Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ 2014 р..doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
16.02.2016
Размер:
601.09 Кб
Скачать

ЗМІСТ

1. Мета та завдання курсового проекту

4

2. Вибір теми курсового проекту

4

4. Структура курсового проекту

5

5. Вимоги до структурних елементів курсового проекту

7

6. Оцінювання та захист курсового проекту

20

Список рекомендованих джерел

22

Додатки

25

1.Мета та завдання курсового проекту

Курсовий проект з дисципліни «Аналіз господарської діяльності», передбачений навчальним планом, виконується з метою закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами за час навчання. Виконання курсового проекту є важливим етапом оволодіння методикою аналізу діяльності підприємства, оскільки виконується на матеріалах реально діючого підприємства та містить теоретико-прикладний характер.

Метою виконання курсового проекту є набуття студентами навичок самостійного проведення аналітичних досліджень різних напрямів діяльності підприємства, збору необхідної для цього економічної інформації, її належної обробки та оформлення результатів дослідження.

Завданням курсового проекту є виконання аналітичного дослідження з метою підготовки економічної інформації, необхідної для обґрунтування і прийняття відповідного управлінського рішення.

Проведення студентом аналітичного дослідження передбачає:

  1. визначення мети, основних завдань, предмету та об’єкту дослідження;

  2. здійснення пошуку і добору потрібної наукової інформації;

  3. розкриття економічної сутності досліджуваного явища;

  4. вивчення існуючих підходів та обґрунтування власної методики проведення аналізу;

  5. дослідження господарської діяльності підприємства та її аналіз;

  6. проведення збору, обробки та економічний аналіз необхідної інформації;

  7. формулювання і представлення оцінку результатів аналізу;

  8. логічне й аргументоване висловлювання своєї думки, пропозицій, висновків;

  9. виявлення та проведення підрахунку величини резервів;

  10. публічний захист підготовленої роботи (робити наукові повідомлення, відповідати на запитання, захищати свою позицію тощо)

Курсовий проект виконується студентами самостійно, з дотриманням рекомендованої структури та вимог до її написання й технічного оформлення.

2. Вибір теми курсового проекту

Тема курсового проекту повинна бути актуальною і конкретною, а об’єкт дослідження – комплексно та системно проаналізованим відповідно до сучасних вимог. У перекладі з латинської актуальність означає важливість, практичну значущість проблеми, що розглядається. Відповідно, курсовий проект з дисципліни «Аналіз господарської діяльності», актуальний тільки тоді, коли його тема відповідає сучасним проблемам та тенденціям розвитку економічного аналізу і економіки загалом.

Курсовий проект має бути написаний на достатньому теоретично-практичному рівні. Студент має розкрити тему виходячи із сучасного рівня розвитку аналізу, використовуючи підходи та наукові знання, які розкривають сутність теорії та методології аналізу, а також аналізу окремих економічних явищ і процесів. Він має якомога повніше розкрити основні поняття й терміни, що стосуються проблеми курсового проекту, використовуючи тільки об’єктивні факти й приклади з практики.

Студент самостійно вибирає тему курсового проекту із запропонованої тематики (Додаток А) або за погодженням з викладачем визначається індивідуально. Студент має право запропонувати власну тему дослідження, в роботі над якою він зможе якнайповніше використати свої знання. Потрібно також ураховувати можливість продовження дослідження тематики курсового проекту на рівня випускної роботи.

За узгодженням з керівником студенти мають право змінити тему курсового проекту, розширивши або звузивши її за відповідними мотивами. При виборі теми курсового проекту враховуються не тільки особисті інтереси студентів, але й важливість тих чи інших проблем для підприємств.

Забороняється написання двох курсових проектів на одну тему студентам однієї академічної групи.

Вибравши тему, студент пише заяву на ім’я завідувача кафедри обліку і аудиту, де зазначає назву теми курсового проекту та об’єкта дослідження.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.