Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсач !!!.rtf
Скачиваний:
16
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
417.45 Кб
Скачать

6

Міністерство освіти і науки України

Курсова робота на тему: Електронні бібліотеки в мережі Інтернет: сучасний стан та перспективи розвитку

Виконав :

Компанець Альберт Олегович

Перевірив :

Романченко Іна Георгівна

Біла Церква 2012

Зміст

Вступ…………………………………………………………………………….3-6

Розділ І. Електронні бібліотеки мережі Інтернет як фактор формування інформаційного ринку………………………………………………………...7-18

    1. Електронна бібліотека як веб-сегмент в мережі Інтернет………………7-14

    2. Історія виникнення електронних бібліотек…………………………….15-18

Розділ ІІ. Електронні бібліотеки в Україні…………………………………19-35

2.1 Електронні бібліотеки в Україні: створення, розвиток та використання…………………………………………………………………19-25

2.2 Авторське право в середовищі електронних бібліотек України……...25-35

Висновки……………………………………………………………………36-38

Список використаних джерел……………………………………………..39-40

Вступ

Актуальність теми. Новий історичний етап розвитку суспільства в 80-90-х роках ХХ ст. докорінно впливає на розвиток бібліотечної справи, вимагає не лише відповідних змін у науково-практичній діяльності сучасних наукових бібліотек, а й вдосконалення та розвитку окремих положень бібліотекознавства, узгодження бібліотечної теорії та практики з основними сучасними вимогами до бібліотечного та науково-інформаційного обслуговування науки та суспільства.

Необхідність інформаційного забезпечення розвитку в Україні державотворчих процесів, економіки, науки і техніки зумовлює постановку перед бібліотеками як ключовими елементами системи документальних комунікацій завдання створення національної інформаційної інфраструктури, котра сприяла б оптимізації формування та використання національних документальних ресурсів. На це спрямовують Закони України "Про інформацію" (1992 р.), "Про науково-технічну інформацію" (1993 р.), "Про наукову і науково-технічну діяльність" (1992 р.), "Про Національну програму інформатизації" (1998 р.) та Укази Президента України "Про невідкладні заходи щодо розвитку бібліотек України" (2000 р.), "Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні" (2000 р.). Крім того, постала необхідність формування соціокультурного середовища, що базуватиметься на національно-культурних цінностях і розвиватиметься в гармонії зі світовою культурою. На єдину правову політику в справі обліку, збереження, використання історико-культурної спадщини спрямовано Закон України "Про охорону культурної спадщини" (2000 р.), дія якого безпосередньо поширюється на бібліотеки і бібліотечні фонди (БФ).

Процес розширення функцій бібліотек і розвиток новітніх технологій зумовили появу в БФ поряд з документами на традиційних носіях інформації і електронних інформаційних ресурсів (ІР). Це поєднання має значною мірою синкретичний характер, не відпрацьована інструктивно-нормативна база організації комплектування, опрацювання, зберігання та використання електронних документів (ЕД), відсутня взаємоузгодженість цих технологій з традиційно бібліотечними.

На сьогодні вже накопичений різноманітний практичний досвід у створенні електронних сховищ інформації, однак він не має належного наукового узагальнення в контексті обраної нами теми. Отже, постала не лише теоретична, а й практична необхідність розв'язання низки бібліотечно-технологічних питань подальшого розвитку електронних бібліотек (ЕБ) і, зокрема, технології комплектування, зберігання та ефективного використання електронних бібліотечно-інформаційних ресурсів (БІР), а також з'ясування бібліотекознавчих механізмів побудови інфраструктури для забезпечення акумуляції інформації.

Стан наукової розробленості теми.

Курсова робота базується на основі вивчення опрацьованої літератури, що містить інформацію з досліджуваної теми.

Серед виявлених джерел слід виділити роботи Гіляревського Р.С., Павлуші І.

Науковці Резніченко В.А., Захарова О.В., Захарова Е.Г. у своїх публікаціях докладно висвітлили моделі інформаційних ресурсів і сервісів, які можуть розглядатися як основа для проектування та розробки конкретних електронних бібліотек.

Шемаєва Г. висвітлила стан та перспективи розвитку електронних ресурсів у бібліотеках України та інформаційному забезпеченні науки.

Шейко В. розглянув перспективи розвитку електронних бібліотек в Україні.

Мета курсової роботи полягає в дослідженні електронної бібліотеки як інформацйного ресурсу XXI століття та як органічної частини бібліотечної діяльності й системи документальних комунікацій.

Завдання курсової роботи:

Досягнення поставленої мети передбачає розв’язання таких завдань:

- Виявити та проаналізувати літературу з теми курсової роботи;

- Розкрити сутність електронної бібліотеки як ефективного засобу оптимального інформаційного забезпечення суспільства в умовах інформатизації;

- Дослідити історію створення електронних бібліотек;

- Проаналізувати ЕБ що функціонують в національному сегменті мережі інтернет;

- Проаналізувати авторське право в середовищі електронних бібліотек України.

Об'єктом є електронна бібліотека.

Предмет дослідження: створення, особливості функціонування та перспективи подальшого розвитку електронної бібліотеки.

Методи дослідження обумовленні об’єктом та предметом курсової роботи. Для визначення електронних бібліотек як новітніх інформаційних ресурсів, дослідження їх історії створення і розвитку , сучасного стану, застосовано системно-діяльністний підхід як загальнонауковий принцип дослідження. Робота написана з використанням елементів якісного аналізу. Для дослідження історії розвитку ЕБ, був використаний метод узагальнення.

При опрацюванні вихідної інформації були використані загальнонаукові методи абстрагування, аналізу та синтезу.

Теоретична та практична цінність курсової роботи полягає в тому, що узагальнюється матеріал про сутність, історичний розвиток, сучасний стан електронних бібліотек як ефективного засобу інформаційного забезпечення науки в умовах інформатизації.

Складено список літератури за темою роботи.

Практична цінність в тому, що автор курсової роботи, в процесі її підготовки, набуває вмінь і навичок інформаційного пошуку, роботи з великим масивом інформації, її узагальнення, відбору.

Структура роботи.

Дана робота складається з вступу, двох розділів, висновків і списку використаних джерел.

Вступ курсової роботи містить обгрунтування актуальності теми, стан її розробленості, визначені об’єкт і предмет, головна мета та основні завдання курсової роботи, методи, наукове та практичне значення.

Перший розділ курсової роботи розкриває сутність поняття електронна бібліотека, електронні бібліотеки як веб-сегмент в мережі Інтернету та історію виникнення електронних бібліотек.

Другий розділ присвячений електронній бібліотеці в Україні та захисту авторських прав електронної бібліотеки.

Висновки відбивають сучасний стан електронних бібліотек, їх стрімкий розвиток та зміни.

Список використаних джерел включає 24 джерел з теми курсової роботи.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]