Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МНД_z_MP.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
20.02.2016
Размер:
123.9 Кб
Скачать

Національний банк України

ДВНЗ «Українська академія банківської справи НБУ»

Кафедра кримінально-правових дисциплін

Методологія наукових досліджень

Методичний посібник для студентів спеціальності

8.060101 «Правознавство»

заочної форми навчання

Суми

Ініціатива

2009

УДК

Рекомендовано до видання методичною радою Української академії банківської справи, протокол №___ від _________

Розглянуто та схвалено на засіданні кафедри кримінально-правових дисциплін, протокол № від .09.2009 р.

Укладач

доктор юридичних наук, доцент

Д.М. Лук’янець

Методологія наукових досліджень: Методичний посібник для студентів заочної форми навчання/ Укл. Д.М. Лук’янець. – Суми: Ініціатива. – 2009. –____с.

Ініціатива, 2009

1. Загальні положення

Підготовка сучасного фахівця в галузі правознавства за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» вимагає опанування поряд з дисциплінами фахового спрямування навчальних дисциплін спрямованих на формування у студента системи знань і навичок у сфері здійснення наукових досліджень. Майбутній магістр права повинен не тільки добре орієнтуватись у масиві сучасних знань з юриспруденції, але й мати можливість самостійно прирощувати ці знання, користуючись всім арсеналом методів правової науки.

Метою курсу «Методологія наукових досліджень» є систематизоване вивчення методів наукових досліджень та організації наукової діяльності.

Завданнями курсу «Методологія наукових досліджень» є формування у студентів знань стосовно методів наукових досліджень та початкових умінь використання цих методів в процесі здійснення наукових досліджень, в тому числі при підготовці дипломної (магістерської) роботи, а також уміння правильно організовувати свою наукову діяльність.

Предметом навчальної дисципліни „Методологія наукових досліджень” є методологія наукових досліджень і методика здійснення досліджень конкретних проблем правознавства на основі загальнонаукових та емпіричних наукових прийомів, що дає можливість досліджувати відповідні процеси у їх спорідненості, відмінності та історичному аспекті.

Як результат вивчення навчальної дисципліни „Методологія наукових досліджень” студенти повинні:

Знати:

  1. предмет та завдання юридичної науки;

  1. класифікацію юридичних наук;

  1. загальнонаукові та спеціальні юридичні методи наукових досліджень;

  1. порядок здійснення наукових досліджень ;

  1. основні засади інформаційного забезпечення наукових досліджень.

Уміти:

  1. застосовувати методи наукових досліджень у практиці;

  1. організовувати власну науково-дослідницьку діяльність;

  1. працювати з науковою літературою;

  1. здійснювати оформлення результатів наукових досліджень.

Заняття з курсу „Методологія наукових досліджень” проводяться у формі лекцій і семінарських занять. Крім того, приблизно 90% часу, відведеного на вивчення курсу складає самостійна робота студентів.

Підсумковим контролем знань студентів є залік у формі тестування.

Іі. Тематичний план вивчення дисципліни

ПРАВОВІ ОСНОВИ БАНКІВСЬКОГО НАГЛЯДУ”

Тема

Лекції

Семінарські

Заняття

Самостійна

Робота

Всього

1.

ПОНЯТТЯ ПРО НАУКУ ТА ЇЇ ЕВОЛЮЦІЯ. НАУКА ЯК СИСЕТМА ЗНАНЬ.

1

1

10

12

2.

ПРЕДМЕТ ТА ЗАВДАННЯ ЮРИДИЧНОЇ НАУКИ. КЛАСИФІКАЦІЯ ЮРИДИЧНИХ НАУК.

1

1

10

12

3.

ЗАГАЛЬНОНАУКОВІ МЕТОДИ

НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1

14

15

4.

СПЕЦІАЛЬНО-ЮРИДИЧНІ МЕТОДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1

18

19

5.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

10

10

6.

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

13

13

ИТОГО:

4

2

75

81

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.