Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
РобпрограмТВ.doc
Скачиваний:
19
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
372.74 Кб
Скачать

5. Розрахунково-графічні вправи та індивідуальні завдання

Для поглибленого вивчення і закріплення теоретичних знань студенти з дисципліни І виконують курсову роботу. Курсова робота складається з пояснювальної записки об’є-мом 20…25 сторінок рукописного тексту і до одного аркушу формату А1 графічних мате-ріалів. Можливе виконання креслень на аркушах формату А4.

Таблиця 5

№ п/п

Назва та зміст роботи

Номери тижнів

Видачі роботи

Захисту роботи

1

2

3

4

1.

Системи інженерного забезпечення житлового будинку (або громадського споруди)

Роботаскладається з таких розділів:

1. Параметри зовнішнього і внутрішнього повітря

2. Система опалення

2.1.Теплотехнічний розрахунок зовнішніх огороджень

2.2. Розрахунок тепловтрат і теплонадходжень. Складання тепло-вого балансу

2.3. Визначення потужності системи опалення

2.4. Конструювання системи водяного поквартирного опалення

    1. Гідравлічний розрахунок трубопроводів

2.6. Тепловий розрахунок опалювальних приладів

3. Система газопостачання

3.1. Розрахунок витрат природного газу

3.2. Конструювання внутрішньобудинкової системи газопоста-чання

3.3. Розрахунок і вибір побутових газових приладів, автономних теплогенеруючих установок

3.4. Визначення об’єму продуктів спалювання природного газу. Розрахунок газоходів

4. Система вентиляції

4.1. Розрахунок повітрообмінів у приміщеннях

4.2. Конструювання системзагальнообмінної вентиляції

4.3. Аеродинамічний розрахунок повітропроводів

4.4. Розрахунок і вибір обладнання систем вентиляції

15

20

6. Засоби для проведення поточного, модульного та підсумкового контролів

Поточний контроль здійснюється під час проведення лабораторних та практичних за-нять, планових консультацій шляхом перегляду конспекту лекцій тощо, опитування студентів за матеріалами змістових модулів, перевірки виконання лабораторних робіт та курсової роботи.

Модульний контроль здійснюється під час індивідуальних занять з викладачам (ІРК). Для дисципліни І – це написання та захист контрольної роботи (модуль 1) і захист як окремих розділів, так і курсової роботи загалом (модуль 2), для дисципліни 2 – написання та захист контрольної роботи.

Підсумковий контроль з дисципліни І – екзамен, з дисципліни ІІ – залік.

7. Рекомендована навчально-методична література

7.1. Основна література

1. ДБН 360-92*. Містобудування. Планування і забудова міських і сільських поселень/ Мінбудархітектури України. – К., 1993. – 108 с.

2. ДБН В.2.2-9-99. Громадські будинки та споруди / Держбуд України. – К.: Укрархбуд-інформ, 1999. – 47 с.

3. ДБН В.2.2-15-2005. Житлові будинки / Мінбуд України. – К.: Мінбуд України., 2006. – 28 с.

4. ДБН В.2.5-20-2001. Газопостачання / Держбуд України. – К.: Держбуд України, 2001. – 286 с.

5. ДБН В.2.6-31:2006. Теплова ізоляція будівель /Мінбуд України. – К.: Мінбуд України, 2006. – 65 с.

6. ДНАОП 0.00-1.20-98. Правила безпеки систем газопостачання України. –К.: Основа, 1998. – 179с.

7. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1983. – 186 с.

8. СНиП 2.04.01-85. Внутренний водопровод и канализация зданий. – М.: ЦИТП Гос-строя СССР, 1986. – 56 с.

9. СНиП 2.04.02-84. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения/ Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 131 с.

10. СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения/ Госстрой СССР. – М.: ЦИТП Госстроя СССР, 1986. – 72 с.

11. СНиП 2.04.05-91. Отопление, вентиляция и кондиционирование / Госстрой СССР. – М.: АПП ЦИТП, 1992. – 64 с.

12. Изменение № 1 СНиП 2.04.05-91 / Госстрой Украины. – К.: Укрархбудинформ, 1998. – 19 с.

13. ДБН В.2.5-39:2008. Теплові мережі. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 69 с.

14. СНиПII-35-76. Котельные установки / Госстрой СССР. – М.: Стройиздат, 1977. – 49 с.

15. Зміна № 1 СНиП ІІ-35-76 / Будівництво України. – 1999 – №1 (додаток до журналу).

16. Атабеков В.Б., Крюков В.М. Городские электрические сети. Справочник. – М.: Строй-издат, 1987.

17. Богословский В.Н., Щеглов В.П., Разумов Н.Н. Отопление и вентиляция. – М.: Строй-издат, 1980. – 295 с.

18. Городские инженерные сети и коллекторы / Алексеев М.И. и др.: Учеб. для вузов. – Л.: Стройиздат. Ленинградское отделение, 1990. – 384с.

19. Енергозбереження – пріоритетний напрямок державної політики України / Ковалко М.П., Денисюк С.П.; Відпов. ред. Шидловський А.К. – К.:УЕЗ, 1998. – 506 с.

20. Єнін П.М., Швачко Н.А. Теплопостачання: Навч. посібник. – К.: Кондор, 2007. – 244 с.

21. Єнін П.М., Шишко Г.Г., Предун К.М. Газопостачання населених пунктів і об’єктів природним газом: Навч. посібник. – К.: Логос, 2002. – 198 с.

22. Зінич П.Л. Вентиляція громадських будівель: Навч. посібник. – К.: КНУБА, 2002. – 256 с.

23. Ковальчук Ю.Г., Крамаренко Є.Р., Омельчук В.П. Енергозберігаючий будинок: Енер-гозбереження в Україні’97. – К., 1997. – С.29…30.

24. Кравченко В.С., Саблій Л.А., Зінич П.Л. Санітарно-технічне обладнання будинків: Підручник. – Рівне: УДУВГП, 2003. – 442 с.

25. Пирков В.В. Особливості проектування сучасних систем водяного опалення. – К.: Такі справи, 2003. – 176 с.

26. Рекомендації по проектуванню дахових, вбудованих і прибудованих котельних уста-новок та установлення побутових теплогенераторів, працюючих на природному газі (Посібник до СНиП ІІ-35-76); 2-е вид., перероб. та доп. – К.: УкрНДІінжпроект, 1998. – 34 с.

27. Русланов Г.В., Розкин М.Я., Ямпольский Э.Л. Отопление и вентиляция жилых и обще-ственных зданий. – К.: Будівельник, 1983. – 273 с.

28. Сергейчук О.В. Архітектурно-будівельна фізика. Теплотехніка огороджувальних кон-струкцій будинків. Навч. посібник. – К.: Такі справи, 1999. – 156 с.

29. Степанов М.В., Росковшенко Ю.К., Зінич П.Л. та інш. Теплогазопостачання і венти-ляція: Навч. посібник. – К.: КНУБА, 2004. – 204 с.

30. Тихомиров К.В. Теплотехника, теплогазоснабжение и вентиляция. – М.: Стройиздат, 1981. – 288 с.

31. Украина: Энергосбережение в зданиях. – Энергетический Центр ЕС в Киеве, 1995. – 274 с.

    1. Додаткова література

  1. Проспекти фірм-виробників технологічного устаткування систем теплогазопостачання і вентиляції

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.