Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
geoekologiya методичка .doc
Скачиваний:
23
Добавлен:
05.02.2016
Размер:
2.65 Mб
Скачать

Вихідні дані для рішення задачі №2 “Розрахунок часу і відстані розповсюдження “брудних” сточних вод із хвостосховищ по потоку грунтових вод. Список літератури

1. Бурдіян Б.Г., Дерев’янко В.О., Кривульченко А.І. Навколишнє середовище та його охорона. – К.: Вища. шк.,1993.

2. Голубець М.А. Екологія та охорона природи: Конспект лекцій.– К.: НМКВО,1990.

3. Трохимович В.В. Основи екології. – К.: КНУБА,1996.

4. Чистякова С.Б. Охрана окружающей среды. – М.: Стройиздат, 1998.

5. Елшин И.М. Строителю об охране окружающей среды.–М.: Стройиздат,1986.

6. Білявський Г.О., Падун М.М., Фурдуй Р.С. Основи загальної екології. – К.: Либідь,1995.

7. Лантев А.А, Приемов С.И., Родичкин И.Д. Охрана и оптимизация окружающей среды. – К.: Лыбидь,1990.

8. Капинос П,И., Панасенко Н.А. Охрана природы: Пер. с укр. – К.: Вища шк.,1989.

9. Котлов Ф.В. Изменение геологической среды под влиянием деятельности человека. – М.:Недра,1978.

10. Брылов С.А., Штродки К.И. Охрана окружающей среды. М.: Высш. шк. 1985.

11. Реймерс Н.Ф. Природопользование.: Словарь-справочник.– М.: Мысль,1990.

12. Сахаев В.Г. Справочник по охране окружающей среды. – К.: Будивельнык,1986.

13. Мазур И.И., Молдованов О.И., Шишов В.Н. Инженерная экология.– Т. 1, 2. – М.: Высш. шк., 1996.

14. Охрана окружающей среды: Справочник / Под ред. Шарикова Л.Г. – Л.: Судостроение, 1978. – 560 с.

Навчально-методичне видання

Геоекологія

Методичні вказівки

до виконання розрахунково-графічних

та індивідуальних завдань для студентів спеціальності

7.092101 „ Промислове та цивільне будівництво”

Укладач Степаненко Галина Петрівна

Комп’ютерна верстка: Тіпакової А.В

Підписано до друку 2007.

Формат 60х84 1/16.

Папір офсетний. Гарнітура Аріал. Друк на різографі.

Ум. друк.1,63 арк.

Обл.-вид.1,75 арк.

Ум. фарбовідб. 15

Тираж 50 прим . Вид. 144/III-06.

Зам. № 44/1-07.

КНУБА, Повітрофлотський проспект, 31, Київ, Україна, 03680

E-mail: red-isdat@knuba.edu.ua

Віддруковано в редакційно-видавничому відділі

Київського національного університету будівництва і архітектури

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи

ДК № 808 від 13.02.2002 р.

28

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]