Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Zagal'ne movoznavstvo. M.Kochergan.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
07.02.2016
Размер:
3.22 Mб
Скачать

200, 201, 222, 233. 234. 280,

296,310.339.342.370,385,413 Тютчев І. А. 60 Уайтхед А. 96, 97 Удовиченко Г. М. 39,50,69,91,110,

122, 413 Уебстер 319 Уеллз Р. 377 Ужевич І. 38,138 Уїтні В.-Д. 54, 64 Улашин Г. 280 Ульдалль Г. 96 Ульман К. X. 262 Уорф Б. 47,118,119,120,121,122,

191,192, 242, 325, 406 Успенський Б. А. 220, 414 Уфімцева А. А. 278,414 Ушаков Д. М. 68 Фабіан М. П. 163 Фант Г. 230 Фатер Й.-С. 40 Філін Ф. П. 133,135—136 Філлмор Ч. 149,155,156,157, 258,

415 Фінк Ф. 195 Фінкель О. М. 137 Фірузабаді аль 31 Фодор Дж. 151

Фоконьє Ж. 149 Фоменко Ю. В. 198 Форд М. 310, 415 Формановська Н. 1.163 Фортунатов П. Ф. 64,67—68,69,88,

93,126,169, 245, 249, 252, 365 Фосслер К. 73—76 Франко І. Я. 79 Франчук В. Ю. 69, 414 Франс А. 264 Фреге Г. 12 Фріз Ч.-К. 103,105 ФрінгсТ. 325

Фрумкіна Р. М. 151, 396, 414 Фьорс Дж. 201 ХаймсД.326,333,415 Халле М. 230 Харві Дж. 158 Харріс 3. 102, 103, 104, 105, 106,

201, 373, 381, 404, 414 Харцфельд X. 73 Хауген Е. 111, 414 Хемп Е.-П. 105 Хоккет Ч. 102,104, 201, 377 Хомський Н. 14, 35, 105, 106, 107,

108, 109, 146, 197, 201, 253,

256,259,275,289, 298,381,383 Хроленко О. Т. 21, 414 Царнке Ф. 64 Цезар Юлій 29 Цейс Й.-К. 44 Ципф Дж. 396 Цицерон 181 Чагішева В. І. 404,414 Чапленко В. 138 Ченкі А. 149 Чередниченко 0.1.139 Черемисіна М. 1.198,414 Черних П. Я. 352 Чесноков П. В. 122, 414 Четмен С. 377 Чікобава А. 201 Шайкевич А. Я. 39, 51, 69, 91.122,

406 Шанський М. М. 293 Шапіро А. Б. 233 Шарадзенідзе Т. С. 91, 414 Шафф А. 172 Шахматов О. О. 68, 133, 134, 137,

139, 245, 255, 325, 333 Шахнарович О. М. 133 Шведова Н. Ю. 253, 256, 257, 414

Іменний покажчик

463

Швейцер О. Д. 333, 414

Шевельов Ю. В. 138

Шевченко Т. Г. 138, 142, 306, 316,

331, 397 Шекспір В. 74, 316 Шеллінг Ф.-В. 46 Шендельс Є. І. 404, 407 Шенк Р. 155 Шепард Р.-Н. 415 Шиллер Й.-Ф. 45 Широков В. А. 21, 412 Широков О. С. 403, 414 Шишков О. С. 315 Шкловський В. Б. 129 Шкляр В. 312 ШкольникЛ. С. 305, 413 Шлегель А. 45, 369 Шлегель Ф. 41, 369 Шлейєр Й. 330 Шлейхер А. 14, 51, 52, 53, 54, 55,

57,63, 64,65, 79,144,185,297,

351, 363, 366, 440 Шмельов Д. М. 279, 414 Шмельов О. Д. 153 Шмідт В. 245, 366, 415 Шмідт Й. 54, 72, 78, 439

Шовгун Н. О. 309,414

Шоу Б. 180

Шпербер Г. 264

Шпітцер Л. 73

Штейнталь Г. 15,56—58,59.62,65,

195. 297 Штейнфельдт Е. О. 395 ШтелінгД.А.239,414 Штерн І. Б. 151, 414 Шумарова Н. П. 391,414 Шухардт Г. 71, 72. 76, 78, 79, 125,

201, 360 Щерба Л. В. 82, 123, 126, 127—

129. 134, 186, 198, 200, 201,

206. 221, 232, 233, 246, 273,

409, 414 Яворська Г. М. 153 Якобі Ф.-Г. 46 Якобсон Р. 81, 82, 93, 95,124, 230,

233, 300, 385, 414 Яковлєв Н. Ф. 233 Якубинський Л. П. 325 Ян Сюн 26 Яска 24 Янін В.Л. 14 Ярцева В. М. 354, 404, 414

Кочерган М. П.

К-55 Загальне мовознавство: Підручник. Видання 2-ге,

виправлене і доповнене: — К.: Видавничий центр «Академія», 2006. — 464 с. (Альма-матер)

І8ВМ 966-580-161-9

У підручнику розглянуто сутність, предмет, завдання, місце загального мовознавства у системі наук про мову, основ­ні аспекти теорії мови: знакову природу, структуру мови, вза­ємозв'язок мови і мислення, співвідношення мови і мовлення, фонологічну, граматичну, лексико-семантичну її системи та проміжні рівні. Широко розкрито суспільну природу, суспіль­ні функції мови, соціальну зумовленість мовних явищ, націо­нально-етнічні особливості буття мови, а також методи і при­йоми її наукового дослідження. Характерною особливістю другого видання підручника є висвітлення розвитку лінгвіс­тичної думки від початків до XXI ст., утвердження мовознавс­тва як науки, специфіки різноманітних лінгвістичних напря­мів і шкіл, що домінували у минулі епохи, тих, що визначають обличчя сучасної мовознавчої науки.

Допоміжний апарат підручника охоплює іменний, пред­метний покажчики, покажчик мов, короткий словник лінгвіс­тичних термінів.

Для студентів вищих навчальних закладів.

ББК81.Укр.

Навчальне видання

Серія «Альма-матер»

Заснована в 1999 році

КОЧЕРГАН Михайло Петрович

Загальне мовознавство

Підручник

Видання 2-ге, виправлене і доповнене

Спільний проект із видавництвом «Академвидав»

Редактор Г. А. Теремко Технічний редактор Т. І. Семченко Коректор А. В. Мещеряк Комп'ютерна верстка В. П. Богуславця

Підписано до друку з оригінал-макета 10.02.2006.

Формат 84x108/32. Папір офс. № 1.

Гарнітура Шкільна. Друк офсетний.

Ум.-друк. арк. 24,36. Ум. фарбовідб. 24,8-

Обл.-вид. арк. 27,0. Зам. 6-167.

Видавничий центр «Академія» 04119, м. Київ-119, а/с 37. Тел./факс: (044) 483-19-24; 456-84-63. Е-таі1: асасІетіа-рс@8уііопііпє.сот Свідоцтво: серія ДК № 555 від 03. 08. 2001 р.

ВАТ «Поліграфкнига»

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]