Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Computer network Фатеева.doc
Скачиваний:
16
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
462.85 Кб
Скачать

Topic 1. Computer Network

Exercise 1. Memorize the following words and word combinations:

a) terms:

computer network

комп’ютерна мережа

компьютерная сеть

resource

ресурс

ресурс

file

файл

файл

communications

1) зв’язок, система (засоби) зв’язку; 2) обмін даними, комунікація

1) связь, система (средства) связи; 2) обмен данными, коммуникация

node

вузол (мережі)

узел (сети)

terminal

термінал, монітор із клавіатурою

терминал, монитор с клавиатурой

unit

пристрій, вузол, структурний елемент

устройство, узел, структурный элемент

cable

кабель, шнур

кабель, шнур

´satellite

супутник (штучний)

спутник (искусственный)

infrared light beam

інфрачервоний світловий промінь

инфракрасный световой луч

network systems

система мережі

система сети

architecture

архітектура, спосіб структурування комп’ютерної мережі

архитектура, способ структуризации компьютерной сети

International Standard Organization (ISO)

міжнародна організація зі стандартизації

международная организация по стандартизации

Open System Interconnection (OSI)

взаємодія відкритих систем, еталонна модель OSI, модель протоколів передавання даних для збереження взаємодії відкритих систем

взаимодействие открытых систем, эталонная модель OSI, модель протоколов передачи данных для сохранения взаимодействия открытых систем

IBM Systems Network Architecture (SNA)

архітектура мережних систем, розроблених корпорацією IBM

архитектура сетевых систем, разработанная корпорацией IBM

local area network (LAN)

локальна (обчислювальна) мережа, ЛОМ

локальная (вычислительная) сеть, ЛВС

wide area network (WAN)

глобальна (обчислювальна) мережа, регіональна мережа, ГОМ

глобальная (вычислительная) сеть, широкомасштабная сеть, ГВС

topology

топологія / топологічна схема мережі (загальна фізична чи логічна конфігурація телекомунікаційної мережі, схема з’єднання, опис процесу проходження інформації)

топология / топологическая схема сети

wiring technology

комутаційна (розподільна, монтажна) технологія

коммутационная (распределительная, монтажная) технология

Ethernet

мережа (протокол, стандарт, технологія) Ethernet (протокол канального рівня і передавальне середовище ЛОМ з шинною архітектурою)

сеть (протокол, стандарт, технология) Ethernet (протокол канального уровня и передающая среда ЛВС с шинной архитектурой)

Token Ring (T-R)

мережа (локальна) Token Ring, «маркерне кільце»

сеть (локальная) Token Ring, «маркерное кольцо»

Compact Disk Read-Only Memory (CD-ROM)

компакт-диск, CD-ROM

компакт-диск, CD-ROM

storage device

пристрій (зовнішній) збереження даних

устройство (внешнее) хранения данных

capacity

місткість, обсяг

емкость, объем

file server

файловий сервер, файл-сервер

файловый сервер, файл-сервер

transfer point

місце, точка передавання, пересилання

место, точка передачи, пересылки

gateway

шлюз (міжмережевий), комп’ютер або пристрій, який здійснює зв’язок між двома різними комп’ютерними мережами

шлюз (межсетевой), компьютер или устройство, осуществляющее связь между двумя разными компьютерными сетями

router

маршрутизатор (у мережі)

маршрутизатор (в сети)

optical fibre (fiber)

оптоволокно (елемент волоконно-оптично-го кабелю, що передає сигнали)

оптоволокно (элемент волоконно-оптического кабеля, передающего сигналы)

modem / modulator / demodulator

модем

модем

service provider

постачальник послуг (фірма, що надає доступ до ТКМ)

поставщик услуг (фирма, предоставляющая доступ к …

leased line (LL)

орендована (виділена) приватна лінія (зв’язку), канал

арендованная (выделенная) частная линия (связи) канал

hub

мережний концентратор, хаб (через який з’єднують вузол мережі в топології «зірка»)

сетевой концентратор, хаб (через который соединяют узел связи в топологии «звезда»)

traffic

трафік, переміщення, потік даних у передавальному середовищі

трафик, перемещение, поток данных в передающей среде

traffic control

керування трафіком (переміщенням, потоком даних у передавальному середовищі)

управление трафиком (перемещением, потоком данных в передаваемой среде)

network protocol

мережний протокол (набір правил, угод, сигналів, повідомлень, процедур, який регламентує взаємодію між двома пристроями)

сетевой протокол (набор правил, соглашений, сигналов, сообщений, процедур, регламентирующий взаимодействие между двумя устройствами)

Transmission Control Protocol (TCP)

протокол керування передачею, ТСР (мережний протокол транспортного рівня)

протокол управления передачей (сетевой протокол транспортного уровня)

Internet Protocol

міжмережний протокол

межсетевой протокол

A´synchronous

Transfer Mode (ATM)

асинхронний режим передавання (даних), протокол АТМ

асинхронный режим передачи (данных), протокол АТМ

Frame relay, FR

ретрансляція кадрів

ретрансляция кадров

Transmission Control Protocol / Internet Protocol (TCP / IP)

протокол керування, передавання; міжмережний протокол, протокол ТСР / ІР (для комунікації в глобальних мережах, ЛОМ чи у взаємозалежних комплексах мереж)

протокол управления, передачи; межсетевой протокол, протокол ТСР / IP (для коммуникации в глобальных сетях, ЛОМ или во взаимозависимых комплексах сети)

X 25

серія стандартів IT4-TSS (протокол, що використовується для пересилання сигналів, даних у мережі з комунікацією пакетів)

серия стандартов IT4-TSS (протокол, используемый для пересылки сигналов, данных в сети с коммуникацией пакетов)

communication rule

правило зв’язку

правило связи

b) verbs (v):

interconnect

взаємозв’язувати; зв’язуватися

взаимосвязывать, связываться

share

розподіляти, спільно використовувати

делить, разделять; совместно пользоваться

exchange

обмінюватися

обмениваться

link

зв’язувати разом, з’єднувати

связывать, соединять

establish

установлювати, створювати, організовувати

устанавливать, создавать, организовывать

allow

допускати, дозволяти, робити можливим

допускать, позволять, делать возможным

cover

покривати, охоплювати

покрывать, охватывать

accept

приймати

принимать

access

звертатися

обращаться

enable

давати змогу, робити можливим, полегшувати

давать возможность, делать возможным, облегчать

tap

підключати(ся) (до лінії зв’язку)

подключать(ся) (к линии связи)

convert

перетворювати

преобразовывать

communicate

спілкуватися, підтримувати зв’язок

общаться, поддерживать связь

build

створювати

создавать

perform

виконувати, здійснювати

выполнять, осуществлять

regulate

регулювати, упорядковувати, контролювати

регулировать, упорядочивать, контролировать

make sure of (that)

бути впевненим (у чомусь), переконатися

быть уверенным (в чем-то), убедиться, удостовериться

c) nouns (n):

area

ділянка, простір, площа, область

участок, пространство, площадь, область

communications

зв’язок, система (засоби) зв’язку; комунікація, взаємодія, обмін даними

связь, система (средства) связи; коммуникация, взаимодействие, обмен данными

collection

зібрання, тут: сукупність

собрание, здесь: совокупность

cooperation

співпраця, взаємодія

сотрудничество, взаимодействие

d) adjectives (adj):

co´hesive

зв’язаний, здатний до зчеплення

связанный, способный к сцеплению

seamless

прозорий, непомітний для користувача, «без швів»

прозрачный, незаметный для пользователя, «без швов»

popular

загальнопоширений, широко відомий, популярний

общераспространен-ный, пользующийся известностью, популярный

local

місцевий, обмежений

местный, ограниченный

common

загальний, загальновідомий, поширений, загальноприйнятий

общий, общеизвестный, распространенный, общепринятый

e) conjunction (cj):

while

у той час, як; хоча; незважаючи на те, що

в то же время; хотя; несмотря на то, что

Exercise 2. Read and translate the text.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]