інформації, необхідно добре уявити, де її можна знайти. Основними місцями зберігання необхідної інформації є: бібліотеки, органи державної системи науково – технічної інформації, книготорговельна мережа, всесвітня інформаційна мережа Інтернет.

В умовах постійного зростання обсягу інформації, збільшення кількості видань ускладнюється система пошуку інформації, а вміння орієнтуватись в ній стало обов’язковим для будь–якого спеціаліста. Через відсутність навичок відбирання зібрана інформація не може бути достатньо повною, невикористаними лишаться багато джерел, а сам пошук займе багато часу.

Тому метою навчальної практики з введення до спеціальності є інформаційний пошук та узагальнення матеріалу до обраної студентом теми та підготовка звіту у вигляді дослідження проблем з обліку.

Під час практики студенти вивчають:

 • класифікацію інформації щодо об’єкту дослідження;

 • основні носії економічної інформації;

 • науково – теоретичну та методологічну базу наукових досліджень;

 • зміст нормативної інформації з предмету дослідження;

 • звітні й статистичні джерела і матеріали, їх класифікацію і методику пошуку;

 • наукові та літературні джерела, їх класифікацію і методику пошуку;

 • організацію економічної наукової інформації в Україні;

 • процедуру пошуку і відбирання навчальних матеріалів;

 • методику і техніку пошуку фінансово – економічної інформації;

 • методику вивчення й опрацювання літературних джерел;

 • методику виписувань та конспектувань з літератури;

 • методику первинного опрацювання, систематизації та оформлення матеріалу.

Перед студентом стоїть практичне завдання – визначити, яка інформація йому потрібна для виконання індивідуального завдання з актуальних питань обліку; виконати і описати процедуру і техніку пошуку нормативно–правової бази, навчально–наукових літературних джерел, збирання та перероблення інформації, оформити реферат з урахуванням всіх вимог щодо письмової роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]