Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
diplom.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
12.05.2015
Размер:
26.25 Mб
Скачать

14

Національний технічний университет україни

„Київський політехнічний інститут”

Видавничо-поліграфічний інститут

Кафедра репрографії

Освітньо-кваліфікаційний рівень «магістр»

Напрям підготовки 6.051501 «Видавничо-поліграфічна справа»

Спеціальність 8.05150103 «Комп’ютерні технології та системи

видавничо-поліграфічних виробництв»

ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідувач кафедри

О. М. Величко. _________________

«____» _________________20___ р.

ЗАВДАННЯ

на магістерську дисертацію

студенту Шалашинській Варварі Геннадіївні

1. Тема дисертації — «Відтворення репродукційно-графічних характеристик відбитків технологіями «computer-to-print»».

Науковий керівник к.т.н., ст.викл.Скиба В.М., затверджені наказом по університету від “01” листопада 2012 р. № 810/2-с.

2. Строк подання студентом дисертації „01” червня 2014 р.

3. Об’єкт дослідження — Процес друкування технологіями «computer-to-print».

4. Предмет дослідження — параметри процесу кольороподілення та друкування; репродукційно-графічні характеристики відбитка.

5. Перелік питань, які потрібно розробити

а) основна частина. Провести аналіз сучасної спеціалізованої літератури, нормативної документації, сучасний стан і перспективи розвитку технологій «computer-to-print». Визначити об’єкт, предмет, методи та засоби досліджень, розробити комплексну методику для їх проведення. Провести дослідження з аналізом отриманих результатів.Розробити технологічний проект дільниці оперативної поліграфії та рекомендації щодо найбільш прийнятних вимог до виконання технологічного процесу.

б) економічна частина. Розрахувати основні техніко-економічні показники процесу виготовлення друкованих відбитків з урахуванням результатів дослідження;

в) охорона праці і довкілля. Виконати розрахунки щодо умов праці та виробничої санітарії, розглянути питання пожежної та електричної безпеки при експлуатації дільниці.

6. Перелік обов’язкового ілюстративного матеріалу — алгоритми технологічних процесів опрацювання інформації – 2 плакати А1, план дільниці (приміщення КВС) – 1 креслення на плакаті А1, функціональна та структурна електрична схема КВС – 1-2 плакати А1; ілюстративний матеріал за експериментальними даними – 2-4 плакати А1.

7. Перелік публікацій— підготувати тези доповіді за темою магістерської дисертації на науково-технічну конференцію студентів і аспірантів ВПІ НТУУ „КПІ” „Друкарство молоде”.

8. Консультанти розділів проекту (роботи)

Розділ

Прізвище, ініціали та посада консультанта

Підпис, дата

завдання видав

завдання прийняв

Охорона праці та довкілля

Демчук Г.В., к.т.н., доцент

Техніко-економічне обгрунтування

Котляревський Я. В., к.е.н., доцент

9. Дата видачі завдання 12 вересня 2013 року.

Календарний план

з/п

Назва етапів виконання

магістерської дисертації

Строк виконання етапів МД

Примітка

Вступ

до 10.10.2013 р.

1

Аналітичний огляд сучасного стану и перспективи розвитку технологій «computer-to-print»

до 30.12.2013 р.

2

Методика досліджень

до 31.01.2014 р.

3

Результати дослідження

до 31.03.2014 р.

4

Практична реалізація проекту

до 20.04.2014 р.

5

Техніко-економічне обґрунтування

до 25.04.2014 р.

6

Охорона праці

до 30.04.2014 р.

Висновки та список використаних джерел

до 30.04.2014 р.

Оформлення пояснювальної записки

і графічного матеріалу

до 30.05.2014 р.

Здавання дисертації на кафедру

для рецензування

до 10.06.2014 р.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]