Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
metodichka_2011.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
19.02.2016
Размер:
863.74 Кб
Скачать

Додаток д.1 (спеціаліст)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

Сарсалюк Наталія Олександрівна

ДИПЛОМНА РОБОТА

Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу ЗАТ «Глуховецький гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат»

(представлена на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “спеціаліст”, спеціальності 7.03050401 “Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)”)

Допущено до захисту Науковий керівник

протокол №_______ к.е.н., доц. Павлова С.І.

від ______________ _________________

зав. кафедри економіки

д.е.н., проф. Данилко В.К.

_________________________

Рецензент

__________________

__________________

Житомир 2011

Додаток Д.2 (магістр)

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, молоді та спорту УКРАЇНИ

ЖИТОМИРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА ЕКОНОМІКИ

Сарсалюк Наталія Олександрівна

ДИПЛОМНА РОБОТА

Шляхи підвищення продуктивності праці персоналу ЗАТ «Глуховецький гірничо-збагачувальний каоліновий комбінат»

(представлена на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня “магістр”, спеціальності 8.03050401 “Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)”)

Допущено до захисту Науковий керівник

протокол №_______ к.е.н., доц. Павлова С.І.

від ______________ _________________

зав. кафедри економіки

д.е.н., проф. Данилко В.К.

_________________________

Рецензент

__________________

__________________

Житомир 2011

Додаток ж

Тема: Інноваційна стратегія пп „ГрандХауз”

ВСТУП

Актуальність теми. Економічна криза, яку переживає сьогодні Україна, породила низку проблем, пов’язаних з виходом із цієї складної ситуації. Світовий досвід дає підставу для аналізу ситуації, яка склалася в Україні, і вибору оптимального шляху досягнення стабілізації та розвитку економіки через активізацію інноваційних процесів. Найгострішою проблемою для економіки України є реформування існуючої інноваційної системи і надання їй нормальної, цивілізованої спрямованості. Набуття вітчизняними підприємствами самостійності, корпоративності слугують стимулами в необхідності пізнання, системного дослідження сутності інноваційних процесів. Разом з тим, до недавнього часу вітчизняними вченими недостатньо уваги приділялось можливості розвитку інноваційного потенціалу підприємств з позицій самостійного управління відтворювальними процесами. Вирішення цієї проблеми не дасть якісних результатів, якщо не буде визначена інноваційна стратегія.

Зарубіжний і вітчизняний досвід вирішення проблеми розвитку підприємств дозволяє виділити набір базових стратегій. Разом з тим система стратегій конкретного підприємства характеризується певними особливостями, оскільки вона об’єктивно визначається своєрідністю впливу зовнішнього середовища на діяльність підприємства та його власним ресурсним потенціалом, специфічністю реакції господарських суб’єктів на сигнали ринку. Науково-методичні рекомендації обґрунтування стратегій розвитку підприємств повинні розглядатися і через призму їх галузевої адаптації.

В умовах трансформаційних змін недостатньо досліджена проблема формування стратегії розвитку підприємств галузей (підгалузей) сфери послуг. До цього господарського сегмента належить готельне господарство, яке розглядається здебільшого як перспективне з точки зору прибутковості й динамічності розвитку.

Питанням теорії та практики формування стратегії присвячені праці провідних вчених: І. Ансоффа, І.О. Бланка, В.О.Василенка, Х. Віссеми, В.М. Геєця, П. Друкера, М.М. Єрмошенка, В.Г. Герасимчука, У. Кінга, Д. Кліланда, М.І. Круглова, Ф. Котлера, А.А. Мазаракі, Г. Мінцберга, Н.К. Моісеєвої, А.П. Наливайка, В.В. Пастухової, М. Портера, А.А. Томпсона, Дж. Стрікленда, Н.М. Ушакової, А. Чендлера, А.В. Шегди, З.Є. Шершньової та інших.

Окремі аспекти функціонування та розвитку підприємств ресторанного бізнесу розглядаються у наукових працях вітчизняних і зарубіжних авторів: В.А. Азара, Р.А. Браймера, О.П. Дуровича, М.І. Кабушкіна, В.І. Карсекіна, В.О. Квартальнова, Н.М. Кузнєцової, Г.А. Папіряна, Т.І. Ткаченко, Д. Уокера, О.Д. Чудновського. Проте в них недостатньо висвітлені принципово важливі питання обґрунтування стратегії, не розроблені адекватні моделі ринкової поведінки, не визначені детермінанти, пріоритетні напрями та завдання розвитку рестораного господарства за умов динамічного ринкового середовища.

Практична значимість вказаних проблем та об`єктивна необхідність адаптації теоретико-методологічних основ формування інноваційної стратегії й інструментарію стратегічного управління до підприємств ресторанного господарства обумовили актуальність теми дипломної роботи.

Обрана тема повністю відповідає проблемам напряму підготовки за спеціальністю “Економіка підприємства” та має безпосередній зв'язок з напрямом наукової роботи кафедри економіки “Розробка методики інтегральної оцінки стану та розвитку економічної діяльності господарських систем: методологія, моніторинг та побудова рейтингів”.

Метою дипломної роботи є науково-теоретичне  узагальнення основ формування стратегії інноваційного розвитку підприємств як інструмента підвищення їх конкурентоспроможності та практичне обґрунтування напрямів удосконалення інноваційної стратегії підприємств ресторанного бізнесу.

Відповідно до зазначеної мети у роботі поставлено та вирішено наступні завдання:

  • розглянути сутність та види інноваційних процесів, їх необхідність та значення для підприємства;

  • дослідити сутність і особливості інноваційної стратегії підприємства, механізм її розроблення та обґрунтування;

  • розглянути систему показників оцінки ефективності інноваційної стратегії підприємства;

  • провести діагностику фінансового стану підприємства;

  • проаналізувати обсяги та рівень ефективності інноваційної діяльності досліджуваного підприємства; 

  • розробити пропозиції щодо впровадження інноваційної стратегії розвитку підприємств ресторанного бізнесу.

Об’єктом дослідження є процес формування та розроблення інноваційної стратегії підприємств  в умовах трансформації економіки.

Предметом дослідження є теоретичні, методичні та прикладні аспекти вдосконалення інноваційної стратегії підприємств ресторанного бізнесу в динамічних умовах зовнішнього середовища.

Методи дослідження базуються на загальних економічних положеннях щодо сутності і принципів формування стратегії розвитку підприємств. У процесі дослідження застосовувалися загальноприйняті в економічній науці методи вивчення: абстрактно-логічний, статистично-економічний, системного аналізу, група методів економіко-математичного моделювання. Основу дослідження склали наукові праці вітчизняних і зарубіжних учених, в яких висвітлені фундаментальні положення щодо формування стратегії розвитку підприємств.

Інформаційними джерелами виступили матеріали державної статистичної та фінансової звітності, які характеризують результати роботи підприємств ресторанного господарства, матеріали вибіркових досліджень та соціологічних опитувань. Також в процесі дослідження було використано інформацію про діяльність підприємств конкурентів та статистичні матеріали іноземних країн.

Практичне значення одержаних результатів. Основні висновки та практичні рекомендації дипломної роботи можуть бути застосовані в практиці підприємств для забезпечення їх конкурентоспроможності. Розраховано економічний ефект від впровадження пропозицій, наданих у третьому розділі дипломної роботи. Науково-методичні та прикладні розробки розглянуто та схвалено керівництвом ПП „ГрандХауз” (зовнішня рецензія та довідка про впровадження результатів дипломної роботи додається).

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному:

1) Удосконалено економічний механізм розробки інноваційної стратегії та запропоновано послідовність формування стратегії інноваційного розвитку для підприємств ресторанного бізнесу з врахуванням специфіки даного виду економічної діяльності;

2) Дістала подальшого розвитку система оцінки інноваційної діяльності підприємств ресторанного бізнесу, що дає можливість більш повно діагностувати інноваційний потенціал підприємства для сприяння забезпечення конкурентоспроможності підприємства.

За результатами дослідження було опубліковано:

1) Іванова А.І. Інноваційна стратегія підприємств ресторанного бізнесу в умовах трансформаційної економіки // Вісник Житомирського державного технологічного університету / Економічні науки. – Житомир: ЖДТУ, 2009. – № 5 (50). – 254 с. – С. 162-168

2) Іванова А.І. Інноваційна активність в забезпеченні конкурентоспроможності національної економіки // ХХХІV науково-практична міжвузівська конференція, присвячена Дню Університету (м. Житомир, 16-18 березня 2009 р.). – Житомир: ЖДТУ, 2009. – 250 с. – С. 61-62

Апробація результатів дослідження. Результати дослідження було апробовано в наступних наукових конференціях: ІХ Всеукраїнська наукова студентська конференція «Проблеми впровадження інформаційних систем і технологій в економіці та бізнесі» (м. Київ, 24-26 листопада 2009 р.); ХХХІV Науково-практична міжвузівська конференція, присвячена Дню Університету (м. Житомир, 16-18 березня 2009 р.).

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних літературних джерел, додатків.

Основний зміст роботи викладено на 137 сторінках друкованого тексту. Робота містить 25 таблиць та 11 рисунків. Список використаних літературних джерел налічує 104 найменування. Робота містить 6 додатків.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]