Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

Stud_ukr_2013 / Студ.укр / Практика / Диф.залік

.doc
Скачиваний:
14
Добавлен:
10.02.2016
Размер:
41.98 Кб
Скачать

ДИФЕРЕНЦІЙНИЙ ЗАЛІК

ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ТА ЗАВДАНЬ ДЛЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

(з практики)

Модуль 1 (4-й курс). Основи внутрішньої медицини

(ендокринологія, кардіологія, загальні питання, гематологія)

 • Опанування навичками аналізувати дані лабораторних методів дослідження (тест толерантності до глюкози, глікемічний та глюкозуричний профіль, С-пептид, НвА1с, антитіла до глютаминокислої декарбоксилази (GADA), інсуліну та до клітин островків Лангерганса (ICA), індекси НОМА та Саго, імунореактивний інсулін в сироватці крові, фруктозамін)

 • Опанування навичками надання медичної допомоги у хворих з кетоацидозом, за діабетичної та гіпоглікемічної ком.

 • Опанування навичками визначення ступеня зобу

 • Опанування навичками трактування даних лабораторного, ультразвукового обстеження та доплерографії щитоподібної залози

 • Опанування навичками методики запису ЕКГ та трактування результатів ЕКГ та рефлексометрії для характеристики функції щитоподібної залози

 • Опанування навичками трактування даних гормонального обстеження, ультразвукового обстеження, артеріографії надниркових залоз

 • Опанування навичками трактування даних комп’ютерної томографії, МРТ надниркових залоз

 • Опанування навичками трактування даних краніограми та даних КТ, МРТ черепа

 • Опанування навичками визначення ступеню ожиріння по ІМТ

 • Опанування навичками оцінки статевого розвитку

 • Опанування навичками трактування «кісткового віку» за даними рентгенографії

 • Опанування навичками трактування даних допплерехокардіоскопічного дослідження

 • Опанування навичками трактування стрес-тестів

 • Опанування навичками трактування електрокардіограми

 • Опанування навичками заключення ехокардіограми (М-В-ркжим, допплер ЕхоЕГ)

 • Опанування навичками визначення показань до проведення електрофізіологічного дослідження серця (ЕФД)

 • Опанування навичками холтеровського моніторування ЕКГ

 • Опанування навичками результатів медикаментозних проб та проб з фізичним навантаженням в плані оцінки

 • Опанування навичками трактування даних коронаровентрикулографії.

 • Опанування навичками та трактування даних результатів комп’ютерної томографії та магнітно-ядерної томографії внутрішніх органів

 • Опанування навичками трактування даних рентгенконтрастної ангіографії

 • Опанування навичками трактування даних рентгенологічного дослідження органів грудної клітки

 • Опанування навичками аналізувати данні лабораторних методів дослідження (мікробіологічне дослідження крові, гострофазові показники крові, загальний білок та білкові фракції, трансамінази крові, показників тропонінового тесту, коагулограма, лабораторні маркери некрозу міокарду, ліпідний спектр крові, креатинін крові, кліренс креатиніну, електроліти крові, дані серологічних досліджень при аутоімунних процесах

 • Опанування навичками надання медичної допомоги при гострій серцевій недостатності, колапсі, шоках

 • Опанування навичками надання медичної допомоги при гіпертензивному кризі

 • Опанування навичками надання медичної допомоги при пароксизмальних порушеннях ритму, при синдромі Морган’ї-Едемса-Стокса

 • Опанування навичками надання медичної допомоги при зупинці кровообігу та дихання, техніці дефібриляції серця, проведення легенево-серцевої реанімації

 • Опанування навичками реєстрації та інтерпретування ЕКГ

 • Опанування навичками вимірювання артеріального тиску

 • Опанування навичками аналізувати лабораторні дані (загальний аналіз крові, загальний білок та білкові фракції, креатинін, сечовину, сечову кислоту крові, електроліти крові, показники імунного статусу, гострофазові показники крові, дані серологічних досліджень при аутоімунних процесах, лабораторні показники функціонального стану печінки та нирок)

 • Опанування навичками надання медичної допомоги при зовнішній кровотечі

 • Опанування навичками визначення групи крові

 • Опанування навичками переливання компонентів крові та кровозамінників

 • Опанування навичками проведення та оцінки загального аналізу крові, пунктату кісткового мозку.

Примітка:

- при усній співбесіді по цим питанням студент може збільшити свій рейтинг на 2 балів;

 • коректна повна відповідь на одне з трьох питань дає 7 балів;

 • на два питання – 14 балів;

 • на три питання – 20 балів.

Соседние файлы в папке Практика