Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
kursovoy.docx
Скачиваний:
11
Добавлен:
18.02.2016
Размер:
452.47 Кб
Скачать

Мазмұны

1 Курстық жобаға тапсырма. Абоненттік байланыс жолдары

нөмірлер жүйесін жасау .............................................................................

4

2 Абоненттік қолжеткізімдегі жабдықтарды есептеу.......................................

7

2.1 ТТСn – ғы MLC және RMLC модульдер санын анықтау..........................

7

2.1.1 RMLC ...........................................................................................................

9

2.1.2 МАК (Access Node).....................................................................................

10

2.2 ТТСn-ғы MLC, RMLC модульдері бойынша көздерден жүктемені

Тарату ....................................................................................................................

12

3 Желіде жүктемені тарату және оны есептеу....................................................

14

3.1 Жобаланатын ТТС MLC және RMLC модульдерінен шыққан жергілікті шығыс (шығу) жүктемесінің қарқындылығын есептеу................

14

3.2 Жобаланатын ТТС-на қосылған МАТС-ғы кіріс және шығыс жүктемелер қарқындылығын...............................................................................

19

3.2.1 Максиком MXM 300 типті МӨАТС 1.......................................................

21

3.2.2 Harris 20_20 MAP типті МӨАТС 2.............................................................

21

3.2.3 Hicom 300 типті МӨАТС 3..........................................................................

22

3.3 ТТС5 коммутациялық өріс шығысындағы жергілікті жүктеме

қарқындылығын есептеу.......................................................................................

22

3.4 Арнайы қызмет ету торабына жүктеме қарқындылығын есептеу............

23

3.5 Жергілікті станцияаралық жүктеменің қарқындылығын есептеу.............

24

3.6 Қалааралық жүктеме қарқындылығын есептеу............................................

27

3.7 ТТС5-тағы кіріс жүктемелерін есептеу.........................................................

27

3.8 MLC-MCA бөлімшесіндегі жүктемені есептеу............................................

28

4.Si2000V5 типті жобаланатын ТТС жабдықтарының көлемін есептеу........

30

4.1 MLC және RMLC модульдер санын есептеу................................................

30

4.2 Жобаланатын ТТС шығыс байланыс жолдары (ШБ) санын есептеу.........

30

4.3 Жобаланатын ТТС  кіріс байланыс жолдары санын есептеу.....................

30

4.4MCA жабдықтарын есептеу...........................................................................

31

4.5 ЖАС сигналдық арна санын есептеу.............................................................

32

5 ТТС жабдықтарының спецификациясы ..........................................................

35

5.1. Жобаланған ТТС стативтері және модульдерінің спецификациясы.........

35

5.2. Жобаланған ТТС SI2000V.5 жүйесінің құрылымы....................................

36

5.3 Автозалға жабдықтарды орналастыру жоспары..........................................

36

Қорытынды............................................................................................................

37

Қолданылған әдебиеттер тізімі............................................................................

38

Қосымша А............................................................................................................

39

Қосымша Б............................................................................................................

42

Қосымша В............................................................................................................

43

1 Курстық жобаға тапсырма. Абоненттік байланыс жолын нөмірлеу жүйесін іске асыру

Курстық жобаны орындау үшін студент 1.1 кестеден “Берілген мәндерден” және Г- Қосымшасынан өз нұсқасын таңдауы керек.

1.1 кесте. Абонентік байланыс жолдарын (АЖ) нөмірлеу жүйесі

АТС

атауы

АТС типі

АТС сыйымдылығы, нөмірлер

АТС коды

Желідегі нөмірлену

АТС ішкі нөмірлену

ТТС1

AXE 10

19504

10

100000-13649

100000-13649

ТТС 2

UT-100

15787

20-22

200000-212539

200000-212539

ТТС 3

DX-200

12609

30-32

300000-313600

300000-313600

ТТС 4

NEAX61E

15110

40-41

400000-417800

400000-417800

ТТС 5

Si2000V5

14373

50-51

500000-516500

500000-516500

ҚТ1

RLMC

1521

520-522

520000-521629

520000-521629

ҚТ2

РЖ

(Миником DECT)

3214

522-524

522000-522000

522000-522000

ҚТ3

МАК

(Access Node)

1360– ЖҚТФ

530-533

530000-531359

530000-531359

240 ISDN

Порты

531360-533279

531360-533279

(240*8=

1920)

1.1кестесінің жалғасы

ISDN

30B+D

4*30=120

534

534000-534119

534000-534119

(120+120=240)

2B+D

15*8=120

534200-534319

534200-534319

МӨАТС 1

Максиком MXM300

112

526

526100-526420

100-420

МӨАТС 2

Harris 20-20 MAP

113

527

527100-527230

100-230

МӨАТС 3

Hicom 300

114

528

528100-528311

100-411

Жобалап отырған станциямыздың сыйымдылығын анықтаймыз:

=++++

Мұндағы пәтерлік - пәтерлік сектордағы абоненттер саны;-халық шаруашылық секторындағы абоненттер саны;- жергілікті байланыс таксофон саны;- қалааралық таксофондар саны; сөйлесу бекетінің байланыс кабиналары (СБК);- сөйлесу бекетінің байланыс кабинасы саны.

Байланыс бағыты

Қарсы ТТС

сыйымдылығы

Жабдық түрі

Арақашықтығы, км

ҚБЖ түрі

Сыйымдылығы

Сигналдау

Тарату (тығыздау) жүйесінің түрі

ТТС5-гі

ҚБЖ саны

Регистрлік

Сызықтық

Шығыс

Кіріс

Екіжақты

ТТС1

19504

AXE 10

4,4

4

4kkkkkk

ЖАС7

2ИКМ120

3ИКМ30

180

ТТС 2

15787

UT-100

7,7

4

ЖАС7

2ИКМ120

3ИКМ30

228

ТТС 3

12609

NEAX61

4,7

4

ЖАС7

2ИКМ120

3ИКМ30

229

ТТС 4

15110

АТСКУ

0,6

4

ЖАС7

2ИКМ120

3ИКМ30

201

АҚТС

EWSD

4

ЖАС7

АБТ

S12

4

ЖАС7

2ИКМ30

35

МӨАТС1

112

Hicom 300

4

QSIG

1ИКМ-30

23

МӨАТС 2

113

NEAX 7400 ICS model 140

4

ЖАС7

2ИКМ-30

34

МӨАТС 3

114

Harris

20-20 MAP

4

ЖАС7

2ИКМ-30

23

1.2 кесте. ТТС5 ішкі байланыс бағыттарының сипаттамасы

2 Абоненттік қолжеткізімдегі жабдықтар есебі

ҚТЖ абоненттері жобаланған Si2000V.5 станциясына қосылған. Абоненттер меншікті жүктемесі бойынша әртүрлі төмендегі категориялар бойынша бөлінеді:

1) пәтерлік сектор -пәтерлік сектордағы абонентер саны;

2) халықшаруашылық секторы - халықшаруашылық секторындағы абоненттер саны;

3) жергілікті байланыс таксофоны (Т); - жергілікті байланыс таксофондар саны;

4) қалааралық байланыс таксофон (ҚТ); - қалааралық таксофондар саны;

5) сөйлесу бекетінің байланыс кабинасы (СБК);- сөйлесу бекетінің байланыс кабинасы саны.

6) (2В+D) базалық қолжеткізімді цифрлық байланыс жолды абоненттер;

- базалық қолжеткізімді цифрлық байланыс жолды абоненттер саны;

7) (30В+D) біріншілік қолжеткізімді цифрлық байланыс жолды абоненттер. - біріншілік қолжеткізімді цифрлық байланыс абоненттері саны.

Берілген деректер негізінде және құрылуға тиіс желінің перспективті құрылымына сәйкес жобаланатын станцияны құруға қажетті модульдер типі анықталады.

    1. ТТСn – ғы MLC және RMLC модульдер санын анықтау

Есептеу кезінде модульдің әрбір типіне қосылған жүктеме көздерінің санын білу керек. Торап - MCA коммутация торабына және аналогтық, ISDN абоненттік желілер құрылғыларына қосылуға арналған. Сонымен қатар, МӨАТС-н біріншілік (PRA) немесе базалық (BRA) ISDN қолжеткізімі арқылы қосылуына арналған.

MLC модуліне әртүрлі типті, әртүрлі комбинациядағы 22-дейін алмалы-салмалы перифериялық блоктар (баспалы платалар) орнатылуы мүмкін:

SAC – 32 аналогтық абоненттерге қосылуға арналған;

SBC – интерфейсті базалық қолжеткізімді ISDN (BRI) 16 абонентіне қосылуға арналған ;

SBA - интерфейсті базалық қолжеткізімді ISDN (BRI) 16 абонентіне қосылуға арналған ;

TAB – аналогтық байланыс жолдарын (АСЛ-н) жалпы қолданыс желісін қосу.

Біздің желіде аналогты АСЛ жоқ, сондықтан TAB платасы қолданылмайды.

MLC сызықтық модуліне SAC префериялық блоктарына қосылған байланыс жолдарының санын анықтаймыз:

N5=

NПС=70%=30597*70/100=21418

NХШ=20%=30597*20/100=6119

NТ=10%=30597*10/100=3060

N2B+D=15

N=+++++

мұндағы базалық қолжеткізімді цифрлық байланыс абоненттері;

N= 21418+6119+3060+15= 30612 аб.құрылғылары.

MCA модуліне тікелей қосылғандықтан PRI абоненттері MLC модулін анықтағанда есепке алынбайды. ААЛ қосуға арналған MLC модулінің саны келесі формуламен анықталады:

мұндағы S – модульдер саны; N – әртүрлі категориядағы жүктеме көзі; Eп – бүтін бөлігінің белгіленуі.

SAC баспалы платаларының саны төмендегі формуламен анықталады:

,

SBC баспалы платалар саны төмендегі формуламен анықталады:

Бірақ, төмендегі шарт орындалуы тиіс:

<22

<22

Қашықта орналасқан топтарға (ҚТ) арналған қажетті платаларды есептейміз.

2.1.1 Rmlc

RMLC абоненттері базалық қызмет көрсететін жалпы қолданыстағы телефон байланысының әдеттегі абоненттері болып табылады. Берілген ҚТ (қашықтағы топ) абоненттер саны N(ҚТ1)=5008.

RMLC модуль саны:

SAC баспалы плата саны төмендегі формуламен анықталады:

<22

<22

2.1.2 Мак (Access Node)

МАК арқылы қосылған абоненттер 2-ге бөлінеді. Олардың 85% ЖҚТЖ абоненттері және 15% 2B+D табылады. Барлығы N=1600 қолжеткізімдегі абоненттер болып табылады, яғни ЖҚТЖ – 1360 абоненттер саны, 2B+D абонентер саны – 240.

MSAN модуль саны:

SAC баспалы плата саны төмендегі формуламен анықталады:

SBC баспалы плата саны төмендегі формуламен анықталады:

<22

Алынған мәндерді 2.1 кестеге енгіземіз.

2.1 кесте. Баспалы плата саны мен типтері

Модуль

Баспалы плата саны

SAC

SBC

TAB

MLC0

26

1

0

MLC1

26

0

0

MLC2

26

0

0

MLC3

26

0

0

MLC4

26

0

0

MLC5

26

0

0

MLC6

26

0

0

MLC7

26

0

0

MLC8

26

0

0

MLC9

26

0

0

MLC10

27

0

0

MLC11

27

0

0

MLC12

27

0

0

MLC13

27

0

0

MLC14

27

0

0

MLC15

27

0

0

MLC16

27

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 қашықтағы топ (ҚТ)

RMLC17

16

8

RMLC18

16

8

RMLC19

16

8

8

8

8

8

8

3 қашықтағы топ (ҚТ)

MSAN20

14

2

MSAN21

14

2

MSAN22

15

1

2.2 ТтСn-ғы жүктеме көздерін mlc, rmlc модульдарына тарату

MLC, RMLC модульдарына жүктеме көзін таратқанда, ТТСn жүктеме көздерінен шыққан жүктемелер модульдар арасында тең шамада болуы тиіс. 2.2 кестеде жүктеме көздерінің таралуы көрсетілген. Бір модульдегі АБЖ-ң санының қосу нүктелерінің мөлшері 704 аспауы керек.

2.2 кесте. Абоненттік модульдардағы жүктеме көздерінің таралуы

Модуль атауы және нөмірі

NПС

NХШ

NТ

N2B+D

Бір модульге қосылған нүкте саны

Берілген түрдегі модульдар саны

MLC0

591

169

84

7

685

1

MLC1

591

169

84

8

687

1

MLC2

591

169

84

680

43

MLC3

592

169

84

680

43

MLC4

592

169

84

680

MLC5

592

169

84

680

43

MLC6

592

169

84

680

43

MLC7

592

169

84

680

43

MLC8

592

169

85

680

43

MLC9

592

169

85

680

43

MLC10

592

169

85

680

43

MLC11

592

169

85

680

43

MLC12

592

169

85

680

43

MLC13

592

169

85

680

43

MLC14

592

169

85

680

43

MLC15

592

170

85

680

43

MLC16

592

170

85

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

136

68

680

43

2,1 қашықтағы топ (ҚТ)

RMLC45

626

626

8

RMLC46

626

626

8

RMLC47

626

626

8

RMLC48

626

626

8

RMLC49

626

626

8

RMLC50

626

626

8

RMLC51

626

626

8

RMLC52

626

626

8

2.2 кестенің жалғасы

3(МАК) қашықтағы топ (ҚТ)

MSAN53

450

80

530

2

MSAN54

450

80

530

2

MSAN55

460

80

540

1

3 Желідегі жүктеменің таралуы және оны есептеу

3.1 Жобаланған ттс-ң mlc және rmlc модульдарынан келген жергілікті шығыс жүктеме қарқындылығын есептеу

Телефондық жүктеме қарқындылығы - АТС-ң барлық түрдегі жабдықтарының (коммутациялық, сызықтық, басқарушы) көлемін анықтаушы негізгі параметр болып табылады.

Сондықтан абоненттердің шығыс жүктемесінің, телефон желісінің басқа АТС-ның шығыс және кіріс жүктемелерін есептеу, оларды бағыттары бойынша тарату маңызды есеп болып табылады.

Жүктеменің қарқындылығын анықтау үшін (жобаланатын АТС-ң қосқыш құрылғыларының барлық топтарына түсетін) телефон желісінің құрылымын, жобаланатын АТС-ң сұлбасын, жұмыс істеп тұрған АТС-ң сыйымдылығы мен типтері ескерілуі тиіс.

Ашығ. жүктемесінің есебі таңғы және кешкі ЧНН (час найбольшей нагрузки) ЖЕУ (жүктеменің ең үлкен уақыты) арқылы жеке-жеке жүргізіледі. Содан кейін, есептелген екі жүктеменің мәндерінің ішінен максимал мәні таңдап алынады (есептеу жүктемесі ретінде).

Таңғы ЖЕУ есептеу төмендегідей болады:

мұндағы -барлық категория абоненттерінің таңғы ЖЕУ максимал болып келетін жүктеме қосындылары; -кешкі ЖЕУ бар барлық абоненттерінен жүктеме (барлық категория бойынша).

=

мұндағы - i категориядағы абоненттер саны; - i-ші категориялы абоненттерінен таңғы ЖЕУ жүктеме қарқындылығы.

мұндағы -кешкі ЖЕУ максимал мәніне ие болушы j категориясы абоненттерінің жүктеме қосындысы; К – жүктеме концентрациясының коэффициенті. Статистикалық мәндер болмаған жағдайда К=0,1 болып қабылданады; Т – тәуліктік ЖЕУ жүктеме периоды.

Осыдан кешкі жүктеме уақытының мәні күндізгіден аз болатынын ескеріп жүктеме периодын 16сағатқа тең деп аламыз, сонда:

мұндағы - j нақты категориядағы абоненттер саны;- j-ші категориядағы кешкі ЖЕУ жүктеме қарқындылығы.

Жоғарыдағы формулаларды қолданып кешкі ЖЕУ жүктемесін есептейміз - :

Таксофондардан келген күндізгі ЖЕУ жүктемені шартты түрде таңғы немесе кешкі деп алуға болады. Біздің курстық жобада жүктемені таңғы ЖЕУ-та деп аламыз.

MLC0 модулі үшін:

  1. Пәтерлік сектор:

aпәтер.тан.=0,022 Эрл

Nпәтер=475

Апәтер.тан.жеу=0,022×475=10,45 Эрл

Nпәтер=476

Апәтер.тан.жеу=0,022×476=10,47 Эрл

aпәтер.кеш.=0,03 Эрл

Апәтер.кеш.жеу=475×0,03=14,25 Эрл

Апәтер.кеш.жеу=476×0,03=14,28 Эрл

  1. Халық шаруашылық секторы:

ахш.тан.жеу=0,07 Эрл

Nхш=135

Ахш.тан.жеу=135×0,07=9,45Эрл

Nхш=136

Ахш.тан.жеу=136×0,07=9,52 Эрл

Ахш.кеш.жеу==5,906 Эрл

Ахш.кеш.жеу==5,95 Эрл

  1. Жергілікті байланыс таксофондары:

Nт.жергілікті=68

ат.күнд.жеу=0,2 Эрл

Ат.күнд.жеу=68×0,2=13,6 Эрл

  1. 2B+D қолжеткізімі:

a2B+D=0,5 Эрл

N2B+D=7

N2B+D=8

A2B+D.тан.жеу=7×0,5=3,5 Эрл

A2B+D.тан.жеу=8×0,5=4 Эрл

A2B+D.кеш.уақыт==2,18Эрл

A2B+D.кеш.уақыт==2,5Эрл

3.1 кесте. MLC абонентерінің шығыс жүктемесін есептеу (Эрл)

M

L

C

Пәтерлік

секторы:

Халық-шаруашылық секторы:

Таксофондар:

Ат.күнд.жеу

2B+D қолжеткізімі:

Ашығ.MLC.таңнан

Ашығ.MLC.кештен

Ашығ.MLC.таңдалған

Апәтер.тан.жеу

Апәтер.кеш.жеу

Ахш.тан.жеу

Ахш.кеш.уақыт

A2B+D.тан.жеу

A2B+D.кеш.уақыт

0

10,45

14,25

9,52

5,95

13,6

3,5

2,18

19,97

20,2

33,57

1

10,45

14,25

9,52

5,95

13,6

4

2,5

19,97

20,2

33,57

2

10,45

14,25

9,52

5,95

13,6

-

-

19,97

20,2

33,57

3

10,45

14,25

9,52

5,95

13,6

-

-

19,97

20,2

33,57

4

10,45

14,25

9,52

5,95

13,6

-

-

19,97

20,2

33,57

5

10,45

14,25

9,52

5,95

13,6

-

-

19,97

20,2

33,57

6

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

7

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

8

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

9

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

10

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

11

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

12

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

13

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

14

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

15

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

16

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

17

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

18

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

19

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

20

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

21

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

22

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

23

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

-

-

19,99

20,23

33,59

24

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

25

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

26

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

27

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

28

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

29

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

30

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

31

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

32

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

33

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

34

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

35

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

36

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

37

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

38

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

39

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

40

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

41

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

42

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

43

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

44

10,47

14,28

9,52

5,95

13,6

19,99

20,23

33,59

Барлығы

471,03

642,

42

428,4

267,75

612

7,5

4,68

899,43

910,17

1511,43

3.2 кесте – RMLC абонентерінің шығыс жүктемесін есептеу(Эрл)

RMLC №

Пәтерлік секторы:

Ашығ.RMLC.таңнан

Ашығ.RMLC.кеш

Ашығ.RMLC.таңдалған

Апәтер.таң.жеу

Апәтер.кеш.жеу

45

13,772

18,78

13,772

18,78

18,78

46

13,772

18,78

13,772

18,78

18,78

47

13,772

18,78

13,772

18,78

18,78

48

13,772

18,78

13,772

18,78

18,78

49

13,772

18,78

13,772

18,78

18,78

50

13,772

18,78

13,772

18,78

18,78

51

13,772

18,78

13,772

18,78

18,78

52

13,772

18,78

13,772

18,78

18,78

Барлығы

110,176

150,24

110,176

150,24

150,24

4.3 кесте –МАК абонентерінің шығыс жүктемесін есептеу(Эрл)

MSAN

Пәтерлік сектор:

2B+D қолжетімі:

Ашығ.MSAN.таң

Ашығ.MSAN.кеш

Ашығ.MSAN.таңдалған

Апәтер.таң.жеу

Апәтер.кеш.жеу

А2B+D.тан.жеу

А2B+D.кеш.уақыт

53

9,9

13,5

20

12,5

29,9

26

29,9

54

9,9

13,5

20

12,5

29,9

26

29,9

55

10,2

13,8

20

12,5

30,2

26,3

30,2

Барлығы

30

40,8

60

37,5

90

78,3

90

РД (радиоқолжеткізім) үшін жүктемесін есептейміз: N=2008, РД барлық абоненттері пәтерлік сектор абоненттері болып табылады. Осыдан жүктемені төмендегі формуламен есептейміз:

aпәтер.тан.=0,022 Эрл

Апәтер.тан.жеу =2008×0,022=44,176 Эрл

aпәтер.кеш=0,03 Эрл

Апәтер.кеш.жеу=2008×0,03=60,24 Эрл

шығыс РД = max(Атанкеш) = max(44,176; 60,24)=60,24 Эрл.

Сонымен барлық абоненттердің шығыс жүктемелері (жобаланған станциямызға тікелей қосылған, қашықта орналасқан ҚТ (RMLC, МАК және РД) абоненттерінен):

Ажалпы i=Aшығ.MLC.таңдалған + Aшығ.RMLC.таңдалғаншығ.MSAN.таңдалған+Aшығ.РД

Ажалпы i=1511,43+150,24+90+60,24=1811,91

PRI (N=3) абонентерінен шыққан жүктемені есептейміз:

3*21=63 Эрл

39,4 Эрл

=1811,91+63=1874,91 Эрл

3.2 Жобаланған ттс қосылған мөатс-ғы кіріс және шығыс жүктемелер қарқындылығын есептеу

МӨАТС байланыс жолдарында (кіріс/шығыс) пайда болатын жүктемелері осы жолдардағы жоғалтулармен анықталады. Мұндай жоғалтулар цифрлы және квазиэлектронды МӨАТС Р=0,001 (1‰) деп алынады. ТТС және МӨАТС арасындағы байланыс жолдарының өткізу қабілеттілігін анықтау үшін Пальма кестесін қолдануға болады.

мұндағы МӨАТС j абоненттерден жергілікті шығыс жүктемесі;- МӨАТС j абоненттерден қалааралық шығыс жүктемесі;- шығыс жүктемесі.

жүктемесін есептеу үшін:

=

мұндағы - j-ші МӨАТС сыйымдылығы;- МӨАТС бір абонентінен келетін қалааралық меншікті шығыс жүктемесі.

мәні 2.10[1] кесте арқылы анықталады. Курстық жоба есебі бойынша қалаға орналастыру халық саны 410мың. адам.

, Эрл

мұндағы - МӨАТС j келуші жергілікті кіріс жүктемесі;- МӨАТС j-тегі қалааралық кіріс жүктемесі.

3.4 кесте. МӨАТС –ғы байланыс жолдары (СЛ) саны

МӨАТС атауы

МӨАТС типі

Орнатылған жері

МӨАТС сыйымдылығы

БЖ (СЛ) саны

шығыс

Кіріс

Толық автоматты қалааралық байланыстың болған жағдайында

Жергілікті байланыс

Қалааралық байланыс

МӨАТС1

Максиком MXM 300

Өндірістік кәсіпорын

108

6

5

3

МӨАТС2

Harris 20_20

МАР

Өндірістік кәсіпорын

109

6

5

3

МӨАТС3

Hicom 300

Өндірістік кәсіпорын

110

6

5

3

Есептеу жүктемесін орташа жүктемеге және кері ауыстыру үшін келесі формуланы қолданамыз:

3.2.1 Максиком mxm 300 мөатс 1

=108

=-

=+

=108*0.0043=0,464 Эрл

4.4 кестені және Пальма кестесін қолдансақ:

=0,58-0,464=0,116 Эрл

=0,75 Эрл

=Эрл

=0,15 Эрл

=Эрл

=1,1 Эрл

=Эрл

=0,35+0,03=0,38 Эрл

3.2.2. Harris 20_20 map мөатс 2

=109

=-

=+

=109 *0.0043= 0,469 Эрл

0,58-0,469=0,111 Эрл

=0,75 Эрл

=0,35 Эрл

=0,15 Эрл

=0,03 Эрл

=1,1 Эрл

0,58 Эрл

=0,35+0,03=0,38 Эрл

3.2.3 Hicom 300 мөатс 3

=110

=-           

=+      

=110*0.0043 = 0,473 Эрл

=0,58-0,473 =0,107 Эрл

=0,75 Эрл

=0,35 Эрл

=0,15 Эрл

=0,03 Эрл

=1,1 Эрл

=0,58 Эр

=0,35+0,03=0,38 Эрл

3.3 Ттс5 коммутациялық өріс шығысындағы жергілікті жүктеме қарқыныдылығын есептеу

ТТС5 цифрлық коммутация өрісіне (КӨ) жобаланатын ТТС (Si2000V5) және МӨАТС абоненттерінен жергілікті жүктеме келіп түседі:

=+,Эрл

мүндағы - ТТС5 КӨ шығысына келіп түсуші жергілікті жүктеме қосындысы;- МӨАТС абоненттерінен ТТС5 КӨ шығысына келіп түсуші жергілікті жүктеме қосындысы.

=1117,31+(1,638+1,049+1,0508)=181121,048Эрл

Электрондық АТС-ғы КӨ шығысындағы жергілікті жүктеме қарқындылығын есептеу төмендегі формуламен анықталады:

=(1- W)*, Эрл

мұндағы W- ТТС5 КӨ шығысындағы жүктеменің төмендеу коэффициенті.

W

Мұндағы - абоненттің станция жауабын алуының орташа уақыты (3с.);- нөмір теруге кететін орташа уақыты:

, с

мұндағы ,- пәтерлік, халық-шаруашылық секторлары (ҚТ абоненттерін есептегендегі), таксофондар абоненттерінің саны;- категорияға сәйкес келетін абоненттер саны);КӨ бір шақыруға қызмет көрсетуге кететін орташа уақыты:

, с

мұндағы N – берілген категориядағы абоненттер саны; С – нақты категорияда бір абоненттің ЖЕУ келуші орташа шақыру саны.

Мәнін 2.8[1] кестеден анықтаймыз.

tкіріс=183,22 с

=

Wi=

=(1-0,0540)* 1121,048=1060,51 Эрл.

3.4 Арнайы қызмет ету торабына жүктеме қарқындылығын есептеу

Арнайы қызмет ету торабына (АҚТ) жүктеме қарқындылығы КӨ шыққан жалпы жүктеменің 3-5% құрайды. Осыдан i-ші станциядан келуші АҚТ жүктемесін анықтаймыз:

= 0,03*, Эрл

=

Бір нөмірден меншікті жүктеме келесі формуламен анықталады:

;

амонтаж=

=0,048×12361=593,328

=0,048×12365=593,52

=0,048×13301=17,55

=0,048×13304=17,56

=0,048×14251=18,811

=16,31

16,31 +0,6742*= 19,03 Эрл 30

16,3218

16,3218 +0,6742*=19,04 Эрл30

17,55

17,55 +0,6742*=20,37 Эрл32

17,56

17,56 +0,6742*=20,38 Эрл32

18,811

18,811 +0,6742*=421,735 Эрл33

p=0,001 өшудегі АҚТ-гі байланыс жолдары (СЛ) санын Пальма кестесі арқылы анықтаймыз.

3.5 Жергілікті станцияаралық жүктеменің қарқындылығын есептеу

ҚТЖ желісіндегі байланыс жолдары арқылы (ТТС) әрбір станциядан келуші жүктеме мәнін анықтаймыз. Бұл жүктемені арқылы белгілесек:

- , Эрл

=

;

Курстық жобаны орындау барысында желідегі ТТС-ң сыйымдылығы мен ТТС-ға дейінгі арақашықтық ғана белгілі. Сондықтан желідегі ТТС-ң 1-монтаждалған нөміріне меншікті жүктеме жобаланатын ТТС-ғы меншікті жүктемемен бірдей деп аламыз.

амонтаж=

=0,048×12361=593,328 Эрл А1=577,018 Эрл

=0,048×12365=593,52Эрл А2=577,1982 Эрл

=0,048×13301= 638,448 Эрл А3=620,898 Эрл

=0,048×13304=638,592 Эрл А4=621,032 Эрл

=0,048×14251=684,048 Эрл А5=665,237 Эрл

Желідегі ТТС арасындағы жүктемелер таралуы төмендегідей негізде іске асырылады:

-нақты желіде жүктеменің таралуының заңдылығының сараптамасы негізінде;

-көптеген нақты желілердегі жүктеменің таралуының статистикалық сараптамасы негізінде алынған нормаланған тартылыс коэффициенттері негізінде;

-НТП112-2000 (техникалық жобалаудың нормалары) келтірілген жүктеменің тарату әдісіне.

НТП112-2000 келтірілген әдіс бойынша жүктемені таратуын есептеу алгоритмі келесі қадамдардан тұрады:

1) Желінің әрбір ТТС коэффиценті анықталады, ол қаладағы барлық ТТС-ң жергілікті станцияаралық шығыс жүктемелерінің қосындысының i- ТТС-на шығыс жүктемесінің бөлігін сипаттайды.

,%

2) коэффицентін қолдана отырып, 2.12 [1] кестесі бойынша әрбір станция үшін ішкі станциялық тартылыс коэффицентінің(i=) мәнін анықтаймыз.

3) әрбір станциядан жергілікті станцияаралық желіге таралатын жүктемесін анықтаймыз:

=, Эрл

4) желідегі станцияаралық жүктемені есептеу төмендегі формуламен іске асырылады:

, Эрл

мұндағы - і- ТТС –н желідегі j-ші ТТС станция аралық жүктеме.

Есептейміз:

= 3147,936 Эрл

= =13,81%=24,8

= 11,1%=19,98

= =28%= 50,3

==19,41%= 34,9

==27,7%= 49,8

=622,3×=468 Эрл

=499,56 ×= 399,75 Эрл

=1262,7×=627,56 Эрл

=874,5 ×= 569,3 Эрл

= 1246,5×=625,7Эрл

Жобаланатын ТТСқатынасын есептейміз:

=132 Эрл

=109,2 Эрл

=190,4 Эрл

= 167,9 Эрл

= 141,8 Эрл

= 121,1 Эрл

= 190,1 Эрл

= 172,5 Эрл

3.6 Қалааралық жүктеме қарқындылығын есептеу

Желін i-станциясының тапсырысты қосқыш жолдарына түсетін қалааралық шығыс жүктемені есептеу үшін келесі формуланы қолданамыз:

, Эрл

мұндағы, - пәтерлік және халық шаруашылық секторлары абоненттерінен келетіп түсетін қалааралық меншікті жүктеме.мәні 2.9[1] кесте арқылы анықталады.

=0,0043 Эрл

= 0,0043*(21418+6119)+0,18*3060+(0,464+0,469+0,473) =670,6 Эрл

Ақбж=0,0036 Эрл

Ақбж= 0,0036*(21418+6119)+(0,15+0,15+0,15) = 99,6 Эрл

3.7 Ттс5-ғы кіріс жүктемелерін есептеу

Жобаланатын ТТС абоненттік байланыс жолдарына келіп түсуші жүктемесін есептеу формуласы төмендегідей:

, Эрл

мұндағы - ішкі станция жүктемесі. Ол i-ші ТТС ішінде қалатын жүктемені көрсетеді. Жүктеме i-ТТС-не тікелей қосылған абоненттерден, ТТС-мен МӨАТС арасындағы және i-ТТС-на қосылған МӨАТС абоненттерінен жүктемені көрсетеді.

, Эрл

=1246,5*49,8/100= 621 Эрл

=621+(132+109,2+190,4+167,9) +99,6-(0,38+0,38+0,38)=1318,96 Эрл

3.8 Mlc-mca бөлімшесіндегі жүктемені есептеу

Жүктемені есептеу MLC құрылымын есепке ала әрбір MLC жеке орындалады. Әрбір MLC үшін MLC – MCA аумағындағы Е1 ағын саны 16-дан аспайды. Әрбір MLC абоненттердің құрылымдық құрамын есепке ала отырып жүктемені және ағын санын анықтауға болады. Жүктеменің орташа мәні төмендегі формула бойынша есептеу жүйесіне ауыстырылады:

, Эрл

Есептеу үшін төмендегілерді аламыз:

Е1 ағын санын келесі формуламен анықтаймыз:

,

мұндағы V-шоғыр сыйымдылығы .

4.5 кесте. MLC – MCA бөлімшесіндегі Е1 ағынын есептеу

Модуль номері

Орташа жүктеме,

Эрл

Есептелу жүктемесі, Эрл

Шоғыр

сыйымдылығы

Е1 ағын саны

MLC0

33,57

37,5

57

3

MLC1

33,57

37,5

57

3

MLC2

33,57

37,5

57

3

MLC3

33,57

37,5

57

3

MLC4

33,57

37,5

57

3

MLC5

33,57

37,5

57

3

MLC6

33,59

37,5

57

3

MLC7

33,59

37,5

57

3

MLC8

33,59

37,5

57

3

MLC9

33,59

37,5

57

3

MLC10

33,59

37,5

57

3

MLC11

33,59

37,5

57

3

MLC12

33,59

37,5

57

3

MLC13

33,59

37,5

57

3

MLC14

33,59

37,5

57

3

MLC15

33,59

37,5

57

3

MLC16

33,59

37,5

57

3

MLC17

33,59

37,5

57

3

MLC18

33,59

37,5

57

3

MLC19

33,59

37,5

57

3

MLC20

33,59

37,5

57

3

MLC21

33,59

37,5

57

3

MLC22

33,59

37,5

57

3

MLC23

33,59

37,5

57

3

MLC24

33,59

37,5

57

3

MLC25

33,59

37,5

57

3

MLC26

33,59

37,5

57

3

MLC27

33,59

37,5

57

3

MLC28

33,59

37,5

57

3

MLC29

33,59

37,5

57

3

MLC30

33,59

37,5

57

3

MLC31

33,59

37,5

57

3

MLC32

33,59

37,5

57

3

MLC33

33,59

37,5

57

3

MLC34

33,59

37,5

57

3

MLC35

33,59

37,5

57

3

MLC36

33,59

37,5

57

3

MLC37

33,59

37,5

57

3

MLC38

33,59

37,5

57

3

MLC39

33,59

37,5

57

3

MLC40

33,59

37,5

57

3

MLC41

33,59

37,5

57

3

MLC42

33,59

37,5

57

3

MLC43

33,59

37,5

57

3

MLC44

33,59

37,5

57

3

1ҚТ

RMLС45

18,78

21,7

37

2

RMLС46

18,78

21,7

37

2

RMLC47

18,78

21,7

37

2

RMLС48

18,78

21,7

37

2

RMLC49

18,78

21,7

37

2

RMLС50

18,78

21,7

37

2

RMLC51

18,78

21,7

37

2

RMLС52

18,78

21,7

37

2

3 ҚТ

MSAN 53

29,9

33,58

25

2

MSAN 54

29,9

33,58

25

2

MSAN 55

30,2

33,69

25

2

4 Si2000v5 типті жобаланатын ттс-ң жабдықтарының көлемін есептеу

4.1 Mlc және rmlc модульдер санын есептеу

MLC және RMLC модульдер санын және 3.1 және 3.2 бөлімшелерінде көрсетілген қөрек жүктемелерін таратуға сәйкес орындаймыз.

4.2 Жобаланатын ттс-н шығатын байланыс жолдарының санын есептеу

Мұнда берілеген мәліметтер бойынша БЖ санын есептеу НТП112-2000 регламенттеген жоғалулардың ықтималдық нормасы және БЖ шоғырына келіп түсуші жүктеме саны арқылы анықталады. БЖ саны байланыс шоғырыны бойынша Эрлангтың бірінші формуласы бойынша анықталады:

Байланыс жолдарының санын есептеу үшін жүктеме мәнінің есептелінген нәтижесі алынады және ТТС-дан желіге бағытталған байланыс жолдарының саны 5.2 кестеге енгізіледі.

, Эрл

4.3 Жобаланатын ттс-ң кіріс бж санын есептеу

БЖ анықтау ТТС толық қолжеткізімді қосу бойынша іске асырылады.

4.1 кесте – Эрланг 1-ші формуласымен БЖ есептеу нәтижесі

шығыс бағыты

Жүктеменің орташа мәні, Эрл

Жүктеменің есептелінген мәні, Эрл

Жоғалтулардың ықтималдылығы

БЖсаны

Е1 ағын саны

ТТС5ТТС1

273,8

285

0,01

133

10

ТТС5ТТС2

230,3

240,5

0,01

157

9

ТТС5ТТС3

380,5

393,7

0,01

165

14

ТТС5ТТС4

340,4

353

0,001

208

13

ТТС5МӨАТС1

0,38

0,8

0,01

10

1

0,03

0,15

0,001

4

1

МӨАТС1ТТС5

0,58

1,1

0,01

10

1

ТТС5МӨАТС2

0,38

0,8

0,001

10

1

0,03

0,15

0,001

4

1

МӨАТС2 ТТС5

0,58

1,1

0,001

9

1

ТТС5 МӨАТС3

0,38

0,8

0,001

12

1

0,03

0,15

0,001

4

1

МӨАТС3ТТС5

0,58

1,1

0,001

12

1

ТТС5АҚТС

670,6

688,1

0,001

98

28

АҚТСТТС5

99,6

106,3

0,001

117

5

ТТС5АҚТ

45,3

49,8

0,001

59

3

РДТТС5

60,24

65,5

0,001

75

3

Барлық ағындар Е1 саны

48

4.4 Mca жабдықтарын есептеу

MCA жабдықтарын есептеуге келесілер кіреді: IHA платасы және TPC платасы. Бір IHA платасы 64 ағынды Е1 коммутациялық өріс сыйымдылығына сәйкес келеді. Әрбір TPC блогы (платасы) 16 Е1 ағынына қызмет көрсетеді. TPC қажетті саны төмендегі формуламен анықталады:

мұндағы МСА жабдығына қосылған - Е1 ағын саны:

+++

мұндағыжәне- MLC және RMLC модульдарынан келуші Е1 ағын саны,- желіден келуші Е1 ағын саны; NE1MCA= 135+16+15+94+3=263 арналардың есебі бойынша арналарға тағы 2Е1 СОРМ қосу керек:

263+2=265

NТРСn (265-1/16+1)+1=19

IHA плата санын есептейміз:

N IHA n (265-1/64+1)+1= 6

4.5 Жас сигналдау арна санын есептеу

7ЖАС – бұл сигналдық ақпараттарды 64 кбит/с жылдамдықпен жалпы сигналдау арнасына таратуда қолданылатын цифрлық сигналдау жүйесі. Ол Q.700 дан Q.795 аралығындағы ХЭО-Т сипаттамасына сәйкес келеді.

Байланыстың әрбір бағытына қажетті 7ЖАС сигналдау арналарының саны (резервімен қоса) төмендегі формуламен анықталады [1]:

мұндағы i- бұл байланыстық бағыттар саны; - байланыс бағыттары бойынша бір секунтта жіберілген хабарламалар саны; 160-бір сигналдақ арнаға бір секунтта жіберілетін максимал хабар саны; 1,05- техникалық жұмысқа пайдалануға кететін шығындарға қызмет көрсетуге байланысты туындайтын үрдістерде қолданылатын коэффициент.

Ал, мәнін келесі формуламен анықтаймыз:

мұндағы - осы бағытта қызмет ететін жалпы жүктеме (кіріс және шығыс) қосындысы;- сөйлесу ағынында «ұстап қалу» уақытының орташа мәні (120 с.); 12 – бір қосылысқа қызмет көрсететін, кері және тіке бағыттағы сигналдау арнасы бойынша берілген хабарламалардың орташа мәні.

ТТС5АҚТС бағытындағы бір секунттағы хабарламалар санын есептеу:

77,02

ТТС5ТТС1 бағытындағы бір секунттағы хабар санын есептеу:

ТТС5ТТС2 бағытындағы бір секунттағы хабарламалар санын есептеу:

ТТС5ТТС3 бағытындағы бір секунттағы хабарламалар санын есептеу:

ТТС5ТТС4 бағытындағы бір секунттағы хабарламалар санын есептеу:

ТТС5МӨАТС1 бағытындағы бір секунттағы хабарламалар санын есептеу:

ТТС5МӨАТС2 бағытындағы бір секунттағы хабарламалар санын есептеу:

ТТС5МӨАТС3 бағытындағы бір секунттағы хабарламалар санын есептеу:

ТТС5 АҚТ бағытындағы бір секунттағы хабарламалар санын есептеу:

5. Ттс жабдықтарының спецификациясы

5.1. Жобаланған ттс стативтері және модульдер спецификациясы

Жобаланатын ТТС жабдықтарын есептеу нәтижесі бойынша қажетті жабдықтардың спецификациясы құрылады. SI2000V.5 жабдықтары ETS стандартты шкафында, ұзындығы 1100мм немесе 2200мм, ені 600мм, тереңдігі 300мм монтаждалады. Курстық жұмыста олардың құрылымдық орналасуы берілуі тиіс. Берілген шкафта станциялық кез-келген модуль орналаса алады. MPS 150 электр қоректендіргіш құрылғысы бөлек стативте орнатылады.

5.1 кесте. Жобаланған ТТС стативтері және модульдер спецификациясы

Жабдықтардың атауы

Жабдықтар саны

1

MCA

1

2

MLC

45

3

RMLC

8

4

MSAN

3

5.2 кесте. Жобаланған ТТС стативтерінің спецификациясы

Статив атауы

Статив комплектіленуі

Статив саны

Модуль атауы

Модуль саны

01A

MCA

MLC

1

1

1

01A

MLC

1

1

01B

MLC

1

1

01C

MLC

5

1

01D

MLC

2

1

01E

MLC

4

1

01F

MLC

3

1

01G

MLC

1

1

02A

MLC

0

1

02B

MLC

0

1

02C

MPS150

1

1

5.2. Жобаланған ттс si2000v.5 жүйесінің құрылымы

Құрылымдық сұлбада жобаланған ТТС абоненттерді қосуға қажет абоненттік модульдердің барлығын көрсетеміз.Сонымен қатар, олардың саны, атауы, сыйымдылығы көрсетілуі тиіс.Станцияаралық байланысты да көрсету қажет, яғни саны, таратушы жүйе, ҚЖ саны көрсетіледі.

5.3 Автозалға жабдықтарды орналастыру жоспары

Жабдықтарды орналастыру кезінде, әр қатарда 6 стативтен көп болмауын қадағалау қажет.

1200 мм

01A

01B

01C

1600 мм

01D

Үстел


300 мм

02A

02B

2500 мм

02C

600 мм

5.1 Сурет - Автозалға жабдықтарды орналастыру Қорытынды

Бұл курстық жұмыста жобаланған ТТС SI2000V.5 жүйесі жан-жақты қарастырылды. Ол үшін ең алдымен абоненттік байланыс жолдары нөмірлер жүйесі жасалды. ТТС жобалануын өзіне тән ерекшеліктері бойынша есептеп, олардың құрылу принциптерін оқып-үйрендік.

Автозолдарда жабдықтардың орналастырылуын жоспарлап, жабдықтардың спецификациясын жүргіздік.

Жасалған жұмыстан шығатын қорытынды: SI2000 жүйесі- бір портының құнының тиімділігімен қатар, станция талабына сай жабдықтар қарапайым бөлмеде еш қиындықсыз орналастырылады және онда жасанды салқындатқыш қолданылмайтынтықтан, бөлмеге артық жабдықтар қажет етілмейді.

Негізгі әдебиеттер

1. Иванова Т.И. Корпоративные сети связи. – М.: Эко – Трендз, 2001 – 425 с

2. Технологии беспроводной связи. Стандарт DECT. Отчет по НИРС. Ксерокопия №630 -48с.

3. Конверторы 2004. Каталог оборудования. Ксерокопия №631

4. Т.И. Ромашова. Цифровая система коммутации Si2000V5. Учебное пособие. СибГУТИ, Новосибирск, 2005. -95с

Қосымша әдебиеттер

1. М.А. Баркун О.Р. Ходасевич «Цифровые системы коммутации» ЭКО-ТРЕНДЗ Москва, 2001 г.

2. Ершова Э.Б., Ершов В.А, «Цифровые системы распределения информации» 1983 г.

3. Берлин А.Н. «Коммутация в системах и сетях связи» Москва 2006 г.

4. Гольдштейн Б.С. Сигнализация в сетях связи. – Том 1, 2. – М.:Радио и связь, 1998 г.

5. Гольдштейн Б.С. Системы коммутации. – СПб.: БХВ-Петербург, 2003 г.

6. Берлин А.Н. Устройства систем и сети коммутации. СПб: Петеркон,

2003 г.

Қосымша а

1 Siemens Hicom 300

Siemens Hicom 300 E АТС – бұл күрделі телекоммуникациялық тапсырмаларды шешуде қуатты базис бола алатын және қазіргі заманғы халықаралық талаптарға толықтай сай келетін, үлкен компанияларда жаңа телекоммуникациялық есептерді шешуге бағытталған жүйе. Сыйымдылығы 5000 абонентке дейін.

    1. кесте

АТС Siemens Hicom 300 E негізгі сипаттамалары

1

Шақыруларды беру/адрестеу/алу.

2

Нөмерді теруді қайталаушы

3

Орталықтандырылған/жеке қысқартылған нөмерлер теру

4

Кері шақырулар

5

8 абонентті конференц-байланыс

6

Дербес идентификациялық код

7

Программалық қамтамасыз етудің әртүрлі дестелері

8

Ұялы байланыс

9

АТМ әдісі негізінде бойынша қосылыстарды орындау

10

Қашықтан жұмыс жасау

11

Көп жылдамдықты коммутация/жалғау

2 NEAX 7400 ICS model 140

    1. кесте

NEAX 7400 ICS model 140 негізгі сипаттамасы

1

NEC өндірушісі Жапония

2

Сыйымдылығы. Порттардың максимал саны - 1488 (model 140)

3

Істен шығуға қарсылық құрылғылары. Процессорлардың, жадтың, арналарды уақыт бойынша бөлу құрылғыларының және жүйелік модельдердің қоректендіру блоктардың өзін-өзі диагностикалауы, резервтелуі.

4

Абоненттік сыйымдылықты сыртқа шығару. ИКМ күре жолдарындағы ( DAU, PIM) модельдері.

5

Сигналдау жүйесін қолдау және БЖ интерфейстері. 3- сымды БЖ ; регистрлі ақпараттардың декадтық және көпжиілікті кодалау арқылы берілуі; импульсті челнок, интервалсыз десте; Е&М, BRI-PRI ISDN, ИКМ(Е1), R2, R2D MFC және R1,5; сигналдау түрлері, №7ЖАС; БЖ-ның типіне байланысты кіріс және шығыс АНА (АОН).

6

CCIS хаттамаларын қолданғандағы «мөлдірлік» және нөмерлердің біртұтас жоспары. ӨБЖ құрудағы арналар мен интерфейстер. Бөлектелген арналар.

7

Цифрлық СТА қосылуы. «2х» сымды 2В+D бөлектенген арналар.

3 Harris 20-20 MAP

АТС Siemens Hicom 300 E негізгі сипаттамалары

1

896 портқа дейінгі сыйымдылық

2

Істен шығуға қарсылық құрылғылары – коммутациялық өріс және резервтік басқару.

3

Істен шығуға қарсылық құрылғылардың – толық қолжеткізімдегі (10 км дейінгі) ТОБЖ.

4

Сигналдау жүйесін қолданатын және БЖ интерфейстері: 3- сымды БЖ (конвертор арқылы); регистрлі ақпараттарды декадтық және желілік код арқылы берілуі; ESM сызығы, ТЖ арналары (2100,2600,1200/1600, 600/750Гц) ; BRI және PRI ISDN (Euro ISDN, Q.931); ИКМ(Е1), 1ВСК, R1, R2, R2D, MFC5 және R1 сигналдауы,; 2ВСК; ресейлік барлық БЖ жұмыс істей алатын (шығыс және кіріс) АНА, №7ЖАС.

5

Арналар және интерфейстер ( ӨБЖ құратын): кез-келген арналар (цифрлық немесе аналогтық), DSS1, DPNSS, QSIG, №7ЖАС хаттармаларын қолданатын негізінен Е1.

6

Цифрлық СТА қосылуы: 2-ші сымды 2B+D хаттамалары бойынша.

7

Интеграциялы Coral AIR кішіұялы байланысы DECT технологиялы 2500 абонентке дейін қолдайды.

8

СТА немесе адаптер арқылы тарату: адаптер көмегімен жүйелі ТА арқылы, жылдамдығы 19,2 кбит/с және 64 кбит/с (ақп).

9

Coral Voice Mail – МӨТС-на сәйкес БҚ қосымша арнайы платалармен қосу.

10

АЕЖС-ті интерфейс – Ethernet және Fast Ethernet.

11

X.25 қолдау.

12

Сөйлесімдер поштасы – жадтың сыйымдылығы НЖМД ДК сыйымдылығына тәуелді және программалау жағынан шектелмеген.

13

Конференция-байланыс – конференцияда 3 немесе 15 қатысушы болуы мүмкін, конференцияларды ішкі көпірлермен қосу мүмкіншілігі бар.

4 МАК Acsses Node, Iskratel

Iskratel Словениялық компаниясы Access Node қолжеткізу торабын шығарады. Өз SI-2000 коммутациялық жүйесін немесе басқа өндірушілердің коммутациялық жабдықтарын қолдайтын, яғни стандартты V.5 интерфейсін жақтайтын, AN шеткері қолдану интерфейсті және келесі қызметтерді көрсетуді шешеді: POTS, аналогты бөлек жол, BRA және PRA ISDN, ADSL, G.SHDSL, VoIP.

Қолжеткізім торабы келесі функцияларды орындайды (конференция және қолжеткізім функциялары): телефон станциясының коммутациялық бөлігінде абоненттердің өзара әсерін қамтамасыз етеді, қолжеткізім торабының бағдарламалар дестелері MLC платформасына жүктеледі (704 абоненттік желі және 16 Е1 интерфейісі бар, коммутация торабымен байланыс үшін). Қолжеткізім торабының функциональдығы V5.2 қолжеткізім хаттамасы көмегімен коммутация /жалғау торабымен басқарылады. SI-2000 AN негізінен V5.2 стандартты желілік интерфейстің торабы ретінде жобаланған (аналогтық, ISDN, xDSL, IP-абоненттерді қосуға лайықталған). Сондықтан торабтың негізгі қасиеті- оның әмбибаптылығы маштабтылылығы, орталықтан басқару мүмкінділігі, коммутациялық торабқа тез және жеңіл трансформациялануы болып табылады. Коммутациялық өрістің өтікізу мүмкінділігі -960 арна (64 кбит/с). Сонымен қатар блокталмайтын коммутациялық өріске ие. Сигналдау түрі DSS1.

Кеңейту мүмкіншілігі: минимальды қадам–32 аналогтық портты немесе 16 ISDN порты; 22 абоненттік платаға дейін; 6 абоненттік xDSL платасына дейін кеңейтуге болады.

5 Радио қолжетікізімді Avaya DECT R.2

Avaya DECT R.2 негізгі сипаттамалары

1

Ішкі байланыстың ашық жердегі ұзақтығы – 20/250

2

Ақпаратты қорғау – цифрлық сөйлесімдерді тарату, радиотелефондар және база арасындағы идентификациялық сигналдармен алмасу.

3

ӨБЖ-ге қосылған интерфейстер– 2 Мбит/с АТС-ға қосылу; V5.2 интерфейсі, программалық-аппараттық кешен.

4

Абоненттердің макс. саны – 16320

5

Бір уақыттағы сөйлесімдер макс.саны – 1024

6

БС саны – 128

7

Бір уақытта қосылған БС саны – 12

8

Handover қолдау – бар

9

БС –тың АТС қашықтықта макс.орналасуы- 1500 м

10

Қосымша құрылғылар – басқа өндірушілер

52

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]