Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Методичка_ДП-спец-14 (1).doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
2.11 Mб
Скачать

28

Міністерство культури україни

ЛУГАНСЬКА ДЕРЖАВНА АКАДЕМІЯ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ

Кафедра художнього моделювання одягу

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання дипломного проекту

для студентів денної та заочної форм навчання

спеціальності 7.02020801

«Декоративно-прикладне мистецтво»

спеціалізації

«Художньо-костюмерне оформлення театральних вистав та кіно»

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні кафедри художнього моделювання одягу ЛДАКМ

Протокол № 10

від 30.12.2013р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

на засіданні навчально-

методичної комісії ЛДАКМ

Протокол № ____

від _____________2014р.

Луганськ – 2014

ЗМІСТ

ВСТУП

 1. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

 1. ТЕМИ І ВИДИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

3.1. Керівництво дипломним проектуванням

3.2. Організація консультацій

  1. Етапи дипломного проектування

  2. Контроль за ходом розробки дипломного проекту

 1. ЗМІСТ І ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

  1. Обсяг та вимоги до графічної частини дипломного проекту

  2. Обсяг та вимоги до рекламної частини дипломного проекту

  3. Обсяг та вимоги до спеціального завдання дипломного проекту

  4. Обсяг та вимоги до демонстраційних швейних виробів

  5. Обсяг та вимоги до пояснювальної записки дипломного проекту

 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НАД ПОЯСНЮВАЛЬНОЮ

ЗАПИСКОЮ

  1. Титульний аркуш

  2. Завдання на дипломний проект

  3. Зміст

  4. Аналіз завдання на дипломне проектування (обґрунтування вибору джерела творчості, характеристика стильового рішення колекції, визначення творчої новизни розробки)

  5. Основна частина

  6. Висновки

  7. Список літератури (інформаційних джерел)

  8. Додатки

6. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

ВСТУП

Завершальним етапом підготовки випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціалізації «Художньо-костюмерне оформлення театральних вистав та кіно» є захист дипломного проекту, під час якого систематизуються і закріплюються теоретичні знання студентів, набувається досвід вирішення практичних та творчих задач, виявляється рівень підготовленості студентів до самостійної професійної роботи. Результати дипломного проектування враховують матеріали переддипломної практики.

Задачі дипломного проекту та його розділи визначаються творчим завданням, що розроблене студентом, узгоджене із керівником дипломного проекту та затверджене на засіданні кафедри.

 1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ

Метою дипломного проекту (ДП) є створення завершеної колекції:

- сучасного одягу (перспективна колекція, промислова чи авторська);

- костюмів певної історичної епохи до театральної, оперної чи балетної вистави (телевізійного або кінофільму);

- сценічного костюму (на замовлення закладів культури та творчих колективів - вокальних, інструментальних, хореографічних, естрадних, циркових);

- спеціального одягу (на замовлення установ - промислових, технічних, медичних, військових, спортивних, освітніх тощо).

Задачі ДП – вибір теми, подання варіантів її образного рішення, компоновка складових елементів колекції, виготовлення демонстраційних виробів, обґрунтування прийнятих рішень, розробка рекомендацій по рекламі та використанню колекції.

Конкретність задач, які вирішуються у дипломному проекті, та зміст його розділів визначаються темою проектного завдання, що розробляється дипломником, узгоджується керівником ДП і затверджується на засіданні кафедри.

 1. ТЕМИ І ВИДИ ДИПЛОМНИХ ПРОЕКТІВ

Теми ДП обираються студентами, узгоджуються із керівниками, затверджуються на засіданні кафедри та наказом ректора ЛДАКМ.

Теми дипломних проектів випускників освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціалізації «Художньо-костюмерне оформлення театральних вистав та кіно» можуть бути орієнтовані на створення колекції сучасного одягу із визначенням джерела творчості, асортиментної групи виробів, призначення та стилістичного рішення. А також за вибором студента може розроблятися колекція сценічних костюмів до вистави чи видовищного заходу.

За видами дипломні проекти можуть бути як індивідуальними так і груповими (2-3 автора), проте образне та графічне вирішення колекції має бути представлене індивідуально кожним автором.

Дипломна колекція складається із 10-12 виробів, які в свою чергу поділяються на 2-3 змістовних блоки. У відповідності із тематикою ДП ці блоки можуть являти собою:

 • варіанти комплектування колекції (в межах однієї асортиментної групи, наприклад, жакет із сукнею, спідницею чи брюками);

 • варіанти трансформації колекції (в межах однієї асортиментної групи, наприклад, короткі та довгі сукні);

 • варіанти застосування елементів колекції протягом доби чи сезону (наприклад, блуза до спідниці чи до брюк);

 • варіанти розвитку силуетних форм (наприклад, прямий та прилягаючий силуети)

 • варіанти розвитку кольорового рішення колекції (нюансне чи контрастне рішення)

 • варіанти застосування різноманітних фактур текстильних матеріалів;

 • варіанти використання можливостей різноманітних технік декорування;

 • варіанти костюмів одних й тих самих дійових осіб протягом вистави (переодягання 2-5 головних героїв);

 • варіанти костюмів одних й тих самих дійових осіб для презентації у виставах різноманітних сценічних жанрів (драма, мюзикл, цирк, балет);

 • комплект костюмів головних дійових осіб та комплект костюмів героїв масових сцен;

 • комплект чоловічих костюмів та комплект жіночих костюмів;

 • різноманітні за режисерською стилістикою варіанти костюмів головних героїв (різні історичні епохи, різноманітна художня естетика);

 • у разі створення дипломної колекції для творчого колективу - різноманітні за стилістикою варіанти костюмів виконавців (репертуарні особливості, національний колорит, історична епоха);

 • варіанти можливого подальшого трансформування костюмів.

 1. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАД ДИПЛОМНИМ ПРОЕКТОМ

  1. Керівництво дипломним проектуванням

Дипломний проект студент виконує самостійно.

Для керівництва роботою студента над ДП кафедрою затверджується керівник проекту з числа спеціалістів, які мають досвід роботи у вибраному напрямі.

Керівник проекту консультує з питань визначення обсягів роботи, вибору методик виконання дипломного проекту, слідкує за дотриманням графіка розробки розділів і проекту в цілому.

Для підвищення якості проекту можуть залучатися консультанти, що є фахівцями в окремих галузях:

 • економіка підприємств культури та організація виробництва;

 • охорона довкілля;

 • охорона праці;

 • історія мистецтва, музики, театру;

 • майстерність актора та режисера;

 • бібліотекознавство;

 • кіномистецтво, телемистецство;

 • хореографія;

 • культурологія та релігієзнавство;

 • художньо-комп’ютерна графіка;

 • спорт та медицина;

 • дизайн інтер’єрів та сценографія тощо.

Студент повністю відповідає за прийняті рішення, якість та терміни виконання проекту.

  1. Організація консультацій

Для успішної розробки дипломного проекту кафедрою організовуються консультації, розклад проведення яких доводиться до студента на початку дипломного проектування.

Керівник проекту допомагає в організації консультацій із співробітниками інших кафедр, якщо під час виконання ДП у цьому виникає потреба. Консультації проводяться так, що консультант не підмінює студента у вирішенні питань дипломного проекту.

Студент зобов’язаний з’являтися на консультації за графіком з усіма необхідними матеріалами.

  1. Етапи дипломного проектування

Дипломне проектування складається із шести етапів:

- І етап – затвердження теми диплому;

- ІІ етап – аналіз теми диплому, огляд та аналіз матеріалів історичного та сучасного стану по обраній тематиці;

- ІІІ етап – вибір напряму розробки (з урахуванням тенденцій моди, стилістичної концепції втілення драматичного твору, техніко-економічних вимог закладу чи установи); створення художнього образу колекції;

- ІУ етап – розробка основних розділів дипломного проекту, виготовлення демонстраційних виробів та макетування окремих елементів комплексу ДП;

- У етап – оформлення ДП (технічне та експозиційне);

- УІ етап – захист ДП.

Виконаний у відповідності із завданням і в повному обсязі ДП, підписаний студентом, керівником та консультантами, подається до попереднього захисту.

Перегляд (попередній захист) ДП на кафедрі проводиться комісією, яка призначається деканом факультету, не менш як за місяць до захисту проекту в державній екзаменаційній комісії (ДЕК) з обов’язковою присутністю студента – автора проекту та наявністю контрольного листка проходження консультацій за окремими розділами ДП. Виявлені при огляді проекту недоліки і помилки студент зобов’язаний виправити і результати представити керівникові проекту. Якщо ж при огляді встановлено, що проект у будь-якій частині потребує суттєвої доробки, то визначається обсяг доробки і встановлюється термін подання виправленого проекту на повторний перегляд (не менш ніж за чотирнадцять днів до захисту проекту у ДЕК). Рішення комісії як про допуск проекту до захисту, так і у випадку необхідності його доопрацювання, заноситься у протокол засідання комісії. На основі рішення комісії кафедра видає студентові направлення на рецензію проекту.

Рецензент зобов’язаний у дводенний термін дати розгорнуту рецензію на поданий йому проект і вказати оцінку, на яку заслуговує виконаний проект («відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно»).

Після рецензії проект подається на затвердження завідувачу кафедри. На основі поданих матеріалів кафедра вирішує питання про допуск студента-дипломника до захисту в ДЕК. (До захисту може бути допущений проект і при негативній рецензії).

Дипломні проекти, які не пройшли попередній захист на кафедрі, на рецензування не направляються і не мають права бути допущеними до основного захисту на засіданні ДЕК.

  1. Контроль за ходом розробки дипломного проекту

Студент зобов’язаний щоденно працювати над проектом, дотримуватися графіку розробки проекту, з’являтися на консультації, звітувати перед керівником проекту за виконану роботу із представленням відповідних матеріалів. Якщо студент не з’являється на консультації, нерегулярно звітує перед керівником проекту або систематично порушує графік, то за поданням керівника проекту він несе адміністративну відповідальність, до недопущення його до захисту ДП за графіком захистів (і до перенесення захисту на наступний рік).

 1. ОБСЯГ І ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

Дипломний проект випускника освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» складається із графічних матеріалів (експозиція), пояснювальної записки (ПЗ), демонстраційних виробів, макетів (зразків) окремих технік чи доповнень костюму (спеціальне завдання), фотографій виробів, комп’ютерного диску та рекламної частини, які відображають вирішення творчих задач, встановлених темою. Комп’ютерний диск містить в собі основні тези проекту, відскановані графічні матеріали, фотографії виробів, макетів та реклами.

  1. Обсяг та вимоги до графічної частини дипломного проекту

Традиційно графічна частина в незалежності від теми ДП містить в собі базову та додаткову складові. До базової складової (експозиції) відносять фіксовану ключову позицію проектування – колекцію костюмів, яка дає змогу простежити, оцінити та проаналізувати весь обсяг виконаної роботи. До додаткової графічної складової відносяться фор-ескізи, пошукові замальовки та начерки, схеми поєднання та декорування окремих вузлів чи деталей костюму, ескізні варіанти сценографічної та рекламної частин, що можуть знадобитися надалі у просуванні твору. Додаткова графічна складова загальним обсягом 80-100 ескізів міститься у пояснювальній записці в розділі «Додатки». Формат додаткової графічної складової визначається аркушами А4.

Особливу увагу слід приділити експозиційній (планшетній) формі подання графічної частини ДП, яка слугує грамотним фоном (обкладинкою) для всієї дипломної колекції.

Базова графічна складова (далі – експозиційний планшет) виконується як єдиний (без розривів) поліграфічний об’єкт розміром 180смх90см. Друкування відбувається офсетним, струйним, шовкотрафаретним, ультрафіолетовим офсетним чи лазерним способом на папері CityLight, мілованому, фотопапері або інших подібних матеріалах таких як, мономерна та полімерна ПВХ плівка (Oracal, Orajet, Neschen solvoprint, Hexis print, Solexprint тощо.).

Експозиційний планшет розділено на декілька змістових зон. Зонування відбувається умовно без виділення зорових меж (схема 1).

По правому та лівому полях планшету виділені зони розміром 30смх90см. Від отриманої першої зони зліва по нижньому полю виокремлено зону розміром 150смх30см. В результаті зонування експозиційного планшету ми отримали 5 змістових зон (в середині 2 та 5 зон містяться також текстові блоки).

Схема 1

Загальний вигляд експозиційного планшету дипломного проекту має відповідати вимогам композиції, що висуваються до художніх творів. Експозиційний планшет повинен мати чіткий композиційний центр, підпорядкування та супідрядність окремих значущих елементів поміж собою та композиційним центром, гармонійну врівноваженість за фоном, формою, пропорціями та кольором.

Зони 1 (30смх90см) та 3 (30смх60см) – виконують оздоблювальну роль в загальній композиції і можуть включати як зображення, так і текстові елементи (пейзаж; фотографія; цитата, що посилює сприйняття ідеї; символи; настрій; емоційні вставки; історія питання; аналоги тощо).

Зона 2 (120смх60см) являє собою багатофігурну композицію, на якій зображені всі моделі дипломної колекції. Графічна подача дипломної колекції розкриває авторське образне бачення, тому моделі можуть бути розташовані у довільних ракурсах, перспективах та інтер’єрах. Техніка виконання ескізів на експозиційному планшеті обирається студентом самостійно (із обов’язковою наступної комп’ютерною обробкою):

- цифрове малювання, цифровий (дигітальний) живопис, стилізація під акварель, стилізація під олівець тощо;

- малювання від руки: акварель, гуаш, пастель, темпера тощо;

- аплікація і колаж (папір, текстиль, нетрадиційні матеріали);

- строчена графіка (контурний та тіньовий малюнок виконуються на текстильному матеріалі машинними строчками;

- ручна чи машинна вишивка.

Зона 2а. Текстовий блок, що презентує назву колекції або твору, на основі якого була створена дипломна колекція. Гарнітура шрифту – за вибором студента у відповідності із загальною стилістикою графічної частини дипломного проекту, кегль (розмір шрифту) – від 150pt до 200pt, вирівнювання текстового блоку по центру зони 2.

По центру зони 4 (120смх30см) розташовані технічні ескізи 5 демонстраційних виробів. Технічні ескізи виконуються без застосування тіней тонким контуром у контрастній кольоровій гамі (на світлому фоні – темним або на темному фоні – світлим). Варіант демонстраційного виробу представлений на фігурі із грецькими пропорціями у повний зріст. Фігура без опрацювання обличчя знаходиться у статичній позі. Обов’язкове подання ракурсів демонстраційного виробу попереду та позаду при повному сполучанні контрольних конструктивних вузлів (рівнів). Розмір одного ракурсу технічного ескізу 8смх24см (10смх25см).

Зона 5 (30смх30см) – фрейм (місце) для текстового блоку.

Зона 5а. Текстовий блок, що містить інформацію про навчальний заклад, тематику дипломного проекту, автора та керівника. Гарнітура шрифту - Times New Roman, кегль (розмір шрифту) – 36pt, вирівнювання текстового блоку по правому краю. Поля: праве 5см, нижнє 5см.

  1. Обсяг та вимоги до рекламно-графічної частини дипломного проекту

Рекламна частина ДП покликана продемонструвати вміння зацікавити споживача (глядача) митецьким поглядом автора колекції на загальне та особливе в рішенні обраної тематики (драматичного твору). За вибором дипломника для експонування можуть бути запропоновані наступні варіанти рекламної продукції:

 • афіша прем’єрного показу колекції;

 • презентаційний буклет;

 • запрошення на дефіле;

 • програмка заходу (тематичний вечір, культурно-соціальна акція тощо);

 • порт-фоліо автора;

 • елементи зовнішнього оформлення вистави чи заходу (флаєри, прапорці, пакети, обгортка для квітів, тощо).

Технічні вимоги до оформлення окремих елементів рекламно-графічної частини визначаються форматом розробленої поліграфічної продукції. Кількість зразків розробленої рекламної продукції узгоджується з керівником проекту.

Рекламним об’єктом може вважатися також об’ємно-просторова форма – інсталяція, що розкриває та підтримує образне рішення ДП. Вид та розміри інсталяції визначаються автором ДП.

Крім того випускник презентує результати свого дипломного проектування на рекламному фото форматом 80смх60см, де в умовній мізансцені розміщені 5 демонстраційних виробів. При обробці та оформленні рекламного фото можуть бути застосовані різноманітні сучасні технології.

  1. Обсяг та вимоги до спеціального завдання дипломного проекту

Виконання спеціального завдання під час дипломного проектування ставить собі за мету продемонструвати володіння принципами та прийомами грамотного декорування та комплектування костюму. Тематика спеціального завдання тісно пов’язана із специфічними особливостями та характеристиками дипломної колекції (костюмної композиції вистави чи кінофільму). В умовах спеціального завдання це стосується вибору доповнень та аксесуарів або демонстрації декількох різноманітних варіантів певної техніки декорування.

Для розробки пропонуються наступні доповнення та аксесуари:

 • головне вбрання (м’яке або формоване; вироблене із текстилю, шкіри або хутра; шите або плетене);

 • сумки (м’які або формовані; вироблені із текстилю, шкіри або хутра; шиті або плетені);

 • взуття (м’яке або формоване; вироблене із текстилю, шкіри або хутра; шите або плетене);

 • дрібні аксесуари та прикраси (м’які або формовані; вироблені із текстилю, шкіри, хутра, паперу, металевої проволоки або пластику; шиті, клеєні або плетені).

У спеціальному завданні дипломник обирає також і необхідні оздоблювальні техніки (як традиційні так і авторські):

 • вишивка (хрестик, гладь, стрічки, мережка, шнур);

 • аплікація або інкрустація;

 • печворк або квілт;

 • в’язання (спиці, гачок, шпилька);

 • гобелен, килимарство або художнє ткацтво;

 • бісер (розшивка, плетіння);

 • художній розпис тканин та імітування поверхонь;

 • макраме;

 • валяння;

 • керамопластика;

 • перфорація тощо.

За обсягом спеціальне завдання становить 6-8 ескізних варіантів обраного елементу костюмного комплексу (відображені на експозиційному планшеті) та 3-4 зразки запропонованих декоративних елементів, виконаних в матеріалі.

  1. Обсяг та вимоги до демонстраційних швейних виробів

Із загального обсягу дипломної колекції дипломник самостійно обирає вироби для демонстрації – п’ять виробів. У разі групової теми дипломного проекту демонстраційні вироби поєднаються у 2-3 окремих блоки (за кількістю авторів) та презентують повноцінну колекцію.

Демонстраційний виріб (театральний костюм) являє собою завершений матеріальний та художній образ і включає повний комплекс окремих швейних виробів, доповнень, аксесуарів, взуття та зачіски. Технологія виготовлення виробу (костюму) визначається сучасними модними тенденціями (стилістикою спектаклю чи кінофільму) та узгоджується з керівником проекту. Демонстраційні вироби колекції супроводжуються повним пакетом нормативної конструкторсько-технологічної документації: кольоровим технічним ескізом (збільшеним подається виграшний ракурс), технічним описом моделі, конфекційною картою, лекалами виробу в натуральний розмір, розкладкою лекал в масштабі 1:10, технологічною послідовністю обробки (таблична форма). Матеріали втілення (текстильні та нетрадиційні) визначаються за вибором студента.

Демонстраційні вироби (театральні костюми) презентуються в русі на живих манекенниках в аудіо або відео супроводі, що посилює сприйняття сучасного художнього (драматичного) образу.

  1. Обсяг та вимоги до пояснювальної записки дипломного проекту

Всі документи, що входять у ДП, повинні бути виконані у відповідності із вимогами систем документації.

Пояснювальна записка повинна повно та аргументовано розкривати творчий задум, зміст та результати проведеної роботи, включати обґрунтування прийнятих проектних рішень, аналіз вибору методів художнього оформлення сучасного (сценічного) костюму.

Структура пояснювальної записки та приблизний обсяг окремих розділів наведені нижче:

Структура пояснювальної записки

Кількість сторінок

Титульний аркуш (додаток А)

1

Завдання на дипломний проект (додаток Б)

2

Зміст (план) пояснювальної записки

1

Вступ

1-2

1. Аналіз завдання на дипломний проект

3-5

2. Основна частина

25-30

Висновки та рекомендації

1-2

Список літератури (інформаційних джерел)

1-2

Додатки

Без обмежень

Пояснювальна записка (ПЗ) виконується на аркушах формату А4 з одного боку аркуша шрифтом гарнітури Times New Roman (розмір – 14, інтервал 1,5, вирівнювання по ширині, ліве поле - 30мм, праве поле - 15мм, верхнє та нижнє поля – 20мм), чорного кольору.

ПЗ повинна починатися з титульного аркушу встановленого зразку (бланку), далі розміщують: завдання на проектування, зміст, основний текст, список використаної літератури (інформаційних джерел) та додатки.

Нумерацію аркушів починають із титульного аркушу, на якому номер не проставляється.

Помилки і графічні неточності неприпустимі. Пошкодження аркушів текстових документів та забруднення також неприпустимі.

ПЗ розбивається на розділи.

Повна назва дипломного проекту на титульному аркуші, в основному завданні та при першому згадуванні в тексті пояснювальної записки повинна бути така ж, як і в основному документі.

Розділи в межах усієї пояснювальної записки повинні мати порядкові номери, позначені арабськими цифрами.

Назви розділів повинні бути короткими і записуватися у вигляді заголовків великими літерами посередині рядку. Назви підрозділів записують у вигляді заголовків меншими літерами (перша велика). Переноси слів у заголовках неприпустимі. Крапка в кінці заголовка не проставляється.

Між назвами розділів, підрозділів і основним текстом повинен бути пропущений рядок.

Кількість ілюстрацій повинна бути достатньою для пояснення тексту, що викладається.

Всі розміщенні в ПЗ ілюстрації нумеруються арабськими цифрами в межах одного розділу, наприклад: Рис. 2.1 визначається, як розділ – 2, рисунок – 1.

Роботи іноземних авторів подаються в списку літератури в оригінальній транскрипції.

Список сайтів Інтернету подається окремо, після списку друкованих джерел.

Документи, розміщення яких в основному тексті недоцільне (ескізи, схеми, таблиці тощо), повинні бути оформлені у вигляді додатків до ПЗ. В основному тексті потрібно вказати посилання на ці додатки. При значній кількості додатків їх можна поєднати в окремий том.

 1. МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО РОБОТИ НАД ПОЯСНЮВАЛЬНОЮ ЗАПИСКОЮ

5.1 Титульний аркуш

Титульний аркуш подається за відповідною формою і включає відомості про навчальний заклад, виконавця та наукового керівника, консультантів, назву (тему) дипломного проекту, шифр і найменування спеціальності. Титульний аркуш в обов’язковому порядку підписують виконавець, керівник проекту та завідувач кафедри.

Приклад оформлення титульного аркушу наведено в додатку В26.

5.2 Завдання на дипломний проект

Завдання на дипломний проект студентові видається на кафедрі і виконується на стандартних бланках за стандартною формою (додаток Б). Завдання на дипломний проект включає: тему проекту і спеціального завдання, перелік та об’єм графічного матеріалу, календарний план виконання проекту та відмітки консультантів.

  1. План (зміст)

Структурна одиниця «Зміст» повинна містити назви всіх розділів, підрозділів, пунктів і т.п. із зазначенням номера сторінки, з якої починається даний структурний елемент (розділ, підрозділ і т.п.).

  1. Аналіз завдання на дипломний проект

У розділі «Аналіз завдання на дипломний проект» необхідно дати:

- обґрунтування вибору тематики дипломного проекту (драматичного твору);

- стислий опис аналогів та основних існуючих рішень з відомих прикладів;

- характеристику суттєвих ознак, що формують художній образ дипломної колекції (образи дійових осіб);

- розгорнуту картину обраних варіантів розробки і вирішення теми.

  1. Основна частина

Основна частина пояснювальної записки може бути поділена на наступні

підрозділи (із відповідною нумерацією):

- Актуальність теми ДП визначається тенденціями розвитку сучасної моди та різних жанрів мистецтва втому числі видовищних (театр, кіно, телебачення, балет, цирк тощо). Дипломник має виявити доцільність тематики проекту для даного регіону та України в цілому (можлива розробка замовлення конкретного промислового, освітнього чи мистецького закладу). Коротко викладається суть теми, мета та задачі ДП.

- Етапи роботи над творчим завданням. Аналізується матеріал зібраний під час проходження переддипломної практики (місце розташування виробничого підприємства (культурного закладу тощо), умови праці, технічне оснащення, виробнича потужність, кваліфікація кадрів, репертуарна спрямованість закладу культури, творча концепція керівництва, вимоги до мобільності трупи та заходів для глядачів тощо).

- Творча новизна запропонованих варіантів та рішень визначається «характерними особистісними рисами», що вигідно відрізняють розроблену колекцію костюмів. Описується процес організації окремих елементів колекції у змістовні блоки. Вказується інформація про творчі прийоми, що застосовував автор. При наявності також враховуються заходи, на яких були оприлюднені проміжні результати (виставки, майстер-класи, покази тощо).

- Технічний опис встановленого зразку подається окремо на кожну модель колекції, де визначаються основні параметри костюмної композиції, конструкторсько-технологічні особливості виготовлення виробу та вимоги до використаних матеріалів.

- Стилістика та прийоми декорування, що були застосовані при розробці колекції, описуються в підрозділі Спеціальне завдання. Необхідно проаналізувати особливості становлення запропонованого сучасного художнього образу (або історичного стилю), визначити характерні складові елементи (набір стилістичних ознак, орнаментальні мотиви, символізм, техніки рукоділля тощо) і привести можливі варіанти втілення цих ознак у дипломній колекції. Техніки оздоблення визначаються дипломником самостійно.

- Опис рекламно-графічної частини ДП містить докладну характеристику обраних варіантів (аналіз творчого ескізного пошуку, визначення форми задуманого асортименту, посилання на використані системи, методи та прийоми).

Критерієм у згаданих обґрунтуваннях повинні бути відповідні вимоги завдання до дипломного проектування і загальноприйняті естетичні норми. При компоновці складових ДП необхідно виходити з принципу функціональної організації, оптимального розміщення, послідовності і частоти використання, а також із обмежень виробництва (розмір розкрійного столу, рівень технічного обладнання, застосування уніфікованої технології пошиття і т.д.).

Обґрунтування методів виконання ДП проводиться за матеріалами з дисциплін: «Проектування одягу», «Конструювання одягу», «Технологія виготовлення одягу», «Історія мистецтв», «Історія костюму», «Історія світового театру», «Історія музики», «Історія декоративно-прикладного мистецтва», «Матеріалознавство», «Композиція і спецграфіка», «Рисунок», «Академічний живопис», «Оздоблення одягу», «Аксесуари», «Художній розпис тканин», «Робота в матеріалі», «Комп’ютерні технології в дизайні одягу», «Скульптура», «Рекламна графіка», «Менеджмент модельного бізнесу» та «Візаж».

  1. Висновки

Структурна одиниця «Висновки» повинна включати основні результати і висновки при проектуванні та макетуванні складових дипломного проектування. Викладаються наукові і практичні результати, отримані в проекті, які повинні містити формулювання розв’язуваної проблеми і її значення для науки, культури і мистецтва. Далі формулюють висновки та рекомендації щодо застосування здобутих результатів, наголошують на їх якісних показниках.

  1. Список літератури (інформаційних джерел)

Список літератури повинен містити в алфавітному порядку всі літературні (інформаційні) джерела, що використовувалися при виконанні дипломного проекту і на які є посилання у відповідних частинах пояснювальної записки.

  1. Додатки

До цього розділу включають копії документів допоміжного характеру, аналоги та прототипи, пошукові ескізи та фотоматеріали. Обсяг і кількість додатків в ДП не обмежується і визначається студентом-дипломником та його керівником. В додатки також виносяться конкурсні свідоцтва, документи про впровадження. При значній кількості означених документів розділ «Додатки» може бути оформлений окремим томом.

 1. ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУ

До захисту дипломних проектів допускаються студенти, які виконали всі вимоги навчального плану і програми та своєчасно представили проект і необхідні матеріали.

Захист дипломних проектів проводиться на відкритих засіданнях комісії у відповідності із встановленим графіком.

Захист дипломного проекту проходить у такій послідовності:

 • представлення студента-дипломника та оцінка керівником його роботи над виконанням дипломного проекту;

 • доповідь студента про основні результати виконаної ним роботи за визначеною тематикою та демонстрація обраного театрального костюму;

 • оголошення рецензії на дипломний проект із пропонованою оцінкою;

 • відповідь студента на питання членів державної екзаменаційної комісії та присутніх.

Для доповіді про результати виконаної роботи студентові надається не більше 10-12 хвилин. Доповідь повинна складатися з трьох частин (вступна частина, основна частина, висновки).

У вступній частині доповіді необхідно відмітити актуальність теми, дати загальний аналіз стану вирішення питань тематики, сформулювати основні задачі, з рішенням яких пов’язано виконання роботи в цілому.

В основній частині доповіді необхідно привести короткі відомості про виконані дослідження, новизну і показати ефективність та образність прийнятих рішень. Основну частину доповіді слід супроводжувати посиланнями на графічні матеріали (без детального словесного опису). В разі необхідності конкретизуються окремі положення ДП.

У висновках необхідно чітко сформулювати основні результати проекту.

Відповіді на питання повинні бути короткими, по суті і не виходити за межі поставленого питання.

Результати захисту дипломного проекту визначаються оцінками «відмінно», «добре», «задовільно», «незадовільно». При визначенні оцінки дипломного проекту приймається до уваги рівень теоретичної, практичної і наукової підготовки студента-дипломника.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.