Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Перший варіант

.docx
Скачиваний:
33
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
28.69 Кб
Скачать

Перший варіант

Дайте визначення понять:

1.політика…2.влада…3.форми правління…

Поняття «політика» (від гр. politika - державні та суспільні справі;) - сфера суспільного житія, в межах якої здійснюється соціальна діяльність спрямована на досягнення, утримання й реалізацію влади громадянами та їх об'єднаннями.(індивід, й соц.. групами, їх громадськими об’єднаннями)

Поняття «влада» - це здатність і можливість розпоряджатись чим- неудь, ким-небудь за допомогою права, авторитету, волі, примусу, власності на майно, капіталу, інформації.

Форма правління — це організація верховної державної влади, порядок її утворення й діяльності, компетенція і взаємозв'язок її органів, а також взаємовідносини з населенням країни.

4.Що відносится до природи політичних знань?а)нормативно-ціннісні; б)аксеологічні;в)діалектичні;г)прогностичні.

5.Яку форму правління вважав найкращою Платон?а)демократію; б)тиранію;в)аристократію;г)олігархію;

6.Хто сказав: „панує закон,урядовці й громадяни однаково рівні перед ним "?.а)Цицерон;б)Платон;в)Аристотель;г)Сократ;

7.Хто сказав: „...обов'язок церкви користуватись... владою держави проти інакомислячих"? а)Аврелій Августин;б)Фома Аквінський;в)Ніколо Макіавеллі;г)Джордано Бруно;

8.Хто так сказав: „заради миру... необхідно складати "суспільний договір", щодо створення держави"...? а)Дж.Локк;б) Монтеск’є;в)ТомасГоббс;г)Ж Ж. Руссо;

9.Чия це думка: наказую вам не тільки самим не чинити, а й заборонити служивим творити беззаконня"? а)Ярослава Мудрого;б)Митрополита Іларіона;в)Володнмира Мономаха;г)ченця Філофея;

10.Хто запропонував: „ ідеї суспільного договору, але обмеженню нрав і свобод підданих на засадах права божого"? а)Христофор Філалет;б)Іван Грозний;в) Іван Вишенський;г) Петро Могила;

2 рівень складності:

Знайдіть співідношення показників однієї колонки - іншій:1.Хто які політичні ідеї відстоював?

А)Едмунд Берк – Консервативні;б).Г.В.Ф.Гегель- Ліберальні; в) Карл.Маркс- Комуністичні; г) Том ас Мор- Соціалістично- утопічні.

2.Хто прихильником яких ідей був? А)Микола Зібер-Марксизму;б)Феофан Прокопович- Освічєного абсолютизму;в) Олександр. Радищев- Революційного

Конституціалізму; г)Микола. Міхновський- Націоналізму.

3.Виправте помилки:Кирило-Мефодіївське товариство виступало за ліквідацію самодержавства, скасування станів і кріпацтва, встановлення парламентського ладу, надання кожному народові автономії, пропагували поміркований демократизм та владу грошей"

4.Підберіть риси відповідної форми правління із запропонованого переліку:

президентська республіка

а)всенароднообраний президент - голова держави та уряду (прем'єра немає); б) президент може розпускати парламент;

в)Діє система противаг трьох гілок влади: парламент(законодавча), президент очолює виконавчу та діє незалежна судова влада.

Г) Надання статусу "міністерства"- в компетенції парламенту, але призначення, звільнення керівників відомств - за Президентом.

5.Підберіть риси відповідного політичного режиму із запропонованого переліку:

Авторитарний режим

А)Зосередження значної влади в руках однієї особи, формальна роль -представницьких органів;

Б)повне обмеження політичних прав, свобод, заборона діяльності всіх політичних партій, окрім однієї правлячої;

В)не виключаються політичні репресії, нема поділу влади на три гілки з системою противаг;

Г)головною опорою є вертикальні структури влади, армія, каральні органи, адміністративно-командний метод керівництва.

Другий варіант

Дайте визначення понять:

1.політологія 2. політична система.. .3. державний устрій...

Політологія - соціальна наука про політику, про закономірності і випадковості розвитку політичного процесу, функції політичної системи та влади, про сутність, форми та методи діяльності суб'єктів політики та про проблеми міжнародних відносин. Це наука про політичну систему суспільства та її різноманітні підсистеми. Політична система — впорядкована, складна, багатогранна система державних і недержавних стосунків соціальних (суспільних та політичних) інститутів, що виконують певні політичні функції. Вона покликана відображати різноманітні інтереси соціальних груп, які безпосередньо або через свої організації і рухи роблять вплив на державну владу.

Державний устрій — це територіальна організація державної влади, поділ її на певні складові частини з метою найкращого управління суспільством це взаємозв'язок окремих складових частин держави між собою і її спільними вищими (центральними) державними органами.

4. Що відноситься до природи політичних знань?а)легітимні ;б) казуальні; в)історичні;г)дедуктивні

5.Яку форму правління вважав найкращою Аристотель? А)деспотію;б)охлократію;в)монархію;г)політію;

6.Хто так сказав «над усім стоїть Закон, - це принцип, не підвладний бажанням"?

А)Цицерон;б)Платон;в)Аристотель;г)Сократ;

7.Хто так сказав «підбурення до бунту, непокора владі - це гріх, але опір тирану - це не бунт"?а)Аврелій Августин;б)Фома Аквінський;в)Ніколо Макіавеллі;г)Джордано Бруно;

8. Хто так сказав „народ має право на революцію проти влади яка порушує його права ,.."?(народ. суверенітет) а)Дж.Локк;б) Монтеск’є;в)ТомасГоббс;г)Ж Ж. Руссо;

9.Чия це думка: «ідеї Євангелія возвеличують свободу людини, роблять церкву вірною служницею держави та релігії?. а)Ярослава Мудрого;б)Митрополита Іларіона;в)Володнмира Мономаха;г)ченця Філофея;

10.Хто запропонував: „концепцію соборності правління християнською церквою на засадах рівності всіх людей!"?(«Облігченіє диявола-миродержця») а)Христофор Філалет;б)Іван Грозний;в) Іван Вишенський;г) Петро Могила;

2 рівень складності

Знайдіть співвідношення показників однієї колонки-іншій:

1.Хто які політичні ідеї відстоював?а)Б.Чичерін-Ліберальні;б) ГВ Плеханов- Комуністичні;в)М.Бакунін- Анархістські;г)В. Липинський-Консервативні

2Хто прихильником яких ідей був?

А)Іван-Франко-Соціал-демократії;б) Сергій Подолинський-Марксизму;в)Олександр Герцен- Революційної демократії;г)Микола Сперанський - конституційної монархії;

3.Виправте помилки:..Руська трійця" сприяла розвитку української національної свідомості через просвітництво, виступала за «автономію - в складі Австрії та вперше з'єднала соціалістичні ідеї з стихійним робітничим рухом.??

4.Підберіть риси відповідної форми правління із запропонованого переліку:

Парламентська республіка

А)паритет повноважень президента і парламенту; б)уряд підзвітний парламенту, його формує парламентська більшість;в)головний в державі – голова уряду хоча голова держави - Президент, який може розпустити парламент;г) Парламент може висловити уряду недовіру, після чого той іде у відставку, але складає повноваження перед Президентом.

5. Підберіть риси відповідного політичного режиму із запропонованого переліку:

А)монополія влади однієї політичної сили, що охоплює всі сфери життя. б) влада централізована й нетерпима до будь-якого інакомислення повна цензура;в) часткове обмеження політичних прав, свобод, політичних партій та інших суспільних угруповань;г)тотальний контроль, заохочення донощиків тотальна ідеологізація, уніфікація життя.?

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]