Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
МЕТОДИЧКА Техніко.doc
Скачиваний:
50
Добавлен:
11.02.2016
Размер:
652.8 Кб
Скачать

3 Основні показники й вимірники роботи транспорту

Групи показників роботи транспорту

Будь-який вид транспорту розташовує своєю власною системою показників, яка сформувалась історично й відбиває його унікальність і неповторність, ура­ховує техніко-економічні й інші особливості. Однак багато показників є загаль­ними для всіх видів транспорту. Умовно їх можна розділити на наступні групи:

показники перевізної й перевантажувальної роботи

- об'єм перевезень вантажів і пасажирів;

- вантаже- і пасажирообіг;

- наведений вантажеобіг;

- об'єм відправлення;

- об'єм прибуття

показники матеріально-технічної бази

- довжина шляхів сполучення;

- густота мережі;

- сумарна вантажопідйомність або тоннаж транспортних одиниць

- сумарна енергетична потужність активних транспортних одиниць

показники експлуатаційної роботи

- середня вантажонапруженість;

- середня дальність перевезень;

- швидкість доставки вантажів;

- використання вантажопідйомності рухомого складу;

- час обороту рухомого складу;

- середньодобовий пробіг рухомого складу

показники економічної ефективності й фінансові

- собівартість перевезень;

- продуктивність праці;

- фондовіддача;

- доходи;

- витрати;

- прибуток;

- рентабельність.

Основні показники роботи транспорту

Показники роботи транспорту ділять на дві групи: кількісні і якісні.

До кількісних відносять:

 • об'єм перевезення вантажів, т;

 • вантажообіг, т-км;

 • об'єм перевезення (кількість) пасажирів, пас;

 • пасажирообіг, пасс- км.

Облік за цими показниками звичайно ведеться наростаючим підсумком щодоби, декаду, місяць, квартал і рік. Вантажообіг і пасажирообіг іноді нази­вають продукцією транспорту.

Оскільки на транспорті вантажні й пасажирські перевезення здійсню­ються одночасно, виникає необхідність загальної оцінки його роботи з вантаж­них і пасажирських перевезень спільно. Цієї мети служить показник - наведений вантажообіг;

- середня дальність перевезення однієї тонни вантажу, розраховується по всьому вантажообігові й по окремих родах вантажів;

- середня дальність перевезення одного пасажира, визначається по загальному пасажирообігу й по окремих видах повідомлень (далеке, приміське, міське);

- середня швидкість доставки вантажів;

- середня швидкість доставки пасажирів;

- собівартість перевезень вантажів, за 10 т-км;

- собівартість перевезень вантажів, за 10 пас-км.

Собівартість визначається по окремих видах транспорту, категоріях переве­зень і родах вантажів.

Показники транспортної забезпеченості й доступності

Показники транспортної забезпеченості й доступності відбивають рівень транспортного обслуговування господарських об'єктів і населення й залежать від довжини мережі шляхів сполучення, їх пропускної й провізної спроможно­сті, конфігурації розміщення транспортних ліній і інших факторів. Очевидно, що показники тим вище, ніж більш розвинена мережа шляхів сполучення. Від­мінності у забезпеченні шляхами сполучення окремих країн і регіонів характе­ризуються:

 • територіальним показником густоти мереж, вимірюваним відношенням довжини експлуатаційної довжини мережі до 1000 км2 площі території;

 • показник густоти мережі по населенню, що характеризує транспортну забез­печеність населення, вимірюваний відношенням довжини експлуатаційної довжини мережі до 10000 чол.

Для узагальненої характеристики транспортної забезпеченості території з обліком і площі, і чисельності населення використовується:

 • узагальнений показник густоти мережі

При однаковій чисельності населення й площі території потреба в перевезен­нях може бути різна залежно від структури, об'ємів і розміщення виробництва. З урахуванням об'єму пропонованих до перевезення вантажів (тис. т) і обжитої площі використовується

 • універсальний показник густоти мережі.

Для комплексної оцінки транспортної забезпеченості регіону, що має шляхи повідомлень різних видів транспорту використовується

 • комплексний показник густоти мережі , враховуючий наведену довжину шля­хів сполучення , вимірювану в наведених км і обжиту площу.

Слід ураховувати також:

 • показники інтенсивності використання транспорту;

 • показник транспортної доступності

Показники якості пасажирських перевезень

До пасажирських перевезень застосовні поняття простої, складної й інтег­ральної якості.

Проста якість пасажирських перевезень характеризується якимось од­ним істотним натуральним показником, наприклад швидкістю перевезення.

Складна якість характеризується всіма натуральними показниками пере­везень: безпекою, швидкістю, рівнем сервісу, вартістю й ін.

Інтегральна якість характеризується не тільки натуральними показни­ками, але й показниками витрат на їхнє здійснення.

Для кількісної оцінки якості перевезень пасажирів сукупність його харак­теристик розбивається на 4 категорії:

- безпека перевезень

- рівень організації руху транспортних коштів у часі (частота, ритміч­ність, регулярність, точність руху, залежність від умов),

- витрати часу на поїздку, з урахуванням очікування,

- зручність користування транспортом, тобто комфортабельність

Якість обслуговування характеризується наявністю претензій пасажирів до обслуговування на вокзалах і в шляху проходження, по несвоєчасному відп­рав­ленню й прибуттю поїздів, а також по невідповідності пропонованої катего­рії поїзда, типу вагонів, місця, дати відправлення поїзда реальному попиту.

Важливими показниками споживчих властивостей продукції пасажирсь­кого транспорту є: швидкість, комфортабельність і зручність поїздки, швидкого оформлення проїзних квитків, частота й регулярність руху, безпересадковість повідомлень та ін. Керуючись ними, пасажир віддає перевагу тому або іншому виду транспорту, виду повідомлень, часу поїздки та ін.

Показники якості вантажних перевезень

Під якістю транспортного обслуговування клієнтури по вантажних переве­зеннях звичайно мають на увазі повноту, швидкість, своєчасність або рівномір­ність доставки й схоронність вантажів, безпека перевезень, а також комплекс­ність, доступність і культуру обслуговування споживачів транспортних послуг. При цьому, на відміну від пасажирських перевезень, заходи щодо забезпечення якості перевезень вантажів спрямовані не тільки на об'єкт або предмет переве­зення, але й на їх власників, тобто вантажовласників.

Основними показниками якості транспортного обслуговування вантажо­власників є:

- ступінь задоволення попиту за обсягом перевезень вантажів за певний період часу (рік, квартал, місяць і більш короткі строки):

- ступінь ритмічності або регулярності перевезень вантажів.

На підприємствах транспорту визначають показник регулярності переве­зень вантажів. Цей показник характеризує як якість роботи транспорту, так і рівномірність виробництва й пред'явлення вантажів до перевезення й значною мірою залежить від роду перевезеної продукції.

- рівень виконання встановлених строків доставки вантажів:

- ступінь схоронності перевезених вантажів:

Показники економічної безпеки функціонування транспорту

Стан транспорту, що відповідає вимогам економічної безпеки, повинен ха­рактеризуватися набором певних ключових ресурсів і результуючих показників індикаторів - стабільності, за межами граничних значень яких система втрачає здатність забезпечення функціонування економіки країни.

Основні показники:

транспортоємкість валового внутрішнього продукту, вимірюваний у на­ведених т-км на величину ВВП. Це складний інтегрований показник, що зале­жить від зміни темпів перевізної роботи й стану економіки транспорту й народ­ного господарства. Він відбиває рівні резерву провізний, пропускний і перероб­лювальної спроможностей транспортних комунікацій і вузлів;

ступінь зношування й старіння основних виробничих фондів, вимірювана відсотком зношування. Це ключовий показник працездатності транспорту при моніторингу й аналізі стану економічної безпеки;

рівень інвестицій у розвиток транспорту, вимірюваний у відсотках від за­гального об'єму інвестицій на розвиток економіки країни, є показником - інди­катором, що визначають розвиток виробничих фондів, а також стійкість роботи транспортних споруджень і навігаційних систем. Цей показник тісно взаємоза­лежний з попереднім, однак може розглядатися і як самостійний;

рівень імпорту технічних засобів транспорту, вузлів і запасних частин до них у відсотках від загальної кількості, що поставляються транспортних техніч­них засобів. Включення цього показника в перелік найважливіших індикаторів безпеки функціонування транспорту дає можливість визначити настання моме­нту критичної залежності від імпорту транспортних засобів і найважливіших видів споживаної їм продукції (максимально припустимого рівня задоволення попиту підприємств транспорту за рахунок імпортних поставок);

рівень виділюваних засобів на розвиток наукового потенціалу транспорту визначається як частка від доходів транспорту або від розміру виділених засо­бів на науку в цілому по країні (можливо у відсотках від ВВП);

рівень діяльності закордонних експедиторських фірм на національному ринку, вимірюваний у відсотках від загального об'єму перевізної роботи в між­народному сполученні, характеризує розподіл цієї роботи між вітчизняними й закордонними перевізниками;

збиток транспорту країни через перемикання перевізної роботи із тран­спортних магістралей країни на закордонні транспортні комунікації або втрати можливих транзитних перевезень. Розмір збитку характеризує ефективність ді­яльності транспортних міністерств у конкурентній боротьбі за ринки транспор­тних послуг і одержання додаткових доходів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.