Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
fps_hozpravo (1).doc
Скачиваний:
49
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
166.4 Кб
Скачать

14

Факультет підготовки слідчих органів внутрішніх справ

Господарське право

Плани семінарських занять

Тема 1. Господарське право в системі права

(2 години)

Заняття 1.

 1. Ідейно-історичні передумови відокремлення господарського права як самостійної галузі права.

 2. Загальна характеристика предмету регулювання господарського права.

 3. Метод, принципи та інші системоутворюючі елементи господарського права.

 4. Поняття та ознаки підприємництва. Співвідношення економічної, господарської та підприємницької діяльності.

 5. Поняття та складові некомерційної господарської діяльності.

6. Джерела (форми) господарського права.

7. Загальна характеристика Господарського кодексу України.

8. Господарсько-правові норми: поняття та види.

9. Історія та тенденції розвитку науки господарського права. Спори навколо кодифікації господарського законодавства.

Завдання 1.

1. Порівняйте принципи господарського права та принципи цивільного права. Поясніть різницю.

2. Порівняйте структуру Комерційного кодексу Франції, Німецького торговельного уложення та Господарського кодексу України.

Завдання 2. Громадянка А з метою одержання прибутку скупила на ринку 12 пачок напою»ЮПІ» за ціною 2 грн. за пачку та 6 пачок лимонною кислоти за ціною 1.50 коп. за пачку для їх реалізації за цінами 2 грн. та 2 грн. за пачку. Наступного дня вона продала на ринку за вказаними цінами 10 пачок напою «ЮПІ» гр. «М» та 5 пачок лимонної кислоти гр. «Л», отримавши прибуток.

1. Чи є в її діях ознаки підприємницької діяльності?

2. Кваліфікуйте дії громадянки «А».

Завдання 3.

1.Визначте поняття та наведіть приклади каучукових норм у сфері господарсько-правового регулювання.

2.Випишіть з Господарського кодексу України 10 імперативних та 10 диспозитивних норм.

3.Визначте положення Кримінального кодексу України та Кодексу про адміністративні правопорушення, що застосовують поняття господарської або підприємницької діяльності

Основна література:

 1. Конституція України із змінами // ВВР. – 1996. - № 30. - Ст. 141.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 4. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, К.С. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К.: Юринком Интер, 2002. – 912 с.

 5. Господарське право. Підручник / О.П. Подцерковний, О.О. Квасніцька, А.В. Смітюх та ін.; За ред. О.П. Подцерковного .- Х, 2010. – 640 с.

 6. Лаптев В. В. Предмет и система хозяйственного права. – М., 1969. – 175 с.

 7. Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.

 8. Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.

 9. Пронская Г. О профессионализме и нравственности в научном споре. // 3акон и бизнес. - 1997. - 37-38.

 10. Розовський Б. Про одну велику "неправду", або як не можна вести дискусію // Право України. – 2001. - № 1. С. 127-129.

 11. Вінник О. Пам'ятник магдебурзькому праву в Києві // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 1. с. 3-5.

 12. Подцерковний О. Два роки з моменту прийняття Господарського кодексу України: деякі підсумки та перспективи // Економіка та право : Науковий журнал.  2005.  № 1. ─ С.10-14.

 13. Подцерковний О.П. Про необхідність підвищення уваги до методології тлумачення господарського законодавства // Право України.– 2010. – № 4. – С. 265-274.

 14. - Саниахметова Н. Признаки предпринимательства // Підприємництво, господарство і право. – 2001. - № 8. – С. 6-8.

Додаткова література: див. розділ V методичних рекомендацій.

Тема 2. Державне регулювання та легалізація (легітимація) господарської діяльності в Україні (2 години)

Заняття 1.

1. Наукові теорії, що обґрунтовують необхідність державного регулювання економіки.

2. Конституція та інші нормативно-правові акти України про державний вплив на економіку.

3. Методи та форми державного регулювання господарських відносин.

4. Поняття та форми участі держави у господарських відносинах.

5. Державна підтримка суб’єктів господарювання: поняття, види та засоби. Заохочення малого підприємництва.

6. Державно-приватне партнерство: поняття, принципи та форми.

7. Сутність та складові поняття легалізації (легітимації) господарської діяльності.

8. Установчі документи суб’єктів господарювання.

9. Державна реєстрація суб'єктів господарювання: поняття, принципи, порядок.

10. Порядок державної реєстрації змін в установчі документи та зміни відомостей про суб’єктів господарювання.

11. Підстави та порядок припинення діяльності суб’єктів господарювання.

12. Ліцензування та патентування господарської діяльності.

13. Дозвільна система у сфері господарської діяльності.

Задача 1. В 2008 р. було створено і зареєстровано в установленому порядку мале підприємство у формі товариства з обмеженою відповідальністю.

У січні 2012 року у підприємства виникла необхідність внести зміни в статут, пов’язані із зміною юридичної адреси, зміною статутного капіталу товариства. Були підготовлені усі необхідні документи і представлені для реєстрації. Проте державний реєстратор відмовився в прийомі документів. При цьому відмова мотивувалася наступним: необхідно оновити види економічної діяльності згідно з КВЕД та надати документ, що підтверджує правомірність володіння юридичною особою приміщеннями за новою адресою. Підприємство звернулося до суду з вимогою про спонукання державного реєстратора провести реєстраційні дії. Вирішить спір.

Задача 2.Підприємство з іноземними інвестиціями ТОВ "Вектор" було зареєстровано за тимчасовим місцезнаходженням іноземної особи – засновника. Районна податкова інспекція, здійснюючи перевірку, не знайшла представників ТОВ "Вектор" за юридичною адресою. Перевірку було повторено за 2 тижні. Результати виявилися тотожними. Крім того, із надісланого в ДПІ фінансового звіту вбачалося, що на підприємстві змінився директор та головний бухгалтер, про що не був повідомлений державний реєстратор. На вказаних підставах ДПІ звернулося до суду з заявою про примусову ліквідацію ТОВ "Вектор".Вирішить спір.

Завдання1:

1. На підставі економічної літератури наведіть приклади державного регулювання економіки в індустріально-розвинутих країнах на прикладі однієї з країни США, Німеччини, Франції, Японії тощо.(у формі реферату)

Завдання 2:

1.Оформіть реєстраційну картку про державну реєстрацію товариства з обмеженою відповідальністю із моделюванням усіх необхідних даних та реквізитів.

Основна література:

 1. Конституція України, статті 1, 42, 85, 92, 116.

 2. Господарський кодекс України від 16 січня 2003 р. № 436 //Відомості Верховної Ради України. - 2003. - №18-22. – Ст. 144.

 3. Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 р. //ВВР. – 2003. - № 40-44. - Ст. 356.

 4. Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності: Закон України // ВВР. – 2004. – № 9. – Ст. 79.

 5. Бюджетний кодекс України від 21.06.2001 // ВВР. - 2001. - N 37-38. - Ст. 189.

 6. Про державне замовлення для задоволення пріоритетних державних потреб: Закон України від 22.12.95 // ВВР. – 1996. - № 3. - Ст. 9.

 7. Про здійснення державних закупівель: Закон України від 1.06.2010 // ВВР, 2010, N 33, ст.471

 8. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010

 9. Про державну підтримку малого підприємництва від 19.10.2000 р. // Відомості Верховної Ради України. - 2000 р.. - N 51-52. - ст. 447.

 10. Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності:Закон України від 05.04.2007// Офіційний Вісник України 2007. - № 44. - Ст. 1771.

 11. Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців” // ВВР. – 2003. – N 31-32. – ст.263.

 12. Про ліцензування певних видів господарської діяльності: Закон України від 01.06.2000. // ВВР. – 2000. - N 36. - ст.299.

 13. Податковий кодекс України від 02.12.2010 // ВВР, 2011, N 13-14, N 15-16, N 17, ст.112

 14. Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності: Закон України від 06.09.2005 // ВВР, 2005, N 48, ст.483.

 15. Форми реєстраційних карток, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 14.10.2011 № 3178/5 «Про затвердження форм реєстраційних карток».

 16. Хозяйственное право: Учебник / В.К. Мамутов, Г.Л. Знаменский, В.В. Хахулин и др.; Под ред. Мамутова В.К. – К., 2002. – с. 183- 216.

 17. Господарське право. Підручник / За ред. О.П. Подцерковного .- Х, 2010.

 18. Саниахметова Н. А. Регулирование предпринимательской деятельности в Украине: организационно-правовые аспекты. - Одесса, 1998.

 19. Знаменський Г. Л. Хозяйственное законодательство Украины: формирование и перспективы развития. - К.: Наукова думка, 1996.

 20. Мамутов В. К. Экономика и право. – К, Ірінком Інтер, 2003.

 21. Подцерковный О.П. Правовая природа отношений в сфере государственного заказа // Підприємництво, господарство і право. – 2003 - № 5 – С. 8-10.

 22. Добровольська В.В. Правове забезпечення державного регулювання економіки. - Одеса, 2010. – 258 с.

 23. Квасніцька О.О. Цілі, принципи та функції державної реєстрації суб'єктів підприємництва //Актуальні проблеми держави і права. – Одеса: Юрид. літ. - 2004. – Вип. 22. - С.663-669.

Додаткова література: див. розділ V навчально-методичних матеріалів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]