Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсач.doc
Скачиваний:
223
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
642.56 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Кафедра обліку і аудиту

Курсова робота

з дисципліни «Особливості управлінського обліку в галузях харчової промисловості» на тему:

Облік загальновиробничих витрат на прикладі дп ват «Київхліб» «Хлібокомбінат № 12»

Виконала студентка групи ОФПД 5М-1 Закалата М.Ю.

Науковий керівник ____________________ Осадча Г. Г.

Підпис

Робота подана на кафедру ________ ________ Закалата М.Ю.

Дата Підпис

Київ 2013

Зміст

Стор.

ВСТУП…………………………………………………………………….……..3

  1. Економічна сутність витрат. Законодавче та нормативне

регулювання управління витратами…………………………………………....5

2. Поняття про загальновиробничі витрати та порядок їх формування……..26

3. Техніко-економічна характеристика ДП ВАТ «Київхліб»

«Хлібокомбінат № 12», коментар облікової політики………………………..37

4. Планування витрат виробництва та номенклатура

статей загальновиробничих витрат…………………………………………...48

5. Складання кошторису загальновиробничих витрат як складової

зведеного кошторису витрат на виробництво………………………………. .54

6. Облік та розподіл загальновиробничих витрат при формуванні

собівартості реалізованої продукції…………………………………………...58

7. Зведений облік витрат на виробництво продукції у

хлібопекарській промисловості…………………………………………….….68

ВИСНОВКИ………………………………………………………………….…72

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ………………………………….75

ДОДАТКИ

ВСТУП

Радикальні перетворення в Україні, щодо стабілізації економіки і формування ринкових стосунків потребують перебудови господарського механізму і управління на всіх рівнях. У таких умовах результати роботи кожного підприємства залежать від ефективності управління його витратами.

Проблеми термінології, організації і методики обліку витрат є предметом дискусії науковців. Більшість наукових публікацій і дисертацій присвячені саме цій тематиці. Такий інтерес до проблем обліку витрат викликаний насамперед з ухваленням Закону України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність», затвердженим Мінфіном України, П(С)БО і Плану рахунків. Ухвалення даних нормативних актів позитивно вплинуло на бухгалтерський облік в агропромислових підприємствах, але не розв'язало проблем, пов'язаних з управлінським обліком, який цими нормативними документами не регулюється.

На рахунках управлінського обліку повинна своєчасно, повно і правдиво відображатися інформація про фактичні витрати на виробництво продукції, яка використовується для обчислення фактичної собівартості окремих її видів, а також для контролю за раціональним використанням трудових, матеріальних і фінансових ресурсів. Скорочення витрат і зниження собівартості продукції позитивно впливає на кінцеві результати діяльності підприємства. Досягнення запланованої ефективності виробництва вимагає постійного зіставлення витрат і одержаних результатів.

Правильність визначення загальновиробничих витрат, їх обліку, аналізу та аудиту є достатньо важливою та прямо впливають на кінцевий фінансовий результат діяльності підприємства.

Метанаписання даної роботи полягає в дослідженні питань щодо сутності, класифікації, функцій витрат та особливостей обліку витрат.

Основними завданнями при написанні роботи стали:

- підбір та аналіз нормативних та літературних джерел, присвячених проблемам обліку витрат;

- узагальнення отриманих даних;

- аналіз організаційно-економічного стану підприємства;

- розгляд організації облікової роботи в господарстві;

- вивчення організації та методики управлінського обліку загальновиробничих витрат підприємства;

- оформлення результатів дослідження у вигляді дійсної курсової роботи.

Актуальністьобраної теми курсової роботи полягає в тому, що знання сутності і функцій витрат виробництва та особливостей обліку витрат дуже важливі для прийняття рішень як на рівні підприємств, так і на урядовому рівні, знання особливостей і функцій витрат мають ключове значення для визначення цін і обсягів випуску продукції, для планування розвитку підприємств, їхньої інвестиційної політики.

Предметомдослідження в курсовій роботі виступає методика управлінського обліку загальновиробничих витрат, аоб’єктомдослідження є обліково-аналітичний процес виробництва наДочірньому підприємстві ВАТ "Київхліб" "Хлібокомбінат № 12".

При написані курсової роботи були використані Закони України та інші нормативні документи, Національні Правила (стандарти) бухгалтерського обліку, підручники, навчальні посібники, періодичні професійні видання, збірники наукових праць, монографії, журнали та оглядова інформація з обліку, економіки підприємств тощо.

Для виконання курсової роботи використовувалися дані первинного, аналітичного і синтетичного обліку загальновиробничих витрат, а також звітні дані оперативної і річної звітності ДП ВАТ "Київхліб" "Хлібокомбінат № 12"за 2009 - 2010 роки.

При проведенні досліджень використовувалися методи: монографічний, порівняння економічного аналізу, графічний, розрахунково-конструктивний.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]